Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii G

Komentarze

Transkrypt

Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii G
System: ESPI
Typ raportu: raport bieżący
Numer: 38/2016
Data sporządzenia raportu: 19 września 2016 r.
__________________
Temat: Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii G
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje o zakończeniu subskrypcji akcji zwykłych na
okaziciela serii G.
1. Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w dniach 15-16 września 2016 r. Oferta publiczna
nie była podzielona na transze.
2. Przydziału akcji serii G dokonano w dniu 19 września 2016 r.
3. Subskrypcją było objętych 1.800.000 akcji serii G.
4. Stopa redukcji wyniosła 0%.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na ogółem 1.800.000 akcji serii G.
6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1.800.000 akcji serii G.
7. Wszystkie akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 17,50 zł (siedemnaście złotych
i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
8. W ramach subskrypcji zapisy złożyły 24 podmioty.
9. Wszystkie akcje serii G zostały łącznie przydzielone 24 podmiotom.
10. W emisji akcji serii G nie brali udziału subemitenci.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii G, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii G
objętych ofertą i ich ceny emisyjnej, wyniosła 31.500.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset
tysięcy złotych).
12. Łączne szacunkowe koszty emisji akcji serii G wyniosły 950 tys. zł. Ze względu na brak ostatecznego
rozliczenia kosztów oferty publicznej do chwili przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów
emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Poniesione przez Emitenta koszty
emisji akcji serii G pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji
nad ich wartością nominalną.
13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii G wyniósł
0,53 zł (pięćdziesiąt trzy grosze).
__________________
Data: 19 września 2016 r.
Imię i nazwisko: Wiesław Żyznowski
Stanowisko/funkcja: Prezes Zarządu