Protokół trzydziestego siódmego posiedzenia Rady Wydziału

Komentarze

Transkrypt

Protokół trzydziestego siódmego posiedzenia Rady Wydziału
Protokół
trzydziestego siódmego posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej kadencji 2012-2016 odbytego w dniu 8 lipca 2015 r.
Na 123 członków Rady Wydziału, obecnych wg listy obecności ogółem 70 osób; w tym
56 samodzielnych pracowników, 14 pozostałych członków
Proponowany program posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 24 czerwca 2015 r. (protokół 36/2012-2016)
3. Uchwała w sprawie budżetu Wydziału (ref. dziekan)
4. Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego, adiunkta naukowodydaktycznego i starszego wykładowcy (ref. dziekan)
5. Uchwała w sprawie programów studiów II stopnia (ref. prodziekan ds. dydaktyki)
6. Informacja o spotkaniu Kolegium Dziekańskiego z Samorządem Studenckim (ref. prodziekan ds.
dydaktyki)
7. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych (ref. prodziekan ds. studenckich)
8. Informacja o wynikach sesji sprawozdawczej doktorantów i rekrutacji na studia doktoranckie (ref.
prodziekan ds. nauki)
9. Przewody doktorskie (ref. prodziekan ds. nauki)
I. Uchwała Rady w sprawie nadania stopnia doktora
a) mgr inż. Eliza Nazar (Technologia chemiczna II)
b) mgr inż. Daniel Smykowski (Technologia chemiczna II)
II. Reasumpcja uchwały w zakresie tematu rozprawy doktorskiej
a) mgr inż. Jan Lubowicz (Technologia chemiczna II)
III. Uchwała Rady w sprawie zmiany członka komisji egzaminacyjnej
a) Mgr inż. Krzysztof Gręda (Chemia II)
IV. Uchwała Rady w sprawie wyznaczenia recenzentów; wyznaczenie zakresu egzaminów
oraz powołanie składu komisji:
a) mgr inż. Mirosława Różycka (Biotechnolgia)
b) mgr inż. Magdalena Lech (Inżynieria chemiczna)
c) mgr inż. Jan Lubowicz (Technologia chemiczna II)
V. Zamknięcie przewodu doktorskiego
a) mgr inż. Andrzej Tracz (Chemia I)
VI. Otwarcie przewodu doktorskiego
a) mgr inż. Joanna Bednarska (Chemia I)
b) mgr inż. Anna Grabarz (Chemia I)
c) mgr inż. Karolina Kleniewska (Chemia I)
d) mgr inż. Andrzej Tracz (Chemia I)
e) mgr inż. Jarosław Zaklika (Chemia I)
f) mgr inż. Tomasz Buchała (Chemia II)
g) mgr inż. Katarzyna Brach (Inżynieria Materiałowa)
h) mgr inż. Klaudia Dradrach (Inżynieria Materiałowa)
i) mgr inż. Magdalena Klekotko (Inżynieria Materiałowa)
j) mgr inż. Joanna Noga (Inżynieria Materiałowa)
k) mgr inż. Anita Niesobska (Inżynieria Chemiczna)
l) mgr inż. Agnieszka Dmytryk (Technologia chemiczna I)
m) mgr Jan Kujawski (Technologia chemiczna II)
10. Komunikaty i wolne wnioski
*
*
*
Ad.1.Przyjęcie porządku obrad
Dziekan, prof. Andrzej Trochimczuk, postawił wniosek o przyjęcie porządku obrad
trzydziestego siódmego posiedzenia Rady Wydziału Chemicznego.
W głosowaniu jawnym Rada Wydziału Chemicznego jednogłośnie przyjęła porządek obrad.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 24 czerwca 2015 r. (protokół 36/2012-2016)
Dziekan, prof. Andrzej Trochimczuk, postawił wniosek o przyjęcie protokołu 36/2012-2016
z dnia 24 czerwca 2015 r.
W głosowaniu jawnym protokół trzydziestego szóstego posiedzenia Rady Wydziału został
jednogłośnie przyjęty.
Ad.3. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Wydziału
Dziekan, prof. Andrzej Trochimczuk, poinformował, że budżet składa się z trzech osobnych
budżetów tj:
1. Działalność badawcza/zlecona
2. Dydaktyka
3. Koszty Wydziałowe
Każdy z tych budżetów składa się z części przychodowej i kosztów.
Następnie Dziekan szczegółowo omówił założenia budżetu na rok 2015 (załącznik nr 1, 1a i 1b).
Ponieważ głosów w dyskusji nie było, Dziekan postawił wniosek o przyjęcie budżetu Wydziału
Chemicznego na rok 2015.
Wynik głosowania jawnego:
Uprawnionych do głosowania 123 członków Rady, obecnych podczas głosowania 68 osób;
za 68 głosów, przeciw 0, wstrz. się 0
Uchwała nr 727/37/2012-2016
Działając na podstawie Regulaminu Politechniki Wrocławskiej Rada Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej zatwierdza budżet Wydziału Chemicznego na rok 2015 (załącznik nr 1,
1a i 1b do uchwały).
Ad.4. Rozstrzygnięcie konkursów na stanowiska asystenta naukowo-dydaktycznego,
adiunkta naukowo-dydaktycznego i starszego wykładowcy
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Biotechnologia” na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego wpłynęło pięć zgłoszeń.
Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji Konkursowej prof. Andrzejowi
Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opiniami przygotowanymi przez prof.
Ludwika Komorowskiego, recenzenta dorobku kandydatów. Komisja po dyskusji i głosowaniu
przedstawiła Dziekanowi pozytywną rekomendację dla dr inż. Pauliny Kasperkiewicz. Dziekan
postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Pauliny Kasperkiewicz.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób:
64 głosy za, 2 przeciw, 2 wstrz. się.
Uchwała nr 728/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Pauliny KASPERKIEWICZ na stanowisko asystenta naukowodydaktycznego na kierunku Biotechnologia.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Inżynieria chemiczna” na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno
zgłoszenie od mgr inż. Anny Dawiec. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji
Konkursowej. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią przygotowaną przez prof.
Andrzeja Noworytę, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną rekomendację Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury mgr inż. Anny Dawiec.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób:
65 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrz. się.
Uchwała nr 729/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania mgr inż. Anny DAWIEC na stanowisko asystenta naukowodydaktycznego na kierunku Inżynieria chemiczna.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Inżynieria chemiczna” na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno
zgłoszenie od mgr inż. Magdaleny Lech. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu
Komisji Konkursowej prof. Andrzejowi Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz
opinią przygotowaną przez prof. Jacka Machnikowskiego, recenzenta dorobku i przedstawiła
pozytywną rekomendację Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury mgr inż. Magdaleny Lech.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób:
63 głosy za, 1 przeciw, 4 wstrz. się.
Uchwała nr 730/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania mgr inż. Magdaleny LECH na stanowisko asystenta naukowodydaktycznego na kierunku Inżynieria chemiczna.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Technologia chemiczna” na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno
zgłoszenie od mgr inż. Eweliny Klem-Marciniak. Dokumenty zostały przekazane
przewodniczącemu Komisji Konkursowej. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią
przygotowaną przez prof. Andrzeja Noworytę, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną
rekomendację Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury mgr inż. Eweliny Klem-Marciniak.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób:
65 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrz. się.
Uchwała nr 731/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania mgr inż. Eweliny KLEM-MARCINIAK na stanowisko asystenta
naukowo-dydaktycznego na kierunku Technologia chemiczna.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Biotechnologia” na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno zgłoszenie od
dr inż. Ewy Burchackiej. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji Konkursowej
prof. Andrzejowi Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią przygotowaną
przez prof. Kazimierę A. Wilk, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną rekomendację
Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Ewy Burchackiej.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób:
64 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrz. się.
Uchwała nr 732/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Ewy BURCHACKIEJ na stanowisko adiunkta naukowodydaktycznego na kierunku Biotechnologia.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Biotechnologia” na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno zgłoszenie od
dr inż. Katarzyny Sołtys. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji Konkursowej
prof. Andrzejowi Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią przygotowaną
przez prof. Pawła Kafarskiego, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną rekomendację
Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Katarzyny Sołtys.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 67 osób:
62 głosy za, 2 przeciw, 3 wstrz. się.
Uchwała nr 733/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Katarzyny SOŁTYS na stanowisko adiunkta naukowodydaktycznego na kierunku Biotechnologia.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Inżynieria chemiczna” na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno
zgłoszenie od dr inż. Karoliny Labus. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji
Konkursowej prof. Andrzejowi Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią
przygotowaną przez prof. Pawła Kafarskiego, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną
rekomendację Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Karoliny Labus.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób:
67 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrz. się.
Uchwała nr 734/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Karoliny LABUS na stanowisko adiunkta naukowodydaktycznego na kierunku Inżynieria chemiczna.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Inżynieria chemiczna” na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno
zgłoszenie od dr inż. Haliny Zasłony. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji
Konkursowej prof. Andrzejowi Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią
przygotowaną przez prof. Danutę Michalską-Fąk, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną
rekomendację Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Haliny Zasłony.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 67 osób:
63 głosy za, 1 przeciw, 3 wstrz. się.
Uchwała nr 735/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Haliny ZASŁONY na stanowisko adiunkta naukowodydaktycznego na kierunku Inżynieria chemiczna.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Technologia chemiczna” na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego wpłynęło jedno
zgłoszenie od dr inż. Marty Huculak-Mączki. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu
Komisji Konkursowej. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią przygotowaną przez prof.
Andrzeja Noworytę, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną rekomendację Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Marty Huculak-Mączki.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 69 osób:
66 głosów za, 2 przeciw, 1 wstrz. się.
Uchwała nr 736/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Marty HUCULAK-MĄCZKI na stanowisko adiunkta naukowodydaktycznego na kierunku Technologia chemiczna.
Dziekan, prof. A. Trochimczuk, poinformował, że na ogłoszony konkurs na kierunku
„Chemia” na stanowisko starszego wykładowcy wpłynęło jedno zgłoszenie od dr inż. Elżbiety
Zienkiewicz. Dokumenty zostały przekazane przewodniczącemu Komisji Konkursowej prof.
Andrzejowi Noworycie. Komisja zapoznała się z dokumentami oraz opinią przygotowaną przez
prof. Danutę Michalską-Fąk, recenzenta dorobku i przedstawiła pozytywną rekomendację
Dziekanowi.
Dziekan postawił wniosek o przegłosowanie kandydatury dr inż. Elżbiety Zienkiewicz.
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 69 osób:
66 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrz. się.
Uchwała nr 737/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej popiera wniosek komisji konkursowej
w sprawie rekomendowania dr inż. Elżbiety ZIENKIEWICZ na stanowisko starszego wykładowcy
na kierunku Chemia.
Ad. 5 Uchwała w sprawie programów studiów II stopnia
Prodziekan prof. Piotr Drożdżewski w ramach doskonalenia jakości kształcenia oraz wobec nowych
uwarunkowań prawnych, zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie programów studiów II
stopnia.
Wynik głosowania jawnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób.
68 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrz. się
Uchwała nr 738/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, działając zgodnie z paragrafem 16, ust. 2,
pkt 4 Statutu Politechniki Wrocławskiej oraz paragrafem 9, punkt 1 Regulaminu Studiów, uchwala
programy studiów II stopnia, których stopniowa realizacja rozpocznie się od semestru zimowego
roku akademickiego 2015-2016.
Uchwała obejmuje programy stacjonarnych studiów 3- i 4-semstralnych na kierunkach i
specjalnościach:
Biotechnologia - Biotechnologia farmaceutyczna, Biotechnologia molekularna i biokataliza,
Biotechnologia środowiska, Procesy biotechnologiczne, Bioinformatics,
Chemia - Analityka środowiskowa i żywności, Chemia związków organicznych i polimerów,
Medicinal Chemistry, Chemical Metallurgy, Organic and Polymer Chemistry
Inżynieria Chemiczna i Procesowa - Projektowanie procesów chemicznych, Inżynieria procesów
chemicznych, Applied chemical engineering
Inżynieria Materiałowa - Inżynieria i technologia polimerów, Metalurgia chemiczna i korozja
metali, Zaawansowane materiały funkcjonalne
Technologia Chemiczna - Procesy i produkty chemiczne, Zarządzanie procesem technologicznym
i jakością produkcji, Technology of fine chemicals
oraz programy niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku i specjalnościach:
Technologia Chemiczna - Procesy i produkty chemiczne, Zarządzanie procesem technologicznym
i jakością produkcji
Ad. 6. Informacja o spotkaniu Kolegium Dziekańskiego z Samorządem Studenckim
Prof. Piotr Drożdżewski przedstawił informację o spotkaniu Kolegium Dziekańskiego
z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Wydziału Chemicznego. Spotkanie dotyczyło
przebiegu semestru zimowego 2014/2015 r.
Spotkanie odbyło się w dniu 21 maja 2015 r.
POCHWAŁY STUDENTÓW
1. Dr inż. Tomasz Misiaszek – rzeczowość wymaganej wiedzy, wyrozumiałość, skłanianie
studentów do samodzielnego, kreatywnego myślenia, opartego na wiedzy i własnych
doświadczeniach. Umożliwienie oglądania prac kontrolnych
2. Dr inż. Katarzyna Piela – bardzo dobre wyjaśnianie problemów, wyrozumiałość, chęć
pomocy, otwartość, życzliwość, duża doza optymizmu, uśmiech, poczucie humoru, postawa
prostudencka
3. Dr inż. Janusz Dziak – duża pomoc w wyjaśnianiu zagadnień, jasne zasady zaliczenia
kursu, wsparcie edukacyjne. Udostępnianie materiałów poszerzających wiedzę studenta
4. Dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia, prof. PWr – ciekawie prowadzone wykłady, jasne
zasady zaliczenia kursu, bardzo dobry przepływ informacji "prowadzący – student". Organizowanie
wycieczek technologicznych, umożliwiających studentom poznanie praktycznego wykorzystania
zdobywanej wiedzy
POCHWAŁY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO
1. Pochwała dla całej Sekcji Dydaktyki, w szczególności dla dr inż. Agnieszki HamerskiejDudry
2. Pochwała dla dr inż. Ryszarda Gabrysia za nieocenioną pomoc w kontaktach
z administracją, za uśmiech i motywację do pracy
SKARGI
1. Odmawiane studentowi wglądu do jego prac zaliczeniowych lub egzaminacyjnych
2. Brak instrukcji do ćwiczeń, lub ich uaktualnienia
3. Wykłady "czytane z ekranu"
Ad. 7. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych
Prodziekan, dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, prof. PWr, przypomniała, że tematy prac
dyplomowych zostały przesłane członkom Rady Wydziału do zapoznania.
Następnie Prodziekan postawiła wniosek o zatwierdzenie zgłoszonych tematów.
Wynik głosowania jawnego:
Uprawnionych do głosowania 123 osoby, obecnych podczas głosowania 68 osób.
68 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrz. się
Uchwała nr 738/37/2012-2016
Działając na podstawie Regulaminu Studiów w Politechnice Wrocławskiej z 2008 roku, § 22, Rada
Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej zatwierdza przedstawione tematy prac
dyplomowych (załącznik nr 2 do protokołu)
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Ad. 8. Informacja o wynikach sesji sprawozdawczej doktorantów i rekrutacji na studia
doktoranckie
Prof. A. Miniewicz – kierownik studiów doktoranckich – przedstawił informację o sesji
sprawozdawczej doktorantów i o rekrutacji na studia doktoranckie (załącznik nr 3)
Ad. 9. Przewody doktorskie
I. Uchwała Rady w sprawie nadania stopnia doktora
a). Prodziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Technologia
chemiczna II ” w sprawie nadania mgr inż. Elizie Nazar stopnia doktora nauk chemicznych
dyscyplina: technologia chemiczna
specjalność: technologia polimerów
Temat pracy doktorskiej:
„Synteza i właściwości nanosferycznych nośników leków”
„Synthesis and properties of nanospherical drug carriers”
Promotorzy:
prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
prof. dr Francesco Trotta, University of Torino, Italy
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jolanta Liesiene, Kaunas University of Technology
dr hab. Jakub Gburek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Data obrony pracy doktorskiej: 29.06.2015 r.
Wynik głosowania tajnego w sprawie nadania stopnia doktora:
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
54 głosy za, przeciw 0, wstrz. się 0.
Uchwała nr 740/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nadaje mgr inż. Elizie NAZAR stopień doktora nauk
chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, specjalność: technologia polimerów.
Uchwała stała się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
b). Prodziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Technologia
chemiczna II ”w sprawie nadania mgr inż. Danielowi Smykowskiemu stopnia doktora nauk
technicznych
dyscyplina: technologia chemiczna
specjalność: kataliza
Temat pracy doktorskiej:
„Modelowanie molekularne katalizatorów do redukcji ditlenku węgla”.
Promotorzy:
dr hab. inż. Jerzy Szczygieł, Politechnika Wrocławska
dr inż. Bartłomiej Szyja, University of Mϋnster, Niemcy; Technical University of Eindhoven,
Holandia
Recenzenci:
dr hab. Sławomir Berski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Andrzej Kotarba, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data obrony pracy doktorskiej: 2.07.2015 r.
Wynik głosowania tajnego w sprawie nadania stopnia doktora:
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
54 głosy za, przeciw 0, wstrz. się 0.
Uchwała nr 741/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nadaje mgr inż. Danielowi SMYKOWSKIEMU stopień
doktora nauk technicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, specjalność: kataliza.
Uchwała stała się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
II. Reasumpcja uchwały w zakresie tematu rozprawy doktorskiej
a) Prodziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Technologia
chemiczna II” w sprawie reasumpcji uchwały z dnia 7.07. 2010 r. w zakresie tematu rozprawy
doktorskiej mgr inż. Jana Lubowicza (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie)
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: technologia chemiczna
Poprzedni temat pracy doktorskiej:
„Katalityczna hydrokonwersja oleju rzepakowego do komponentu oleju napędowego”
Nowy temat pracy doktorskiej:
„Wpływ biokomponentu otrzymanego w wariancie „CO-PROCESSING” na właściwości oleju
napędowego”
Promotor: prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak
Wynik głosowania tajnego w sprawie reasumpcji uchwały z dnia 7 lipca 2010 r. w zakresie
tematu rozprawy doktorskiej:
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 52 osoby:
50 głosów za, przeciw 1, wstrz. się 1
Uchwała nr 742/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki dokonuje reasumpcji uchwały z dnia 7 lipca 2010 r.
w zakresie tematu rozprawy doktorskiej mgr inż. Jana LUBOWICZA. Nowy temat: „Wpływ
biokomponentu otrzymanego w wariancie „CO-PROCESSING” na właściwości oleju
napędowego”
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
III.Uchwała Rady w sprawie zmiany członka komisji egzaminacyjnej
a) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia II” w sprawie
zmiany członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej: Chemia- Chemia analityczna
w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Grędy
dziedzina : nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Doktorant: mgr inż. Krzysztof Gręda
Egzamin z dyscypliny podstawowej: Chemia - Chemia analityczna
Poprzedni skład komisji egzaminacyjnej:
prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk – przewodnicząca
dr hab. inż. Jolanta Borkowska-Burnecka
dr hab. Ewa Matczak-Jon, prof. PWr
dr hab. inż. Paweł Pohl, prof. PWr – promotor
Nowy skład komisji egzaminacyjnej
prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk – przewodnicząca
dr hab. Leszek Rycerz, prof. PWr
dr hab. Ewa Matczak-Jon, prof. PWr
dr hab. inż. Paweł Pohl, prof. PWr – promotor
Wynik głosowania tajnego w sprawie zmiany członka komisji egzaminacyjnej
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 52 osoby:
50 głosów za, przeciw 0, wstrz. się 0
Uchwała nr 743/37/2012-2016
Rada Wydziału Chemicznego Politechniki dokonuje zmiany członka komisji egzaminacyjnej
z dyscypliny podstawowej: Chemia- Chemia analityczna w zakresie rozprawy doktorskiej mgr inż.
Krzysztofa GRĘDY. Poprzedni skład komisji egzaminacyjnej: prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk –
przewodnicząca, dr hab. inż. Jolanta Borkowska-Burnecka, dr hab. Ewa Matczak-Jon, prof. PWr
dr hab. inż. Paweł Pohl, prof. PWr – promotor. Nowy skład komisji egzaminacyjnej: prof. dr hab.
Ilona Turowska-Tyrk – przewodnicząca, dr hab. Leszek Rycerz, prof. PWr, dr hab. Ewa MatczakJon, prof. PWr., dr hab. inż. Paweł Pohl, prof. PWr – promotor
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
IV. Uchwała Rady w sprawie wyznaczenia recenzentów: wyznaczenie zakresu
egzaminów oraz powołanie składu komisji:
a) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Biotechnologia” w
sprawie wyznaczenia recenzentów oraz zakresu egzaminów i składu komisji w przewodzie
doktorskim mgr inż. Mirosławy Różyckiej
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: biotechnologia
Posiedzenie odbyło się w dniu: 3.07.2015 r.
Doktorantka: mgr inż. Mirosława Różycka
Temat pracy doktorskiej:
„Analiza
właściwości
molekularnych
nieuporządkowanego”
Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar
Proponowani recenzenci:
Starmaker-like
jako
białka
inherentnie
dr hab. Maciej Kozak, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Dariusz Rakus – Uniwersytet Wrocławski
Egzamin z dyscypliny podstawowej – Biochemia
skład komisji: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar - promotor
prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn
dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, prof. PWr.
Egzamin z dyscypliny dodatkowej – Nauka o zarządzaniu
kład komisji: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar – promotor
prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta - Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
Egzamin z języka angielskiego
skład komisji: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Ożyhar – promotor
lektor
lektor
lektor
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osób:
53 głosów za, przeciw 0, wstrz. się 0.
Uchwała nr 744/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595) art.14 p.2 Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wyznacza recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Mirosławy RÓŻYCKIEJ w osobach: dr hab. Maciej Kozak, prof. Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Dariusz Rakus z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz zakres
egzaminów doktorskich i skład komisji: Egzamin z dyscypliny podstawowej – Biochemia
skład komisji: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki - przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej
Ożyhar-promotor, prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn, dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, prof.
PWr.
Egzamin z dyscypliny dodatkowej – Nauka o zarządzaniu
kład komisji: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej
Ożyhar – promotor, prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta - Wydział Informatyki i Zarządzania PWr
Egzamin z języka angielskiego
skład komisji: prof. dr hab. inż. Piotr Dobryszycki – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej
Ożyhar – promotor, lektor, lektor, lektor
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
b) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Inżynieria chemiczna”
w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz zakresu egzaminów i składu komisji w przewodzie
doktorskim mgr inż. Magdaleny Lech
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: inżynieria chemiczna
Posiedzenie odbyło się w dniu: 29.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Wielostopniowa separacja
bioreaktorowymi”
Promotor:
membranowa
wybranych
białek
sprzężona
z
procesami
dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia, prof. PWr
Proponowani recenzenci:
dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak, prof. PWr.
dr hab. inż. Elwira Tomczak, Politechnika Łódzka
Egzamin z dyscypliny podstawowej : Inżynieria chemiczna
skład komisji: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski - przewodniczący
prof. dr hab. inż. Antoni Kozioł
dr hab. inż. Krystyna Hoffmann
dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia prof. PWr - promotor
Egzamin z dyscypliny dodatkowej : Filozofia
skład komisji: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski
dr hab. Marek Sikora, prof. PWr.
dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia - promotor
Egzamin z języka angielskiego
skład komisji: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski
mgr Urszula Romańczuk
mgr Anna Tyszkiewicz
mgr Beata Jaśkowska-Derechowska
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
53 głosów za, przeciw 0, wstrz. się 1.
Uchwała nr 745/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595) art.14 p.2 Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wyznacza recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż.
Magdaleny LECH w osobach: dr hab. inż. Katarzyna Majewska-Nowak, prof. PWr. i dr hab. inż.
Elwira Tomczak z Politechniki Łódzkiej oraz zakres egzaminów doktorskich i skład komisji:
Egzamin z dyscypliny podstawowej : Inżynieria chemiczna
skład komisji: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Antoni Kozioł,
dr hab. inż. Krystyna Hoffmann, dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia prof. PWr - promotor
Egzamin z dyscypliny dodatkowej : Filozofia
skład komisji: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, dr hab. Marek Sikora, prof. PWr.,dr hab. inż. Anna
Trusek-Hołownia - promotor
Egzamin z języka angielskiego
skład komisji: prof. dr hab. Zygmunt Sadowski, mgr Urszula Romańczuk, mgr Anna Tyszkiewicz,
mgr Beata Jaśkowska-Derechowska
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
c) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Technologia chemiczna
II” w sprawie wyznaczenia recenzentów oraz zakresu egzaminów i składu komisji w przewodzie
doktorskim mgr inż. Jana Lubowicza
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: technologia chemiczna
Posiedzenie odbyło się w dniu: 1.07.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Wpływ biokomponentu otrzymanego w wariancie ”CO-PROCESSING” na właściwości oleju
napędowego”.
Promotor:
prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak
Proponowani recenzenci:
dr hab. inż. Jacek Grams, prof. Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński , Politechnika Warszawska
Egzamin z dyscypliny podstawowej: Technologia chemiczna, technologia organiczna
skład komisji: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski - przewodniczący
dr hab. inż. Stanisław Gryglewicz, prof. PWr
dr hab. inż. Marek Kułażyński
prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
dr hab. inż. Jacek Grams - recenzent
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński - recenzent
prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak - promotor
Egzamin z dyscypliny dodatkowej – Psychologia
skład komisji: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski - przewodniczący
dr hab. Alicja Kalus
prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak - promotor
Egzamin z języka – język angielski
skład komisji: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski - przewodniczący
lektor
lektor
lektor
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
53 głosy za, przeciw 0, wstrz. się 1.
Uchwała nr 746/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595) art.14 p.2 Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wyznacza recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jana
LUBOWICZA w osobach: dr hab. inż. Jacek Grams, prof. Politechniki Łódzkiej i prof. dr hab. inż.
Janusz Zieliński z Politechniki Warszawskiej oraz zakres egzaminów doktorskich i skład komisji:
Egzamin z dyscypliny podstawowej: Technologia chemiczna, technologia organiczna
skład komisji: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski – przewodniczący, dr hab. inż. Stanisław
Gryglewicz, prof. PWr, dr hab. inż. Marek Kułażyński, prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski, dr hab.
inż. Jacek Grams – recenzent, prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – recenzent, prof. dr hab. inż.
Jolanta Grzechowiak - promotor
Egzamin z dyscypliny dodatkowej – Psychologia
skład komisji: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski – przewodniczący, dr hab. Alicja Kalus,prof.
dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak - promotor
Egzamin z języka – język angielski
skład komisji: prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski – przewodniczący, lektor, lektor, lektor
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
V. Uchwała Rady w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego
a) Prodziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia I”
w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzeja Tracza
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 1.07.2015 r.
Temat pracy doktorskiej :
„Projektowanie, synteza i badanie aktywności inhibitorów aminopeptydaz”
Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
Wynik głosowania tajnego:
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych podczas głosowania 53 osoby;
53 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrz. się.
Uchwała nr 747/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595) Rada Wydziału Chemicznego
Politechniki Wrocławskiej zamyka przewód doktorski mgr inż. Andrzeja TRACZA.
Uchwała stała się prawomocna z chwilą jej podjęcia.
VI Uchwała Rady w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego
a) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia I”
w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Bednarskiej i powołania prof. dr hab.
inż. Wojciecha Bartkowiaka na promotora oraz dr inż. Roberta Zaleśnego na promotora
pomocniczego.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 18.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 4.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Absorpcyjne widma dwufotonowe cząsteczek w roztworach: symulacje z zasad pierwszych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Zaleśny
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
50 głosów za, przeciw 2, wstrz. się 1.
Uchwała nr 748 /37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Joannie BEDNARSKIEJ przewód
doktorski pt. „Absorpcyjne widma dwufotonowe cząsteczek w roztworach: symulacje z zasad
pierwszych” i powołuje prof. dr hab. inż. Wojciecha Bartkowiaka na promotora oraz dr inż.
Roberta Zaleśnego na promotora pomocniczego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
b) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia I
w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Grabarz i powołania prof. dr hab. inż.
Wojciecha Bartkowiaka na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 18.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 4.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Kwantowo-chemiczna interpretacja elektronowych widm absorpcyjnych i fluorescencji
pochodnych BODIPY”
Promotor:
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
48 głosów za, przeciw 2, wstrz. się 3.
Uchwała nr 749 /37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Annie GRABARZ przewód doktorski pt.
„Kwantowo-chemiczna interpretacja elektronowych widm absorpcyjnych i fluorescencji
pochodnych BODIPY” i powołuje prof. dr hab. inż. Wojciecha Bartkowiaka na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
c) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia I” w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karolinie Kleniewskiej i powołania dr hab. inż.
Elżbiety Wojaczyńskiej na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 18.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 4.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Synteza i zastosowanie chiralnych pochodnych amin zawierających szkielet 2azabicykloalkanowy”
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
52 głosy za, przeciw 0 wstrz. się 1.
Uchwała nr 750/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Karolinie KLENIEWSKIEJ przewód
doktorski pt. „Synteza i zastosowanie chiralnych pochodnych amin zawierających szkielet 2azabicykloalkanowy”i powołuje dr hab. inż. Elżbietę Wojaczyńską na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
d) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia I” w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andrzejowi Traczowi i powołania prof. dr hab. inż.
Pawła Kafarskiego na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 1.07.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 6.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Badanie wpływu gazowego produktu ubocznego na przebieg reakcji metatezy olefin
katalizowanej związkami kompleksowymi rutenu”
Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
49 głosów za, przeciw 2 wstrz. się 2.
Uchwała nr 751/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Andrzejowi TRACZOWI przewód
doktorski pt. „Badanie wpływu gazowego produktu ubocznego na przebieg reakcji metatezy olefin
katalizowanej związkami kompleksowymi rutenu” i powołuje prof.dr hab. inż. Pawła Kafarskiego
na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
e) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia I” w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jarosławowi Zaklice i powołania dr hab. inż. Roberta
Górę na promotora oraz dr inż. Pawła Kędzierskiego na promotora pomocniczego.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 18.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 4.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Teoretyczne projektowanie czynników terapeutycznych na przykładzie
inhibitorów katepsyny L i interkalatorów DNA”
Promotor: dr hab. inż. Robert Góra
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Kędzierski
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 51 osób:
48 głosów za, przeciw 1 wstrz. się 2.
Uchwała nr 752/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Jarosławowi ZAKLICE przewód
doktorski pt. „Teoretyczne projektowanie czynników terapeutycznych na przykładzie inhibitorów
katepsyny L i interkalatorów DNA”i powołuje dr hab. inż.Roberta Górę na promotora oraz dr inż.
Pawła Kędzierskiego na promotora pomocniczego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
f) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Chemia II” w sprawie
otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Tomasza Buchały i powołania prof. dr hab. inż.
Szczepana Roszaka na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie i seminarium odbyło się w dniu 4.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Teoretyczne narzędzia do projektowania materiałów i urządzeń polimery przewodzące i ogniwa słoneczne”
Promotor: prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak
Wywiązała się dyskusja na temat brzmienia tematu pracy doktorskiej w wyniku której prof.
Szczepan Roszak stwierdził, że temat powinien pozostać nie zmieniony.
Prodziekan, prof. A. Ożyhar, poprosił o przegłosowanie wniosku Komisji Doktorskiej z tematem w
brzmieniu wcześniej zgłoszonym.
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
39 głosów za, przeciw 5 wstrz. się 10.
Uchwała nr 753/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Tomaszowi BUCHALE przewód doktorski
pt. „Teoretyczne narzędzia do projektowania materiałów i urządzeń - polimery przewodzące
i ogniwa słoneczne” i powołuje prof. dr hab. inż. Szczepana Roszaka na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
g) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Inżynieria
materiałowa” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzynie Brach i powołania
prof. dr hab. inż. Marka Samocia na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 16.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 5.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Ciekłokrystaliczne DNA domieszkowane nanostrukturami ”
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Samoć
Wywiązała się dyskusja na temat brzmienia tematu pracy doktorskiej w wyniku której prof. Marek
Samoć stwierdził, że temat powinien pozostać nie zmieniony.
Prodziekan, prof. A. Ożyhar, poprosił o przegłosowanie wniosku Komisji Doktorskiej z tematem w
brzmieniu wcześniej zgłoszonym.
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
44 głosy za, przeciw 2 wstrz. się 8.
Uchwała nr 754/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Katarzynie BRACH przewód doktorski
pt. „Ciekłokrystaliczne DNA domieszkowane nanostrukturami ”i powołuje prof. dr hab. inż. Marka
Samocia na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
h) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Inżynieria
materiałowa” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Klaudii Dradrach i powołania
prof. dr hab. inż. Stanisława Bartkiewicza na promotora.
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: technologia chemiczna
Posiedzenie odbyło się w dniu 16.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 5.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Wiry fotoniczne- generacja i właściwości”
Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz
Wywiązała się dyskusja na temat brzmienia tematu pracy doktorskiej, głos zabrał prof.
Andrzej Matynia i stwierdził, że słowo generacja powinno być zastąpione słowem generowanie.
Prof. Stanisław Bartkiewicz zgodził się z propozycją prof. A. Matyni.
Prodziekan, prof. A. Ożyhar, poprosił o przegłosowanie tematu pracy doktorskiej w nowym
brzmieniu:
„Wiry fotoniczne- generowanie i właściwości”
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 52 osoby:
36 głosów za, przeciw 6 wstrz. się 10.
Uchwała nr 755/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Klaudii DRADRACH przewód doktorski
pt. „Wiry fotoniczne- generowanie i właściwości” i powołuje prof. dr hab. inż. Stanisława
Bartkiewicza na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
i) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Inżynieria
materiałowa” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdalenie Klekotko
i powołania prof. dr hab. inż. Marka Samocia na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: chemia
Posiedzenie odbyło się w dniu 16.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 5.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Synteza i charakterystyka nanocząstek złota otrzymywanych przy użyciu ekstraktów roślinnych”
Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Samoć
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
47 głosów za, przeciw 1 wstrz. się 5.
Uchwała nr 756/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Magdalenie KLEKOTKO przewód
doktorski pt. „Synteza i charakterystyka nanocząstek złota otrzymywanych przy użyciu ekstraktów
roślinnych” i powołuje prof. dr hab. inż. Marka Samocia na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
j) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Inżynieria
materiałowa” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Joannie Nodze i powołania
prof. dr hab. inż. Stanisława Bartkiewicza na promotora oraz dr inż. Annę Sobolewską na
promotora pomocniczego.
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: technologia chemiczna
Posiedzenie odbyło się w dniu 16.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 5.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Wpływ zjawiska fotochromii na stan uporządkowania układów ciekłokrystalicznych i
polimerowych”
Promotor: Prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Sobolewska
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
51 głosów za, przeciw 2 wstrz. się 0.
Uchwała nr 757/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Joannie Nodze przewód doktorski pt.
„Wpływ zjawiska fotochromii na stan uporządkowania układów ciekłokrystalicznych
i polimerowych” i powołuje prof. dr hab. inż. Stanisława Bartkiewicza na promotora oraz dr inż.
Annę Sobolewską na promotora pomocniczego.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
k) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Inżynieria chemiczna”
w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anicie Niesobskiej i powołania dr hab. inż.
Anny Trusek-Hołowni, prof. PWr na promotora.
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: inżynieria chemiczna
Posiedzenie odbyło się w dniu 29.06.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 6.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Kontrolowane dostarczanie leków w terapii miejscowej”
Promotor: dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia, prof. PWr.
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 54 osoby:
48 głosów za, przeciw 1 wstrz. się 5.
Uchwała nr 758/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Anicie NIESOBSKIEJ przewód doktorski
pt. „Kontrolowane dostarczanie leków w terapii miejscowej”
i powołuje dr hab. inż. Annę Trusek-Hołownię, prof. PWr na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
l) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej Technologia chemiczna I
w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszce Dmytryk i powołania prof. dr hab.
inż. Katarzyny Chojnackiej na promotora.
dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: technologia chemiczna
Posiedzenie i seminarium odbyło się w dniu 25.06.2015 r.
Temat pracy doktorskiej: „Wykorzystanie produktów nadkrytycznej ekstrakcji glonów do
wytwarzania wyrobów użytecznych”
Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka
Prof. Veneta Videnova Adrabińska i prof. Stanisław Lochyński zgłosili zastrzeżenia dotyczące
brzmienia tematu rozprawy doktorskiej. Wątpliwości dotyczyły użycia sformułowania „wyroby
użyteczne”.
Po krótkiej dyskusji prof. A. Ożyhar zaproponował głosowanie nad wszczęciem przewodu
doktorskiego z tematem w brzmieniu podanym przez Komisję Doktorską.
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 51 osób:
25 głosów za, przeciw 13 wstrz. się 13.
Uchwała nr 759/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej nie wyraziła zgody na otwarcie mgr inż. Agnieszce
DMYTRYK przewodu doktorskiego pt. „Wykorzystanie produktów nadkrytycznej ekstrakcji glonów
do wytwarzania wyrobów użytecznych”
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
m) Dziekan, prof. A. Ożyhar, przedstawił wniosek komisji doktorskiej „Technologia chemiczna
II” w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. Janowi Kujawskiemu i powołania prof.
dr hab. inż. Marka Bryjaka na promotora.
dziedzina: nauki chemiczne
dyscyplina: technologia chemiczna
Posiedzenie odbyło się w dniu 1.07.2015 r.
Seminarium odbyło się w dniu 5.05.2015 r.
Temat pracy doktorskiej:
„Polimerowe membrany do perwaporacyjnego wydzielania butanolu z wodnej mieszaniny
butanol-etanol-aceton”
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Bryjak
Wynik głosowania tajnego :
Uprawnionych do głosowania 77 członków Rady, obecnych w czasie głosowania 53 osoby:
52 głosy za, przeciw 1 wstrz. się 0.
Uchwała nr 760/37/2012-2016
Działając na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65/2003, poz. 595 z późn. zm.) Rada Wydziału
Chemicznego Politechniki Wrocławskiej otwiera mgr inż. Janowi Kujawskiemu przewód doktorski
pt. „Polimerowe membrany do perwaporacyjnego wydzielania butanolu z wodnej mieszaniny
butanol-etanol-aceton” i powołuje prof. dr hab. inż. Marka Bryjaka na promotora.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Ad. 10. Komunikaty i wolne wnioski
Dziekan prof. Andrzej Trochimczuk poinformował Radę, że Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła
decyzję o przyznaniu z dniem 22 czerwca 2015 roku Wydziałowi Chemicznemu Politechniki
Wrocławskiej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w
dyscyplinie Inżynieria materiałowa.
Dziekan bardzo podziękował i pogratulował prof. dr hab. inż. Stanisławowi Bartkiewiczowi za
prace związane z przygotowaniem materiałów.
Dziekan prof. Andrzej Trochimczuk poinformował Radę, że studentka Wydziału
Chemicznego Katarzyna GROBORZ została laureatką IV edycji konkursu „Diamentowy Grant”
organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Katarzyna Groborz realizuje
swoją pracę magisterską w zespole dr hab. Marcina Drąga, prof. PWr.
Dziekan prof. Andrzej Trochimczuk poinformował Radę, że 5 czerwca zatwierdzony został
skład Rady Młodych Naukowców V kadencji. Rada jest organem doradczym, której zadaniem jest
wspieranie Ministra w działaniach służących rozwojowi kariery młodych naukowców i osób
rozpoczynających karierę naukową. W skład Rady Młodych Naukowców V kadencji wszedł
dr inż. Daniel Strub z Wydziału Chemicznego PWr.
Dziekan przedstawił terminy kolejnych posiedzeń Rady Wydziału wyznaczone na:
23 września 2015 r.
21 października 2015 r.
25 listopada 2015 r.
16 grudnia 2015 r
Na zakończenie posiedzenia Dziekan złożył Członkom Rady życzenia udanych i niezapomnianych
wakacji.
Protokołowała
Przewodniczący Rady
Renata Górecka
prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk