kasjer poszukiwanie pracy

Komentarze

Transkrypt

kasjer poszukiwanie pracy
Sygn. akt III RC 431/14
UZASADNIENIE
Pozwem z dnia 14.11.2014r. (data prezentaty) powódka M. W. wniosła o zasądzenie od pozwanego – J. W. alimentów
w kwocie po 800 zł. miesięcznie płatnych na rachunek bankowy do dnia 15 – go każdego miesiąca z góry począwszy
od dnia 01.09.2014r. z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.
Pozwany J. W. wniósł o oddalenie powództwa.
Na podstawie całokształtu materiału dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Powódka M. W. ma 23 lata. Nie pracuje. We wrześniu 2015r. zgłosiła się do urzędu pracy i uzyskała status osoby
bezrobotnej. Nie pobiera zasiłku. M. W. jest absolwentką Wydziału Filologii Angielskiej Wszechnicy Polskiej Szkoły
Wyższej w W.. W październiku 2015r. przedstawiała pracę dyplomową. Powódka nie ma majątku. Mieszka z matką
– E. W. i od około dwóch lat również ze swoim chłopakiem – M. L.. W okresie od 03.08.2014r. do 31.12.2014r.
wynajmowała mieszkanie w W.. Obecnie jest na utrzymaniu matki i chłopaka. Chłopak powódki pracuje, ale osiąga
niskie dochody i nie dokłada do kosztów utrzymania domu. Matka powódki – E. W. jest zatrudniona na podstawie
umowy o pracę na stanowisku nauczyciel nauczania zintegrowanego od 01.09.2006r. na czas nieokreślony i uzyskuje
wynagrodzenie brutto od około 4 100 zł. do około 5 100 zł. miesięcznie.
M. W. do marca 2015r. pracowała dorywczo, zaś od dnia 23 marca 2015r. do dnia 31 lipca 2015r. pracowała w firmie
(...) Sp. z o.o. na stanowisku sprzedawca – kasjer i zarabiała średnio około 1 450 zł. netto miesięcznie. Musiała
zrezygnować z pracy ze względu na stan zdrowia. Choruje na depresję i jest pod opieką lekarza psychiatry. Ma
problemy z przewodem pokarmowym i kręgosłupem. Na leki wydaje około 100 zł. miesięcznie.
M. W. jest w trakcie poszukiwania pracy. Uczęszcza na spotkania z doradcą, który przedstawia jej propozycje pracy.
Powódka pomaga dziecku znajomej w nauce języka angielskiego, ale robi to nieodpłatnie. Nie udziela i nie udzielała
korepetycji z języka angielskiego.
Pozwany J. W. ma 51 lat. Jest z zawodu mechanikiem – elektrykiem. Pracuje w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym
(...). L. S-ka Spółka Jawna i uzyskuje miesięczny dochód netto w wysokości 1 813 zł. Oprócz wynagrodzenia za pracę
nie ma innych dochodów. Mieszka w mieszkaniu lokatorskim. Ponosi następujące miesięczne opłaty eksploatacyjne:
512 zł. - czynsz, 80 zł. - prąd, 100 zł. - Internet i telewizja, 60 zł. - telefon. Pozwany na wyżywienie wydaje około 300
zł. miesięcznie.
J. W. jest współwłaścicielem domu z działką, w którym obecnie mieszka powódka z matką i swoim chłopakiem.
Pomiędzy pozwanym a jego byłą żoną – matką powódki toczy się sprawa o podział majątku dorobkowego.
Stan zdrowia pozwanego pogorszył się. Obecnie cierpi na kamicę nerkową, zespół bolesnego barku i bóle kręgosłupa.
Korzysta z rehabilitacji. Jest pod opieką lekarza ortopedy. Na leki i maści wydaje około 100 zł. miesięcznie.
Pozwany nie ma zobowiązań finansowych. Jeździ samochodem marki F. (...) roku, który jest współwłasnością jego i
byłej żony. Drugie auto – P. (...) , które kupił J. W. jest użytkowane przez powódkę.
Pozwany dojeżdża do pracy samochodem Na benzynę wydaje około 350 zł. miesięcznie. J. W. ma wykształcenie średnie
techniczne. Pozwany nie zgodził się na to, żeby powódka mieszkała w domu z chłopakiem i z tego powodu córka
zerwała z nim kontakt.
Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie
zeznań powódki M. W. (K69 v – 70, 87 v, 106 v), pozwanego J. W. (K69 – 69 v, 87 v – 88, 106v - 107) a nadto
na podstawie załączonych do akt sprawy dokumentów w postaci: rachunków i faktur VAT (K4, 41- 42 – 49, 58,
84- 86), zaświadczenia o nauce (K5), umowy zlecenia (K6 7), umowy najmu (K8), zaświadczenia lekarskiego (K9),
aktu urodzenia powódki (K16), zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (K32), PIT za 2013r. i 2014r. (K34
-37), umowy sprzedaży energii elektrycznej (K50 - 51), skierowań do poradni specjalistycznej (K52, 55), wyniku
badania ultrasonograficznego (K53), skierowania do pracowni (...) (K54), wyniku badania RTG (K56), badania
radiologicznego (K57), decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego (K59 - 60), informacji z
Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w W. z dnia 06.05.2015r., zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach (K80),
kserokopii indeksu (K81), PIT za 2014r. (K82 - 83), historii choroby powódki (K91- 98), zaświadczenia o ukończeniu
studiów licencjackich ( (...)),
Sąd obdarzył wiarą dokumenty znajdujące się w aktach sprawy, albowiem ich prawdziwość, autentyczność i rzetelność
nie wzbudza wątpliwość Sądu, jak również nie była kwestionowane przez strony.
Sąd zważył, co następuje:
Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.
Ustawowe przesłanki obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu zostały określone w art. 133 i 135 k. r. o.
Zgodnie z treścią art. 133§1 k. r. o. na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, które nie jest zdolne
do samodzielnego utrzymania się i nie posiada majątku, z którego dochody wystarczają na pokrycie kosztów jego
utrzymania i wychowania. W myśl zaś art. 133 § 3 k.r.o rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie
dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Powódka M. W. w okresie od 23 marca 2015r. do dnia 31 lipca 2015r. pracowała w firmie (...) Sp. z o.o. na
stanowisku sprzedawca – kasjer i zarabiała średnio około 1 450 zł. netto miesięcznie. Jak podała musiała zrezygnować
z pracy ze względu na stan zdrowia. Czuła się zmęczona i ospała. Nie dała rady pracować. Ze złożonej do akt sprawy
dokumentacji lekarskiej nie wynika jednak, by stan zdrowia powódki uniemożliwiał lub utrudniał jej wykonywanie
pracy zarobkowej. Powódka nie stawiła się również na zlecone przez Sąd badania biegłego lekarza psychiatry, który
miał wypowiedzieć się na temat jej stanu zdrowia psychicznego (K88).
Podkreślić należy, że M. W. w dniu 28.10.2015r. przedstawiła pracę dyplomową, złożyła egzamin dyplomowy i uzyskała
tytuł Licencjata Filologii Angielskiej. Ma więc wyuczony zawód, biegle włada językiem angielskim.
Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dorosłych dzieci istnieje tylko wówczas, jeżeli dziecko nie jest w stanie
samodzielnie się utrzymać. Wiek powódki, poziom wykształcenia, biegła znajomość języka obcego i stan zdrowia
pozwala jej na podjęcie pracy zawodowej i samodzielne utrzymanie się.
Na uwagę zasługuje również fakt, że powódka od kilku lat pozostaje w nieformalnym związku z M. L., z którym
prowadzą wspólne gospodarstwo. (...) powódki pracuje i pomaga powódce w utrzymaniu. Powódka wraz z partnerem
zamieszkują u matki powódki – E. W.. Nie partycypują w kosztach eksploatacyjnych.
W ocenie Sądu powódka jest w stanie samodzielnie utrzymać się i nie wymaga wsparcia pozwanego.
Sąd ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego bierze pod uwagę, zgodnie z art. 135 k. r. o. nie tylko usprawiedliwione
potrzeby uprawnionego ale również zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.
Sytuacja materialna pozwanego jest – w ocenie Sądu – trudniejsza niż powódki. J. W. uzyskuje miesięczny dochód w
wysokości 1813 zł. netto. Ponosi opłaty eksploatacyjne za mieszkanie. Pokrywa koszty wyżywienia, ubrania, środków
higienicznych, leków. Ponosi również koszty dojazdu do pracy. Nikt mu finansowo nie pomaga. Pogorszeniu ulega
stan zdrowia pozwanego. J. W. ma dolegliwości związane z kamicą nerkową, bólami kręgosłupa i barków. W związku
z tym musi leczyć się i uczęszczać na rehabilitację. Korzysta z państwowej opieki zdrowotnej. Leczenie wiąże się z
koniecznością oczekiwania na konsultacje lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne. Jeśli stan zdrowia pozwanego będzie się
pogarszał J. W. zostanie zmuszony do leczenia prywatnego.
Biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności Sąd oddalił powództwo M. W. o zasądzenie alimentów.
O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 96 pkt 1 ppkt 2 Ustawy z dnia 28.07.2005r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych.
Na podstawie § 7 pkt 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Sąd
zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 60 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
ZARZĄDZENIE
odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć powódce;