plan odnowy miejscowości wielgłowy

Komentarze

Transkrypt

plan odnowy miejscowości wielgłowy
Załącznik
do Uchwały Nr …...........
Rady Gminy Subkowy
z dnia …............... 2010 r.
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
WIELGŁOWY
Wielgłowy, luty 2010 r.
1.
1.1.
Charakterystyka miejscowości
Położenie i przynależność administracyjna sołectwa Wielgłowy
Sołectwo Wielgłowy, to miejscowość położona w Gminie Subkowy w Powiecie
Tczewskim. Leży ono w północnej części gminy, po prawej stronie drogi krajowej Nr 1
Północ – Południe o raz przy drodze wojewódzkiej nr 230 Wielgłowy – Pelplin
Wielgłowy leżą 11 km od Tczewa, siedziby Starostwa Powiatowego i jednocześnie
największego i najbardziej uprzemysłowionego miasta Kociewia. Miejscowość pełni rolę
mieszkaniową i usługową. Zdecydowana większość terenu sołectwa przypisana jest
rolnictwu.
LUDNOŚĆ SOŁECTWA WIELGŁOWY
LICZBA MIESZKAŃCÓW
248
MĘŻCZYŹNI
119
Do 19 lat
31
Pomiędzy 19 a 65 rokiem życia
78
Powyżej 65 roku życia
10
KOBIETY
129
Do 19 lat
39
Pomiędzy 19 a 60 rokiem życia
76
Powyżej 60 roku życia
14
Wykres. Udział ludność wg.wieku
10%
28%
62%
do lat 19
od 19 do 65 lat
powyzej 60 (65) lat
Wielgłowy zamieszkuje 248 osób, stanowiące 4,7% całkowitej liczby mieszkańców
gminy. Z pośród grupy wiekowej od 19 do 65 lat, zdecydowana większości stanowią ludzie
młodzi i osoby w wieku średnim.
1.2.
Historia miejscowości
W czasach przedwojennych w miejscowości Wielgłowy znajdował się pałac otoczony
parkiem. Do czasu wojny zamieszkiwany był przez rodzinę Ubińskich. Po wojnie rodzina już
nigdy nie pojawiła się w Wielgłowach. W tym czasie Państwo Polskie podzieliło pałac i
ziemię do niego należące pomiędzy rodziny: Massowa, Szulc, Paluch, Golec, Izba, But.
Rodziny te zajmowały majątek do 1952 roku. W tym czasie i miejscu rodziny te tworzą
Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną. Spółdzielnia w latach swego rozkwitu, stanowiła jedyne
źródło utrzymania większości miejscowych mieszkańców jak i osób z poza terenu sołectwa, a
nawet gminy Subkowy.
W 1960 roku pałac zostaje zburzony, natomiast znikoma część parku istnieje do dziś.
1.3.
Struktura przestrzenna miejscowości
Wielgłowy to wieś typu ulicówka o rozproszonej zabudowie. Cechą charakterystyczną
architektury wsi jak i swego rodzaju zabytkowy jej element stanowi „Boża Męka”. Ołtarzyk z
figurką Matki Boskiej usytuowanej na poboczu skrzyżowania drogi gminnej i wojewódzkiej.
Dodatkowym elementem nadającym jej uroku jest otoczenie lasu.
Wizytówką sołectwa jest położone przy drodze wojewódzkiej nr 230, na skraju lasu
Ranczo URCZYSKO, w którym to można zorganizować ognisko, pojeździć konno, bryczką,
a także wziąć udział w zajęciach jazdy konnej.
W kierunku południowo - wschodnim od drogi wojewódzkiej, przy drodze gminnej w
zaciszu lasu położone jest boisko wiejskie, na którym znajdują się boisko do gry w piłkę
nożną i piłkę siatkową oraz plac zabaw.
Budynek po byłym sklepie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”zostanie
zaadoptowany na świetlicę wiejską. Obiekt ten zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej
i może stać się centrum wsi, którego na dzień dzisiejszy brak.
W miejscu po RSP znajduje się znikoma pozostałość po parku. Pozostałości te
świadczą, iż w naszym sołectwie znajdował się majątek ziemski.
Największy urok wsi daje jej malownicze położenie. Wtapiające się w naturalną
architekturę zieloną, jaką stanowią lasy, budynki mieszkalne podkreślają ich charakter.
2.
2.1.
Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Dziedzictwo kulturowe
Obiekt
Lokalizacja
Wielgłowy
Wielgłowy
Pozostałość parku
Boża Męka
Charakterystyczną cechę architektury wsi jak i swego rodzaju zabytkowy jej element stanowi
tzw. „Boża Męka”, ołtarzyk przydrożny z figurą Matki Boskiej, usytuowany na poboczu
skrzyżowania drogi gminnej i wojewódzkiej.
2.2.
Zasoby przyrodnicze
Obiekt
Klon jawor
Klon jawor
Klon jawor
Klon jawor
2.3.
Obwód
(cm)
299
263
245
287
Obiekty i tereny
W części wschodniej w bliskim sąsiedztwie lasu w roku 2007 z inicjatywy Rady
Sołeckiej i zaangażowaniu społeczności lokalnej powstało boisko wiejskie będące pod opieką
Urzędu Gminy Subkowy. Jest to boisko wielofunkcyjne, na którym znajduje się boisko do
plażowej piłki siatkowej i piłki nożnej. W ramach realizacji projektu powstał tam plac zabaw.
Mimo starań społeczności zarówno boisko jak i plac zabaw są słabo wyposażone. Pomimo, iż
obiekt ten nie jest w pełni wyposażony to jest on częstym miejscem spotkań. Miejsce to jest
odwiedzane nie tylko przez społeczność lokalną ale również przez osoby indywidualne z
pobliskich miejscowości oraz zorganizowane grupy np. przedszkola.
2.4.
Infrastruktura społeczna
Na infrastrukturę społeczną wsi Wielgłowy składa się świetlica wiejska. Jest to
budynek po byłym sklepie, który Gmina Subkowy zakupiła w 2007 roku. Obiekt ten na dzień
dzisiejszy nie nadaje się do użytku publicznego. Wymaga on kapitalnego remontu.
We wsi znajdują się też nie w pełni wykorzystane place: boisko i teren wokół świetlicy.
Miejsca te wymagają doposażenia, ogrodzenia i obsadzenia roślinnością. Zagospodarowanie
tej przestrzeni publicznej podniosłoby zdecydowanie estetykę i atrakcyjność naszej
miejscowości, a co najważniejsze stałoby się miejscem spotkań i rozwijania zainteresowań
przez dzieci i młodzież. W sołectwie nie ma szkoły. Dzieci uczęszczają do Szkoły Filialnej w
Brzuścach i Zespołu Szkół w Subkowach. Dowóz dzieci i młodzieży zabezpiecza Gmina.
Atrakcją Wielgłów jest przepięknie położone Ranczo „Uroczysko”, w którym to można
zorganizować ognisko, pojeździć konno, bryczką, a także skorzystać z nauki jazdy konnej.
Ranczo umiejscowione jest na skraju lasu przy drodze wojewódzkiej Nr 230.
2.5.
Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna na terenie sołectwa Wielgłowy w pełni nie zabezpiecza
potrzeb społeczności lokalnej. Do wybudowanej sieci wodociągowej nie są podłączone
wszystkie gospodarstwa. Nie ma sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Plan
całkowitego skanalizowania miejscowości znacznie podniósłby jej standard. Większość
mieszkańców posiada kosze na śmieci, które odbierane są przez wyspecjalizowane firmy na
podstawie zawartych umów. Na terenie miejscowości znajdują się pojemnik do selektywnej
zbiórki odpadów w zakresie PET. Problemem jest ciągłe, niekontrolowane wyrzucanie
różnych odpadów stałych na terenie kompeksu leśnego i w rowach przydrożnych. W
Wielgłowach nie ma sieci gazowej. W energię elektryczną sołectwo zabezpieczone jest
wystarczająco. W sołectwie znajdują się miejsca słabo oświetlone.
2.6.
Gospodarka
Bliskość dużego miasta jakim jest Tczew oraz Pomorskiej Strefy Ekonomicznej
powodują, że w miejscowości Wielgłowy brak jest zakładów produkcyjnych. Funkcje
gospodarcze skupione są przede wszystkim w firmach wielobranżowych, handlowych,
usługowych i transportowych. Część mieszkańców pracuje na zasadzie samozatrudnienia w
kraju i zagranicą. Z miejscowością Wielgłowy związane jest Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „Latocha”, które zajmuje się regularnym przewozem osób na terenie Powiatu
Tczewskiego i jest największym przewoźnikiem prywatnym na terenie naszego Powiatu.
Pozostałe podmioty gospodarcze przedstawione w poniższej tabeli prowadzą swoje interesy
poza terenem gminy.
2.7.
Rodzaj działalności
Ilość
Handel – obwoźny, sklepy, akwizycja
Jednoosobowy podmiot gospodarczy wynajmujący się do pracy
Usługi ślusarsko – spawalnicze
Usługi ogólnobudowlane
Usługi transportowe i ogólnobudowlane
6
1
1
3
2
Rolnictwo
Wielkość gospodarstw
Do 1 ha
Od 1 do 10 ha
Od 10 do 20 ha
Od 20 do 50 ha
Od 50 do 100 ha
Powyżej 100 ha
Ilość
gospodarstw
1
15
8
1
1
2.8.
2.8.1.
Kapitał ludzki
Zatrudnienie
Na podstawie danych przedstawionych w tabelach, stwierdzić można, że
zatrudnienie w rolnictwie jest zdecydowanie dominujące. W związku z powyższym w sferze
tej przypisana jest najliczniejsza grupa mieszkańców. W skład tej grupy wchodzą oprócz
właścicieli gospodarstw rolnych i ich rodzin, również pracownicy zatrudnieni w
poszczególnych gospodarstwach na stałe i sezonowo.
Zdecydowana większość terenu sołectwa przypisana jest gospodarstwom rolnym.
Na podstawie przedstawionych powyżej informacji stwierdzić można, że struktura
zatrudnienia mieszkańców sołectwa jest zróżnicowana.
Mieszkańcy pracują jako:
 rolnicy
 handlowcy
 usługodawcy
 pracownicy umysłowi
 pracownicy fizyczni.
Znajdują oni zatrudnienie poza sołectwem, w pobliskich wsiach i miastach.
Pozostali to renciści i emeryci oraz osoby bezrobotne.
2.8.2.
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w powiecie tczewskim wynosi 17,7%, w gminie 8,7%. W
Wielgłowach w latach PRL – u, głównym źródłem utrzymania dla miejscowej ludności była
praca w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Jej likwidacja w okresie transformacji
gospodarczej Polski, nie wpłynęła decydująco na rynek zatrudnienia mieszkańców. Co
prawda większość nich straciła pracę, ale dzięki dogodnym powiązaniom komunikacyjnym
bardzo szybko znaleźli nowe zatrudnienie poza sołectwem. Jedynie kobiety pracujące w RSP,
z racji tradycyjnego przecież, pełnienia jeszcze roli gospodyń domowych, nie mogły pozwolić
sobie na podjęcie pracy poza Wielgłowami. Dlatego też, możemy mówić o niskim stopniu
bezrobocia w sołectwie, obejmującym w znacznym stopniu właśnie długotrwale bezrobotne
kobiety oraz młodzież. Jedynie ci ostatni rejestrują się w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Tczewie, ze względów typowo formalnych.
Pozostali w wieku produkcyjnym bezrobotni mieszkańcy Wielgłów nie widzą
potrzeby, ani też konieczności rejestrowania swego bezrobocia, zdobywają środki na
utrzymanie pracując w szarej strefie zatrudnienia.
Część pośród tych osób korzysta równolegle z usług Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Subkowach
Ponadto źródło utrzymania dla części mieszkańców stanowią świadczenia rentowe i
emerytalne.
Szans na zwiększenie zatrudnienia mieszkańców, należy szukać głównie z racji
położenia sołectwa przy ważnym szlaku komunikacji samochodowej oraz w bliskości węzła
autostrady A – 1 w Swarożynie.
2.8.3.
Organizacje społeczne
W sołectwie Wielgłowy istnieje grupa mieszkańców, dzięki której udało się stworzyć
boisko wielofunkcyjne, na którym znajduje się boisko do plażowej piłki siatkowej i piłki
nożnej. W ramach realizacji projektu „Działaj lokalnie” powstał tam też plac zabaw.
TABELARYCZNA INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW
Rodzaj zasobu
Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
- osobliwości przyrodnicze
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
- podłoże, warunki hydrogeologiczne
- gleby, kopaliny
Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
- walory zagospodarowania przestrzennego
Obiekty i tereny
- działki pod domy letniskowe
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po
przemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
- place i miejsca publicznych spotkań
- miejsca sportu i rekreacji
Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne
Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi
Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- przedszkole
- dom kultury
- Straż Pożarna
- Świetlica wiejska
Ludzie, organizacje społeczne
- KGW
- stowarzyszenia/ kluby sportowe
- grupy nieformalne
Brak
Jest o
Jest o
znaczeniu znaczeniu
małym
średnim
Jest o
znaczeniu
dużym
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Co ją wyróżnia?
Jakie pełni funkcje?
Kim są mieszkańcy?
Co daje utrzymanie?
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Opieka społeczna i ochrona
zdrowia
Oświata
-
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Położenie blisko drogi krajowej nr 1
Położenie blisko drogi wojewódzkiej
Ranczo UROCZYSKO
Kapliczka Boża Męka
Sąsiedztwo lasu
Mieszkaniowa
Rolnicza
Zatrudnieniowa – miejsca pracy dla części mieszkańców
Usługowa
Kociewiacy oraz ludność napływowa
Rolnicy
Zatrudnieni poza rolnictwem
Emeryci
Renciści
Uczniowie
Bezrobotni (nieliczna grupa)
Gospodarstwa rolne
Produkcja roślinna i zwierzęca
Renty, emerytury
Działalność gospodarcza
Praca
Zatrudnienie w szarej strefie, Zasiłki dla bezrobotnych
Rada Sołecka
grupa nieformalna
Dyskusje w gronie mieszkańców i podczas zebrań wiejskich
Współpraca z Urzędem Gminy
Zlokalizowana w m. Subkowy
Zlokalizowana w m. Subkowy i Brzuśce
Typowa zabudowa ulicowa z budynkami zagrodowymi
Nowe i starsze budynki jednorodzinne
Budynki po RSP
Świetlica wiejska
Brak własności komunalnej
Brak centrum wsi
Brak miejsc do parkowania wzdłuż drogi wojewódzkiej
słabo wyposażony plac zabaw
Różnorodny, skrajny standard budynków mieszkalnych
Obejścia z reguły zadbane
Brak oczyszczalni ścieków
Jaki jest stan otoczenia i Ogrzewanie budynków różnorodne w większości węglowe
środowiska?
- Brak kanalizacji wsi
- Cztery proponowane do miana pomników przyrody obiekty (drzewa)
Zabytki
Jakie jest rolnictwo? -
-
Park (pozostałość) - propozycja
1 gospodarstwo – do 1 ha,
15 gospodarstw - od 1 do 10 ha,
Jakie są powiązania
komunikacyjne?
8 gospodarstw - od 10 do 20 ha,
1 gospodarstwo - od 20 do 50 ha
1 gospodarstwo - ponad 100 ha.
Są to gospodarstwa o różnym profilu gospodarowania.
- dobre (prywatne linie autobusowe i Veolia PKS)
Jakie tradycje są
pielęgnowane i rozwijane?
Co proponujemy dzieciom i
młodzieży?
3.
Tradycje rolnicze
Tradycje sportowe (konie)
Tradycje chrześcijańskie
Indywidualne formy spędzania czasu wolnego
Gra w piłkę nożna i siatkową
Zabawa na placu zabaw
Analiza mocnych i słabych stron
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne
sołectwa. Jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć
wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.
3.1.











3.2.



Mocne strony sołectwa Wielgłowy
Atrakcyjne położenie wsi, przy drodze krajowej nr 1, z punktu widzenia gospodarki i
zatrudnienia
Zaplecze, baza i atrakcyjność turystyczna sołectwa
Ranczo „Uroczysko”
Bardzo dobre skomunikowanie z miejscowościami powiatu i Trójmiastem
Młodzież
Dobrze rozwinięte rolnictwo
Zatrudnienie w sektorze rolniczym
Niskie bezrobocie
Brak zakładów zanieczyszczających
Sąsiedztwo lasów
Czyste powietrze
Słabe strony sołectwa Wielgłowy
Przebieg ropociągu Port Północny – Płock, ograniczający istnieniem strefy ochronnej
rozbudowę inwestycyjną
Słaba wewnątrz sołectwa infrastruktura przemieszczania się mieszkańców (chodniki,
złe drogi)
Brak miejsc pracy – firm zatrudniających








3.3.










3.4.





4.
Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych
Brak budowlanych zasobów komunalnych
Brak skanalizowania sołectwa
Brak sieci gazowej
Znaczna rozciągłość obszarowa wsi
Brak dostatecznego oświetlenia ulicznego
Zły stan budynku świetlicy wiejskiej
Bierność i apatia niewielkiej części społeczności sołectwa
Szanse Sołectwa Wielgłowy
Bliskość autostrady A -1
Zaplecze, baza i atrakcyjność turystyczna sołectwa
Rozwój Tczewa i Strefy Ekonomicznej
Rozwój gospodarczy kraju
Dyspozycyjność robocza mieszkańców
Fundusze unijne
Dopłaty rolnicze
Komputeryzacja indywidualnych gospodarstw domowych
Programy pomocowe dla MSP
Modernizacja budynku po sklepie na świetlicę wiejską
Zagrożenia sołectwa Wielgłowy
Brak środków własnych gminy na znaczne inwestycje infrastrukturalne
Brak zasobów, terenów inwestycyjnych własnych gminy
Możliwe zubożenie społeczności lokalnych
Marginalizacja osób bezrobotnych
Apatia
Opis planowanych zadań inwestycyjnych w latach 2009 – 2015 w miejscowości
Wielgłowy
Karta nr 1
Nazwa
Cel
Przeznaczenie
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej
Doprowadzenie do stanu użyteczności publicznej
Stworzenie miejsca spotkań, jak również alternatywnego
sposobu spędzania czasu wolnego przez mieszkańców,
rozwój zainteresowań
Harmonogram realizacji Okres realizacji 2010 – 2016:
09. 2010 – 05. 2011 – remont i modernizacja świetlicy wraz z
elementami zewnętrznymi
06. 2011 – 07. 2011 – wykonanie i montaż elementów
Kwota końcowa
Źródło finansowania
promocyjnych, promocja
09. 2011 – końcowe rozliczenie projektu
2012 – 2016 – monitorowanie i ewaluacja projektu
500 tys. zł
PROW, Program Leader, środki własne
Karta nr 2
Nazwa
Cel
Przeznaczenie
Modernizacja boiska wiejskiego i rozbudowa placu zabaw
Zwiększenie funkcjonalności
Organizacja turniejów, promocja i popularyzacja sportu
wśród dzieci i młodzieży, festyny dla społeczności lokalnej,
podniesienie standardu zabaw dla dzieci
Harmonogram realizacji Okres realizacji 2012 – 2016:
2012 – koncepcja i projekt zagospodarowania,
2013 – wykonanie rozbudowy placu zabaw,
2014 – wykonanie modernizacji boiska,
2015 – 2016 – monitorowanie i ewaluacja projektu.
Kwota końcowa
100 tys. zł
Źródło finansowania
PROW, Program Leader, środki własne
Karta nr 3
Ogrodzenie i wykonanie architektury zielonej miejsc
użyteczności publicznej
Cel
Podniesienie estetyki sołectwa i bezpieczeństwa
użytkowników
Przeznaczenie
Miejsca spotkań, spędzanie czasu wolnego, organizacja
festynów
Harmonogram realizacji Okres realizacji 2010 – 2016:
2010 – wykonanie koncepcji projektów,
2011 – 2012 – zagospodarowanie miejsc pod funkcje
użyteczności publicznej (skwery, place),
2013 - wykonanie ogrodzeń terenów zielonych,
2014 – 2016 – monitorowanie i ewaluacja projektu.
Kwota końcowa
30 tys. zł
Źródło finansowania
PROW, środki własne
Nazwa
Karta nr 4
Nazwa
Cel
Przeznaczenie
Harmonogram realizacji
Budowa chodników
Poprawa stanu bezpieczeństwa użytkowników
Piesi, a szczególnie dzieci i młodzież
Okres realizacji 2010 – 2016:
2010 – 2013 – etapowa realizacja budowy chodników,
2014 – 2016 – monitorowanie i ewaluacja projektu.
Kwota końcowa
Źródło finansowania
80 tys. zł
PROW, środki własne
Karta nr 5
Budowa zadaszenia i doprowadzenie mediów (woda,
energia) na boisku wiejskim
Cel
Usprawnienie organizacji imprez dla społeczności lokalnej
Przeznaczenie
Organizacja festynów, turniejów
Harmonogram realizacji Okres realizacji 2011 – 2015:
2012 – wykonanie zadaszenia,
2013 – doprowadzenie wody do obiektu,
2014 – 2016 – doprowadzenie energii elektrycznej do obiektu
i wykonanie infrastruktury oświetleniowej.
Kwota końcowa
80 tys. zł
Źródło finansowania
PROW, Program Leader, środki własne
Nazwa
Karta Nr 6
Zagospodarowanie terenu rekreacji przy świetlicy
wiejskiej
Cel
Wykonanie PIT Stopu dla obsługi szlaku rowerowego
Przeznaczenie
Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców
oraz wszystkich użytkowników ścieżki rowerowej
Harmonogram realizacji Okres realizacji 2010 – 2016:
2010 – wykonanie PIT Stopu dla obsługi szlaku rowerowego,
2011 – 2012 – wykonanie elementów małej architektury
służącej wypoczynkowi i rekreacji,
2013 – 2016 – monitorowanie i ewaluacja projektu.
Kwota końcowa
42 tys. zł
Źródło finansowania
RPO, środki własne
Nazwa
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Lisewski