TANIEC TOWARZYSKI

Komentarze

Transkrypt

TANIEC TOWARZYSKI
KARTA PRZEDMIOTU
KIERUNEK STUDIÓW
WYCHOWANIE FIZYCZNE
NAZWA PRZEDMIOTU
TANIEC TOWARZYSKI
POZIOM STUDIÓW II°
PUNKTY ECTS
2
Rodzaj zajęć
ROK I, SEMESTR II
TYP PRZEDMIOTU
fakultatywny
Ilość godz.
Studia niestacjonarne
WYKŁADY
20
ĆWICZENIA
METODY NAUCZANIA
JĘZYK WYKŁADOWY
Ćwiczenia, zajęcia praktyczne
polski
CEL I ZAŁOŻENIA
Wszechstronne opanowanie praktycznych i teoretycznych umiejętności w zakresie różnych stylów tańca. Kształtowanie
osobowości studentów i ich wrażliwości na piękno, zdolności odczuwania i rozumienia wartości estetycznych wypływających z
nauki tańca. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań artystyczno - sportowych przez ukazanie związku między tańcem a
sportem. Rozwijanie uzdolnień tanecznych studentów oraz rozbudzanie ich zamiłowania do tańca. Rozbudzanie motywacji do
aktywnej, twórczej pracy na zajęciach.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
Student zna podstawowe rytmy Cha-chy, potrafi przyjąć prawidłową pozycję ciała (pion, balans, uziemienie, prawidłowy oddech).
Potrafi zatańczyć poznane figury taneczne używając podstawowych akcji ciała. Zna zasady prowadzenia partnerki w parze. Student
zna zasady budowania trzymania tanecznego, charakterystycznego dla tańców standardowych. Potrafi zatańczyć poznane figury
taneczne z wykorzystaniem podstawowej akcji walcowej. Potrafi zatańczyć z partnerem w sposób zsynchronizowany, zestrojony z
muzyką. Student potrafi nałożyć na siebie dwa rytmy: rytm synkopowany (ósemka z kropką, szesnastka i ćwierćnuta), rozliczany
jako na „raz-e-dwa” oraz rytm składający się z czterech ósemek, rozliczany jako „raz-i-dwa-i”. Zna podstawowe figury samby,
potrafi je zatańczyć indywidualnie i w parze wykorzystując przy tym odpowiednie trzymanie taneczne oraz charakterystyczny
falujący ruch wypływający z pracy przepony i na wypychaniu bioder do przodu i potem ich powrocie do tyłu. Student potrafi
rozróżnić metrum ¾ od metrum parzystego. Zna kroki podstawowych figur, potrafi je zatańczyć w parze uzyskując płynność w
obrotach, jednocześnie unosząc się i opadając. Student potrafi rozwijać świadomość słyszenia dźwięku i przekładać go na ruch.
Tańcząc w parze uzyskuje spójność ruchu (stawianie stóp przez tancerzy w tym samym momencie). Potrafi tworzyć własne
choreografie taneczne na bazie poznanych podstawowych figur tanecznych. Student potrafi przyjąć pozycję ciała oddychającą.
Ciężar ciała jest na podeszwach stóp. W czasie tańca nie przenosi ciężaru głowy nad pięty. Wie co to są akcenty muzyczne oraz jak
je eksponujemy w ruchu. Potrafi pokazać zależności pomiędzy Jivem a Rock and Rollem.
TREŚCI PROGRAMOWE
Wykłady:
------------------------------------Ćwiczenia:
CHA CHA CHA
THE CHA CHA CHA CHASSE AND ALTERNATIVES
CHASSE TO L AND R
FORWARD CHASSE (R OR L FOOT);
BACKWARD CHASSE (R OR L FOOT);
COMPACT CHASSE;
FORWARD LOCK (R OR L FOOT);
BACKWARD LOCK (R OR L FOOT);
RONDE CHASSE;
TWIST CHASSE (HIP TWIST CHASSE)
SLIP CHASSE
RUNAWAY CHASSE
1.
CLOSED BASIC MOVEMENT (CLOSE BASIC)
2.
OPEN BASIC MOVEMENT (OPEN BASIC)
3.
BASIC MOVEMENT IN PLACE (BASIC IN PLACE)
4.
NEW YORK ( TO LEFT AND RIGHT SIDE POSITION) (CHECK FROM OCPP OR OPP)
5.
SPOT TURNS TO LEFT OR RIGHT
6.
SWITH TURNS TO LEFT AND RIGHT
7.
UNDERARM TURNS TO R AND L
WALC ANGIELSKI
1.
CLOSED CHANGES
2.
NATURAL TURN
3.
REVERSE TURN
SAMBA
1.
NATURAL BASIC MOVEMENT (DOPUSZCZA SIĘ WERSJĘ DWUKROKOWĄ)
2.
REVERSE BASIC MOVEMENT (DOPUSZCZA SIĘ WERSJĘ DWUKROKOWĄ)
3.
SIDE BASIC MOVEMENT (DOPUSZCZA SIĘ WERSJĘ DWUKROKOWĄ)
4.
PROGRESSIVE BASIC MOVEMENT (DOPUSZCZA SIĘ WERSJĘ DWUKROKOWĄ)
5.
OUTSIDE BASIC MOVEMENT (DOPUSZCZA SIĘ WERSJĘ DWUKROKOWĄ)
6.
WHISKS
(TO RIGHT AND LEFT)
(ALSO WITH LADY'S UNDERARM TURN TO L AND R OR TO R AND L)
7.
PROMENADE SAMBA WALKS
8.
LEFT FOOT SAMBA WALKS IN PP OR RIGHT FOOT SAMBA WALKS IN PP
9.
SIDE SAMBA WALK
10.
STATIONARY SAMBA WALKS
WALC WIEDEŃSKI
1.
NATURAL TURN
2.
REVERSE TURN
3.
RF FORWARD CHANGE STEP (NATURAL TO REVERSE)
LF FORWARD CHANGE STEP (REVERSE TO NATURAL)
RUMBA
1.
CLOSED BASIC MOVEMENT (BASIC MOVEMENT)
2.
CLOSED BASIC MOVEMENT DEVELOPMENT
3.
OPEN BASIC MOVEMENT
4.
BASIC MOVEMENT IN PLACE
5.
ALTERNATIVE BASIC MOVEMENT
6.
ALTERNATIVE BASIC MOVEMENT DEVELOPMENT
7.
CUCARACHAS (LF AND RF)
8.
NEW YORKS (TO LEFT OR RIGHT SIDE POSITION) (CHECK FROM OCPP)
9.
SPOT TURNS TO LEFT OR RIGHT
10.
SPOT TURNS TO LEFT OR RIGHT DEVELOPMENT
11.
SWITH TURNS TO LEFT AND RIGHT
12.
UNDERARM TURNS TO R AND L
JIVE
1.
BASIC IN PLACE
2.
FALLAWAY ROCK
3.
FALLAWAY ROCK DEVELOPMENT
4.
LINK
5.
CHANGE OF PLACES RIGHT TO LEFT
6.
CHANGE OF PLACES LEFT TO RIGHT
HIP BUMP (LEFT SHOULDER SHOVE)
METODY OCENY
Przedmiot kontroli i oceny stanowią: poziom wiedzy z zakresu poznanych tańców, stopień opanowania umiejętności ruchowych
(technika taneczna), muzykalność i rytmiczność wykonywania poszczególnych kroków (ćwiczeń). Zaliczenie końcowe: ocenie
podlega: zaangażowanie na zajęciach, wyniki sprawdzianów, stopień opanowania umiejętności ruchowych, stopień opanowania
wiedzy z zakresu tańca.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1.
2.
3.
4.
The Balroom Technique - ISTD
Technique of Ballroom Dancing - Guy Howard, IDTA
Technique of Latin Dancing - Walter Laird (Sixth Edition 2003, Julie A. Laird)
Technique of Latin Dancing- Supplement - Walter Laird

Podobne dokumenty