aktualności - Infotransport

Komentarze

Transkrypt

aktualności - Infotransport
aktualności
Program CIVITAS
– 17 projektów czystego
transportu miejskiego
Sześć miast z Estonii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowenii jest w grupie 17 projektów wybranych do wartego 50 mln euro programu
CIVITAS, promującego czysty transport miejski. Komisja ujawniła nazwy sześciu miast
pilotażowych z nowych państw członkowskich
(Debreczyn, Kraków, Ljubljana, Ploiesti, Suceava i Tallin), do których dodać należy 11
miast z 15 „starych krajów członkowskich”
(Burgos, Genua, La Rochelle, Malmö, Norwich, Odense, Potenza, Preston, Stuttgart,
Tuluza i Wenecja). „Szczególne wrażenie wywarła na nas jakość projektów nowych
państw członkowskich. W miastach tych
państw obserwuje się gwałtowny wzrost liczby właścicieli samochodów i spadek wykorzystania transport publicznego. Chciałabym
zachęcić samorządy do podjęcia wysiłków
na rzecz opracowania i sprawdzenia nowych
strategii przejściowych, mających na celu
utrzymanie wysokiego udziału wykorzystania
transportu publicznego, pieszego i rowerowego” – powiedziała Loyola de Palacio, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za energię i transport.
Kolejne 17 miast dołączy do istniejącej
już grupy 19 CIVITAS przeciwdziałających
kongestii i zanieczyszczeniu poprzez nowe
technologie, innowacyjne środki planowania,
zwiększenie wydajności energetycznej i wykorzystanie alternatywnych paliw. Celem tej
działalności jest promocja opracowania
atrakcyjnych alternatyw w stosunku do wykorzystania prywatnych samochodów w miastach.
Inicjatywa CIVITAS jest zgodna ze strategią Komisji zmierzającą do zastąpienia 20%
paliwa i ropy stosowanej w transporcie drogowym do 2020 r. Nowe miasta CIVITAS zamierzają stosować biopaliwa i gaz naturalny
w swoim prywatnym i publicznym taborze
transportowym. Jako część zintegrowanego
podejścia do zagadnienia, planowane jest
wdrożenie następujących środków:
– nowe systemy informacji dla podróżnych
i zarządzania transportem;
– stworzenie „czystych stref” w centrach
miast, gdzie dozwolony będzie ruch jedynie czystych pojazdów;
– innowacyjne kampanie promocyjne i informacyjne dotyczące transportu publicznego;
– elastyczne systemy opłat parkingowych
oparte na wskaźnikach środowiskowych.
12
6/2004
Jednym z kluczowych elementów Inicjatywy CIVITAS jest Forum CIVITAS zainicjowane w październiku 2002 r. Forum, złożone
z 72 miast europejskich, jest platformą wymiany najlepszych praktyk, pomysłów i doświadczeń między ekspertami i politykami.
Ambitne i opracowane na dużą skalę projekty, które w sposób spójny łączą energię
i transport, są w ramach Inicjatywy CIVITAS
wspierane przez Komisję Europejską, która
zapewnia finansowanie projektów w 35%.
IP/04/651, 17.05.2004
Uruchomienie pomocy
dla usług kolejowych i żeglugi
w Friuli – Wenecja Giulia
Komisja Europejska zdecydowała się zakończyć formalną procedurę dochodzeniową,
opisaną w Artykule 88(2) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, dotyczącą
uruchomienia pomocy dla rozwoju nowych
usług kolejowych i żeglugowych rozpoczynających się bądź kończących we Friuli –
Wencja Giulia, ponieważ władze włoskie wycofały doniesienie. 11.11.2003 r. Komisja
przyjęła większość środków pomocowych
zawartych w schemacie pomocowym na restrukturyzację przewozów drogowych i rozwój transportu kombinowanego we włoskim
regionie Friuli – Wenecja Giulia.
Niemniej Komisja zdecydowała się wszcząć formalną procedurę dochodzeniową dotyczącą uruchomienia pomocy na rozwój nowych usług kolejowych i żeglugowych
rozpoczynających się bądź kończących we
Friuli – Wenecja Giulia. Decyzja ta była wynikiem kilku wątpliwości dotyczących zasadności i proporcjonalności przyznanych środków pomocowych.
Z uwagi na wycofanie formalnych środków przez władze włoskie, Komisja zdecydowała się zakończyć dochodzenie zgodnie
z art. 88(3) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ponieważ nie ma już powodu do jej kontynuowania.
IP/04/496, 20.04.2004
Projekt priorytetowy kolejowej
sieci TEN – Tunel Brenner
Dwustronny układ wyjaśniający sposób wejścia w końcową fazę projektu kolejowego
projektu Brenner Tunel został podpisany pomiędzy Włochami i Austrią. Kolejowy tunel
Brenner jest jednym z 30 projektów priorytetowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej uzgodnionych 21 kwietnia 2004 r. przez
Parlament i Radę. Obejmuje on tunel długo-
ści 56 km, którego szacunkowy koszt wynosi
4,5 mld euro. Infrastruktura ta jest kluczowym elementem w odwróceniu podziału
międzygałęziowego droga–kolej na tym najbardziej zatłoczonym przejściu alpejskim.
Zdaniem Komisji szczególnie ważne jest,
że traktat określa 2015 r. jako termin ukończenia projektu, zgodnie z wytycznymi
Wspólnoty. Traktat definiuje prace jakie mają
być podjęte oraz koszty fazy planowania, jak
również równy udział kosztów nie pokrytych
przez subsydia UE, które mają być pokryte
przez zainteresowane państwa. Do 2003 r.
UE przyznała już 20 mln euro na studia
i 120 mln euro na austriackie i włoskie drogi
dojazdowe.
Dwustronny Komitet Sterujący projektu
zostanie utworzony w celu sprawowania nadzoru wszystkich procedur planowania i studyjnych. W skład tego Komitetu wchodzić
będą rządy narodowe, zainteresowane regiony i Komisja Europejska. Komitet ma towarzyszyć organizatorom projektu i analizować
ich prace.
Organizator projektu ma mieć formę
prawną zgodną z założeniami Wspólnoty
Europejskiej. Struktura prawna będzie niezależna w sposób bezpośredni od rządu i da
możliwości do uczestniczenia w projekcie
stronom trzecim (zwłaszcza bankom i innym
partnerom prywatnym).
IP/04/587, 3.06.2004
Federacja Rosyjska
i Unia Europejska dyskutują
nad wspólnymi strategiami
transportowymi
Federacja Rosyjska i Komisja Europejska
przedyskutowały przyszłość wspólnych strategii transportowych podczas seminarium
Perspektywiczny kierunek harmonizacji strategii transportowych między Rosją i UE, które
odbyło się 12.05.2004 r. w Moskwie. Impreza została otwarta przez Pana Igora Levitina,
ministra transportu i komunikacji Federacji
Rosyjskiej oraz Pana Francoisa Lamoureux,
dyrektora generalnego ds. energii i transportu Komisji Europejskiej. W wydarzeniu tym
udział wzięli przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, Komisji Europejskiej i obecnej prezydencji UE wraz z przedstawicielami przemysłu transportowego z Rosji i Europy.
z Unii Europejskiej
Zamówienia publiczne – Komisja Europejska
rozpoczyna debatę w sprawie zastosowania
prawa unijnego do partnerstwa publiczno-prywatnego
Publikując 30.04.2004 r. Zieloną Księgę
„O partnerstwie
publiczno-prawnym
i prawie unijnym kontraktów publicznych i koncesjonowania (COM 327/
/2004)”, Komisja Europejska uruchomiła debatę na temat zasadności stosowania reguł wspólnotowych do zamówień publicznych i koncesji, co ma
ułatwić rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
Głównym celem debaty jest sprawdzenie czy
istnieje konieczność poprawienia obecnych
zasad w celu zapewnienia podmiotom gospodarczym dostępu do PPP w warunkach
prawnej przejrzystości i prawdziwej konkurencji. Przez ostatnie dziesięć lat PPP, było
rozwijane w kilku krajach członkowskich.
Obecnie stosowane jest w wielu obszarach
sektora publicznego. Wybór prywatnego
partnera przez publiczną władzę musi być
dokonany zgodnie z zasadami wspólnotowymi dotyczącymi przyznawania kontraktów publicznych. Jednakże nie istnieje specjalny
system w ramach prawa wspólnotowego dla
PPP, a zatem wspólnotowe zasady przyznawania publicznych kontraktów stosowane są
w ramach PPP w różnym stopniu intensywności.
Zielona Księga określa zakres zasad
wspólnotowych, kładąc nacisk na zidentyfikowanie jakichkolwiek niejasności i dokonania oceny stopnia ewentualnej interwencji
Wspólnoty.
Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego Fritz
Bolkestein powiedział: „PPP rozwija się. Może ono być ważnym narzędziem służącym
poprawie jakości usług publicznych i wsparcia wzrostu w Europie. UE potrzebuje odpowiednich regulacji do rozwoju tego partnerstwa w celu wdrożenia przejrzystości
i uczciwej konkurencji z korzyścią dla podatników. Sprawa jest poważna i pragnę wezwać
wszystkie zainteresowane strony, aby włączyły się w tę konsultację – będziemy słuchać
tego co macie do powiedzenia”.
W ramach prawa wspólnotowego nie ma
specjalnych systemów prawnych rządzących
wieloma różnymi możliwymi formami PPP.
Kontrakty na tego typu partnerstwo, podpisywane przez publiczne władze z prywat-
nymi przedsiębiorstwami, nie są generalnie
uwzględnione w Traktacie ustanawiającym
Wspólnotę Europejską w zakresie jednolitego
rynku. W pewnych przypadkach obejmowane
są one szczegółowymi zapisami dyrektyw
dotyczącymi zamówień publicznych. Niemniej inne przypadki, a w szczególności
pewne „koncesje” nie są objęte żadnym prawodawstwem. Intensywna, wielopoziomowa
koordynacja Wspólnoty dotyczy zatem jej
ram prawnych. Należy przy tym zapewnić, że
wypracowane ramy prawne nie stworzą przeszkód dla różnych typów PPP.
Zielona Księga określa sposób w jaki
stosować należy zasady wypływające z prawa
wspólnotowego dotyczące kontraktów publicznych i koncesji przy wyborze partnera
prywatnego, a następnie odnoszące się do
czasu trwania kontraktu w kontekście różnych
uzgodnień PPP. W Zielonej Księdze zawarte
jest również wiele pytań w celu uzyskania informacji, jak te zasady stosowane są w praktyce, aby Komisja mogła określić czy są one
wystarczająco przejrzyste i czy odpowiadają
wyzwaniom i charakterystykom PPP.
Zielona Księga porusza wiele tematów
dotyczących bezpośrednio zamówień publicznych w ramach PPP, zwłaszcza:
 ram dla procedur wyboru partnera prywatnego, zwłaszcza korzyści wynikających
z procedury dialogu konkurencyjnego
wprowadzonej przez nową dyrektywę zamówień publicznych; pozwala ona władzom publicznym podejmować negocjacje z ubiegającym się partnerem w celu
określenia rozwiązań najlepiej dostosowanych do jego potrzeb;
 określenie PPP w przypadku inicjatywy ze
strony sektora prywatnego;
 ram umowy i zmiany kontraktu w czasie
trwania PPP;
 podzlecania w ramach kontraktu.
Zielona Księga odnosi się zarówno do
PPP stworzonych na bazie powiązań czysto
kontraktowych (kontraktowe PPP) oraz porozumień zawierających wspólny udział publicznego i prywatnego partnera w prawnym
podmiocie o mieszanym kapitale (instytucjonalne PPP).
Zielona Księga jest jednym z priorytetów
zdefiniowanych przez Komisję odnośnie jej
strategii rynku wewnętrznego na lata 2003–
–2006 i wnosi istotny wkład do środków planistycznych jako część inicjatywy dotyczących realizacji strategii wzrostu w Europie.
Na podstawie Zielonej Księgi Komisja
uruchamia publiczne konsultacje, oczekując
komentarzy od wszystkich zainteresowanych
stron. 30.07.2004 r. kończy się czas konsultacji. Dzięki uzyskanym rezultatom Komisja
zamierza opracować wnioski i – tam, gdzie
będzie to zasadne – zaproponować konkretne
inicjatywy.
Zainteresowane strony są proszone o przesyłanie swoich odpowiedzi na pytania podane w Zielonej Księdze, lub o dodatkowe komentarze, na następujący adres:
Komisja Europejska
„Zielona Księga nt. PPP i prawa Wspólnotowego dot. zamówień publicznych i koncesji”
[email protected]
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
jest formą współpracy pomiędzy publicznymi władzami i światem biznesu mającej na
celu połączenie ich potrzeb we wspólnym
interesie. Daje ono w rezultacie kompleksowe prawne i finansowe porozumienia obejmujące podmioty prywatne i władze publiczne przeprowadzające projekty infrastrukturalne
lub usługi użytku publicznego. Tego rodzaju
inicjatywy były rozwinięte w kilku obszarach
sektora publicznego i są szeroko stosowane
w ramach Unii przy dostarczaniu usług,
zwłaszcza w obszarze transportu, zdrowia publicznego, zarządzania odpadami i dystrybucji wody.
Rozmaite czynniki wyjaśniają zwiększenie zasobów przeznaczonych na PPP. Mając
na uwadze przeszkody budżetowe z jakimi
borykają się państwa członkowskie, pomaga
to spełnić potrzeby finansowania sektora publicznego. Innym wyjaśnieniem jest potrzeba
lepszego wykorzystania w sektorze publicznym know-how i metod pracy obserwowanych w sektorze prywatnym. Rozwój PPP jest
również częścią bardziej ogólnej zmiany jaka
nastąpiła w roli jaką państwo odgrywa w gospodarce, mianowicie przechodzi ono od roli bezpośredniego uczestnika do roli organizatora, regulatora i kontrolera.
IP/04/593, 4.05.2004
Artykuł o partnerstwie publiczno-prywatnym
zamieszczono na s. 60.
6/2004
13