Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji zwykłych na
Raport bieżący z plikiem 57/2015
Data publikacji 16-10-2015 godz: 20:38
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji
zwykłych na okaziciela serii P
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej:
"Emitent" lub "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął
informację o Uchwale nr 693/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
(dalej "KDPW") z dnia 16 października 2015 r., na mocy której Zarząd KDPW postanowił
zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji
zwykłych na okaziciela serii P Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda
oraz oznaczyć je kodem PLELMTL00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku
regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem
PLELMTL00017.
Zarejestrowanie w depozycie papierów wartościowych wskazanych powyżej akcji Spółki
nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji oznaczonych kodem
PLELMTL00066, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW powołanej decyzji, nie
wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do
obrotu.
Informacja o zarejestrowaniu wskazanych powyżej akcji Spółki zostanie przekazana w formie
raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.
Podstawa prawna:
1. Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382);
2. § 34 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133).
Osoby reprezentujące spółkę:
Prezes Spółki – Paweł Jarski
Wiceprezes Spółki – Jarosław Michalik

Podobne dokumenty