Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska

Komentarze

Transkrypt

Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Mazowiecki Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ta:\:226510616
00-716 W]\R'SZA.WA
ul. Baitycka 110A
tel.:22
651,0',7
ad.res do
e-mail: [email protected]
07;22 651 06 60
http:/ /\r$v.wios.warszava.pl
koresoondencii:
YIu L,t4!.-
iz,,,1a-
1l
DELECATmA wIoS w Mn.,IsKU MAzowECKIM
05-300 MINSK MAZOWIECKI, Plac Kiliriskiego 10
teu fa* 25 758-46-85; 25 758-30-40
e-nailr [email protected]*ios.warszawa.pl
10
/t\.Llb
2014
N{r#
MM-IN.7023.1. 124.2014.IB
(za
zwotnym potwierdzeniem odbioru)
Pan Krzysztof Kalinowski
W6jt Gminy Dpbe Wielkie
ul. Straracka 3
05 - 311 Dpbe Wielkie
W nawi4zaniu do pisrn4 W6jta Gminy z dnia 24.09.2014 r., znak: KE.(fr3.1'7.2014
przeslalego do Wojew6dzkiego lnspekloratu Ochrony Srodowrska Delegatury w Miisku
Mazowieckim (data wplywu do WIOS 25.09.2014 r.), dotycz4cego udzielenia informacji o w].nikach
kontroli przeprowadmnej w przedsi€biorstwie ,,CHEMA" Sp. z. o.o- Olesin, ul. Palacowa 41, 42, 53,
l
z
w dniach 1I,2f, 29 sierpnia i 05, 19 wzesnia 2014 roku
zostala pzeprowadzona kontrola w przedsiQbiorstwie ,,CHEMA" Sp. z o.o. z siedzibQ w
Olesinie ul Palacowa 41,43, 53, gmina DQbe Wielkie, w zakresie przestrzegania przepis6w
paestrzegania warunk6w okreSlonych
ochrony irodowiska
decyzjach
administracinych, potwierdzona protokolem kontroli MM 21312014 sygnatura akt MMrN .'7023.1 .124.2014. tB.
05
-
3l
DQbe Wielkie, informujQ
onz
w
Firma ,,CHEMA" Sp. z o.o. posiada prawomocnq decyzjQ Starosty Miriskiego z dnia z
29.05.2014 roku, znak:WS.6220.12.2014 udzielajaca pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie,
transport odpad6w niebezpieczne i innych niz rriebezpieczne oraz odzysk odpad6w innych niz
ebezpieczne wftz ze zmian4 zawart4 w decyzji Starosty Mifskiego z dnia 03.07.2014 rcku,
znak W5.6220.122014 uwzgl€dniajqc4 wymagania dla zezwolenia na zbieranie, tanspoft i
przetwaqanie odpad6w. Temin waznofui powyzszej decyzji okeslono do dnia 31.12.2023r.
WIw decyzja zostala zaskar2ona pismem z dnia 31.07.2014 r. do SKO przez Pana
Do dnia zakoiczenia kontroli odwolanie nie zostalo rozstrzygniQtc.
W trakcie kontroli przeprowadzono trzykrotnie oglqdziny terenu zakladu i magazynu
odpad6w niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne. Odpady s4 magazynowane zgodnie z
vtlw decyzjq tj. magazlnowane s4 selektywnie w bud),nku magazynowym oznakowanym,
posiadaj4cym utwardzon4 nawierzchniq. Magazyn jest zabezpieczony przed dostQpem os6b
nieuprawnionych (teren stuzezony calodobowo). Odpady niebezpieczne
inne niz
niebezpieczne plynne magazynowane byly w szczelnych pojemnikach, odpady stale byly
i
L'-Lq
t)?u strech przed niekonkolowanym rozsypywaniem. Wszystkie odpady
posiadaly oznaczenia tj. kod odpadu, ustawione byly na drewnianych paletach i nie mialy
zabezpieczone foli4
stycznoSci bezposrednio z gleba
Podczas oglQdzin nie stwierdzono wyciek6w substancji niebezpiecznych, substancji
ropopochodnych, miejsc spalania odpad6w, a takze pryzm swiadczqcych o skladowaniu
odpad6w niebezpiecznych bezpo3redlio na terenie poza pomieszczeniami magazynowymi.
W trakcie oglQdzin wykonano trzykotnie dokumentacjQ fotograficzn4
Ponadto ustalono, Ze przedsiQbiorstwo po przeksztalceniu nadal proftadzi dzialalnodd
polegaj4c4 na produkcji Srodk6w antyko.ozyjnych z bitumu oraz produkcji aerozoli oraz
prowadzona jest dzialalnos6 w zakesie zbierania, transportu odpad6w niebezpiecznych i
innych niZ niebezpieczne, odzysku odpad6w innych ni2 niebezpiecznych
Ustalono, 2e przedsiQbiorca prowadzi kompleksowA ewidencjq itoSciowqi jakosciow4
odpad6w niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne dla odpad6w wltworzonych, zebranych
i odzyskanych, zgodnie z ut.66 i 67 ustawy o odpadach z dnia 14 gru.dnia 2012 r. (Dz. U. z
2013 t. poz. 21 z p6in. zm) oftz \aywiAzuje siQ z obowi4zkdw zawartych w art. 73 ustawy o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.
U.22013 t. paz.2I
z p6Ln. zm).
Kontrola wykazala nieprawidlowoSci w zakesie gospodarki odpadami:
- uchybienia w zakesie prowadzenie ewidencji iloSci i rodzaj6w odpad6w,
- eksploatacjQ instalacji z naruszeniem pozwolenia na w)'twarzanie odpad6w tj. przekoczenie
w ilosci wltworzonego odpadu o kodzie 16 01 17 w roku 2012,
- brak uregulowanej strony formatno- prawnej w zakesie wltwarzania odpad6w o kodzie:
16 0306 (organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 160380oraz1706
.
04)
wltworzonych w roku 2012,
. 1'7 06 04 (materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0l i 17 06 03)
wytwozonych w roku 2013.
Powyzsze jest niezgodne z warunkarni decyzji Starosty Mifskiego z dnia 09.11.2010r.,
zn*t OR.'7623-l/16103 oftz z dnr 15.10.2013r, znakt W5.6220.1'7.2013 udzielaj4cych
pozwolenia na w).twarzanie odpad6w dla poprzedni€go uprawnionego podmiotu tj.
,,CIIEMA" Sp6ldzielnia Pracy w Olesinie- W czasie kontroli przedsiQbiorca zlozyl
oswiadczenie, ze odpady te powstaly z niezamierzolych prac remontowych urz4dzei
nalezqcych do eksploatowanej instalacji i mialy chamkter incydentalny.
Ponadto stwierdzono, ze kontrolowany przedsigbiorca nie przestrzegal warunk6w
decyzji Starosty Mihskiego z dnia 15.04.2014r., znak: WS.6341.48.2014 udzielajAcej
pozwolenia wodnoprawnego na pob6r wody podziemnej z wlasnego uj€cia waznej do dnia
28.02,2034 r. w zakesie prowadzenia czQstotliwoSci pomiar6w iloSci pobieranej wody oraz
prowadzenia pomiar6w wydajnosci i poziomu zwierciadla wody.
Jednoczesnie ustalono, ze firma nie dokonala oceny stanu mozliwosci bezpiecznego
uz)'tkowania wyrob6w zawieraj4cych azbest oraz nie przedlozyla stosownej informacji w tym
zakresie do Marszalka Wojew6dztwa Mazowieckego.
Powyzsze nieprawidlowosci nie maj4 bezpoSredniego wpll'wu na stan Srodowiska i
nie stwarzajq zaEroze\ia mogqcego zagrozii Srodowisku \r/ znacznych rozmiarach oraz
zdrowiu i zyciu ludzi mieszkaj4cych w s{siedztwie zakladu. Stwierdzone nieprawidlowosci
maj4 charakter gl6wnie formalny i dotycz4 zagadnieri w zakresie prowadzonej dokumentacji.
Za stwierdzone nieFawidiowosci peedsiQbiorca zostal pouczooy i ukarany gzywn4
w drodza mandatu kamego.
W c€lu wyeliminowania stwiedzoDych naruszei ustalonych podczas kontroli lv dniu
O4-1O-2Ol4r. wydano stosowne zarzqdzenie pokontrolne zobowiqtujqce ko[aolowanego
ptzedsiQbiorcQ do usuni€cia w okreslonych teminach stwiedzonych niepnwidlowoici oraz
do poinfomrowania WIOS o realizacji przedmiotowego zarz4dzenia.
(Y e*""n,
2. ara
'r;muu;l#ii,11,fi1,,
*#"ff9#ffi;i:^g,,

Podobne dokumenty