TELEFONY: Centrala 332-45-00

Komentarze

Transkrypt

TELEFONY: Centrala 332-45-00
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI
PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
26-600 Radom, ul. Krychnowicka
1
TELEFONY: Centrala 332-45-00
Izba Przyjęć 332-23-06, 332-45-04
Fax: 332-15-08
DZP-232/258/12
www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl
[email protected]
Radom, dnia 26.11.2012 r.
dot: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja wraz z rozbudową
Pawilonu ZOL – dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – rolety”.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert,
działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) oraz pkt. 18 Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:
1) Przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli
w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium ich oceny:
Oferta Nr 1 – BROKAT RCO S.C. Stępień Sławomir, Kozieł Krzysztof ul. Słowackiego 79
26-600 Radom
2) Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez Wykonawcę: BROKAT RCO
S.C. Stępień Sławomir, Kozieł Krzysztof ul. Słowackiego 79, 26-600 Radom
ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert w toku oceny uzyskała najwyższą
liczbę punktów – 100 pkt.
Zaoferowana cena nie przekraczają kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.