Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego

Komentarze

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu paostwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Dzierżoniów, 03.11.2010 r.
GATHO MARCIN ŁOŻYOSKI
ul. Piłsudskiego 10A, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-180-66-36, REGON 020827400
W związku z realizacją projektu „Wzbogacenie oferty usługowej firmy GATHO Marcin Łożyoski poprzez zakup nowych
urządzeo” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjnośd", Działanie
1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw, Schemat 1.1.E Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw
prowadzących działalnośd gospodarczą do 2 lat.
Zaprasza do składania ofert na stację lutowniczą na gorące powietrze
I. MINIMALNE WYMAGANIA
Skład stacji lutowniczej:
Kontrola temperatury:
Lutowanie bezołowiowe:
Wskaźnik temperatury:
Ciśnienie powietrza:
Moc grzałek:
Wydajnośd kompresora:
System zabezpieczający lutowane
układy:
Grzałki:
Zasilanie

stacja Hot Air (gorące powietrze ze wskazaniami temperatury zadanej i
rzeczywistej),

stacja lutownicza grotowa,

rozlutownica (Desoldering Gun),

odciąg oparów z lutownicy grotowej.
mikroprocesorowa
Urządzenie musi umożliwiad lutowanie bezołowiowe
Cyfrowy lub analogowy z możliwością zadania żądanej temperatury
Możliwośd regulacji stopnia natężenia nadmuchu
Lutownica powietrzna min. 500W
Lutownica grotowa min. 70W
Min. 15 [ l/m] – rozlutownica
Min. 20 [l/m] – lutownica powietrzna
Tak
ceramiczne
230V / 50 Hz
II. MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Miejsce realizacji zamówienia: firma GATHO Marcin Łożyoski, ul. Piłsudskiego 10A, 58-200 Dzierżoniów
Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 01.12.2010 r.
III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY
Oferowana cena powinna zawierad wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy/transportu,
instalacji, uruchomienia.
Ceny należy podawad w PLN w rozbiciu na: cenę brutto lub netto oraz podatek VAT (kwota oraz stawka podatku).
IV. ZAWARTOŚD OFERTY
Oferta powinna zawierad co najmniej:
1.
2.
3.
Cenę przedmiotu zamówienia
Opis/parametry przedmiotu zamówienia
Termin realizacji zamówienia (dostawy)
V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:
Lp.
1.
Nazwa
Cena urządzenia
Razem
Waga kryterium – ilośd punktów
100%
100%
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najniższą cenę w toku postępowania i podpisze umowę z
wybranym wykonawcą.
Oferta powinna byd przygotowana w języku polskim.
VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
a)
b)
c)
d)
osobiście: GATHO Marcin Łożyoski, ul. Piłsudskiego 10A, 58-200 Dzierżoniów
pocztą: GATHO Marcin Łożyoski, ul. Piłsudskiego 10A, 58-200 Dzierżoniów
mailem na adres: [email protected]
faksem: (74) 831 02 06
Termin składania ofert: do 16 listopada 2010 do godz. 18:00
(decyduje data i godzina wpływu do firmy)
VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY
Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakooczenia terminu składania ofert.
Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane na stronie firmy GATHO (www.gatho.pl) w terminie do 10 dni
od daty zakooczenia terminu składania ofert.
IX. SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI I WYJAŚNIEO
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Marcin Łożyoski, e-mail: [email protected], tel.
74 831 14 60