RB-22/2010

Komentarze

Transkrypt

RB-22/2010
HAWE
RB 22 2010
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
22
/
2010
2010-05-06
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Utworzenie spółki zależnej Hawe Budownictwo Sp. z o.o. (RB-22/2010)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (HAWE S.A.) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu
dzisiejszym (tj. 6 maja br.) do Spółki wpłynęło zawiadomienie od pełnomocnika HAWE S.A. dotyczące rejestracji
spółki pod firmą Hawe Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (Hawe
Budownictwo Sp. z o.o.).
Pełnomocnik przekazał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział
Gospodarczy KRS z dnia 19 kwietnia br., który dokonał wpisania spółki Hawe Budownictwo Sp. z o.o. do rejestru
przedsiębiorców.
Wysokość kapitału zakładowego Hawe Budownictwo Sp. z o.o. wynosi 1.000.000,00 zł i dzieli się na 1.000
udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. Pokrycie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez opłacenie
gotówką. HAWE S.A. posiada 1.000 udziałów, które stanowią 100% kapitału zakładowego i uprawniają do 100%
głosów na Zgromadzeniu Wspólników Hawe Budownictwo Sp. z o.o.
Komentarz zarządu:
Zarząd HAWE S.A. podjął działania zmierzające do rozdzielenia w ramach grupy kapitałowej działalności
telekomunikacyjnej i projektowo-budowlanej prowadzonej aktualnie przez spółkę zależną Przedsiębiorstwo
Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. (PBT Hawe Sp. z o.o.). W tym celu HAWE S.A, zawiązała spółkę Hawe
Budownictwo Sp. z o.o., która przejmie prowadzenie spraw z zakresu projektowania i budownictwa. Wszystkie
aktywa telekomunikacyjne (w tym ogólnopolska światłowodowa sieć telekomunikacyjna) pozostaną w spółce PBT
Hawe Sp. z o.o., której zadaniem będzie dalsza realizacja strategii „Operatora dla operatorów”, czyli świadczenia
usług telekomunikacyjnych dla operatorów krajowych i międzynarodowych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §5 ust.1 pkt. 9
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz.
1259).
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE
Usługi inne (uin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-613
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
ul. Chałubińskiego
8
(ulica)
022 501 55 00
(numer)
022 501 55 01
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.hawesa.pl
(e-mail)
527-23-80-580
(www)
015197353
(NIP)
(REGON)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
HAWE
RB 22 2010
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2010-05-06
Robert Kwiatkowski
Prezes Zarządu
2010-05-06
Tomasz Dera
Prokurent
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2

Podobne dokumenty