Pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w nauczaniu

Komentarze

Transkrypt

Pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w nauczaniu
518300-2011-LLP-IT-COMENIUS-CNW
Pozytywnych doświadczeń i dobrych praktyk w nauczaniu chemii w
szkołach w Republice Czeskiej
Marcela Grecová Zdeněk Hrdlička
Instytut Technologii Chemicznej Pradze
Praga, Republika Czeska
zdenek.hrdlicka @ vscht.cz
Streszczenie
System edukacji w Czechach stoi wiele problemów i wyzwań, nie tylko w dziedzinie nauk przyrodniczych.
Jednak udane doświadczenia w nauczaniu chemii można znaleźć. Na przykład, uczniowie szkół
podstawowych i średnich, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w zawodach krajowych i międzynarodowych;
nauczycieli zainteresowanych w zakresie kształcenia ustawicznego; udanych ekspertów i ich wspaniałym
badań; projektów krajowych i międzynarodowych promujących nauczania chemii, wiele doskonałych szkół
chemicznych i uniwersytetów; zwiększenie wsparcia ICT nauczania (nowe portale z wielu zasobów
edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli) itp. czeskie media i społeczeństwo nie mówić tyle o nauczaniu i
sukcesów badawczych. Papier próbuje zgłosić na niektórych udanych przykładów dobrej praktyki, które mogą
pomóc w udoskonaleniu postawy studenta kierunku chemii.
1. Wprowadzenie
Edukacja Czeska ma długą tradycję. Pierwsze szkoły pojawiły się na początku 10 wieku. Czeski system
edukacyjny kiedyś znany z doskonałej jakości i konkurencyjności. [1] Jednak ta reputacja spada w dłuższej
perspektywie. Przyczyny tego stanu są: niestabilna sytuacja polityczna, zmiany i reformy w systemie edukacji,
zmiany w społeczeństwie czeskim itp. Dobrą wiadomością jest to, że rząd, a także nauczycieli i ekspertów
uznała to stan niepokojący. Podejmowane są działania w celu poprawy stanu i uzyskać lepszą reputację i
konkurencyjności dla czeskiego systemu edukacji z powrotem. Mwszelkie trudności i problemy związane z
edukacją były omawiane w poprzednich dokumentach. Niniejsza praca koncentruje się na pozytywnych
doświadczeniach, czyli udane studentów, nauczycieli, szkół, chemia badania naukowe, projekty itp. Skupiamy
się tylko na najbardziej udanych doświadczeń, ponieważ jest to nawet niemożliwe wspomnieć ich wszystkich.
2. Udanych doświadczeń i dobrych praktyk w nauczaniu chemii w szkołach czeskich
Dla lepszej przejrzystości, staraliśmy się podać przykłady udanej praktyki z całego zakresu nauczania chemii.
Jesteśmy w pełni świadomi pewnych tematów, które mogą być umieszczone w kilku rozdziałach. Wszystkie
rozdziały są ściśle ze sobą związane i nie będzie występować bez innych.
2.1 Udane zawody chemii przeznaczone do zwiększenia motywacji uczniów / studentów
Istnieje wiele konkursów i projektów szuka uzdolnionych i utalentowanych uczniów i studentów (patrz również
2.2). I istnieje wiele uczniowie i studenci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w tych rozgrywkach i projektów.
Jeden z tych konkursów jest opisane w artykule o nazwie "High School Talent Science". Zajmuje się
doskonałymi wynikami czterech uczniów, którzy odnieśli sukces w krajowych i międzynarodowych konkursach
naukowych (Expo Science 2012 AMAVET, aktywności zawodowej studentów itp.) Po, że niektóre z nich
uczestniczyły w działalności studenckich w USA i Rosji. Laureaci konkursów obecnie studiować chemię na
uniwersytetach i rozwijać swoje zainteresowania i talenty. [2] ocena tego artykułu została wrzucone na portalu
projektu CIAAN.
Wiele więcej konkursów naukowych organizowane są w Czechach. Niektóre z nich zostaną opisane:
• Konkurs Młody Chemik
Dobrym przykładem konkursie krajowym może być krajowy konkurs chemiczny o nazwie Młody Chemik,
zorganizowana przez Uniwersytet Pardubice. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych
518300-2011-LLP-IT-COMENIUS-CNW
zainteresowanych chemią. Konkurencji wzięło udział 5000 uczniów, w 2013 roku. Pierwsza część konkursu to
test i praca pisemna. Udane rozwiązują kontynuować w drugiej części konkursu, w laboratoriach i tylko
najlepsze z nich w dalszym ciągu w ramach krajowego. Najlepsze rozwiązują trzeciej części zostały
nagrodzone (certyfikat zasługi i materialnych korzyści) oraz tytuł mistrza krajowego. [3]
• Olimpiady Chemii
Pierwotne i wtórne uczniowie / studenci mogą uczestniczyć w międzynarodowych chemii olimpiady. Ideą
Międzynarodowego Chemii Olimpiady został opracowany w Czechosłowacji w 1968 roku. Został on
zaprojektowany w celu zwiększenia liczby międzynarodowych kontaktów i wymiany informacji między
narodami. 45. Międzynarodowy Chemia Olimpiada odbyła się na Uniwersytecie Moskiewskim w dniach 15 24 lipca 2013 roku. Czeski zespół nie zdobył cztery medale - trzy srebrne i jeden brązowy. [4]
• Pozostałe konkursy
Organizowane są konkursy wiele innych udanych, jeden z nich jest "Życie i Chemii" Celem konkursu było
podniesienie świadomości uczniów, rodziców i społeczeństwa w dziedzinie chemii i pokazać chemię w
zabawny sposób. [5].
ICT Praga organizuje konkurs fotograficzny o nazwie "chemia jest cool". Celem konkursu jest znalezienie
najlepszego zdjęcia z tematu chemicznej, jak również znaleźć zainteresowanie chemią. [6] Znana jest również
konkurs o nazwie "High school nauka aktywność" adresowany do uczniów szkół średnich, którzy przygotowują
projekty naukowe, indywidualny lub zbiorowy, w żadnej z 18 dziedzin, w tym chemii. Mają do obrony swoich
projektów przed komisją. Wybrani uczniowie mogą kontynuować w międzynarodowych konkursach. [7]
2.2 Wybrani nauczyciele
Liczba młodych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych jest opuszczanie i kadra starzeje (jest czwarty
najstarszy z dwudziestu siedmiu krajów Unii Europejskiej). Urzędy i szkoły starają się przełamać tę tendencję.
W tym sprawozdaniu, wybraliśmy jedną z wielu udanych nauczycieli i jednego z wielu udanych projektów
przeznaczonych dla nauczycieli.
• Targi Chemia Nauczyciele Wynalazki
Targi organizowane są co roku w liceum w Tábor. Sami nauczyciele uczestniczą wykazania swoich
eksperymentów, których używają podczas nauczania. Że sposoby, inspirują się nawzajem. Uważamy
wszystkich uczestniczących nauczycieli jako przykład udanego doświadczenia, ponieważ są one motywację
do działania chemii przez całe życie przedłużyć swoje umiejętności i poprawić swoją naukę chemii. Godziwa
została opisana w artykule o nazwie "Fair Chemia Nauczyciele Wynalazki" opublikowane w Comenius
Urzędowym [8] (patrz także 2.4), ocena jest dostępna na portalu projektu CIAAN.
• Złoty Amos (Comenius)
Złoty Amos jest konkurs przeznaczony dla nauczycieli i ich uczniów lub studentów. Dzieci głosować na
najlepszego nauczyciela. Misją jest popularyzacja szczególnie nauczycieli, którzy, według oceny dzieci,
przyczyniają się znacząco do kształtowania jakości relacji między nauczycielami i dziećmi. Jako najlepszy
nauczyciel z Republiki Czeskiej w 2012/2013 został wybrany Pani Růžena Hlůšková ze szkoły podstawowej w
Kunovice, który jest nauczycielem chemii. [9]
2.3 Udane projekty i portale
Istnieje wiele projektów koncentruje się na popularyzacji chemii między studentów i ogółu społeczeństwa.
Niektóre projekty są wspierane przez Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu lub uczelniach. Inne są
finansowane przez firmy chemiczne i podmioty prywatne.
• Projekt Talnet
Ten udany projekt jest opisany w artykule o nazwie "Talnet - Ciekawy projekt dla młodzieży" przez Lucie
Kettnerová, opublikowanym na portalu iForum Uniwersytetu Karola w Pradze. [10] autor opisuje projekt
518300-2011-LLP-IT-COMENIUS-CNW
przeznaczony dla utalentowanych uczniów, oferując różne działania, np. wykłady, obozy letnie, spotkania
międzynarodowe, połączenia z ekspertami. Główną działalnością projektu jest poszukiwanie młodych ludzi
zainteresowanych nauk przyrodniczych i technicznych oraz zwiększenie ich zainteresowania. Talnet oferuje
zajęcia dla osób zainteresowanych w nauce, technologii i matematyki. Ten program jest otwarty dla każdego
ucznia, nie ma wstępnej selekcji, nie ma też żadnych ograniczeń wiekowych. Poziom trudności Działania
"odpowiada licealistów z ponadprzeciętną zainteresowania w dziedzinie. Recenzja artykułu został wgrany na
portalu projektu.
• iForum - Portal Uniwersytetu Karola.
Portal informuje o bieżących wydarzeniach na uczelni. To koncentruje się na studentów, ale jest wiele
informacji o opinii publicznej zbyt. Jej celem jest przyciągnięcie młodych ludzi do nauki. Na przykład, sekcja o
nazwie "Nauka na Uniwersytecie Karola" pokazuje tematy Nauka w atrakcyjny sposób. [11]
• DéKlub brouillards
Dobrym przykładem dobrej praktyki jest klub Débrouillards. Jest to ruch, który przyszedł do nas z Kanady i
koncentruje się na działalności pozaszkolnej nauki. Istnieje wiele Débrouillards klubów w Czechach. Jedna
mała szkoła specjalna dołączył Débrouillards jako pierwszy szkoły specjalnej. Dzieci niepełnosprawne badania
są dociekliwi i zainteresowani w eksperymentach zbyt. Koncentrują się one na tej samej działalności, nie
szukać odpowiedzi na pytania naukowe, nie rozwiąże wzory chemiczne. Ta szkoła pokonała bariery i chemia
uczy również tam. Działalność opisana jest w artykule o nazwie "eksperymentach jak wszędzie, tylko trochę
łatwiej (dr Radmil Švancar). [12] Ten artykuł został opublikowany w czasopiśmie dla nauczycieli (patrz także
2.4) i opinia o nim została umieszczona na portalu projektu CIAAN.
• Czeski portal Chemia
Portal Chemia Czeska jest dążenie do zwiększenia motywacji uczniów. Głównym celem portalu jest
informowanie uczniów o nowych wydarzeniach w chemii. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,
jak również szkół średnich, studentów i absolwentów. Portal zapewnia również doradztwo online, który ułatwia
nawiązywanie nowych kontaktów między studentów i profesjonalistów. [13]
• Projekt STEP
Instytut Technologii Chemicznej Pradze organizuje projekt o nazwie "STEP" popularyzacja nauki, badań i
rozwoju oraz ich wyniki. Próbuje zwiększyć motywację uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych do
studiowania nauk technicznych i przyrodniczych, a następnie być zainteresowani pracą w dziedzinie R & D.
KROK Projekt chce komunikować nauki i technologii do grup docelowych, w zrozumiały sposób i rozwijać
współpracę między szkołach podstawowych i średnich w całej Republice Czeskiej. Projekt ten jest opisany w
artykule o nazwie "STEP - krok w kierunku popularyzacji Badań i Technologii" (dr Hana Bartková i Jitka
Svatošová), który jest załadowany na portalu projektu CIAAN. [14]
• Nauka dla Ciebie
Akademia Nauk Republiki Czeskiej oferuje projekt o nazwie Nauka dla Ciebie. Projekt popularyzuje badania w
sposób zrozumiały, organizuje wycieczki i festiwali naukowych dla studentów i ogółu społeczeństwa. [15]
2.4 Udane czasopism i książek
• Comenius Journal (Komenský)
Czasopismo zostało założone w 1873 roku, teraz jest najstarszym czasopismem pedagogiczne. Przedstawia
dokumenty, doświadczeń i pomysłów, raporty, recenzje książek i wiele innych spostrzeżeń koncentruje się na
edukacji z Czech i zagranicy. [16]
• Nauczycielstwo" dziennik
Czasopismo dla nauczycieli jest najczęściej używanym tygodnik dla nauczycieli. Informuje o bieżących
wydarzeniach w edukacji. Magazyn ma 32 kolorowych stron pełnych wywiadów, analiz, raportów, komentarze,
porady ekspertów, porady i informacje z Czech i zagranicy. Jest on oparty na 130 lat tradycji. [17]
518300-2011-LLP-IT-COMENIUS-CNW
• Podręczniki chemii
Nie ma duży wybór jakości i nowoczesnych podręczników chemii w Czechach. Uczniowie i studenci często
uczą się od przestarzałych podręczników, które nie odpowiadają aktualnej wiedzy. Chcielibyśmy wspomnieć o
dwóch udanych podręczników: Chemia dla 8 klasy szkoły podstawowej Skoda i Doulík. [18] Jest to
nowoczesny podręcznik, który współpracuje z tablic i innych technologii teleinformatycznych. Została ona
opublikowana w 2006 roku i obecnie należy do najnowszych podręczników chemii w Czechach. Podręcznik
został nagrodzony złotym medalem za najlepszy podręcznik dla szkół podstawowych w Europie na Targach
Książki we Frankfurcie 2008. Drugim przykładem udanego podręcznika jest Chemia dla szkół przez Honza i
Mareczku [19]. Są to prawdopodobnie najbardziej używanych podręczników chemii.
2.5. Pozytywne doświadczenia z chemii projekt jest wszędzie wokół nas - Sieć w Czechach
Udało nam się nawiązać współpracę z nowymi organizacjami i szkołami w ciągu ostatniego roku. Uważamy to
za wielki sukces.
Nowe związane partnerzy krajowi:
• Muzeum Techniki w Pradze, gdzie Zakład Pedagogiki przygotowuje Muzeum ilustrujące i interaktywne
programy edukacyjne dla szkół podstawowych i średnich.
• Otevír.ámi, z offu ("Otwieramy") - Projekt Nauka Café . Jest sukces popularyzacji nauki koncepcja oparta na
spotkania naukowców i społeczeństwa w nieformalnych miejscach CAFéy. Jest obecnie w ponad 10 miastach / miejscowościach w Republice Czeskiej.
• Portal Chemia Czech zorganizowane przez Univerzity Pardubice - klub dla dzieci i młodzieży
(Stowarzyszenie Obywateli)
• Q-Club PRIBram jest klub dla dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Obywateli). Ważne są wszystkie kluby w
większości do roku, np. w IT, multimedia, elektrotechnika, astronomia itd.
• Webchemie to portal internetowy w celu wspierania edukacji chemii. Tereny przeznaczone są głównie do
nauczycieli chemii, ale uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych można też znaleźć tam
ciekawe informacje. Portal zawiera mianowicie nauczania i uczenia się zasobów, artykuły, animacje, testy i
konkursy.
Nowy związane szkoły:
• Szkoły Lauder, Praga.
3 Konkluzje
Nauczycieli i naukowców nauki, jak również ich wyniki są bardzo dobre wzory do naśladowania dla młodzieży.
Uczniowie / studenci mogą rozpocząć swoją karierę naukową poprzez konkursów i projektów. Uczniowie /
studenci i ich nauczyciele mogą spotkać naukowców i ekspertów tam i dostać pierwszy kontakt z prawdziwej
nauki.
Istnieje wiele przykładów pozytywnych doświadczeń w Republice Czeskiej, ale media i społeczeństwo nie dba
o to wystarczy, a wielu studentów nawet nie wie o tym. Bardzo ważne jest, aby położyć większy nacisk na tych
udanych doświadczeń; może to przyczynić się do motywowania uczniów do bardziej zainteresowani
przedmiotów ścisłych, w tym chemii. Chemia projekt jest wszędzie wokół nas - Sieć ma na celu promowanie
tej współpracy poprzez nowe kontakty i partnerów stowarzyszonych, szkół i nauczycieli.
Referencje
[1] VALISova, A., KASÍKOVÁ, H.: Pedagogika pro učitele. 2nd ed., Grada Publishing, 2011. 456 s.. ISBN
8024733579.
[2] http://www.ceskachemie.cz/svet-chemie/chemie-pro-skoly/stredni-skoly/stredoskolske-vedeckenadeje#.UuloTz15NKa
[3] www.mladychemikcr.cz
[4] www.natur.cuni.cz / cho
518300-2011-LLP-IT-COMENIUS-CNW
[5] www.deza.cz / Soutěž-zivot-Chemie
[6] http://www.vscht.cz/homepage/tisk/fotosoutez
[7] http://www.soc.cz/
[8] http://www.ped.muni.cz/komensky/index.php/reportaz/26-veletrh-napadu-ucitelu-chemie
[9] www.zlatyamos.cz
[10] http://iforum.cuni.cz/IFORUM-10583.html
[11] http://iforum.cuni.cz
[12] http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=6114
[13] www.ceskachemie.cz
[14] = http://chemistrynetwork.pixel-online.org/SUE_database_scheda.php?art_id=2&lop=&put=&tar=&q
[15] http://popularizace.avcr.cz/akce-pro-verejnost/
[16] http://www.ped.muni.cz/komensky/
[17] www.ucitelskenoviny.cz
[18] ŠKODA, J. Doulík, P.: Chemie - u ebnice pro základní školy víceletá gymnázia. Plzen: Fraus 2006. ISBN
80-7238-442-2.
[19] HONZA J., MARECek, A.: Chemie pro čtyřletá gymnázia: Część 2. 3rd ed. (Po korekcie), Olomouc:
Nakladatelství Ołomuniec 2005. 227 s.. ISBN 80-7182-141-1