Uchwała nr 72/73/2010 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia

Komentarze

Transkrypt

Uchwała nr 72/73/2010 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia
Uchwała nr 72/73/2010
Rady Wydziału Prawa i Administracji
z dnia 21 czerwca 2010 r.
w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej
mgra Michała Miłosza
Rada Wydziału Prawa i Administracji UG postanawia (działając na podstawie art. 14
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki), po zapoznaniu się z rozprawą doktorską mgra
Michała Miłosza oraz opinią promotora,
2010r.
– w głosowaniach tajnych, dnia 21 czerwca
– wyznaczyć recenzentów rozprawy doktorskiej mgra Michała Miłosza nt.
„Bezczynność
organu
administracji
publicznej
w
jurysdykcyjnym
postępowaniu
administracyjnym”:
-
Dr. hab. Ludwika Żukowskiego, profesora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji
w Przemyślu
Wynik głosowania: uprawnionych: 26 osób, obecnych: 18 osób, oddano: 18 głosów, za:
18 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.
-
Dr. hab. Mariusza Bogusza, prof. UG
Wynik głosowania: uprawnionych: 26 osoby, obecnych: 15 osób, oddano: 15 głosów, za:
15 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.
Dziekan
Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski