W minionym miesiącu życie Rodziny Szensztackiej w Polsce

Komentarze

Transkrypt

W minionym miesiącu życie Rodziny Szensztackiej w Polsce
ROK SANKTUARIUM
Numer 4 / 18.02.2012
PAMIĘTAJ: 10 lutego 1975 r. został otwarty proces
beatyfikacyjny Sł. Bożego o. Józefa Kentenicha
Nos cum prole pia…
Serdecznie pozdrawiamy wszystkich Czytelników …
REDAKCJA
1. ECHA O REALIZACJI PROJEKTÓW:
W minionym miesiącu życie Rodziny Szensztackiej w Polsce skupiało się na wiernym
duchowy trwaniu w przymierzu miłości z MTA. W różnym wymiarze kontynuowane były podjęte
projekty, w niektórych ośrodkach odbywały się rekolekcje zimowe dla dzieci i młodzieży, dni
skupienia dla rodzin, m.in. w Miedonii (diec. opolska), w Koszalinie, w Otwocku-Świdrze.
Dziękujemy za wszelkie podejmowane działania, modlitwy i prace apostolskie na drodze do 2014.
Jest to nasza droga wiary i miłości do Kościoła, który jest naszym duchowym domem.
2. NOWO ZGŁOSZONE PROJEKTY :
W ośrodku Ruchu Szensztackiego w archidiecezji katowickiej, który mieści się w domu
Sióstr Szensztackich w Radlinie żywo pielęgnowany jest prąd duchowego przygotowania się do
roku 2014. Równolegle z projektem, o którym informowaliśmy w 2 i 3 numerze INFO, tzw.
<Niedzieli powołao>, określone zostały także trzy kolejne działania, które wpisują się jubileuszową
drogę:
Modlitewny projekt „Duchowy bukiet” – comiesięczne Msze św. w intencji
przygotowao Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego do jubileuszu 100. lat
Dzieła.
Każdego 18. dnia miesiąca intencja Mszy „Przymierza” obejmowała wcześniej
lokalną rodzinę szensztacką. Obecnie zdecydowano, aby rozszerzyd intencje Mszy
św. na potrzeby całego Międzynarodowego Ruchu, aby była to chwila duchowej
łączności w wszystkimi członkami Dzieła, a także serdecznie wołanie do Ojca
Niebieskiego poprzez zjednoczenie z ofiarą Jezusa Chrystusa w intencjach wszelkich
przygotowao do jubileuszu, z prośbą o błogosławieostwo i o świętośd życia dla
wszystkich członków Ruchu, aby nasze serca były żywymi sanktuariami Boga i Jego
Matki.
100 kręgów PIELGRZYMUJĄCYCH SANKTUARIÓW MATKI BOŻEJ
W archidiecezji katowickiej nie ma sanktuarium szensztackiego, stąd obudziło się
pragnienie, by podjąd projekt, którego celem będzie założenie 100 kręgów
Sanktuariów Pielgrzymujących, aby w czasie triennium dad możliwośd spotkania się
Matki Bożej Trzykrod Przedziwnej z ludźmi naszej archidiecezji, która chod
terytorialnie niewielka, należy do regionów najbardziej zaludnionych. Przez to
działanie apostolskie chcemy też przygotowad grunt dla Jej przyszłego sanktuarium
w archidiecezji – jeżeli taka będzie wola Boża!
Nowe grupy rodzin darem apostolskim członków Ruchu Szensztackiego
z archidiecezji katowickiej.
Rodziny i matki szensztackie w archidiecezji katowickiej - to pierwsze grupy Ruchu
Szensztackiego, które powstały w Polsce. Przez zawarcie przymierza miłości z Matką
Bożą Trzykrod Przedziwną tworzyły one fundament Dzieła w naszej Ojczyźnie. Wiele
rodzin i matek z powstałych wtedy grup Pan Bóg powołał już do wieczności,
niektórzy są fizycznie niesprawni z powodu wieku lub choroby, ale nie zmalał ich
zapał apostolski. Ich pragnieniem jest rozwój Ruchu, tworzenie kolejnych grup
rodzin i matek. W ostatnim okresie powstało już kilka nowych grup, które są
owocem modlitw i ofiar składanych w tej intencji oraz przeprowadzonych <niedziel
powołao>. Ufamy, ze Bóg będzie nadal błogosławił wkładom apostolskim do
kapitału łask i przyjmie ten dar na 100. lat Dzieła Szensztackiego.
3. INFORMACJE Z SZENSZTATU:
6 stycznia 2012 r. o. Heinrich Walter Generał Ojców Szensztackich przekazał oficjalną
informację, że proces przekazania Prasanktuarium Ruchowi Szensztackiemu trwa.
11 lutego 2012 r. odbyła się w Prasanktuarium Msza św. w PRZYMIERZU Z ROSJĄ. Na
stronie możemy przeczytad m.in., że w tym dniu rankiem było w Szensztacie -14 stopni C
i nawet natura łączyła się zewnętrznie w tradycyjną „syberyjską zimą”. Mszę św.
koncelebrowali o. Jorge Eduardo Zegers z Chile i o. Pablo Pol z Argentyny. Podczas liturgii
zabrzmiały czytania i pieśo w języku rosyjskim. We wprowadzeniu o. E. Zeges nawiązał do
wspomnienia Najświętszej Marii Panny z Lourdes oraz przypomniał, że w Rosji, w Moskwie,
w Sankt-Petersburgu i w Kaliningradzie rozwija się powoli mała Rodzina Szensztacka, która
wyrosła i jest umacniania poprzez modlitwę Kościoła. To wszystko, co tam raz zostało
poruszone łaską powinniśmy oddawad Bogu przez ręce Maryi w przymierzu miłości …
Pamiętajmy także w Polsce, w naszych sanktuariach o misji Szensztatu w Rosji i na
Białorusi, pamiętajmy o pracujących tam siostrach i świeckich związanych z drogą
Szensztatu. Więcej: www.siostry.szensztat.pl > BÓG KOCHA ROSJĘ.
Więcej informacji o przebiegu Triennium na świecie: www.schoenstatt.org
4. ZAPROSZENIE:
Przygotowujemy się do czuwania na Jasnej Górze, które odbędzie się 17/18 marca br.
Tegoroczne motto czuwania brzmi: RODZINA SZENSZTACKA ŻYWYM SANKTUARIUM.
Powstała inicjatywa, aby przedstawid je „materialnie”, dlatego prosimy o przywiezienia ze
sobą na Jasną Górę zdjęd sanktuariów domowych, w których modlimy się całą rodziną lub
indywidualnie.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich wraz z Przyjaciółmi i Sympatykami!
…Redakcja INFO: s. M.Kamila Skorupka, sekretariat: e-mail: [email protected]