Klucz odpowiedzi do zadań Konkurs przedmiotowy dla uczniów

Komentarze

Transkrypt

Klucz odpowiedzi do zadań Konkurs przedmiotowy dla uczniów
Klucz odpowiedzi do zadań
Konkurs przedmiotowy dla uczniów gimnazjum
Przedmiot; Język polski
Etap 1 – W poszukiwaniu sensu życia
Schemat punktowania i kryteria oceny
zadań zamkniętych i otwartych
Nr zad.
Odp.
1
B
2
A
3
D
4
B
5
C
6
B
7
C
Nr zadania
Odpowiedź
Zadanie
25.
26.
27.
28.
29.
30.
8
D
20
A
9
A
21
C
10
B
22
B
Przykładowe odpowiedzi
W sposób pośredni
Nie ma wyraźnego adresata.
Np.
sprawiedliwy, szlachetny, pełen
ludzkiej
godności,
uważny,
rozważny, oddany pracy, wytrwały
w dążeniu do celu, szlachetny,
etyczny, itp.
Np.:
1. Homo sapiens, istota żywa
z rodziny człekowatych, wyróżniająca się wśród innych najwyższym
rozwojem
psychiki
i
życia
społecznego, posiadająca kulturę;
człowiek cywilizowany, człowiek
rozumny; 2. człowiek jako jednostka
wartościowa społecznie, etyczna,
szlachetna ("być człowiekiem")
Np.:
symbolizują przemijanie, kruchość
ludzkiego żywota,
Np.:
ptaki - "ptaki niebieskie"
gwiazda - Gwiazda Betlejemska,
oko Boga
Hiob - "z-padłych-powstań"
muzyka – "Pieśń nad pieśniami" itp.
11
D
12
C
23
B
13
D
14
C
15
B
16
B
17
C
18
A
19
D
24
C
Punkty Zasady przyznawania punktów
0–1
0–1
0–1
1 punkt za wskazanie
5 cech;
0–2
0 – 2 punkty za podanie
2 odpowiedzi, które
potwierdzałyby rozumienie
przez ucznia hasła człowiek
w podanych znaczeniach,
0 – 1 za podanie
połowicznej odpowiedzi;
0–1
1 punkt za poprawne
odczytanie symboliki;
0-1
1 punkt za podanie co
najmniej 2 przykładów aluzji
biblijnych;
31.
32.
33.
34.
Np. podkreślają wyrażoną
w wierszu refleksję, tworzą nastrój,
wpływają na czytelnika
Adam Mickiewicz to autor „Pana
Tadeusza”.
Jeśli zdam egzamin, to pójdę do
kina.
wykonaliśmy, pisałbym,
czytalibyście;
A mnie?
Proszę ciebie, a nie nauczyciela.
Ufam mu.
0–1
1 punkt za wskazanie
funkcji powtórzeń;
0–1
1 punkt za uzupełnienie 2
zdań znakami
interpunkcyjnymi;
0–1
1 punkt za podkreślenie
sylab akcentowanych;
1 punkt za użycie
poprawnych form zaimków.
0-1
Zad. 35.
Skinęła głową, z trudem opanowała drżenie ust, których kąciki wygięły się
w dół. Rozpłakała się dopiero, kiedy Kamil wyszedł, prowadząc na smyczy roztańczonego psa. Nie poszedł z nim nad Wisłę. Idąc Krakowskim Przedmieściem,
minął kościół Świętej Anny i wszedł na plac Zamkowy, gdzie dookoła pomnika króla
Zygmunta jeździła na łyżworolkach cała gromada śmiesznie poubieranych
chłopaków. Przystanął i patrzył przez chwilę, ale szczekający Nugat ciągnął go
zdenerwowany hałasem. Idąc Świętojańską, wszedł na Rynek Starego Miasta,
stamtąd Kamiennymi Schodkami zszedł do Brzozowej i tu zwolnił Nugata ze smyczy.
Pies poleciał na swój ulubiony wybieg między murami a ciągiem domów na
Mostowej. Kamil usiadł na kamiennym obmurowaniu trawnika, prawie na wprost
okien Mariany. (...)
Zobaczył ją. Siedziała na tapczanie i przyszywała coś do baletowej spódniczki,
ciemne włosy zwisały wzdłuż jej twarzy jak sople.
Za zapis dyktanda
5punktów
3 punkty
0 punktów
zapis bezbłędny
1 błąd
więcej niż 1 błąd
36. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI
(Wartości, które cenię sobie w życiu, to...)
Kryteria oceny
Punktacja
1
Temat ( 0 – 5 pkt.)
Rozwinięcie obejmuje:
a) przedstawienie wartości, które uczeń ceni najbardziej
w życiu (przynajmniej 3);
b) rozwinięcie
poszczególnych
przykładów
wartości
(z wykorzystaniem podanej literatury konkursowej)
c) odpowiednie uargumentowanie wyboru,
d) podsumowanie rozważań.
Praca jest poprawna pod względem rzeczowym.
Kompozycja ( 0 – 3 pkt.)
Tekst ma trójdzielną kompozycję z zachowaniem odpowiednich
proporcji.
Tekst jest spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy
poszczególnymi częściami pracy, charakterystyczne dla rozprawki.
Tekst jest logicznie uporządkowany (nie pojawiają się
nieuzasadnione powtórzenia).
Język i styl ( 0 – 4 pkt.)
Poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, również
w związkach frazeologicznych.
Poprawna odmiana wyrazów oraz łączenie wyrazów w zdania
i zdań pojedynczych w zdania złożone ( nie powtarzają się te same
konstrukcje składniowe).
Trafnie dobrane środki językowe ( nie pojawiają się: kolokwializmy,
wielosłowie, wieloznaczność, nadużywanie wyrazów obcych i tzw.
„modnych”).
Styl jest funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej,
formy wypowiedzi).
Zapis ( 0 – 3 pkt.)
Ortografia jest poprawna.
Interpunkcja jest poprawna (dopuszczalne 3 błędy)
Razem
0–1
0–1
0–1
0–1
0-1
0- 1
0-1
0-1
0–3
(dopuszczalne
trzy błędy,
niezależnie
od kategorii)
2 bł. – 3pkt
3 bł. – 2pkt
4 bł. – 1pkt
5 bł. – 0pkt
0-1
0–2
0 bł. – 2pkt
1 bł.- 1pkt
2bł. – 0pkt
0-1
0 - 15

Podobne dokumenty