regulamin rachunków terminowych lokat - Bph

Komentarze

Transkrypt

regulamin rachunków terminowych lokat - Bph
Dotyczy umów zawieranych od dnia 1 lipca 2016 r.
REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
ALIOR BANKU SA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Alior
Bank SA rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla
osób fizycznych – Klientów Indywidualnych w ramach
działalności przejętej z Banku BPH.
§2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Automatyczne odnowienie – pisemna dyspozycja
Posiadacza polegająca na wyborze, po zakończeniu
Okresu umownego, automatycznego przedłużania
Umowy na kolejne okresy tej samej długości.
2) Bank – Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w
Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, kod poczt. 02-232
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000305178,
o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 1 292
577 120 PLN, o numerze REGON: 141387142 i
numerze NIP: 1070010731.
3) Czytnik FV – urządzenie umożliwiające, przy pomocy
Technologii FV rejestrację wzorca biometrycznego,
służące do potwierdzania tożsamości Posiadacza;
autoryzowania składanych przez Posiadacza dyspozycji
dotyczących Rachunku (o ile Bank udostępnia taką
możliwość).
4) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5) Dzień Zwolnienia Środków / Dzień Odnowienia
Lokaty – dzień, w którym środki są do dyspozycji
Posiadacza po zakończeniu Okresu umownego / dzień
rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego (dotyczy
Rachunków terminowych z opcją Automatycznego
odnowienia), o ile Posiadacz złożył dyspozycję w tym
zakresie.
6) Karta Klienta – dokumentacja Banku zawierająca
dane klienta Banku oraz wzór jego podpisu
umożliwiające jego identyfikację.
7) Kraj – Rzeczpospolita Polska.
8) LIBOR – (London Interbank Offered Rate) – stopa
procentowa
kredytów
udzielanych
na
rynku
międzybankowym w Londynie, stanowiąca referencyjną
wysokość oprocentowania depozytów i kredytów
walutowych.
9) Minimalna kwota Wkładu – najniższa kwota
wymagana przy otwieraniu i prowadzeniu Rachunku
terminowego.
10) Maksymalna kwota Wkładu – najwyższa kwota, do
jakiej można uzupełnić Saldo rachunku.
11) Nierezydent – osoba fizyczna mająca miejsce
zamieszkania za granicą.
12) Oddział – jednostka organizacyjna Banku, prowadząca
działalność operacyjną, obsługująca działalność
przejętą z Banku BPH.
13) Okres umowny – okres, na który otwierany jest
Rachunek terminowy.
14) Osoby zajmujące eksponowane stanowiska
polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów,
wiceministrów lub zastępców ministrów, członków
parlamentu,
sędziów
sądów
najwyższych,
trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów
sądowych, których orzeczenia nie podlegają
zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
członków trybunałów obrachunkowych, członków
zarządów banków centralnych, ambasadorów,
chargés d’affairs oraz wyższych oficerów sił
zbrojnych, członków organów zarządzających lub
nadzorczych przedsiębiorstw
państwowych –
którzy sprawują lub sprawowali te funkcje
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania
spełniania
przesłanek
określonych
w
tych
przepisach,
b) małżonków osób, o których mowa w lit. a, lub
osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a,
małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby
pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
c) które pozostają lub pozostawały z osobami, o
których mowa w lit. a, w ścisłej współpracy
zawodowej
lub
gospodarczej
lub
są
współwłaścicielami podmiotów prawa, a także
jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów
prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych
osób – mające miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Partner – przedsiębiorca świadczący usługi
pośrednictwa sprzedaży i obsługi produktów Banku na
podstawie umowy partnerskiej o współpracy.
Placówka Partnerska – placówka, w której
realizowane są przez Partnera czynności sprzedażowe
i operacyjne, obsługujących działalność przejętą z
Banku BPH.
Posiadacz – osoba fizyczna, z którą Bank zawarł
Umowę, a w przypadku Rachunku terminowego
wspólnego - każdy ze współposiadaczy.
Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz.
1376).
Rachunek terminowy – rachunek terminowej lokaty
oszczędnościowej prowadzony w złotych lub w
walutach wymienialnych, z kapitalizacją dzienną lub na
dzień upływu Okresu Umownego lub na dzień likwidacji
rachunku.
Regulamin – niniejszy „Regulamin Rachunków
Terminowych Lokat Oszczędnościowych dla Klientów
Indywidualnych Alior Banku SA w ramach działalności
przejętej z Banku BPH”.
Rezydent
–
osoba
fizyczna
mająca
miejsce
zamieszkania w Kraju.
Saldo rachunku – środki pieniężne zgromadzone na
Rachunku terminowym.
Status dewizowy – Rezydent lub Nierezydent.
System Bankowości Internetowej Alior Banku do
obsługi działalności przejętej z Banku BPH narzędzie udostępniane przez umożliwiające obsługę
Rachunku terminowego z wykorzystaniem przeglądarki
internetowej na podstawie odrębnej umowy zawartej z
Bankiem w tym zakresie.
Taryfa opłat i prowizji – Taryfa opłat i prowizji Alior
Banku SA dla Klientów Indywidualnych w ramach
działalności przejętej z Banku BPH.
Technologia
FV
–
technologia
biometryczna
rozpoznawania
układu
naczyń
krwionośnych
znajdujących się wewnątrz ludzkiego palca, stosowana
do
weryfikacji
tożsamości
Posiadacza
oraz
uwierzytelniania
składanych
przez
Posiadacza
zleceń/dyspozycji.
Telefon zaufany - numer telefonu komórkowego
złożony
w
Banku,
służący
do
otrzymywania
jednorazowych kodów SMS związanych z autoryzacją
dyspozycji w kanałach elektronicznych oraz Placówkach
Partnerskich, a w przypadku zawarcia innych umów –
do czynności przewidzianych w tych umowach.
Ubezwłasnowolniony – osoba fizyczna, wobec której
orzeczono
ubezwłasnowolnienie
częściowe
lub
całkowite na podstawie prawomocnego postanowienia
sądu.
Umowa – umowa dotycząca otwarcia oraz
prowadzenia przez Bank Rachunku terminowego.
30) WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – stopa
procentowa po jakiej banki są skłonne udzielić
pożyczek w złotych innym bankom, ustalana w dni
robocze na warszawskim rynku międzybankowym,
będąca dla banków stopą referencyjną do ustalania
oprocentowania kredytów i depozytów.
31) Wkład
(Wkład
terminowy)
–
kwota
wpłacana/przelana na Rachunek terminowy w związku
z zawarciem Umowy bądź jej przedłużeniem na kolejny
Okres umowny.
§3
Na warunkach określonych w Regulaminie Bank otwiera i
prowadzi Rachunki terminowe:
1) standardowe – otwierane na warunkach oferowanych
przez Bank,
2) negocjowane – dla których wysokość oprocentowania i
Okres umowny ustalane są z Posiadaczem
indywidualnie.
§4
Rachunki terminowe mogą być prowadzone dla:
1) jednej osoby – jako Rachunek terminowy indywidualny,
którego Posiadaczem może być:
a) w przypadku Rezydenta - osoba posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych albo osoba
małoletnia albo osoba ubezwłasnowolniona,
b) w przypadku Nierezydenta - osoba posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych,
2)
dwóch osób – jako Rachunek terminowy wspólny,
którego Posiadaczami mogą być osoby o tym samym
statusie dewizowym, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych.
§5
1.
Rachunki terminowe mogą być otwierane i prowadzone
w złotych lub w walutach wymienialnych, których wykaz
jest dostępny we wszystkich Oddziałach Banku oraz na
stronie internetowej Banku www.fuzja.aliorbank.pl.
2.
Bank
udostępnia
www.fuzja.aliorbank.pl
informację o:
na
stronie
internetowej
oraz we wszystkich Oddziałach
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
1) Minimalnej i Maksymalnej kwocie Wkładu,
2) przyjętych
w
Banku
Wkładów terminowych,
okresach
przechowywania
2.
3) wysokości oprocentowania Salda rachunku,
4) dostępności dla danego Rachunku terminowego opcji
Automatycznego odnowienia,
5) wysokości
oprocentowania
Salda
rachunku
w
przypadku podjęcia Wkładu terminowego przed
upływem Okresu umownego,
3.
6) maksymalnej dopuszczalnej przez Bank dla Posiadacza
ilości Rachunków terminowych,
7) Rachunkach terminowych, które nie mogą
prowadzone jako Rachunki terminowe wspólne,
1.
2.
być
8) częstotliwości
dopisywania
do
Salda
rachunku
naliczonych odsetek.
§6
Podpis złożony przez Posiadacza na Karcie Klienta stanowi
wzór podpisu do wszystkich Rachunków terminowych
indywidualnych i wspólnych prowadzonych w Banku na
rzecz tej osoby. Wzór podpisu jest obowiązujący do chwili
wskazania nowego wzoru podpisu przez tę osobę.
W
przypadku
otrzymania
dyspozycji
z
podpisem
niezgodnym ze wzorem złożonym na Karcie Klienta, Bank
odmawia jej realizacji, z wyjątkiem przypadków złożenia
podpisów, które zostały potwierdzone przez jedną z osób
lub instytucji wymienionych w § 7.
§7
W przypadku otrzymania drogą korespondencyjną dyspozycji
Posiadacza, jego tożsamość i własnoręczność złożonego pod
dyspozycją podpisu powinny być potwierdzone:
1) w Kraju - przez notariusza,
2) za granicą - przez:
a) polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną,
b) notariusza
i
zalegalizowane
zgodnie
z
obowiązującymi przepisami.
4.
5.
Rachunki terminowe negocjowane
§8
Rachunki terminowe negocjowane (negocjowana jest
wysokość oprocentowania lub Okres umowny) są
prowadzone na ogólnie obowiązujących zasadach z
uwzględnieniem przepisów zawartych w
niniejszym
paragrafie.
Wysokość
oprocentowania
Rachunków
terminowych
negocjowanych jest stała w całym Okresie umownym.
Wysokość oprocentowania jest ustalana indywidualnie
bezpośrednio z Posiadaczem.
Dla Rachunków terminowych negocjowanych brak jest
możliwości
złożenia
dyspozycji
Automatycznego
odnowienia.
Zawarcie Umowy i otwarcie Rachunku terminowego
§9
Bank przed otwarciem Rachunku terminowego identyfikuje
osobę występującą o otwarcie rachunku i weryfikuje jej
tożsamość na podstawie dokumentów, a w przypadku
Nierezydentów dodatkowo podejmuje działania zmierzające
do ustalenia, czy Nierezydent występujący o otwarcie
Rachunku terminowego jest Osobą zajmującą eksponowane
stanowiska polityczne.
§ 10
Umowa Rachunku terminowego zawierana jest na czas
określony z możliwością Automatycznego odnowienia,
chyba, że dla danego Rachunku terminowego opcja ta jest
niedostępna.
Okres umowny rozpoczyna się od daty otwarcia Rachunku
terminowego lub od dnia przedłużenia Umowy na kolejny
okres.
Jeżeli Okres umowny oznaczony jest w miesiącach, jego
zakończenie następuje po upływie zadeklarowanego okresu
tj. z dniem poprzedzającym dzień, który datą odpowiada
dniowi otwarcia Rachunku terminowego, a gdyby takiego
dnia w ostatnim miesiącu nie było, z ostatnim dniem tego
miesiąca.
§ 11
Otwarcie Rachunku terminowego następuje w wyniku
zawarcia Umowy pomiędzy Posiadaczem a Bankiem i po
wniesieniu Wkładu w wysokości określonej w Umowie.
Bank ma prawo do odmowy otwarcia Rachunku
terminowego w przypadku braku możliwości wykonania
obowiązków
w
zakresie
stosowania
środków
bezpieczeństwa finansowego, określonych w ustawie z dnia
16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2014
r. poz. 455).
Dopuszcza się zawarcie Umowy Rachunku terminowego
bez wniesienia wpłaty w dniu zawarcia Umowy w
przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
1) walutą Rachunku terminowego jest złoty,
2) wpłata następuje z rachunku bankowego innego niż
prowadzony w Banku w terminie 7 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy,
3) wpłata dokonywana jest jednym przelewem w
wysokości kwoty Wkładu wskazanej w Umowie.
Brak wpływu środków pieniężnych lub niespełnienie
któregokolwiek z warunków określonych w ust. 3 powoduje
rozwiązanie Umowy Rachunku terminowego.
W przypadku wycofania z oferty Banku Rachunków
terminowych danego typu bez zachowania obsługi
dotychczas zawartych umów – w ramach Umów, dla
których Posiadacz złożył dyspozycję Automatycznego
odnowienia – Bank po upływie Okresu umownego, w
trakcie którego Rachunek terminowy danego typu został
wycofany z oferty, nie przedłuża Umowy na kolejny okres
(Umowa obowiązuje do pierwszej zapadalności po dacie
wycofania Rachunków terminowych danego typu z oferty).
Wszystkie środki dostępne w Saldzie rachunku nie będą
podlegały dalszemu oprocentowaniu, ale będą oczekiwały
na wydanie przez Posiadacza jednorazowej dyspozycji w
ich zakresie. O nieprzedłużeniu Umowy Bank informuje
Posiadacza w sposób wskazany w § 39 ust. 2 i 3.
Dysponowanie Rachunkiem terminowym oraz dyspozycja
wkładem na wypadek śmierci
§ 12
1.
W czasie trwania Okresu umownego nie mogą być
dokonywane na Rachunkach terminowych dopłaty ani
wypłaty z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 2 poniżej.
2. Posiadacz Rachunku terminowego może bez naruszenia
warunków Umowy dokonać w Oddziale:
1) jednorazowej dopłaty do Salda rachunku – w dniu
rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego, a jeżeli dzień
ten nie byłby Dniem roboczym, to w najbliższym Dniu
roboczym (przy czym w wyniku dopłaty nie może
zostać przekroczona Maksymalna kwota wkładu),
2) jednorazowej częściowej wypłaty z Salda rachunku - w
dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego, a jeżeli
dzień ten nie byłby Dniem roboczym, to w najbliższym
Dniu roboczym, pod warunkiem, że Saldo rachunku po
wypłacie nie będzie niższe od Minimalnej kwoty
wkładu,
3) jednorazowej wypłaty części lub całości odsetek
należnych za ostatni Okres umowny - w okresie
pierwszych 5 Dni roboczych kolejnego Okresu
umownego.
3.
O ile Bank udostępnia taką opcję, czynności opisane w ust.
2 pkt 1 i 2 powyżej mogą być także zlecane za
pośrednictwem Systemu Bankowości Internetowej Alior
Banku do obsługi działalności przejętej z Banku BPH nie
później niż na dwa Dni robocze przed rozpoczęciem
kolejnego Okresu umownego.
§ 13
1. Wypłata z Rachunku terminowego może być dokonana tylko
do wysokości dostępnego Salda rachunku poprzez:
1) wypłatę gotówkową w Oddziale lub Placówce
Partnerskiej,
2) przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
prowadzony przez Bank,
3) przelew na rachunek prowadzony w innym banku.
2.
Dyspozycje wypłaty gotówkowej z Rachunku terminowego
- powyżej określonej kwoty komunikowanej zgodnie z ust.
3 - Bank wykonuje nie później niż w drugim Dniu
roboczym po otrzymaniu dyspozycji.
3.
Wysokość kwoty wypłaty podlegającej wcześniejszemu
zgłoszeniu Bank podaje w Oddziałach i Placówkach
Partnerskich.
§ 14
1. Przy wpłacie na Rachunek terminowy lub wypłacie z
Rachunku terminowego dokonywanych w innej walucie niż
waluta rachunku oraz przy zmianie waluty rachunku, do
przeliczeń stosuje się odpowiednio kursy kupna i sprzedaży
walut obcych ustalane przez Bank, publikowane na stronie
internetowej Banku www.fuzja.aliorbank.pl.
2. Jeżeli dokonanie wypłaty gotówkowej nie będzie możliwe w
całości w walucie Rachunku terminowego, pomimo
spełnienia warunków określonych w § 13 ust. 2 i 3, Oddział
wypłaci pozostałą część kwoty w złotych według aktualnego
na dzień wypłaty średniego kursu NBP.
3. Oddział dokonuje wypłat gotówkowych walut obcych w
bilonie w ramach posiadanych środków.
§ 15
W razie naruszenia warunków Umowy poprzez wcześniejszą
wypłatę oprocentowanie całego Wkładu za dotychczasową część
Okresu umownego ulega obniżeniu zgodnie z łączącą strony
Umową oraz informacją dostępną we wszystkich Oddziałach,
Placówkach Partnerskich oraz na stronie internetowej Banku
www.fuzja.aliorbank.pl.
§ 16
1. Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo bankowe Posiadacz może
polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci –
wypłaty
z Rachunku terminowego
indywidualnego
wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym,
zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej
(dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na
liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż
dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w
każdym czasie przez Posiadacza zmieniona lub odwołana
na piśmie.
4. Jeżeli Posiadacz wydał więcej niż jedną dyspozycję
wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji
przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja
wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją
wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku
po Posiadaczu.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na
wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4,
są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza.
7. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie może być
wydana do Rachunku terminowego wspólnego.
8. Bank w przypadku powzięcia informacji o śmierci
Posiadacza, który wydał dyspozycję wkładem na wypadek
śmierci, zawiadamia wskazane przez Posiadacza osoby o
możliwości wypłaty określonej kwoty.
9. Posiadacz jest zobowiązany do podania adresów, na jaki
zawiadomienia, o których mowa w ust. 8, mają zostać
wysłane, oraz do ich bieżącej aktualizacji.
10. Wypłata środków zgodnie z treścią dyspozycji, o której
mowa w ust. 1, na rzecz osób wskazanych przez
Posiadacza, następuje bez przeprowadzenia postępowania
spadkowego, po przedłożeniu przez te osoby odpisu aktu
zgonu Posiadacza, dokumentów wykazujących stopień
pokrewieństwa
oraz
innych
dokumentów,
jeżeli
konieczność przedstawienia ich wynika z przepisów prawa.
11. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być
złożona wyłącznie na formularzu Banku.
§ 17
1. Bank jest zobowiązany wypłacić z Rachunku terminowego
indywidualnego po śmierci jego Posiadacza kwoty z tytułu:
1) kosztów pogrzebu Posiadacza,
2) dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci,
3) spadku lub zapisu testamentowego.
2. Wypłata, o której mowa w ust. 1, nie stanowi naruszenia
warunków Umowy, a kwoty wypłat, o których mowa w ust.1
pkt 1 i 2, nie należą do spadku.
§ 18
Zgodnie
z
ustawą
Prawo
Bankowe
środki
pieniężne
zgromadzone na Rachunkach terminowych wolne są od zajęcia
na
podstawie
sądowego
lub
administracyjnego
tytułu
wykonawczego - do wysokości określonej w tej ustawie.
§ 19
Pełnoletni Posiadacz może dokonać cesji swoich praw
wynikających z Umowy na rzecz innej osoby.
§ 20
1. Posiadacz i osoby uprawnione do dysponowania Rachunkiem
terminowym są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Bank
na piśmie o:
1)
zmianie swoich danych dotyczących: imienia, nazwiska,
adresu, dokumentu tożsamości,
2)
zmianie statusu dewizowego,
3)
utracie dokumentu tożsamości.
2. W razie zaniechania obowiązku niezwłocznego
zawiadomienia Banku o zmianie adresu, pisma wysłane będą
do Posiadacza pod adres znany Bankowi.
3. Bank jest uprawniony do corocznej wysyłki do Posiadacza
informacji o stanie jego produktów na określony dzień.
1.
2.
3.
4.
Oprocentowanie środków na Rachunku terminowym
§ 21
Środki pieniężne gromadzone na Rachunku terminowym
mogą być oprocentowane według stopy stałej lub zmiennej,
ustalanej przez Bank dla poszczególnych rodzajów
rachunków.
Oprocentowanie środków na Rachunku terminowym
rozpoczyna się od dnia ich wpłaty/wpływu na rachunek do
dnia poprzedzającego dokonanie wypłaty z rachunku lub do
dnia poprzedzającego upływ Okresu umownego włącznie, z
zastrzeżeniem postanowień § 15.
Przy obliczaniu odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni
w miesiącu w stosunku do 365 dni w roku.
Od kwoty należnych odsetek Bank pobiera i odprowadza
podatek na zasadach określonych w przepisach prawa
podatkowego.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 22
Wysokość oprocentowania środków według stawki stałej
uzgodniona w dniu otwarcia Rachunku terminowego
obowiązuje przez cały Okres umowny.
Jeżeli Posiadacz złożył dyspozycję Automatycznego
odnowienia, w kolejnym Okresie umownym obowiązuje
aktualna w dniu rozpoczęcia tego Okresu umownego stawka
oprocentowania dla typu Rachunku terminowego
prowadzonego na podstawie Umowy.
Stawka oprocentowania jest zamieszczona na stronie
internetowej www.fuzja.aliorbank.pl , w Oddziałach Banku
oraz Placówkach Partnerskich.
§ 23
Wysokość oprocentowania środków na Rachunku
terminowym według stawki zmiennej może ulec zmianie w
trakcie Okresu umownego w przypadku zaistnienia co
najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
mających wpływ na wysokość oprocentowania,
2) zmiany stóp procentowych NBP ustalanych przez Radę
Polityki Pieniężnej: stopy referencyjnej, lombardowej,
depozytowej lub redyskonta weksli,
3) zmiany wysokości stopy rezerwy obowiązkowej NBP od
depozytów oraz zasad jej odprowadzania,
4) zmiany cen pieniądza na rynku międzybankowym (tj.
stóp po której banki pożyczają sobie pieniądze) WIBOR lub
LIBOR,
5) zmiany rentowności papierów skarbowych oraz
instrumentów NBP – bonów i obligacji skarbowych oraz
bonów pieniężnych.
O zmianie wysokości zmiennego oprocentowania środków na
Rachunku terminowym Bank informuje Posiadacza rachunku
w trybie określonym w § 39 ust. 2, 3, 4 i 5.
Opłaty i prowizje
§ 24
Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku
terminowego oraz za usługi świadczone na rzecz
Posiadacza, Bank pobiera prowizje oraz opłaty zgodnie
z Taryfą opłat i prowizji.
Bank ma prawo dokonania zmiany stawek opłat lub prowizji
w przypadkach określonych w Taryfie Opłat i Prowizji, w
trybie określonym w § 39 ust. 2, 3, 4 i 5.
Opłaty i prowizje Bank pobiera do wysokości Salda
rachunku.
Rachunki terminowe wspólne
§ 25
Rachunki terminowe wspólne są prowadzone według
ogólnie obowiązujących zasad, z uwzględnieniem przepisów
zawartych w niniejszym paragrafie.
Otwarcie Rachunku terminowego wspólnego następuje na
podstawie
zawarcia
Umowy
między
Posiadaczami
a Bankiem.
Posiadacze Rachunku terminowego wspólnego upoważniają
siebie nawzajem do dysponowania, w ramach Umowy,
Saldem rachunku bez jakichkolwiek ograniczeń wraz z jego
likwidacją.
Posiadacze Rachunku terminowego wspólnego ponoszą
solidarną odpowiedzialność z tytułu zawartej Umowy.
Działania lub zaniechania jednego Posiadacza Rachunku
terminowego wspólnego, jak również jego pełnomocnika,
wywołują skutki dla drugiego Posiadacza.
Bank nie przyjmuje zastrzeżeń dokonanych przez jednego z
Posiadaczy Rachunku terminowego wspólnego dotyczących
niehonorowania dyspozycji drugiego Posiadacza, chyba że
zostanie przedłożone postanowienie sądu o zabezpieczeniu
wypłat z Rachunku terminowego wspólnego. W przypadku
śmierci jednego z Posiadaczy Rachunku terminowego
wspólnego, rachunek przekształca się w indywidualny i
środki na nim - niezależnie od faktycznego udziału każdego
z Posiadaczy w zasilaniu rachunku – pozostają w dyspozycji
drugiego Posiadacza.
W
razie
śmierci
obu
Współposiadaczy
Rachunku
terminowego wspólnego, środki pieniężne zgromadzone na
rachunku stawia się do dyspozycji spadkobierców każdego z
Posiadaczy, zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu
o
stwierdzeniu
nabycia
spadku
lub
notarialnym
zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia.
8.
9.
W przypadku Rachunku terminowego wspólnego każdy z
Posiadaczy może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze
skutkiem rozwiązania Umowy dla pozostałych Posiadaczy,
chyba, że w treści wypowiedzenia Posiadacz wskazał, że
wypowiada Umowę bez skutku rozwiązania Umowy wobec
pozostałych Posiadaczy i w takim przypadku Rachunek
terminowy wspólny jest prowadzony nadal dla pozostałych
Posiadaczy lub - w przypadku gdy był prowadzony dla
dwóch Posiadaczy - przekształca się w Rachunek
indywidualny pozostałego Posiadacza.
Zgodnie z ustawą Prawo bankowe Bank:
1) nie dokonuje z rachunku wspólnego wypłaty z tytułu
zwrotu
kosztów
pogrzebu
jednego
bądź
obu
Posiadaczy,
2) nie przyjmuje do Rachunku terminowego wspólnego
dyspozycji zapisu bankowego na wypadek śmierci.
Rachunki osób małoletnich
§ 26
1. Rachunki terminowe dla osób małoletnich są prowadzone
według ogólnie obowiązujących zasad, z uwzględnieniem
przepisów zawartych w niniejszym paragrafie.
2. Rachunek dla osoby małoletniej może być otwarty
wyłącznie jako Rachunek terminowy indywidualny.
3. Otwarcie Rachunku dla osoby małoletniej, która ukończyła
13 rok życia, następuje w wyniku zawarcia pisemnej
Umowy pomiędzy Bankiem a osobą małoletnią, która
ukończyła 13 rok życia, występującą o jego założenie.
Podpis małoletniego Posiadacza pod Umową musi być
potwierdzony przez pisemne wyrażenie zgody na zawarcie
Umowy przez jego przedstawiciela ustawowego w formie
podpisu złożonego w obecności pracownika Banku.
4. Otwarcie Rachunku dla osoby małoletniej, która nie
ukończyła 13 roku życia, następuje w wyniku zawarcia
Umowy pomiędzy osobą małoletnią, która nie ukończyła 13
roku życia, reprezentowaną przez jej przedstawiciela
ustawowego a Bankiem.
5. Przedstawicielem ustawowym osoby małoletniej jest:
1) każdy z rodziców – o ile nie są oni pozbawieni władzy
rodzicielskiej lub
2) opiekun wyznaczony przez sąd opiekuńczy w
przypadku, gdy małoletni nie pozostaje pod opieką
rodziców lub
3) kurator wyznaczony przez sąd opiekuńczy do zarządu
majątkiem osoby małoletniej.
6. Środki pieniężne są własnością małoletniego Posiadacza,
który - do ukończenia 13 lat - nie może nimi dysponować
ani dokonywać żadnych czynności prawnych związanych z
tym rachunkiem.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 do dysponowania Rachunkiem
terminowym małoletniego upoważnieni są w granicach
zwykłego zarządu:
1) rodzice małoletniego lub opiekun małoletniego jako
jego przedstawiciele ustawowi,
2) samodzielnie małoletni Posiadacz, który ukończył 13
lat, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego
przedstawiciel ustawowy.
8. Dysponowanie Rachunkiem terminowym małoletniego
z przekroczeniem granic zwykłego zarządu wymaga
zezwolenia sądu opiekuńczego.
9. Wypłata z Rachunku terminowego małoletniego na
podstawie dyspozycji opiekuna lub kuratora wyznaczonego
przez sąd opiekuńczy, niezależnie od wysokości wypłaty,
wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.
10. Po
osiągnięciu
pełnoletniości
Posiadacz
dysponuje
Rachunkiem terminowym na ogólnych zasadach.
1.
2.
Rachunki osób ubezwłasnowolnionych
§ 27
Rachunki terminowe dla osób ubezwłasnowolnionych
prowadzone są z zastosowaniem postanowień § 26 z tym,
że przepisy dotyczące małoletnich, którzy nie ukończyli 13
lat, stosowane są odpowiednio do ubezwłasnowolnionych
całkowicie, a przepisy dotyczące małoletnich, którzy
ukończyli 13 lat, odpowiednio do ubezwłasnowolnionych
częściowo.
Postępowanie Banku jest uzależnione od przedłożenia
orzeczenia
właściwego
sądu
o ubezwłasnowolnieniu,
określającego jego zakres lub też orzeczenia o uchyleniu lub
zmianie zakresu ubezwłasnowolnienia.
Pełnomocnictwo do dysponowania Rachunkiem
terminowym
§ 28
1. Posiadacz posiadający zdolność do czynności prawnych,
może
pisemnie
ustanowić
pełnomocnika(ów)
uprawnionego(ych) do dysponowania rachunkiem.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone wyłącznie pełnoletnim
osobom fizycznym, posiadającym pełną zdolność do
czynności prawnych bez względu na status dewizowy.
3. Bank identyfikuje pełnomocnika i weryfikuje jego
tożsamość na podstawie dokumentów lub technologii
Finger Vein oraz podejmuje działania zmierzające do
ustalenia, czy pełnomocnik będący Nierezydentem jest
osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne.
4. Do Rachunku terminowego wspólnego pełnomocnictwo
może być udzielone na podstawie wspólnej dyspozycji obu
Posiadaczy.
§ 29
Pełnomocnictwo może być udzielone w następującym zakresie:
1) pełnym tj. do dysponowania Rachunkiem terminowym
w takim samym zakresie jaki przysługuje Posiadaczowi
rachunku, w tym do likwidacji Rachunku terminowego,
z zastrzeżeniem § 32,
2) szczególnym
tj.
obejmującym
umocowanie
do
czynności określonego rodzaju lub poszczególnych
czynności
wyraźnie
wskazanych
w
treści
pełnomocnictwa.
§ 30
1. Przesłane korespondencyjnie dokumenty ustanawiające
pełnomocnika i określające zakres umocowania powinny
być podpisane przez Posiadacza zgodnie ze wzorem jego
podpisu znajdującym się w Banku. Tożsamość Posiadacza i
własnoręczność jego podpisu na przesłanym dokumencie
powinny być potwierdzone na zasadach określonych w § 7.
Bank odmawia przyjęcia pełnomocnictwa udzielonego
korespondencyjnie,
jeśli
pełnomocnictwo
nie
jest
autentyczne lub jest niekompletne, o czym winien
niezwłocznie poinformować Posiadacza.
§ 31
Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub
odwołane przez Posiadacza, na podstawie pisemnej dyspozycji.
§ 32
Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do:
1) udzielania dalszych pełnomocnictw,
2) dokonania przelewu (cesji) praw wynikających z
Umowy na inną osobę,
3) dokonania zapisu na wypadek śmierci,
4) zablokowania Wkładu na Rachunku terminowym w celu
zabezpieczenia wierzytelności osób trzecich.
§ 33
Pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
1) jego odwołania,
2) likwidacji Rachunku terminowego,
3) śmierci Posiadacza lub pełnomocnika.
1)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2.
1.
2.
3.
4.
Wykorzystanie Technologii FINGER VEIN, kodów
autoryzacyjnych w formie SMS lub z Telefonicznego
Centrum Obsługi Klienta obsługującego działalność
przejętą z Banku BPH (TCOK)
§ 34
Posiadacz uprawniony jest do złożenia wniosku o
wykorzystywanie przez Bank Technologii FV do celów
weryfikacji
tożsamości
Posiadacza
oraz
autoryzacji
transakcji wykonywanych przez Posiadacza w Oddziałach
własnych Banku oraz Placówkach Partnerskich.
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1,
Bank dokona rejestracji wzorców biometrycznych co
najmniej dwóch palców Posiadacza (z wyłączeniem kciuka i
małego
palca),
które
będą
przechowywane
na
dedykowanym serwerze Banku.
Bank zapewnia bezpieczeństwo wzorców biometrycznych
przechowywanych na serwerach Banku.
W przypadku złożenia przez Posiadacza wniosku o którym
mowa w ust. 1, stosując Technologię FV i przy użyciu
Czytnika FV:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Bank
będzie
dokonywał
weryfikacji
tożsamości
Posiadacza,
2) Posiadacz będzie dokonywał w Oddziale autoryzacji
zlecanych przez siebie transakcji,
3) Posiadacz będzie dokonywał w Placówce Partnerskiej
autoryzacji zlecanych przez siebie transakcji i
składanych dyspozycji (od dnia, w którym Bank
udostępni taką możliwość).
Do poprawnej weryfikacji danych dochodzi w przypadku,
gdy dana biometryczna pobrana w procesie weryfikacji jest
zgodna z porównywaną daną referencyjną (wzorcem),
zapisaną w procesie rejestracji Posiadacza i przechowywaną
na serwerze Banku.
Poprzez uwierzytelnienie za pomocą Czytnika FV Posiadacz
składa oświadczenie woli w postaci zlecenia.
W
przypadku
awarii
systemów
uniemożliwiającej
skorzystanie z Technologii FV w Oddziałach Banku stosuje
się postanowienia § 9.
W
przypadku
awarii
systemów
uniemożliwiającej
skorzystanie z Technologii FV w Placówkach Partnerskich
stosuje się postanowienia ust. 9-18 niniejszego paragrafu.
W przypadku, gdy Posiadacz nie złoży wniosku, o którym
mowa w ust. 1 lub w przypadku wystąpienia zdarzenia, o
którym mowa w ust. 8, weryfikacja jego tożsamości oraz
autoryzacja transakcji i innych dyspozycji w Placówce
Partnerskiej będzie się odbywała z
wykorzystaniem
jednorazowych kodów autoryzacyjnych wysyłanych do
Posiadacza przez Bank w formie SMS lub poprzez
weryfikację tożsamości przez TCOK i autoryzację transakcji
innych dyspozycji z wykorzystaniem jednorazowych kodów
autoryzacyjnych udostępnianych przez TCOK.
Wykorzystanie jednorazowych kodów autoryzacyjnych w
formie SMS może się odbywać wyłącznie w przypadku
posiadania przez Posiadacza w Banku Telefonu zaufanego.
W przypadku posiadania Telefonu zaufanego stosując
jednorazowe kody autoryzacyjne w formie SMS:
1) Bank będzie dokonywał potwierdzenia tożsamości
Posiadacza,
2) Posiadacz będzie dokonywał autoryzacji zlecanych
przez siebie transakcji oraz innych dyspozycji
składanych w Placówce Partnerskiej (od dnia, w którym
Bank udostępni taką możliwość).
Posiadacz składa oświadczenie woli w postaci zlecenia,
które
uwierzytelnia
otrzymanym
w
formie
SMS
jednorazowym kodem autoryzacyjnym.
Do poprawnej weryfikacji oraz uwierzytelnienia dochodzi w
przypadku, gdy jednorazowy kod autoryzacyjny wysłany
na Telefon zaufany Posiadacza zostanie prawidłowo
wprowadzony do systemu przez pracownika Placówki
Partnerskiej i zweryfikowany przez system Banku.
W
przypadku
awarii
systemów
uniemożliwiającej
skorzystanie z jednorazowych kodów autoryzacyjnych w
formie SMS, stosuje się postanowienia ust. 1–6
(wykorzystanie
Technologii
FV)
lub
ust.1518 (wykorzystanie jednorazowych kodów udostępnianych
przez TCOK) niniejszego paragrafu.
W przypadku braku ustanowionego Telefonu zaufanego
oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 9, weryfikacja
tożsamości Posiadacza będzie dokonywana przez TCOK a
autoryzacja transakcji oraz innych dyspozycji składanych w
Placówce
Partnerskiej
będzie
się
odbywała
z
wykorzystaniem jednorazowych kodów autoryzacyjnych
udostępnianych Posiadaczowi przez TCOK. W takim
przypadku Posiadacz po wykonaniu telefonów do TCOK i
poprawnej weryfikacji jego tożsamości, będzie otrzymywał
jednorazowe kody autoryzacyjne, przy pomocy których:
1) Bank potwierdzi zweryfikowanie jego tożsamości,
2) Posiadacz będzie dokonywał autoryzacji zlecanych
przez siebie transakcji i innych dyspozycji składanych w
Placówce Partnerskiej (od dnia, w którym Bank
udostępni taką możliwość).
Posiadacz składa oświadczenie woli w postaci zlecenia,
które uwierzytelnia otrzymanym z TCOK jednorazowym
kodem autoryzacyjnym.
Do
uwierzytelnienia
dochodzi
w
przypadku,
gdy
jednorazowy kod autoryzacyjny przekazany Posiadaczowi
przez TCOK, zostanie prawidłowo wprowadzony do systemu
przez pracownika Placówki Partnerskiej i zweryfikowany
przez system Banku.
18. W
przypadku
awarii
systemów
uniemożliwiającej
udostępnienie jednorazowych kodów autoryzacyjnych za
pośrednictwem TCOK, stosuje się postanowienia ust. 1-6
(wykorzystanie
Technologii
FV)
lub
ust.
10-13
(wykorzystanie jednorazowych kodów w formie SMS)
niniejszego paragrafu.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obsługa Rachunków terminowych w Placówkach
Partnerskich
§ 35
W Placówkach Partnerskich mogą być otwierane i
prowadzone jedynie Rachunki terminowe standardowe
indywidulane w złotych dla pełnoletnich osób fizycznych z
uwzględnieniem postanowień § 34
W Placówkach Partnerskich:
1)
nie są obsługiwani pełnomocnicy,
2)
nie są realizowane czynności wymienione w: § 12 ust
2, § 16, § 19.
W Placówkach Partnerskich operacje są wykonywane do
wysokości limitów ustalonych przez Bank. Informacja o
wysokości tych limitów i realizowanych czynnościach
dostępna jest w Placówce Partnerskiej.
2.
3.
Rozwiązanie Umowy Rachunku terminowego
§ 36
Rozwiązanie Umowy może być dokonane przez każdą ze
stron.
Umowa może zostać rozwiązana przez Posiadacza ze
skutkiem natychmiastowym w każdym czasie. Dyspozycja
Posiadacza wypłaty całości lub części środków z Rachunku
przed upływem Okresu umownego, z zastrzeżeniem
postanowień § 17, jest równoznaczna z rozwiązaniem przez
Posiadacza Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Umowa może zostać rozwiązana przez Bank z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku braku
możliwości wykonania obowiązków w zakresie stosowania
do
odmowy
środków
bezpieczeństwa
finansowego,
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 455).
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku braku dokonania
wpłaty na Rachunek zgodnej z zapisami § 11 ust. 1 lub § 11
ust. 3.
W przypadku rozwiązania umowy przez Bank, Posiadacz
rachunku do końca okresu wypowiedzenia winien wskazać
sposób zadysponowania Saldem rachunku wraz z
odsetkami. W razie braku takiej dyspozycji, Bank
przeksięgowuje Saldo rachunku wraz z należnymi
odsetkami na nieoprocentowany rachunek techniczny.
Umowa Rachunku terminowego indywidualnego:
1) ulega rozwiązaniu w przypadkach, o których mowa w
art. 59a ust. 1 ustawy Prawo bankowe,
2) wygasa w przypadkach, o których mowa w art. 59a ust.
2 i 3 ustawy Prawo bankowe (nie dotyczy Umów Rachunku
terminowego zawartych przed dniem 1 lipca 2016 r., tj.
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 października
2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 1864).
§ 37
W przypadku, gdy Posiadacz złożył dyspozycję o niewysyłaniu
korespondencji, Bank przesyła korespondencję na adres
Posiadacza
znajdujący
się
w
dokumentacji
Rachunku
terminowego.
1.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
§ 38
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym
Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. Nr 4, poz. 18, z późn.
zm.), środki pieniężne zgromadzone przez Deponenta na
wszystkich Rachunkach terminowych w Alior Banku w
ramach działalności przejętej z Banku BPH prowadzonych
na podstawie Umowy są objęte obowiązkowym systemem
gwarantowania łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z
Umową do dnia spełnienia warunku gwarancji, do kwoty
określonej ustawą, która na dzień zawarcia niniejszej
Umowy wynosi równowartość 100.000 EUR według
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
Podana kwota gwarantowana odnosi się łącznie do
wszystkich rachunków i wierzytelności Deponenta do Banku
1.
objętych systemem gwarantowania. Dniem ewentualnego
spełnienia warunku gwarancji jest zaś dzień zawieszenia
działalności Banku i ustanowienia zarządu komisarycznego
oraz wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości
Banku.
Na dzień zawarcia Umowy, zgodnie z ustawą za Deponenta
uprawnionego do uzyskania świadczenia gwarantowanego
uznaje się: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, o ile posiada
zdolność
prawną,
szkolną
kasę
oszczędnościową,
pracowniczą kasę zapomogowo–pożyczkową, będące stroną
umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające
wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do Banku,
potwierdzoną wystawionym przez Bank dokumentem
imiennym lub imiennym świadectwem depozytowym, oraz
osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia w przypadku
śmierci Deponenta zgodnie z art. 55 ust. 1 oraz art. 56 ust.
1 ustawy Prawo bankowe, o ile wierzytelność do Banku
stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku
gwarancji.
Zgodnie z ustawą, za Deponenta uprawnionego do
uzyskania świadczenia gwarantowanego nie uznaje się
natomiast:
1) Skarbu Państwa;
2) banków krajowych, banków zagranicznych oraz
instytucji kredytowych;
3) spółek prowadzących giełdę, rynek pozagiełdowy lub
alternatywny system obrotu, firm inwestycyjnych,
zagranicznych firm inwestycyjnych, zagranicznych osób
prawnych prowadzących działalność maklerską oraz
KDPW S.A.;
4) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
5) narodowych funduszy inwestycyjnych oraz firm
zarządzających tymi funduszami;
6) funduszy
inwestycyjnych,
towarzystw
funduszy
inwestycyjnych,
funduszy
zagranicznych,
spółek
zarządzających, oddziałów towarzystw inwestycyjnych;
7) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych
funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw
emerytalnych,
pracowniczych
towarzystw
emerytalnych;
8) SKOKów,
oraz
Krajowej
Spółdzielczej
Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej;
9) jednostek organizacyjnych, które w poprzedzającym
roku obrotowym osiągnęły dwie z trzech wielkości,
o których mowa w art.50 ust. 2 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (podmiotów, które
nie są uprawnione do prowadzenia uproszczonego
sprawozdania finansowego), z wyjątkiem jednostek
samorządu terytorialnego;
10) osób posiadających w dniu spełnienia warunku
gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale
zakładowym Banku, a także osób, które w stosunku do
nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi, w
przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu
spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie
bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub
poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji;
11) członków zarządu i rady nadzorczej Banku oraz osób
pełniących w Banku funkcje dyrektorów i zastępców
dyrektorów w centrali i oddziałach Banku, w przypadku
gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia
warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku
obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia
warunku gwarancji.
Zmiana Regulaminu
§ 39
Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej
wymienionych okoliczności:
1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa
bezpośrednio dotyczących funkcjonowania sektora
bankowego, w zakresie w jakim zmiany te wpływają na
postanowienia Regulaminu,
2) wydania wytycznych, zaleceń lub decyzji przez
instytucje nadzorcze, wyroku sądu lub decyzji
2.
3.
4.
5.
administracyjnej, które ze względu na treść wymagają
zmiany postanowień Regulaminu,
3) zmian zakresu lub sposobu świadczenia usług lub
funkcjonalności, w zakresie w jakim zmiany te
wpływają na postanowienia Regulaminu, poprzez
wprowadzenie nowych usług lub funkcjonalności albo
wycofanie lub zmianę cech dotychczasowych usług lub
funkcjonalności, o ile zapewnione zostanie dalsze
wykonywanie Umowy oraz nie będzie prowadziło do
obligatoryjnego zwiększenia obciążeń finansowych
Posiadacza z tytułu Umowy.
W przypadku zmiany postanowień Regulaminu w czasie
obowiązywania Umowy, Bank zobowiązany jest doręczyć
Posiadaczowi wprowadzone zmiany do Regulaminu lub
Regulamin uwzględniający zmiany w terminie nie
późniejszym niż 30 dni przed proponowaną datą wejścia
zmian w życie.
Bank może powiadomić o zmianach Regulaminu poprzez
poniższe kanały komunikacji i według następującej
kolejności:
1) w przypadku aktywowania przez Posiadacza dostępu do
Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku do
obsługi działalności przejętej z Banku BPH – poprzez
zamieszczenie informacji w tym Systemie,
2) w przypadku podania przez Posiadacza adresu e-mail
do komunikacji z Bankiem – poprzez przesłanie
informacji w formie elektronicznej na wskazany adres
e-mail,
3) w przypadku otrzymywania przez Posiadacza Zestawień
transakcji - poprzez zamieszczenie informacji na tym
zestawieniu,
4) wysłanie listu na wskazany przez Posiadacza adres do
korespondencji.
W przypadku, gdy Posiadacz złożył dyspozycję o
niewysyłaniu korespondencji, Bank przesyła informację o
zmianach Regulaminu na adres Posiadacza znajdujący się w
dokumentacji Rachunku terminowego.
Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian
Regulaminu Posiadacz nie rozwiąże Umowy, uznaje się, że
zmiany Regulaminu zostały przyjęte i obowiązują strony
począwszy od zaproponowanego dnia ich wejścia w życie.
Zasady składania reklamacji oraz rozstrzyganie sporów
§ 40
1. Posiadaczowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na
działalność lub usługi świadczone przez Bank.
2. Reklamacje mogą być składane w następujących formach:
1) ustnie - w formie telefonicznej pod numerem Infolinii
Banku: (+48) 801 889 889 (dla połączeń z
telefonów stacjonarnych) lub (+48) 58 3007500 (dla
połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy)
albo osobiście do protokołu we wszystkich
jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się
obsługą Klienta,
2) pisemnie:
a) przesyłką pocztową na adres korespondencyjny:
02-676 Warszawa, ul. Postępu 18B,
b) osobiście w siedzibie Banku oraz we wszystkich
innych
jednostkach
organizacyjnych
Banku
zajmujących się obsługą Klienta,
3)
pocztą
elektroniczną
na
adres
e-mail:
[email protected],
4) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie
internetowej Banku www.fuzja.aliorbank.pl oraz poprzez
pocztę wewnętrzną dla Posiadaczy korzystających z
Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku do obsługi
działalności przejętej z Banku BPH.
3. Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W
przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie
reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Bank
poinformuje o tym Posiadacza, wskazując:
1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu
30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
przewidywany termin udzielania odpowiedzi na
reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji.
W celu ułatwienia i przyspieszenia rzetelnego rozpatrzenia
przez Bank reklamacji, Posiadacz powinien złożyć
reklamację niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności
budzących jego wątpliwości i zastrzeżenia, chyba że
okoliczności wymagające wyjaśnienia nie będą miały
wpływu na sposób procedowania z reklamacją.
Bank może zwrócić się do Posiadacza o dostarczenie
dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz
posiadanej przez Posiadacza dokumentacji dotyczącej
składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w
celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania
reklamacji.
Odpowiedź na reklamację Posiadacza zostanie udzielona
przez Bank pisemnie w postaci papierowej (przesyłką
pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika
informacji lub - wyłącznie na wniosek Posiadacza - pocztą
elektroniczną.
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
(KNF), a w sprawach ochrony konsumentów nadzorowi
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Posiadacz niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień
uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację ma
możliwość pisemnego odwołania się do Rzecznika Klientów
Alior Banku, których obsługa została przeniesiona z Banku
BPH. Szczegółowe informacje wraz z danymi adresowymi
dostępne
są
na
stronie
internetowej
Banku:
www.fuzja.aliorbank.pl.
Posiadacz niezadowolony z decyzji Banku i wyjaśnień
uzyskanych w odpowiedzi Banku na reklamację może
również:
1) zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub
Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z
organizacji konsumenckich (Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Szczegółowe
informacje
na
temat
wskazanych
instytucji
świadczących bezpłatną pomoc prawną znajdują się na
stronie internetowej: www.uokik.gov.pl.
2) zażądać
poddania
sporu
powstałego
na
tle
wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Bankowego
Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków
Polskich (BAK). BAK rozstrzyga spory między
konsumentami – klientami banków a bankami w
sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie
przekracza 8.000,00 PLN, w zakresie roszczeń
pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania przez bank czynności bankowych lub innych
czynności na rzecz konsumenta. Korespondencję do
Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego można kierować
na adres:, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Ze
złożeniem wniosku o rozpatrzenie sprawy przed
Bankowym Arbitrażem Konsumenckim wiąże się
konieczność uiszczenia opłaty na rachunek Arbitra
Bankowego w wysokości wskazanej w Regulaminie
BAK. Szczegółowe informacje, w tym Regulamin BAK
dostępne są na stronie internetowej www.zbp.pl.
3) wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o
rozpatrzenie sprawy w trybie rozpatrywania reklamacji
lub o rozwiązanie sporu z Bankiem w trybie
pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania
sporów między Posiadaczem a podmiotem rynku
finansowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5
sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku
Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika
Finansowego dostępne są na stronie internetowej:
www.rf.gov.pl.
4)
zażądać
poddania
sporu
powstałego
na
tle
wykonywania Umowy pod rozstrzygnięcie Sądu
Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
(KNF). Udział Banku w postępowaniu przed Sądem
Polubownym jest dobrowolny. Zgoda Banku na udział w
takim postępowaniu uzależniona jest każdorazowo od
dokonania przez Bank analizy okoliczności sprawy.
Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego
przy KNF, w tym, Regulamin Sądu Polubownego przy
KNF oraz Taryfa opłat, dostępne są na stronie
internetowej:
www.knf.gov.pl,
zakładka:
Sąd
Polubowny. Niniejsze postanowienie posiada wyłącznie
charakter informacyjny i nie stanowi zapisu na Sąd
Polubowny.
10. Niezależnie od możliwości wskazanych w ust. 8 i 9 powyżej,
Posiadaczowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem
przeciwko Bankowi do sądu powszechnego właściwości ogólnej,
zgodnie ze stosownymi przepisami Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
1.
2.
3.
Postanowienia końcowe
§ 41
Językiem stosowanym w relacjach Banku z Posiadaczem
jest język polski.
Do Regulaminu i Umowy mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów
mogących wyniknąć na tle stosowania Regulaminu i
Umowy, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
Posiadacza.
Alior Bank SA