zgoda na przetwarzanie danych osobowych / consent to personal

Komentarze

Transkrypt

zgoda na przetwarzanie danych osobowych / consent to personal
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
/ CONSENT TO PERSONAL DATA PROCESSING /
Imię i nazwisko uczestnika
/ Participant’s name and surname /
……………………………………………………………………………..
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w zgłoszeniu do
IV Międzynarodowego Podkarpackiego Pianistycznego Konkursu Chopinowskiego dla Dzieci i Młodzieży
a także utrwalanie i publikację mojego wizerunku oraz nagrywanie i publikację moich występów za pomocą
dostępnych środków audio-wizualnych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
I hereby agree that the Competition organizers may process my personal information included in the
application form for the 4th International Subcarpathian Chopin Piano Competition For Young Pianists, as
well as register and publish my image, and record and publish my performances by means of any audiovisual technology strictly for the purposes of organizing and conducting the competition.
……………............
Data / Date
………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika nieletniego
/ Legible signature of the participant or the legal guardian of a minor participant /