Załącznik nr 8 do SIWZ - Centrum Kształcenia Praktycznego

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 8 do SIWZ - Centrum Kształcenia Praktycznego
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr …………………..
na realizację usługi pn. Koncepcja informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik
Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
zawarta w dniu …………………………... w Kielcach pomiędzy:
Gminą Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach z siedzibą w Kielcach
przy ul. Jagiellońskiej 28, 25-605 Kielce, NIP: 959-196-37-51, REGON: 362217360,
reprezentowanym przez:
Dominika Kraskę – Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach
Adres do korespondencji: Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce, piętro VIII,
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym",
a
…………………przedsiębiorcą
prowadzącym
działalność
gospodarczą
…………………………………………………………………………………………………...,
wpisanym
do
Centralnej
Ewidencji
i
Informacji
o
Działalności
NIP: …………………………………………..., REGON………………………………………
pod
firmą
Gospodarczej,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
..................................................... z siedzibą ................................................................................
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy .........................................................
Wydział
Gospodarczy
Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
KRS
...................................................................., NIP ..............................................................,
REGON
...................................................,
reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”
Zamawiający oświadcza, że jest realizatorem projektu partnerskiego pn. „Nowoczesna Szkoła
Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020, Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości
kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
W
wyniku
postępowania
o
zamówienie
publiczne
znak:
CKP.721.1.261.5.2016-TS
przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” – art. 39 – 46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), na usługę pn.
Koncepcja informatycznego modelu zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Praktycznego w Kielcach obejmująca opracowanie i opisanie procesów kształcenia
zawodowego, w celu ich zinformatyzowania, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się do realizacji przedmiot umowy pn. Koncepcja informatycznego modelu
zarządzania CKZiU dla CK Technik Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach (CK
Technik) obejmująca opracowanie i opisanie procesów kształcenia zawodowego, w
celu ich zinformatyzowania.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie umową i dokumentami stanowiącymi jej
integralną część, wymienionymi w §12, ust. 7 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy po zakończeniu realizacji usługi będzie
stanowić bazę dokumentacyjną dla podmiotu, który zostanie wyłoniony przez
Zamawiającego w odrębnym postępowaniu przetargowym w celu utworzenia i
wdrożenia oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził w trakcie realizacji przedmiotu
umowy analizę, która precyzyjnie określi potrzeby informacyjne przyszłych użytkowników.
5. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, zorganizuje minimum 7 spotkań, które
odbędą się w siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą odbywały się w kompletnym
składzie osób merytorycznych odpowiedzialnych za dany obszar lub etap w tworzeniu
przedmiotu zamówienia zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy. Terminy
spotkań jak i obszary lub etapy realizacji zamówienia wynikać będą z Harmonogramu
realizacji zamówienia, stanowiącego integralną część umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do organizacji cyklicznych spotkań w odniesieniu do stanu
zaawansowania prac nad określonymi obszarami. W trakcie spotkań Wykonawca
zobowiązuje się do zaprezentowania do akceptacji Zamawiającego opracowanie
każdego z obszarów osobno w ramach Etapu I i II.
7. Wykonawca i Zamawiający w trakcie realizacji będą w stałym kontakcie telefonicznym,
za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych.
8. Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniej realizacji przedmiotu umowy,
zobowiązuje się do pełnego uczestnictwa w pracach nad koncepcją, katalogiem
wymagań, weryfikacją i określeniem procesów zachodzących w Centrum Kształcenia
Praktycznego.
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy zapewni dostęp do niezbędnej dokumentacji i
udzieli informacji w kontekście przedmiotu umowy, w uzgodnionych przez Strony
terminach i w sposób, który nie opóźni wykonywania przedmiotu umowy.
10. Zaproponowane rozwiązania informatyczne w przedmiocie umowy nie mogą wskazywać
jednego gotowego produktu oraz jednego producenta istniejącego na rynku.
11. Przedmiot umowy musi być opracowany z zachowaniem wszelkich zasad, norm i
przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
12. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności,
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, a
także na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązujących
przepisów prawa.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do wszelkich materiałów w trakcie ich
sporządzania.
14. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w opracowaniu wszelkich uwag
przedłożonych przez Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu umowy.
15. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do oznaczenia powstałego utworu w wyniku
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami promowania projektów dostępnymi
pod linkiem http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasadypromowania-projektu.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią części składowych niniejszej umowy i nie
wnosi co do niej zastrzeżeń.
2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby wskazane imiennie w
Wykazie Osób, tj. zał. nr 5 do SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych osób jedynie w przypadku zdarzeń losowych,
gdy brak jest możliwości osobistego wykonania zadań z przyczyn niezależnych od tych
osób. Zmiana osób dokonywana jest za zgodą Zamawiającego po udokumentowaniu
przez Wykonawcę, iż proponowane osoby spełniają warunki określone w SIWZ.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za fachowość i kompetencje osób, którym powierzył
bezpośrednio czynności wchodzące w skład przedmiotu umowy.
5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobom lub podmiotom trzecim
innym niż te, które zostały wskazane w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem wyjątków
wskazanych w SIWZ.
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w
zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy.
sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca
ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
§3
1. Wykonawca z dniem podpisania niniejszej Umowy zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich informacji, dokumentów, materiałów oraz świadectw materialnych
udzielonych przez Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej, fotograficznej zwanych w
dalszej części umowy informacjami poufnymi.
2. Przez informacje poufne rozumie się w szczególności informacje dotyczące:
a) danych i świadectw materialnych, know – how, stosowanych metod i procedur,
tajemnic handlowych,
b) wyników
przeprowadzonych
analiz,
planów
rozwojowych
dotyczących
Zamawiającego,
c) baz danych, zwłaszcza informacji na temat odbiorców, informacji dotyczących
pracowników oraz współpracowników,
d) pozostałe dokumenty oznaczone klauzulą „poufne” lub „tajne”,
3. Obowiązek Stron do zachowania w tajemnicy informacji obejmuje w szczególności zakaz
ich rozpowszechniania i udostępniania osobom i podmiotom trzecim.
4. Obowiązek Stron do zachowania w tajemnicy informacji obejmuje w szczególności zakaz
ich rozpowszechniania i udostępniania osobom i podmiotom trzecim.
5. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy
wszystkie osoby, które z uwagi na cel współpracy będą miały styczność z informacjami
poufnymi. Strony ponoszą odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków
wynikających z niniejszej umowy przez osoby wyżej wskazane – jak za działanie własne.
6. W związku z powierzeniem informacji, dana Strona zobowiązana jest do zachowania ich
w poufności oraz zapewnienia ich w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na
jakim chroni własne informacje poufne.
7. Strony oświadczają, że ani niniejsza umowa, ani przewidziane niniejszą umową ujawnienie
jakichkolwiek informacji poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi
udzielenia licencji w odniesieniu do patentów, praw autorskich, znaków towarowych,
oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności intelektualnej musi być
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
udzielona w sposób wyraźny na piśmie.
8. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej praw na wypadek
naruszenia postanowień niniejszej umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane jako
zrzeczenie się takich praw w przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych
praw przewidzianych niniejszą umową.
§4
1. Strony zobowiązują się, że wszelkie informacje poufne zebrane w trakcie realizacji
zamówienia będą wykorzystywane tylko do celów realizacji Projektu pn. Nowoczesna
Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region w sposób wynikający z prac projektowych i
mogą zostać ujawnione Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Świętokrzyskiego oraz innym podmiotom, co do których obowiązek
ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań umownych
Zamawiającego.
2. Informacje, o których mowa powyżej, mogą być udostępniane innym podmiotom za
pisemną zgodą Zamawiającego.
3. Zamawiający uprawniony jest do zachowania wszelkiej dokumentacji i informacji
uzyskanych od Wykonawcy podczas współpracy oraz ich gromadzenia – w celu
udokumentowania prowadzenia prac podczas realizacji projektu.
§5
Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to konieczne dla
potrzeb wykonania niniejszej umowy, Stronie nie wolno bez uprzedniego pisemnego zezwolenia
drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawnić, przekazywać, udostępniać ani
wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie informacji dotyczących drugiej Strony.
§6
1. Z dniem zapłaty wynagrodzenia przechodzą na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy powstałego w wyniku wykonania prac przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający ma prawo korzystać z powstałego przedmiotu umowy na wszelkich polach
eksploatacji w tym również do udostępniania przedmiotu umowy na licencji CC BY 3.0
Polska (Uznanie autorstwa 3.0 Polska).
3. Korzystanie z autorskich praw majątkowych upoważnia Zamawiającego do korzystania z
utworów w szczególności na następujących polach eksploatacji:
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu zamówienia zarówno o
charakterze trwałym, jak i przejściowym, na każdym nośniku informacji, włączając
w to także nośniki elektroniczne, bez ograniczeń co do liczby wydań, egzemplarzy
i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania,
b) w zakresie obrotu przedmiotu zamówienia i jego rozpowszechnianiem,
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) wykonanie przedmiotu umowy nie będzie naruszało praw autorskich osób trzecich,
b) będą przysługiwać Zamawiającemu nieograniczone prawa autorskie do wszelkich
utworów powstałych w wyniku realizacji umowy,
5. Wykonawca oświadcza, że:
a) wszelkie utwory, jakimi będzie posługiwał się w toku realizacji czynności objętych
umową, a także powstałych w jej trakcie lub wyniku, będą oryginalne, bez
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a w szczególności praw
autorskich oraz dóbr osobistych tych osób,
b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do
wykonywania praw zależnych od osób, którymi posługiwać się będzie w ramach
realizacji umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na
wykonywanie zależnych praw autorskich oraz na wprowadzenie zmian bez
konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłoby przysługiwać autorskie
prawa osobiste,
c) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami
majątkowymi w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Zamawiającego i
dysponowanie na polach eksploatacji określonych w umowie,
6. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub
praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku
realizacji umowy lub dysponowania przez Zamawiającego utworami, do których
Wykonawca przeniósł prawa na Zamawiającego. W przypadku skierowania z tego tytułu
roszczeń przeciwko Zamawiającemu Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku
świadczenia z tego tytułu kosztów i ewentualnych utraconych korzyści.
7. Własność nośników, na których zostaną przekazane przez Wykonawcę utwory powstałe
w wyniku realizacji niniejszej Umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą odbioru.
§7
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do
…………… roku.
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie
zamówienia, który stanowi integralną część umowy.
z
Harmonogramem
realizacji
3. Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy przedstawi do
akceptacji Zamawiającemu Harmonogram realizacji zamówienia.
§8
1. Odbiór przedmiotu umowy pomiędzy nastąpi na podstawie zaakceptowanego i
podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego przez Wykonawcę i Zamawiającego.
2. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w ust. 1, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dzieła.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w formie papierowej i
elektronicznej, gdzie:
a) wersja papierowa obejmować będzie: co najmniej 40 stron formatu A4, typ czcionki:
Century Gothic, rozmiar czcionki 10, kolor czcionki: czarny, marginesy z obu stron po
2,5 cm, odstęp pomiędzy wierszami: 1,15, zaakceptowany przedmiot zamówienia
zbindowany w 2 egzemplarzach,
b) wersja elektroniczna obejmować będzie: płytę CD lub DVD w formacie zgodnym z
MS Word (edytowalny), tożsamą z przekazaną wersją papierową,
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją
oryginalną (papierową).
5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin do ich usunięcia pod rygorem zastosowania uprawnień z tytułu rękojmi,
uregulowanych w kodeksie cywilnym.
§9
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla
Wykonawcy
na
kwotę
brutto:
……………………
PLN
(słownie
złotych:
………………………………………………………………………….. brutto).
2. W wynagrodzenie wliczony jest należny podatek od towarów i usług VAT.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie poprawnie wystawionej i
dostarczonej faktury VAT, po dokonaniu wcześniejszej akceptacji wykonanego
przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo
odbiorczego.
4. Fakturę VAT należy wystawić na adres Zamawiającego tj.
Gmina Kielce – Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5.
6.
7.
8.
9.
ul. Jagiellońska 28, 25-605 Kielce,
NIP: 959-196-37-51
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek
bankowy Wykonawcy nr rachunku ………………………………
Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej pod
względem rachunkowym i formalnym faktury.
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego w terminowej płatności faktury, Wykonawca
uprawniony jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
Za poniesione dodatkowe koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu
umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga
pisemnej zgody Zamawiającego.
§10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w usunięciu wad lub niekompletności
wykonanych opracowań stwierdzonych w trakcie ich odbioru oraz w okresie rękojmi za
wady, w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wartości brutto umowy,
2. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych przewidzianych w ust. 1. z bieżącej
należności Wykonawcy, przysługujących mu zgodnie z umową na podstawie noty księgowej,
wystawionej bez podpisu Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli kara umowna
nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie
jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas
wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części
przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania
i wykonawca nie może żądać odszkodowania.
§11
Do koordynacji warunków niniejszej umowy Zamawiający i Wykonawca wyznaczają
następujące osoby:
1. Przedstawiciel Zamawiającego………………………………..
2. Przedstawiciel Wykonawcy…………………………….
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§12
1.
Wszelkie powiadomienia dokonywane na mocy niniejszej umowy będą przekazywane w
formie pisemnej na adresy do korespondencji podane powyżej lub na inne adresy, które
zostaną pisemnie podane do wiadomości drugiej Strony.
2.
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przede wszystkim
przepisy kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi.
4.
Strony zobowiązują się w szczególności do podjęcia prób ugodowego rozwiązania
ewentualnych sporów powstałych w związku z lub w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, w tym dotyczących kwestii jej istnienia, rozwiązania lub ważności. W razie braku
porozumienia właściwym będzie Sąd Powszechny siedziby Zamawiającego. Wszczęcie
postępowania sądowego przez jedną ze Stron, nie będzie jednak powodować
wstrzymania realizacji zobowiązań wynikających z umowy.
5.
Jakakolwiek uzupełnienie lub zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
6.
W przypadku wątpliwości w toku realizacji przedmiotu umowy, pierwszeństwo/ważność w
ich wyjaśnieniu mają dokumenty wymienione w ust. 7.
7.
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
1) specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
3) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) harmonogram realizacji zamówienia,
8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Dział 801, Rozdział 80140, Paragraf 439
ZAMAWIAJĄCY
LIDER PROJEKTU:
Województwo Świętokrzyskie –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13
e-mail: [email protected]
WYKONAWCA
PARTNERZY PROJEKTU: