Budowa sieci wodociągowej w Boj

Komentarze

Transkrypt

Budowa sieci wodociągowej w Boj
KOSZTORYS OFERTOWY
45231300-8
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Budowa sieci wodociągowej w Łebnie ul. Smażyńska
Łebno ul. Smażyńska
GMINA SZEMUD
UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Poziom cen
:
Kamil Kanczkowski
15.03.2012 r.
I kwartał 2012
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ..................................
Zysk [Z] ........................................................
VAT [V] ........................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
:
:
:
zł
zł
zł
Słownie:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
15.03.2012 r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OBMIAR
L Podstap.
wa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC wraz z przyłączami
1
1.1
Sieć wodociągowa
Roboty ziemne
1 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melio- km
d.1. 01 0113-08 racyjnych w terenie równinnym - WYTYCZENIE TRASY
1
0.588
km
2 KNR 2-01
d.1. 0217-04
1
m3
3 KNR-W 2- Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do m3
d.1. 01 0415-02 ścinania do 15 cm - kat. III
1
588*0.5*0.1
m3
5 KNNR 1
d.1. 0214-02
1 z.o.2.11.4.
9911-02
6 KSNR 1
d.1. 0312-05
1
1.2
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa (posybka i obsybka )
m3
(588*0.5*0.1)*2
m3
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- m3
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=
0.98)
poz.2-poz.4
m3
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr.kat. I-III
m2
588*0.5
m2
470.400
RAZEM
470.400
29.400
RAZEM
29.400
58.800
RAZEM
58.800
411.600
RAZEM
411.600
294.000
RAZEM
294.000
1.000
RAZEM
1.000
588.000
RAZEM
588.000
11.500
RAZEM
11.500
11.500
RAZEM
11.500
6.000
RAZEM
6.000
3.000
RAZEM
3.000
Roboty instalacyjne
7 KNR-W 2- Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do ist- kpl.
d.1. 18 0801-02 niejących rurociągów o śr. 100 mm
2
1
kpl.
8 KNR-W 2- Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o
d.1. 18 0108-02 śr.zewnętrznej 90 mm
2
588
m
9 KNNR 4
d.1. 1206-01
2
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25
rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.I-II
m
11.5
m
10 KNNR 4
d.1. 1209-01
2
0.588
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na m3
odkład w gruncie kat.III
588*0.5*1.6
4 KNNR 1
d.1. 0608-02
1 analogia
0.588
RAZEM
m
Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w ru- m
rach ochronnych
11.5
m
11 KNR-W 2- Rury ochronne o śr.nom.160 mm
d.1. 19 0119-01
2
6
m
m
12 KNR-W 2- Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, o średnicy 80mm kpl
d.1. 18 0205a-02 - Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 z żeliwa sferoidalnego GGG40 ENGJS-400-15 (DIN1693)
2
3
kpl
-2-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
OBMIAR
L Podstap.
wa
13 KNR 2-18
d.1. 0315-03
2
Opis i wyliczenia
j.m.
Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
kpl.
3
kpl.
14 KNR-W 2- Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ułożonego w m
d.1. 19 0102-01 ziemi
2 analogia
588
m
15 KNR 2-28
d.1. 0315-02
2
Poszcz
3.000
RAZEM
3.000
588.000
RAZEM
588.000
7.000
RAZEM
7.000
3.000
RAZEM
3.000
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym - analogia kpl
7
kpl
16 KNR-W 2- Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
d.1. 18 0704-01 PE, PEHD, o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m)
2
3
próba
17 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
d.1. 18 0707-01
2
3
odc.20
0m
18 KNR-W 2- Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
d.1. 18 0708-01
2
3
odc.20
0m
próba
odc.20
0m
3.000
RAZEM
odc.20
0m
2
2.1
Przyłącza wodociągowe
Roboty ziemne
19 KNR 2-01
d.2. 0217-04
1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na m3
odkład w gruncie kat.III
m3
35*0.5*1.6
20 KNR-W 2- Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do m3
d.2. 01 0415-02 ścinania do 15 cm - kat. III
1
35*0.5*0.1
m3
22 KNNR 1
d.2. 0214-02
1 z.o.2.11.4.
9911-02
23 KSNR 1
d.2. 0312-05
1
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.( Posypka + obsypka )
m3
(35*0.5*0.1)*2
m3
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- m3
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=
0.98)
poz.19-poz.21
m3
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr.kat. I-III
m2
35*0.5
m2
2.2
Roboty instalacyjne
24 KNR 2-28
d.2. 0314-02
2
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
m
35
m
-3-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
3.000
3.000
RAZEM
21 KNNR 1
d.2. 0608-02
1
Razem
3.000
28.000
RAZEM
28.000
1.750
RAZEM
1.750
3.500
RAZEM
3.500
24.500
RAZEM
24.500
17.500
RAZEM
17.500
35.000
RAZEM
35.000
OBMIAR
L Podstap.
wa
25 KNR 2-28
d.2. 0313-01
2
Opis i wyliczenia
j.m.
Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o śr. zewn. 90 mm
kpl.
5
kpl.
26 KNR-W 2- Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ułożonego w m
d.2. 19 0102-01 ziemi
2 analogia
35
m
27 KNR 2-28
d.2. 0315-02
2
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym
kpl.
5
kpl.
Zaślepki rurowe o śr. 40 mm
28
d.2. kalk. własna
2
5
3
Razem
5.000
RAZEM
5.000
35.000
RAZEM
35.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
0.623
RAZEM
0.623
1.000
RAZEM
1.000
szt.
szt.
Opłaty
29 KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melio- km
d.3 01 0113-08 racyjnych w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY
analogia
0.623
km
30
d.3
Poszcz
Badanie wody
szt
1
szt
-4-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Lp. Podstawa
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVC wraz z przyłączami
1
1.1
1 KNR-W 2d.1.1 01 0113-08
Sieć wodociągowa
Roboty ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
km
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - WYTYCZENIE TRASY
obmiar = 0.588 km
1*
-- R -robocizna
75.1r-g/km
r-g
44.159
2*
-- M -słupki drewniane iglaste śr.70mm
0.16m3/km
m3
0.094
m-g
2.646
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
4.5m-g/km
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Wykopy oraz przekopy wykonywane kopar2 KNR 2-01
kami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
d.1.1 0217-04
gruncie kat.III
obmiar = 588*0.5*1.6 = 470.400 m3
3*
1*
m3
-- R -robocizna
0.14r-g/m3
r-g
-- S -koparka gąsienicowa 0.25 m3
m-g
0.0576m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
3 KNR-W 2- Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach m3
d.1.1 01 0415-02 - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15
cm - kat. III
obmiar = 588*0.5*0.1 = 29.400 m3
2*
-- R -robocizna
r-g
1.65r-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie
m3
4 KNNR 1
wyk.z gotowego kruszywa (posybka i obsybd.1.1 0608-02
analogia
ka )
obmiar = (588*0.5*0.1)*2 = 58.800 m3
1*
65.856
27.095
48.510
1*
-- R -robocizna
2.9r-g/m3
r-g
170.520
2*
-- M -żwir
1.27m3/m3
m3
74.676
m-g
11.760
-- S -środek transportowy
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
3*
-5-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
R
M
S
Lp. Podstawa
5 KNNR 1
d.1.1 0214-02
z.o.2.11.4.
9911-02
1*
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
R
M
S
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punk- m3
towych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
obmiar = poz.2-poz.4 = 411.600 m3
-- R -robocizna
0.085*1.10=0.0935r-g/m3
-- S -spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0341*1.10=0.03751m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
6 KSNR 1
korony nasypów w gr.kat. I-III
d.1.1 0312-05
obmiar = 588*0.5 = 294.000 m2
2*
r-g
38.485
m-g
15.439
m2
-- R -robocizna
0.0986r-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
r-g
1*
28.988
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
-6-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
Lp. PodstaOpis
wa
1.2
Roboty instalacyjne
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
7 KNR-W 2d.1.2 18 0801-02
kpl.
1*
2*
3*
4*
5*
Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących
rurociągów o śr. 100 mm
obmiar = 1 kpl.
-- R -robocizna
3.14r-g/kpl.
-- M -trójnik żeliwny kołnierzowy T DN 100 x 80
mm
1szt./kpl.
nasuwki żeliwne o śr.100 mm
2szt./kpl.
sznur konopny surowy
0.55+1.87=2.42kg/kpl.
materiały pomocnicze
2.5%(od M)
r-g
3.140
szt.
1.000
szt.
2.000
kg
2.420
%
2.500
-- S -samochód dostawczy 0.9 t
m-g
0.55m-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
8 KNR-W 2- Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z m
d.1.2 18 0108-02 rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej
90 mm
obmiar = 588 m
6*
1*
2*
3*
-- R -robocizna
0.349r-g/m
r-g
-- M -rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką m
o śr.zewnętrznej 90 mm
1.02m/m
Materiały pomocnicze
%
1.5%(od M)
-- S -samochód skrzyniowy
0.0053m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Przewierty o długości do 20 m maszyną do
9 KNNR 4
wierceń poziomych WP 15/25 rurami o
d.1.2 1206-01
śr.150-250mm w gruntach kat.I-II
obmiar = 11.5 m
4*
1*
2*
3*
4*
5*
m-g
599.760
1.500
3.116
r-g
52.785
m
11.730
%
3.500
m-g
0.805
m-g
13.800
-- M -rura ochronna PE_HD 160 mm
1.02m/m
materiały pomocnicze
3.5%(od M)
-7-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
205.212
m
-- R -robocizna
4.59r-g/m
-- S -samochód skrzyniowy
0.07m-g/m
maszyna do wierceń poziomych
1.2m-g/m
0.550
R
M
S
Lp. Podstawa
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
wyciąg do urobku ziemi z napędem elekm-g
trycznym 0.18 t
1.2m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Przeciaganie rurociągów przewodowych o
m
10 KNNR 4
śr.nominalnej 100-300 mm w rurach ochrond.1.2 1209-01
nych
obmiar = 11.5 m
6*
1*
2*
3*
4*
-- R -robocizna
1.18r-g/m
-- M -podpory stalowe ślizgowe
0.8szt./m
Manszety
2szt
materiały pomocnicze
3.5%(od M)
-- S -samochód skrzyniowy
0.08m-g/m
wciągarka mechaniczna z napędem elek6*
trycznym 1.6-3.2 t
0.31m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
11 KNR-W 2- Rury ochronne o śr.nom.160 mm
d.1.2 19 0119-01
obmiar = 6 m
5*
1*
2*
3*
4*
r-g
13.570
szt.
9.200
szt
2.000
%
3.500
m-g
0.920
m-g
3.565
m
-- R -robocizna
1.18r-g/m
r-g
-- M -Rura osłonowa z PE, rurociągi w przepusm
tach drogowych, o średnicy i grubości ścianki 160/5,0 mm
1.015m/m
płozy centrujące
kpl.
0.22kpl./m
Materiały pomocnicze
%
2%(od M)
-- S -zestaw dłużycowy
m-g
0.04m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
12 KNR-W 2- Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe kpl
d.1.2 18 0205a-02 z obudową, o średnicy 80mm - Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 z żeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
obmiar = 3 kpl
5*
1*
-- R -robocizna
3.8r-g/kpl
r-g
-- M --
-8-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
13.800
7.080
6.090
1.320
2.000
0.240
11.400
R
M
S
Lp. Podstawa
2*
3*
4*
5*
6*
7*
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 z żeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693)
1szt/kpl
Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych Dn 80mm
2szt/kpl
Śruby średniodokładne M14 kpl
1.57kg/kpl
Obudowy do zasuw żeliwne
1szt/kpl
Skrzynki do zasuw
1szt/kpl
Materiały pomocnicze
1.5%(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
0.25m-g/kpl
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
13 KNR 2-18
d.1.2 0315-03
obmiar = 3 kpl.
8*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
szt
3.000
szt
6.000
kg
4.710
szt
3.000
szt
3.000
%
1.500
m-g
0.750
kpl.
-- R -robocizna
4.9*0.955=4.6795r-g/kpl.
-- M -hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem
1szt./kpl.
zwężki żeliwne o śr. 80 mm
1szt./kpl.
Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 z żeliwa
sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693)
1szt/kpl.
obudowy do zasuw o śr. 80 mm
1szt./kpl.
kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm
1szt./kpl.
uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 mm
5.15szt./kpl.
śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami
i podkładkami M-14
2.04kg/kpl.
żwir
0.38m3/kpl.
Materiały pomocnicze
1.5%(od M)
r-g
14.039
szt.
3.000
szt.
3.000
szt
3.000
szt.
3.000
szt.
3.000
szt.
15.450
kg
6.120
m3
1.140
%
1.500
-- S -Samochód skrzyniowy
m-g
1.05m-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
14 KNR-W 2- Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego m
d.1.2 19 0102-01 trasy wodociagu ułożonego w ziemi
analogia
obmiar = 588 m
11*
1*
-- R -robocizna
0.0075r-g/m
r-g
-9-
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
3.150
4.410
R
M
S
Lp. Podstawa
2*
3*
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
-- M -Taśma metalizowana oznacznikowa z tworzywa sztucznego
1.07m/m
Materiały pomocnicze
2%(od M)
m
629.160
%
2.000
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na kpl
15 KNR 2-28
słupku betonowym - analogia
d.1.2 0315-02
obmiar = 7 kpl
4*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
-- R -robocizna
1.8r-g/kpl
-- M -Tablice informacyjne
1szt/kpl
Słupki stalowe
1szt/kpl
Beton zwykły B-10
0.1m3/kpl
Farba ftalowa nawierzchniowa
0.1dm3/kpl
Materiały pomocnicze
2%(od M)
r-g
12.600
szt
7.000
szt
7.000
m3
0.700
dm3
0.700
%
2.000
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
0.19m-g/kpl
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 2- Próba wodna szczelności sieci wodociągo- pród.1.2 18 0704-01 wych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o ba
średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba 200m)
obmiar = 3 próba
7*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
-- R -robocizna
8.74+(22.195*0.07)=10.29365r-g/próba
-- M -Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
0.03m3/próba
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.5060mm
0.02m3/próba
Drewno na stemple iglaste korowane (do
20cm)
0.02m3/próba
Klamry ciesielskie
6.2kg/próba
Woda
3.53+(22.195*0.1)=5.7495m3/próba
Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=
50mm
1.5m/próba
Króćce żeliwne jednokołnierzowe d=50mm
0.1szt/próba
1.330
r-g
30.881
m3
0.090
m3
0.060
m3
0.060
kg
18.600
m3
17.249
m
4.500
szt
0.300
- 10 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
0.647
R
M
S
Lp. Podstawa
9*
10*
11*
12*
13*
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych Dn 50m
1szt/próba
Śruby średniodokładne M16 kpl
2.7kg/próba
Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=
50mm
0.1szt/próba
Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=
50mm
0.05szt/próba
Materiały pomocnicze
2.5%(od M)
-- S -Samochód skrzyniowy
3.16m-g/próba
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
17 KNR-W 2- Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągod.1.2 18 0707-01 wych o śr.nominalnej do 150 mm
14*
szt
3.000
kg
8.100
szt
0.300
szt
0.150
%
2.500
m-g
9.480
odc
.20
0m
obmiar = 3 odc.200m
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*
-- R -robocizna
4.09r-g/odc.200m
-- M -podchloryn sodowy
0.5kg/odc.200m
rury stalowe gwintowane ocynkowane
śr.50mm
1.5m/odc.200m
woda z rurociągu
7.06m3/odc.200m
zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.50mm
0.1szt./odc.200m
zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl. śrub
0.05szt./odc.200m
Materiały pomocnicze
2.5%(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
18 KNR-W 2- Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o
d.1.2 18 0708-01 śr. nominalnej do 150 mm
8*
r-g
12.270
kg
1.500
m
4.500
m3
21.180
szt.
0.300
szt.
0.150
%
2.500
m-g
4.740
odc
.20
0m
obmiar = 3 odc.200m
1*
-- R -robocizna
0.49r-g/odc.200m
-- M -woda z rurociągu
1.72m3/odc.200m
Materiały pomocnicze
3*
2.5%(od M)
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2*
r-g
1.470
m3
5.160
%
2.500
- 11 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
R
M
S
PODSUMOWANIE
Roboty instalacyjne
RAZEM
Robocizna
Materiały
Sprzęt
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
PODSUMOWANIE
Sieć wodociągowa
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
- 12 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
Lp. PodstaOpis
wa
2
Przyłącza wodociągowe
2.1
Roboty ziemne
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
19 KNR 2-01
d.2.1 0217-04
m3
1*
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.III
obmiar = 35*0.5*1.6 = 28.000 m3
-- R -robocizna
0.14r-g/m3
r-g
-- S -koparka gąsienicowa 0.25 m3
m-g
0.0576m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
20 KNR-W 2- Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach m3
d.2.1 01 0415-02 - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15
cm - kat. III
obmiar = 35*0.5*0.1 = 1.750 m3
2*
-- R -robocizna
1.65r-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie
21 KNNR 1
wyk.z gotowego kruszywa.( Posypka + obd.2.1 0608-02
sypka )
obmiar = (35*0.5*0.1)*2 = 3.500 m3
1*
r-g
3.920
1.613
2.888
m3
1*
-- R -robocizna
2.9r-g/m3
r-g
10.150
2*
-- M -żwir
1.27m3/m3
m3
4.445
-- S -środek transportowy
m-g
0.2m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punk- m3
22 KNNR 1
towych,rowów,wykopów obiektowych spyd.2.1 0214-02
z.o.2.11.4. charkami z zagęszcz.mechanicznym spy9911-02
charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)
obmiar = poz.19-poz.21 = 24.500 m3
3*
1*
-- R -robocizna
0.085*1.10=0.0935r-g/m3
-- S -spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0341*1.10=0.03751m-g/m3
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i
23 KSNR 1
korony nasypów w gr.kat. I-III
d.2.1 0312-05
obmiar = 35*0.5 = 17.500 m2
2*
r-g
2.291
m-g
0.919
m2
- 13 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
0.700
R
M
S
Lp. Podstawa
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
-- R -robocizna
0.0986r-g/m2
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
r-g
1*
R
M
S
1.726
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
- 14 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
Lp. PodstaOpis
wa
2.2
Roboty instalacyjne
24 KNR 2-28
d.2.2 0314-02
1*
2*
3*
4*
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych
PE o śr. zewn. 40 mm
obmiar = 35 m
-- R -robocizna
0.3r-g/m
m
r-g
-- M -Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 MPa - woda 0,6 m
MPa), o średnicy 40 mm
1.07m/m
kształtki PE o śr. zewn. 40 mm
szt.
0.108szt./m
Materiały pomocnicze
%
2%(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Nawiertki na istniejących rurociągach PVC o kpl.
25 KNR 2-28
śr. zewn. 90 mm
d.2.2 0313-01
obmiar = 5 kpl.
5*
1*
2*
3*
4*
5*
-- R -robocizna
2.7r-g/kpl.
r-g
-- M -Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną do wy- szt
konywania przyłączeń instalacji domowych
do sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV
i PE, NZ DN 90/40 sfero, 90 PCV/PE
1szt/kpl.
obudowy stalowe do nawiertek do rur z two- szt.
rzyw
1szt./kpl.
skrzynki żeliwne uliczne do zasuw
szt.
1szt./kpl.
Materiały pomocnicze
%
2%(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
0.15m-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
26 KNR-W 2- Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego m
d.2.2 19 0102-01 trasy wodociagu ułożonego w ziemi
analogia
obmiar = 35 m
6*
1*
2*
3*
-- R -robocizna
0.0075r-g/m
37.450
3.780
2.000
0.350
13.500
5.000
5.000
5.000
2.000
0.750
r-g
0.263
m
37.450
%
2.000
-- M -Taśma metalizowana oznacznikowa z tworzywa sztucznego
1.07m/m
Materiały pomocnicze
2%(od M)
-- S -- 15 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
10.500
R
M
S
Lp. Podstawa
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na kpl.
27 KNR 2-28
słupku betonowym
d.2.2 0315-02
obmiar = 5 kpl.
4*
1*
2*
3*
4*
5*
6*
-- R -robocizna
1.8r-g/kpl.
-- M -Tablice informacyjne
1szt/kpl.
Słupki stalowe
1szt/kpl.
Beton zwykły B-10
0.1m3/kpl.
Farba ftalowa nawierzchniowa
0.1dm3/kpl.
Materiały pomocnicze
2%(od M)
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
0.19m-g/kpl.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Zaślepki rurowe o śr. 40 mm
28
d.2.2 kalk. własna
obmiar = 5 szt.
7*
1*
R
M
S
0.039
r-g
9.000
szt
5.000
szt
5.000
m3
0.500
dm3
0.500
%
2.000
m-g
0.950
szt.
-- R -robocizna
0.11r-g/szt.
-- M -Zaślepki ( korki ) DN 40
1szt/szt.
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2*
r-g
0.550
szt
5.000
PODSUMOWANIE
Roboty instalacyjne
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
- 16 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
PODSUMOWANIE
Przyłącza wodociągowe
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
- 17 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
Lp. Podstawa
3
Opłaty
29 KNR-W 2d.3 01 0113-08
analogia
Opis
jm Nakła- Kosz
dy
t jedn.
M
S
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
km
ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym - POMIAR POWYKONAWCZY
obmiar = 0.623 km
1*
-- R -robocizna
75.1r-g/km
r-g
46.787
2*
-- M -słupki drewniane iglaste śr.70mm
0.16m3/km
m3
0.100
m-g
2.804
-- S -Samochód dostawczy do 0,9t
4.5m-g/km
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
Badanie wody
30
d.3
obmiar = 1 szt
3*
1*
R
szt
-- R -robocizna
1r-g/szt
-- M -Pobór i badanie wody
1szt/szt
Razem koszty bezpośrednie:
Jednostkowe koszty bezpośrednie:
Cena jednostkowa:
2*
r-g
1.000
szt
1.000
PODSUMOWANIE
Opłaty
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
- 18 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
PODSUMOWANIE
CAŁY KOSZTORYS
RAZEM
Robocizna
Materiały
RAZEM
Koszty pośrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGÓŁEM
Słownie:
- 19 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Sprzęt
TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
Lp.
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
Pozycje
kosztorysowe
Nazwa
Wartość
Jedn.
miary
Ilość
jedn.
2
3
4
5
6
1 - 18
1-6
7 - 18
19 - 28
19 - 23
24 - 28
29 - 30
Sieć wodociągowa
Roboty ziemne
Roboty instalacyjne
Przyłącza wodociągowe
Roboty ziemne
Roboty instalacyjne
Opłaty
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Słownie:
- 20 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Wskaź- Udz
nik na
iał
jednost- prokę
centowy
7
8
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
L
p.
Nazwa
Jm
1. robocizna
r-g
Ilość
Cena
jedn.
867.948
RAZEM
Słownie:
- 21 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Wartość
ZESTAWIENIE SPRZĘTU
L
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa
Jm
Samochód dostawczy do 0,9t
Samochód skrzyniowy
koparka gąsienicowa 0.25 m3
spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
maszyna do wierceń poziomych
wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0.18 t
wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6-3.2 t
środek transportowy
zestaw dłużycowy
samochód skrzyniowy
samochód dostawczy 0.9 t
samochód skrzyniowy
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
Ilość
Cena
jedn.
15.005
12.630
28.708
16.358
13.800
13.800
3.565
12.460
0.240
1.725
0.550
3.116
RAZEM
Słownie:
- 22 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Wartość
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Lp.
Nazwa
Jm
1. Obudowy do zasuw żeliwne
2. Skrzynki do zasuw
3. Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80 z żeliwa sferoidalnego
GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693)
4. Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych Dn 80mm
5. Śruby średniodokładne M14 kpl
6. Śruby średniodokładne M16 kpl
7. Taśma metalizowana oznacznikowa z tworzywa sztucznego
8. Krawędziaki iglaste nasycone kl.II
9. Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-60mm
10. Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm)
11. Klamry ciesielskie
12. Woda
13. Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm
14. Króćce żeliwne jednokołnierzowe d=50mm
15. Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych Dn 50m
16. Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm
17. Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=50mm
18. Tablice informacyjne
19. Słupki stalowe
20. Beton zwykły B-10
21. Farba ftalowa nawierzchniowa
22. podchloryn sodowy
23. żwir
24. woda z rurociągu
25. słupki drewniane iglaste śr.70mm
26. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
27. rura ochronna PE_HD 160 mm
28. trójnik żeliwny kołnierzowy T DN 100 x 80 mm
29. nasuwki żeliwne o śr.100 mm
30. zwężki żeliwne o śr. 80 mm
31. rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr.zewnętrznej
90 mm
32. Rura PE-SDR 17,6 (gaz 0,1 MPa - woda 0,6 MPa), o średnicy
40 mm
33. Rura osłonowa z PE, rurociągi w przepustach drogowych, o
średnicy i grubości ścianki 160/5,0 mm
34. kształtki PE o śr. zewn. 40 mm
35. zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym
śr.50mm
36. zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/
cm2 z kpl. śrub
37. hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem
38. kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm
39. obudowy do zasuw o śr. 80 mm
40. Nawiertka z zasuwą i opaską żeliwną do wykonywania przyłączeń instalacji domowych do sieci wodociągowej wykonanej z
rur PCV i PE, NZ DN 90/40 sfero, 90 PCV/PE
41. skrzynki żeliwne uliczne do zasuw
42. obudowy stalowe do nawiertek do rur z tworzyw
43. podpory stalowe ślizgowe
44. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M14
45. sznur konopny surowy
46. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80
mm
47. płozy centrujące
48. Zaślepki ( korki ) DN 40
49. Pobór i badanie wody
50. Manszety
51. Materiały pomocnicze
52. materiały pomocnicze
szt
szt
szt
szt
kg
kg
m
m3
m3
m3
kg
m3
m
szt
szt
szt
szt
szt
szt
m3
dm3
kg
m3
m3
m3
m
m
szt.
szt.
szt.
m
Ilość
Cena
jedn.
3.000
3.000
6.000
6.000
4.710
8.100
666.610
0.090
0.060
0.060
18.600
17.249
4.500
0.300
3.000
0.300
0.150
12.000
12.000
1.200
1.200
1.500
80.261
26.340
0.194
4.500
11.730
1.000
2.000
3.000
599.760
m
37.450
m
6.090
szt.
szt.
3.780
0.300
szt.
0.150
szt.
szt.
szt.
szt
3.000
3.000
3.000
5.000
szt.
szt.
szt.
kg
5.000
5.000
9.200
6.120
kg
szt.
2.420
15.450
kpl.
szt
szt
szt
zł
zł
1.320
5.000
1.000
2.000
RAZEM
Słownie:
- 23 -
Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 23289 Użytkownik: Kamil Kanczkowski
Wartość