Koncepcja pracy szkoły - Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim

Komentarze

Transkrypt

Koncepcja pracy szkoły - Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim
Koncepcja pracy szkoły
na lata 2010-2015
Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. Polskich Noblistów
1
Spis treści
I.
Podstawa prawna
II.
Charakterystyka placówki – mocne, słabe strony
III.
Cele szkoły:
1. Cel główny
2. Cele ogólne: strategiczno-perspektywiczne
IV. Nasz absolwent - model absolwenta
V.
Plan działań szkoły
VI. Monitoring realizacji planu działań
2
I. Podstawa prawna
Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572
z późn. zm. ),
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół
( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ),
3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn.
zm. ),
4. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły przygotowaną do konkursu na stanowisko
dyrektora,
5. Sprawozdanie z pracy szkoły (w tym z pełnionego nadzoru pedagogicznego) i wnioski
opracowane przez Rade Pedagogiczną.
6. Dokumenty wewnątrzszkolne – program wychowawczy szkoły, program rozwoju
szkoły, plan nadzoru pedagogicznego, program profilaktyki.
II.
Charakterystyka placówki – mocne, słabe strony
MOCNE STRONY PLACÓWKI
• dobrze wykształcona i stale podnosząca kwalifikacje kadra;
• wnikliwa analiza sprawdzianów i egzaminów;
• dobra znajomość środowiska dziecka, szybki przepływ informacji o dziecku;
• efektywna współpraca z prawnymi opiekunami uczniów;
• odkrywanie zdolności uczniów i dążenie do rozwoju ich pasji, osiągania najmniejszych
sukcesów,
• istotne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych
• modernizowana i stale wzbogacana baza szkoły;
• zadbane i wyremontowane pomieszczenia szkoły i ładne jej otoczenie;
• dobra współpraca z władzami i środowiskiem lokalnym;
• dobry wizerunek szkoły na zewnątrz (imprezy, konkursy, akcje).
3
SŁABE STRONY PLACÓWKI
• duże rezerwy w poprawie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
• słaba motywacja uczniów do nauki i realizacji obowiązku szkolnego;
• problem zachowań agresywnych u niektórych uczniów;
• bezmyślne niszczenie mienia szkoły;
• słabe wykorzystanie zasobów PPP – spotkania szkoleniowe z rodzicami
• słabe wykorzystanie potencjału nauczycieli do wprowadzania innowacji
pedagogicznych;
• słabe wykorzystywanie multimedialnych środków dydaktycznych;
• brak szkolnej świetlicy;
• nie zawsze efektywna praca z uczniami mającymi trudności w nauce;
III. Cele szkoły:
1. Cel główny
Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polski powstała w celu
ustalenia kierunków działań i związanych z nimi zadań w zakresie organizacji
i funkcjonowania szkoły w taki sposób, aby zrealizować wizję i misję szkoły, a przede
wszystkim uzyskać zgodnie z założeniami sylwetkę absolwenta zespołu szkół.
Bazę opracowanych założeń ogólnych i opracowywanych zadań etapowych stanowią:
priorytety nadzoru pedagogicznego, oceny i analizy działalności szkoły dokonane przez
dyrektora szkoły i nauczycieli, wnioski i sugestie Samorządu Uczniowskiego i Rady
Rodziców.
2. Cele ogólne: strategiczno-perspektywiczne.
• Promocja ogólnych wartości etycznych, moralnych, patriotycznych, kształtowanie
właściwych postaw i zachowań uczniów
• Poznanie własnych korzeni – Nasza Mała Ojczyzna.
• Wykreowanie wśród dzieci i młodzieży patrona szkoły jako autorytetu – tworzenie
klimatu i tradycji szkoły związanych z jej patronem.
• Wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego możliwości.
• Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4
• Solidne podstawy dalszego kształcenia i funkcjonowania w dorosłym życiu.
• Prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny uczniów.
• Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.
• Wspieranie rodziców w wychowaniu i kształceniu.
• Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
• Współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
• Rozwój kadry pedagogicznej – podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli.
• Unowocześnianie bazy szkoły, podnoszenie standardu obiektu.
Realizacja celów nastąpi poprzez:
• kształtowanie postaw i wskazywanie wartości etycznych i moralnych budujących
jedność i spójność naszej społeczności oraz poszanowania praw ludzkich w odniesieniu
do wartości kultury chrześcijańskiej;
• rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności szkoły.
• ugruntowanie pozytywnego obrazu szkoły w środowisku lokalnym;
• zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym
i bezpiecznym otoczeniu;
• zwiększenie nacisku na zdobywanie przez uczniów kompetencji wymaganych
w nowoczesnym społeczeństwie
• doskonalenie jakości pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej i analizie
zewnętrznych testów kompetencji uczniów;
• zapewnienie funkcjonowania szkoły w zgodzie z przepisami i oczekiwaniami
pracowników i rodziców
IV. Nasz absolwent -model absolwenta
• przestrzega uniwersalnych wartości, zna i szanuje symbole szkolne, regionalne
i narodowe
• ma poczucie własnej godności i wartości
• systematycznie i sumiennie zdobywa wiedzę, rozwija swoje pasje i zainteresowania,
umie samodzielni, twórczo i krytycznie myśleć
• wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce, jest dobrze przygotowany do
następnego etapu nauki
5
• szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, ma poczucie przynależności do
najbliższego środowiska i regionu
• skutecznie porozumiewa się w różnych sytuacjach, rozumie innych i potrafi z nimi
współpracować
• radzi sobie ze stresem
• jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
• jest asertywny
• jest kulturalny i odpowiedzialny, zna i stosuje zasady dobrego zachowania, nie używa
wulgaryzmów, nie stosuje przemocy
• prowadzi higieniczny tryb życia, dba o swoje zdrowie i innych, jest gotowy do niesienia
pomocy słabszym i niepełnosprawnym
• dba o środowisko naturalne
Cechy te staramy się osiągnąć poprzez kształtowanie umiejętności:
• rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów;
• komunikowania się w języku ojczystym i językach obcych;
• myślenia matematycznego i naukowego;
• obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
• sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi;
• wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
• planowania i organizowania własnej nauki;
• pracy zespołowej.
V. Plan działań szkoły
Dydaktyka
Zakładane cele w zakresie poprawy efektów kształcenia i wyników egzaminów
zewnętrznych:
• umożliwienie dostępu do różnorodnych zajęć dodatkowych;
• wzmocnienie aktywności uczniów poprzez realizację projektów edukacyjnych;
6
• promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych i przygotowanie ich do konkursów
przedmiotowych (szczególnie przedmioty matematyczno- przyrodnicze);
• systematyczne badanie efektów kształcenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• zapoznanie uczniów z zasadami egzaminów ;
• analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych;
• poprawa efektów kształcenia.
Wskaźnik sukcesu w planowanym obszarze:
• w zajęciach dodatkowych uczestniczy znaczna część uczniów;
• szkole mówi się pozytywnie w kontekście jej działalności dydaktycznowychowawczej;
• wzrasta zainteresowanie szkołą wśród absolwentów szkół podstawowych;
• uczniowie samodzielnie proponują i realizują projekty edukacyjne;
• szkoła organizuje zajęcia dla uczniów niepromowanych;
• zmniejszyła się liczba uczniów niepromowanych;
• wyniki analizy testów próbnych wskazują przyrost wiedzy i umiejętności;
• szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym zewnętrznymi narzędziami
badawczymi.
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
• monitorowanie realizacji podstawy programowej;
• zwiększenie ilości lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej;
• analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania;
• dostosowanie treści programowych i sposób ich realizacji do możliwości
• nagradzanie uczniów za sukcesy
• stworzenie miejsca w szkole do eksponowania wszystkich sukcesów uczniów.
• rozwinięcie inicjatyw w kierunku:
o zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych;
o efektywnego poszukiwania nowatorskich form i metod pracy;
o indywidualizacji procesu nauczania i wymagań względem uczniów;
o ograniczenia zjawiska niepromowania uczniów w związku z problemami w nauce;
o zachęcenie do udziału w konkursach i zawodach oraz promocji osiągnięć
7
uczniów w Internecie, lokalnych mediach, podczas spotkań z rodzicami;
o zwiększenia zaangażowania uczniów.
• diagnozowanie kompetencji za pomocą testów własnych lub przygotowanych
• przez różne instytucje oświatowe : diagnozy wstępne, sprawdziany i egzaminy próbne
• stworzenie warunków sprzyjających realizacji wartościowych projektów
• edukacyjnych.
Działalność opiekuńczo – wychowawcza
Zakładane cele w zakresie realizacji zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły:
• udzielenie wsparcia w rozwiązywaniu problemów uczniów;
• propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych;
• przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
• kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;
• eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji.
• poprawa realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów;
• pogłębienie współpracy z rodzicami;
• pedagogizacja rodziców w związku z problemami współczesnej młodzieży;
Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;
• w szkole powstają i są realizowane inicjatywy promujące zdrowy tryb życia; inicjatywy
te wpływają na postawy uczniów;
• uczniowie planują i wybierają kierunek dalszego kształcenia, uwzględniając
• swoje predyspozycje, ambicje i potrzeby rynku pracy;
• uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach Samorządu Uczniowskiego, angażują się
w różnorodne akcje społeczne;
• uczniowie i rodzice postrzegają szkołę i jej otoczenie jako miejsce bezpieczne i
• sprzyjające nauce;
• zmniejszy się odsetek uczniów opuszczających zajęcia ( przede wszystkim tzw.
jednodniówki) – poprawa frekwencji.
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
• ewaluacja Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego szkoły;
8
• diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów;
• organizacja wycieczek, wyjazdów, obozów o charakterze rekreacyjno – sportowym;
• angażowanie uczniów w akcje, projekty i konkursy o tematyce proekologicznej;
• prowadzenie zajęć związanych z preorientacją zawodową;
• zwiększanie wpływu Samorządu Uczniowskiego na życie szkoły; zachęcanie uczniów
do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie i projektach edukacyjnych;
• zapewnienie uczniom ciekawej oferty kulturalnej;
• ścisły monitoring wypełniania obowiązku szkolnego;
• wypracowanie w porozumieniu z rodzicami procedur reagowania w
• przypadkach notorycznego łamania przez uczniów ustaleń Statutu Szkoły;
• stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływanie wychowawcze;
• przeprowadzenie spotkań, pogadanek, konkursów na temat kultury zachowania
Baza szkoły
Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły (ściśle związane z warunkami
finansowymi, w jakich funkcjonuje placówka):
• utrzymanie budynku szkoły w odpowiednim stanie technicznym,
• dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia
• doposażenie klas w sprzęt audiowizualny i komputerowy
• zakup sprzętu sportowego na bieżąco;
• poprawa bezpieczeństwa w szkole- szkolenie nauczycieli i uczniów z udzielania
pierwszej pomocy;
• wzbogacenie wyposażenia szkoły o nowy sprzęt komputerowy.
Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• budynek szkoły i otoczenie mają estetyczny wygląd
• budynek szkolny zapewnia przebywającym w nim osobom bezpieczne i higieniczne
warunki nauki i pracy;
• szkoła wyposażona w nowoczesne urządzenia i środki dydaktyczne, sprzęt
komputerowy, multimedialny oraz księgozbiór zgodny z potrzebami uczniów i
nauczycieli.
9
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce (w ramach posiadanych
środków):
• racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi, poszukiwanie dodatkowychźródeł
finansowania;
• przeprowadzenie remontów głównych i bieżących w obrębie budynku szkoły,
(modernizacja kotłowni, uzdatnienie wody zgodnie z wymogami sanepidu –
zamontowanie systemu uzdatniania wody, wymiana płyt chodnikowych przy wejściu
do szkoły, wymiana płytki odbojowej wokół budynku, docieplenie budynku, remont
elewacji i dachu)
• budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej
• modernizacja systemu monitoringu wizyjnego, unowocześnienie sprzętu
• komputerowego;
• uzupełnienie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne, z uwzględnieniem sprzętu
multimedialnego i oprogramowania;
• systematyczne powiększanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
• zakup sprzętu sportowego;
• systematyczna wymiana starego I zniszczonego sprzętu szkolnego,
• ustawienie ławek na korytarzach i boisku szkolnym,
• doposażenie placu zabaw w nowe elementy
• zainstalowanie radiowęzła szkolnego
Organizacja i zarządzanie szkołą
Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły:
• uaktualnienie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym
systemem prawnym;
• zapewnienie prostszego i bezpiecznego dostępu do dokumentów szkolnych;
• ujednolicenie dokumentacji wykorzystywanej przez nauczycieli;
• wspólne planowanie przez Radę Pedagogiczną działań podejmowanych w szkole;
• włączenie do pracy nad tworzeniem dokumentacji szkolnej przedstawicieli Rady
Rodziców;
• usprawnienie komunikacji pomiędzy wszystkimi podmiotami szkolnymi: dyrektor,
nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni, rodzice.
10
• monitorowanie planu zajęć lekcyjnych oraz połączeń kursowych PKS w celu
zapewnienia uczniom dojazdu do domu po zajęciach lekcyjnych
Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną w celu tworzenia dokumentacji
szkolnej;
• ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli;
• uczniowie mają plan lekcji ułożony zgodnie z wymogami bhp, mają połączenie kursowe
zapewniające powrót do domu
• wewnętrzne prawo jest znane przez uczniów, rodziców i nauczycieli;
• funkcjonuje sprawny przepływ wiadomości na wszystkich płaszczyznach;
• propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu działań placówki.
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
• monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa
oświatowego;
• monitorowanie spójności dokumentów szkolnych;
• monitorowanie planu lekcji uczniów
• tworzenie zespołów zadaniowych, pracujących nad rozwiązywaniem problemów,
aktualizujących dokumentację szkolną i podejmowane działania;
• publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie dostępu do
aktualnych informacji dla rodziców;
• włączenie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach
uczniów,
szkoły,
projektowanie
działań
z
uwzględnieniem
stanowiska
i oczekiwanej pomocy rodziców, wspólna ocena działań);
Budowanie pozytywnego klimatu w placówce – funkcjonowanie szkoły
w środowisku lokalnym
Zakładane cele w zakresie budowania przyjaznej atmosfery panującej w szkole i wytworzenia
pozytywnego obrazu jej działań w środowisku lokalnym:
• budowanie prawidłowych relacji między nauczycielami i uczniami;
• działania promujące szkołę w środowisku lokalnym;
11
• istnienie spójnego systemu identyfikacji szkoły;
• polepszenie współpracy między członkami Rady Pedagogicznej;
• rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach działalności
szkoły;
• ugruntowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• współpraca między nauczycielami korzystnie oddziałuje na atmosferę panującą
w szkole i wpływa na wzrost efektywności działań;
• udział uczniów w imprezach kulturalnych, akcjach charytatywnych, konkursach
i uroczystościach organizowanych na terenie wioski i gminy jest zauważany
i doceniany;
• elementem tradycji szkoły stają się cykliczne imprezy środowiskowe wiązane
z prezentacją osiągnięć uczniów
• rodzice włączają się czynnie w bieżącą działalność szkoły;
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
• kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej;
• istnienie spójnego systemu identyfikacji szkoły;
• rozwój witryny internetowej,
• upowszechnianie osiągnięć szkoły w mediach;
• wydawanie gazetki szkolnej;
• dokumentowanie pracy szkoły w kronice szkolnej;
• udział w uroczystościach państwowych;
• przygotowanie folderu o szkole (sali gimnastycznej) i filmu
• organizowanie cyklicznych imprez środowiskowych :Piknik Pokoleń, Jasełka, Dzień
Seniora,
Misteria
wielkanocne,
Pasowanie
klas
pierwszych,
Procesja
palm
wielkanocnych, spotkania wigilijne
• propagowanie modelu pracy opartego o zespoły nauczycielskie;
• konsekwentne stosowanie wobec uczniów wymagań ustalonych w Statucie Szkoły;
• wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania w różnych
sytuacjach poprzez osobisty przykład nauczycieli;
12
• polepszenie relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami prze organizację
wspólnych imprez;
• gromadzenie i wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do podnoszenia
efektów nauczania oraz planowania oferty edukacyjnej;
• promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz
• podejmowanych działaniach i osiągnięciach w lokalnych mediach;
• czynne włączenie się szkoły w lokalne inicjatywy o charakterze kulturalnym;
• współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie wioski, gminy.
• analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym, np. monitorowanie wyników
rekrutacji, śledzenie doniesień prasowych, ankiety dla rodziców i uczniów;
• szkolny system identyfikacji – logo szkoły, hymn szkoły, papier z nadrukiem
firmowym, nagrody – Gimnazjusz , Strażnik Pamięci; wystrój zewnętrzny i wewnętrzny
szkoły, strony WWW adres e-mail szkoły, kronika szkoły, materiały fotograficzne i
zapisy
video,
statuetka
szkoły
zaprojektowana
przez
uczniów
dla
„osobowości”szkolnej.
Kadra szkoły
Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej:
• położenie nacisku na wykorzystanie w praktyce gromadzonej wiedzy i
umiejętności;
• dobór kierunków doskonalenia z uwzględnieniem potrzeb szkoły i zmieniających się
przepisów prawa oświatowego;
• nastawienie na doskonalenie całych zespołów pracowniczych, zarówno przez firmy
zewnętrzne, jak i WDN;
• organizowanie doskonalenia zawodowego w placówce i poza nią.
Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:
• nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycję doskonalenia
własnego na dany rok lub dłuższy okres;
• dyrektor szkoły proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny;
• dyrektor zapewnia środki budżetowe na cele związane z podnoszeniem kwalifikacji
zgodnie z planem finansowym.
13
Zadania do realizacji i działania podejmowane w placówce:
• sformułowanie problemów szkoły wymagających rozwiązania na podstawie diagnozy
istniejącej sytuacji;
• określenie skali ważności problemów – ustalenie kolejności ich rozwiązywania;
• skonfrontowanie rozpoznanych problemów z kompetencjami kadry w zakresie ich
rozwiązywania – określenie potrzeb szkoleniowych;
• opracowanie i realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli – szkolenia,
warsztaty, seminaria, podwyższanie i zdobywanie nowych kwalifikacji.
V.
Monitoring realizacji planu działań
Wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach,
służyć będą jako baza do modyfikowania przebiegu procesów zachodzących w szkole oraz
ich planowania w przyszłości.
Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii:
• okresowa kontrola dokumentacji szkolnej – co najmniej 2 razy w ciągu roku;
• obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli – według harmonogramu
ustalonego we wrześniu każdego roku;
• kontrola realizacji godzin z art.42 Karty Nauczyciela – 2 razy w ciągu roku;
• kontrola realizacji podstawy programowej – na bieżąco;
• przekazywanie sprawozdań z działalności opiekuńczo-wychowawczej na plenarnych
posiedzeniach RP- 2 razy w ciągu roku;
• analiza wniosków Rady Pedagogicznej i stan ich realizacji-na bieżąco;
• spotkanie członków zespołu wychowawczego z pedagogiem i psychologiem w
sprawie rozwiązywania bieżących problemów – wg potrzeb;
• analiza zrealizowanych zadań wynikających z koncepcji pracy szkoły – zestawienie
końcoworoczne.
14