Zamość: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów

Komentarze

Transkrypt

Zamość: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów
Zamość: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych. Nr
sprawy 12/PN/14
Numer ogłoszenia: 188500 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. , ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie,
tel. 084 6775000, faks 084 6385145.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.com.pl/ zakładka zamówienia publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów
medycznych. Nr sprawy 12/PN/14.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
sukcesywny odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i
profilaktyki medycznej, o kodach i rodzajach odpadów zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 1206 . Szacunkową ilość odpadów zamawiający
określa na około: -kod 18 01 01 - 150 kg -kod 18 01 02* - 60 kg -kod 18 01 03* - 89 400 kg -kod 18 01 82* - 60 kg
-kod 18 01 08* - 1 050 kg Razem przeznaczonych do utylizacji jest 90 720 kg odpadów, tj. ok. 2 520 kg miesięcznie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.40.00-6, 90.52.42.00-8, 90.52.44.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2.830,00 zł.
słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści złotych, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed dniem
16.06.2014r. przed godz. 11:30. Wadium może być wnoszone a)w pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego
w banku: PEKAO S.A. O Zamość nr konta: 43 1240 2816 1111 0010 0428 7945 z dopiskiem wadium - przetarg
nieograniczony - usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Za termin wniesienia wadium przyjmuje
się termin uznania rachunku Zamawiającego. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109
poz. 1158, ze zm.) 2. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi a) być
wystawione na Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość b) zawierać w swej treści
oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na
pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych, c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy prawo zamówień publicznych każdego z
tych wykonawców, 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. Dowód dokonania przelewu należy
dołączyć do oferty, natomiast wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć wraz z ofertą w oddzielnej
kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, zawierającej dane Wykonawcy i oznaczonej wadium - przetarg
nieograniczony - usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych , a kopię dołączyć do oferty. 5.
Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego
wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca przedstawi
: 1. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 poz. 21)
lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach. 2. aktualne
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów wydane na
podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21) Ocena
spełniania powyższego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę
dokumenty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli wykonawca wykonał lub
wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej dwie usługi,
których przedmiotem był odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych o co
najmniej jednym z kodów: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 08, 18 01 01, 18 01 82 o wartości
(wykonanej usługi) łącznie nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda z nich, oraz
załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały lub są wykonane należycie. W
przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs wymiany walut NBP
obowiązujący w dniu ogłoszenia postępowania. Ocena spełniania powyższego warunku
zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital.com.pl zakładka zamówienia publiczne nr sprawy 12/PN/14
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.
z o. o. ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość Dział Obsługi Szpitala pok. 222.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2014 godzina
11:30, miejsce: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość Dział Obsługi Szpitala
pok. 222.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie