Ogłoszenie powiązane:

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie
nr
60760-2014
z
dnia
2014-02-20
r.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
Bonin
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Uczestników projektu.
Cel szczegółowy, który musi zostać osiągnięty dzięki zajęciom: Nabycie przez Uczestników dodatkowych
umiejętności
zawodowych....
Termin składania ofert: 2014-02-27
Numer
ogłoszenia:
37825
2014;
data
zamieszczenia:
25.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60760 - 2014 data 20.02.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie, Bonin 1, 76-009 Bonin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 342 28 92, fax. 94 342 28 92.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
•
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów
zawodowych dla Uczestników projektu. Cel szczegółowy, który musi zostać osiągnięty dzięki zajęciom:
Nabycie przez Uczestników dodatkowych umiejętności zawodowych. 1. Część I - Kraina kwitnącej wiśni
- warsztaty z zakładania ogrodu japońskiego dla uczniów Technikum i ZSZ Realizacja 70 h zajęć
praktycznych przez 20 uczniów. Nauka praktycznych umiejętności czytania projektu technicznego,
posługiwanie się narzędziami ogrodniczymi, nasadzenia i pielęgnacja roślin. Uczniowie opracują
koncepcję, zaplanują działania oraz założą ogród wg Projektu W ogrodzie ZEN posiadanego przez
Zamawiającego. Produkt: realizacja 70 h zajęć podczas których zostanie wykonany ogród na
podstawie projektu wykonanego przez uczniów i uczennice, dokumentacja fotograficzna, 20
zaświadczeń ukończenia kursu. Termin realizacji IV - XI 2014 roku 2. Część II - Orient w kuchni warsztaty kulinarne dla uczniów Technikum i ZSZ Warsztaty kulinarne: zapoznanie uczniów ze
specyfikacją kultury orientu, receptur, składników i przypraw. Pod okiem mistrza przygotują specjały
kuchni, nauczą się technik, ekspozycji i dekorowania dań. I edycja: 6 uczniów x 30 h II edycja 6
uczniów x 30h Produkt: 60h zajęć, dokumentacja fotograficzna, 12 zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Termin realizacji: I edycja: III - VI 2014 roku II edycja: VII - XII 2014 roku 3. Część III - Stoliczku
nakryj się! - warsztaty kulinarne i szkolenie z zakresu cateringu dla Technikum i ZSZ Uczniowie
nabędą umiejętności balistyczne, profesjonalnego parzenia kawy, obsługi maszyn barowych. I edycja
10 uczestników x 7h II edycja 10 uczestników x 7h Produkt: 14h szkolenia, 20 zaświadczeń
ukończenia kursu, dokumentacja fotograficzna Termin realizacji: I edycja: III 2014 roku II edycja: IV IX 2014 roku 4. Część IV - Shake - kurs barmański dla uczniów Technikum i ZSZ zorganizowany poza
terenem szkoły Uczestnicy nabędą umiejętności obsługi konsumenta, zapoznają się z zasadami
miksologii, towaroznawstwa, psychologii sprzedaży, elementów kelnerskich technik nalewania.
Opanują wiadomości teoretyczne i praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie barmana. Produkt:
realizacja 40 h szkolenia, dokumentacja fotograficzna, 12 zaświadczeń ukończenia kursu Termin
realizacji: VII - VIII 2014 roku 5. Część V - Mała czarna - szkolenie baristyczne dla uczniów klas
Technikum Uczniowie nabędą umiejętności balistyczne, profesjonalnego parzenia kawy, obsługi
maszyn barowych. I edycja 10 uczestników x 7h II edycja 10 uczestników x 7h Produkt: 14 h
szkolenia, 20 zaświadczeń ukończenia kurtsu, dokumentacja fotograficzna Termin realizacji: I edycja:
IV - VI 2014 roku II edycja: VII - IX 2014 roku 6. Część VI - Money, Money - dla uczniów Technikum i
ZSZ Uczestnicy szkolenia zapoznają się z aspektami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej,
prawem pracy, rozliczeniami publiczno-prawnymi, rachunkowością w małej firmie,, reklamą i
marketingiem, źródłami finansowania. W ramach indywidualnego doradztwa uczniowie i uczennice
stworzą biznes plany. I edycja 10 uczestników x 30h warsztatów, 1 uczestnik x 10 h x 6 uczestników II
edycja 10 uczestników x 30h, 1 uczestnik x 10 h szkolenia x 30 Produkt: 120 h szkolenia, 60 h
spotkań indywidualnych, 20 biznes planów, 20 zaświadczeń ukończenia szkolenia, dokumentacja
fotograficzna. Termin realizacji: I edycja: IV - VI 2014 roku II edycja: VII - IX 2014 roku Wykonawca
w ramach zamówienia zobowiązany będzie: - zapewnić kadrę posiadającą wymagane wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, - prowadzenia Dziennika zajęć, - dokonania ewaluacji zajęć w
zakresie zdobycia przez Uczestników oczekiwanych kwalifikacji i umiejętności, - przedstawienia
Zamawiającemu list obecności, Dzienników zajęć oraz Raportu końcowego potwierdzającego
osiągnięcie zakładanego celu, - współpracy z Zamawiającym w zakresie ustalania dokładnego
harmonogramu zajęć, - wydania każdemu z Uczestników oznaczonego zgodnie z zasadami oznaczania
projektów PO KL imiennego zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu zgodnie z
Rozporządzeniem MEN. - zapewnić możliwość stałego, bezpośredniego kontaktu z zamawiającym, w
tym informować Zamawiającego na bieżąco o harmonogramie zajęć oraz umożliwić mu
przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji zamówienia, - zapewnić warunki pracy
zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. Ponadto Wykonawca w
ramach zamówienia zobowiązany będzie w sytuacjach gdzie jest to wymagane: - sfinansować
niezbędne badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu, - w przypadku zajęć trwających więcej niż 4
godziny w ciągu dnia zapewnić catering podczas zajęć, tj. w tym co najmniej kawa/herbata dostępne
podczas każdej z przerw, ciastka (np. mieszanka deserowa - delicje, wafelki, ciastka kruche): 15 dag
różnych ciastek na 1 osobę, 1 x 0,33 l wody mineralnej niegazowanej - 1 osobę, 1 x 0,33 l wody
mineralnej gazowanej - 1 osobę, cukier podany w cukiernicy, mleko płynne 2%, cytryny. Sposób
podania - estetycznie, w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek,
•
łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia. Wykonawca przy oferowaniu ceteringu zapewni świeże
produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.
W przypadku szkoleń trwających więcej niż 6 godzin w czasie jednego dnia Wykonawca zapewni
Uczestnikom jeden ciepły posiłek składający się z co najmniej drugiego dania (gramatura min. 500 g)
Dodatkowe informacje dotyczące zajęć: - łączny czas zajęć grupowych w ciągu jednego dnia nie może
przekroczyć 8 godzin szkoleniowych, - 1 godzina szkoleniowa odpowiada 1 godzinie lekcyjnej, tj. 45
minut. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.
1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie w celu realizacji
niniejszego zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursów
zawodowych dla Uczestników projektu. Cel szczegółowy, który musi zostać osiągnięty dzięki zajęciom:
Nabycie przez Uczestników dodatkowych umiejętności zawodowych. 1. Część I - Kraina kwitnącej wiśni
- warsztaty z zakładania ogrodu japońskiego dla uczniów Technikum i ZSZ Realizacja 70 h zajęć
praktycznych przez 20 uczniów. Nauka praktycznych umiejętności czytania projektu technicznego,
posługiwanie się narzędziami ogrodniczymi, nasadzenia i pielęgnacja roślin. Uczniowie opracują
koncepcję, zaplanują działania oraz założą ogród wg Projektu W ogrodzie ZEN posiadanego przez
Zamawiającego. Produkt: realizacja 70 h zajęć podczas których zostanie wykonany ogród na
podstawie projektu wykonanego przez uczniów i uczennice, dokumentacja fotograficzna, 20
zaświadczeń ukończenia kursu. Termin realizacji IV - XI 2014 roku 2. Część II - Orient w kuchni warsztaty kulinarne dla uczniów Technikum i ZSZ Warsztaty kulinarne: zapoznanie uczniów ze
specyfikacją kultury orientu, receptur, składników i przypraw. Pod okiem mistrza przygotują specjały
kuchni, nauczą się technik, ekspozycji i dekorowania dań. I edycja: 6 uczniów x 30 h II edycja 6
uczniów x 30h Produkt: 60h zajęć, dokumentacja fotograficzna, 12 zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom badania lekarskie, w tym SANEPID w zakresie
przeciwwskazań do pracy. Termin realizacji: I edycja: III - V 2014 roku II edycja: VII - XII 2014 roku
3. Część III - Stoliczku nakryj się! - warsztaty kulinarne i szkolenie z zakresu cateringu dla Technikum
i ZSZ Szkolenie z kompleksowego organizowania imprez cateringowych i bankietów dla 6 uczniów x
40h oraz warsztaty kulinarne: nabycie ww. umiejętności praktycznych dla 6 uczniów x 50h Produkt:
realizacja 40 h szkolenia i 50 h warsztatów, dokumentacja fotograficzna, 6 certyfikatów i 6
zaświadczeń o ukończeniu kursu. Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom badania lekarskie, w tym
SANEPID w zakresie przeciwwskazań do pracy. Termin realizacji: I edycja: III - IV 2014 roku II
edycja: IV - IX 2014 roku 4. Część IV - Shake - kurs barmański dla uczniów Technikum i ZSZ
zorganizowany poza terenem szkoły Uczestnicy nabędą umiejętności obsługi konsumenta, zapoznają
się z zasadami miksologii, towaroznawstwa, psychologii sprzedaży, elementów kelnerskich technik
nalewania. Opanują wiadomości teoretyczne i praktyczne niezbędne do pracy w zawodzie barmana.
Produkt: realizacja 40 h szkolenia dla 12 uczniów, dokumentacja fotograficzna, 12 zaświadczeń
ukończenia kursu Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom badania lekarskie, w tym SANEPID w
zakresie przeciwwskazań do pracy. Termin realizacji: VII - VIII 2014 roku 5. Część V - Mała czarna szkolenie baristyczne dla uczniów klas Technikum Uczniowie nabędą umiejętności balistyczne,
profesjonalnego parzenia kawy, obsługi maszyn barowych. Uczniowie nabędą umiejętności balistyczne,
profesjonalnego parzenia kawy, obsługi maszyn barowych. I edycja 10 uczestników x 7h II edycja 10
uczestników x 7h Produkt: 14 h szkolenia, 20 zaświadczeń ukończenia kursu, dokumentacja
fotograficzna Wykonawca winien zapewnić Uczestnikom badania lekarskie, w tym SANEPID w zakresie
przeciwwskazań do pracy. Termin realizacji: I edycja: IV - VI 2014 roku II edycja: VII - IX 2014 roku
6. Część VI - Money, Money - dla uczniów Technikum i ZSZ Uczestnicy szkolenia zapoznają się z
aspektami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej, prawem pracy, rozliczeniami publicznoprawnymi, rachunkowością w małej firmie,, reklamą i marketingiem, źródłami finansowania. W ramach
indywidualnego doradztwa uczniowie i uczennice stworzą biznes plany. I edycja: szkolenia: 10
uczestników x 30h warsztatów oraz spotkania indywidualne 1 uczestnik x 10 h x 6 uczestników II
edycja: szkolenia: 10 uczestników x 30h oraz spotkania indywidualne 1 uczestnik x 10 h szkolenia x
30 Produkt: 120 h szkolenia, 60 h spotkań indywidualnych, 20 biznes planów, 20 zaświadczeń
ukończenia szkolenia, dokumentacja fotograficzna. Termin realizacji: I edycja: IV - VI 2014 roku II
edycja: VII - IX 2014 roku Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie: - zapewnić kadrę
posiadającą wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, - prowadzenia
Dziennika zajęć, - dokonania ewaluacji zajęć w zakresie zdobycia przez Uczestników oczekiwanych
kwalifikacji i umiejętności, - przedstawienia Zamawiającemu list obecności, Dzienników zajęć oraz
Raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie zakładanego celu, - współpracy z Zamawiającym w
zakresie ustalania dokładnego harmonogramu zajęć, - wydania każdemu z Uczestników oznaczonego
zgodnie z zasadami oznaczania projektów PO KL imiennego zaświadczenia potwierdzającego
ukończenie kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN. - zapewnić możliwość stałego, bezpośredniego
kontaktu z zamawiającym, w tym informować Zamawiającego na bieżąco o harmonogramie zajęć oraz
umożliwić mu przeprowadzenie wizyt monitorujących w miejscu realizacji zamówienia, - zapewnić
warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie szkolenia. Ponadto
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie w sytuacjach gdzie jest to wymagane: sfinansować niezbędne badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu, - w przypadku zajęć trwających
więcej niż 4 godziny w ciągu dnia zapewnić catering podczas zajęć, tj. w tym co najmniej
kawa/herbata dostępne podczas każdej z przerw, ciastka (np. mieszanka deserowa - delicje, wafelki,
•
•
•
ciastka kruche): 15 dag różnych ciastek na 1 osobę, 1 x 0,33 l wody mineralnej niegazowanej - 1
osobę, 1 x 0,33 l wody mineralnej gazowanej - 1 osobę, cukier podany w cukiernicy, mleko płynne
2%, cytryny. Sposób podania - estetycznie, w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek,
talerzyków, szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia. Wykonawca przy oferowaniu
ceteringu zapewni świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych
Instytutu Żywności i Żywienia. W przypadku szkoleń trwających więcej niż 6 godzin w czasie jednego
dnia Wykonawca zapewni Uczestnikom jeden ciepły posiłek składający się z co najmniej drugiego dania
(gramatura min. 500 g) Dodatkowe informacje dotyczące zajęć: - łączny czas zajęć grupowych w ciągu
jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin szkoleniowych, - 1 godzina szkoleniowa odpowiada 1
godzinie lekcyjnej, tj. 45 minut. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w
sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
(Dz. U. Nr 100, poz. 1024) i co za tym idzie przetwarzać dane osobowe Uczestników tylko i wyłącznie
w celu realizacji niniejszego zamówienia. Po stronie Zamawiającego leży: - rekrutacja Uczestników, odbiór prac, - bezpłatne udostępnienie sal szkoleniowych na terenie szkoły z wyłączeniem kursu
birmańskiego, który z uwagi na produkty alkoholowe winien odbyc sie poza terenem szkoły w miejscu
zapewnionym przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy złożyć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.
Witosa w Boninie, Bonin 1, 76-009 Bonin. 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu
27.02.2014 r. o godzinie 12.00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Boninie, Bonin 1, 76-009 Bonin dnia 27.02.2014 r. o godzinie 15.00..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy złożyć w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. W. Witosa w Boninie, Bonin 1, 76-009 Bonin. 2. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w
dniu 3.03.2014 r. o godzinie 10.00. 3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. W. Witosa w Boninie, Bonin 1, 76-009 Bonin dnia 03.03.2014 r. o godzinie 11.30..

Podobne dokumenty