dział rozdział § wyszczególnienie o10 Rolnictwo i łowiectwo o1095

Komentarze

Transkrypt

dział rozdział § wyszczególnienie o10 Rolnictwo i łowiectwo o1095
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Wójta Gminy Wijewo z dnia 14 listopad 2011r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2011 ROK
dział rozdział
o10
o1095
750
75011
75056
751
75101
75108
§
wyszczególnienie
dochody
wydatki
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Rózne opłaty i składki
163 417,00
163 417,00
163 417,00
163 417,00
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Spis powszechny i inne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4410 Podróże służbowe krajowe
62 681,00
39 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Wybory do Sejmu i Senatu
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
163 417,00
181,00
30,00
1 190,00
226,00
1 577,00
160 213,00
62 681,00
39 700,00
39 700,00
22 981,00
33 772,00
5 100,00
828,00
22 981,00
22 981,00
6 400,00
11 933,00
2 838,00
347,00
663,00
600,00
200,00
5 884,00
5 884,00
564,00
564,00
564,00
5 320,00
564,00
5 320,00
5 320,00
2 360,00
179,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
852
85212
85213
85295
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Pozostała działalność
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami
3110 Świadczenia społeczne
Razem
31,00
1 176,00
960,00
129,00
485,00
1 599 099,00
1 599 099,00
1 594 410,00
1 594 410,00
1 594 410,00
1 000,00
1 543 000,00
28 000,00
1 400,00
11 000,00
800,00
2 000,00
1 286,00
120,00
2 600,00
700,00
1 104,00
1 400,00
2 427,00
2 427,00
2 427,00
2 262,00
2 427,00
2 262,00
2 262,00
2 262,00
1 831 081,00
1 831 081,00