Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

Komentarze

Transkrypt

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w MIŁAKOWIE
14-310 Miłakowo
ul. Olsztyńska 9a
 0 - 89 / 758 7406
www.soswmilakowo.edupage.org
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1
Doskonalenie działań edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych
PRIORYTET
ZAŁOŻENIA
ODPOWIEDZIALNI
systematyczne podnoszenie kwalifikacji (doskonalenie zawodowe) kadry pedagogicznej
zgodnie z potrzebami placówki
P. A. Przybysz
Dyrektor
Wicedyrektor
Wicedyrektor
na
wniosek
zespołu
ds
indywidualnych
potrzeb
edukacyjnych
oraz
wynikających z IPET-u
zwiększenie liczby zajęć specjalistycznych (terapia logopedyczna, psychologiczna,
pedagogiczna, socjotarapia i Biofeedbeck)
upowszechnienie wykorzystania w procesie edukacji technologii informatycznej:
 wyposażenie wszystkich klas i świetlic w komputery
 podłączenie wszystkich komputerów do Internetu
 szkolenia nauczycieli
 kontynuacja programu „Cyfrowa Szkoła”
zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających indywidualne zainteresowania,
predyspozycje i talenty uczniów oraz przeciwdziałające zachowaniom niepożądanym
poprzez pisanie wniosków grantowych min.:
 sportowe – aktywizacja UKS
 malarskie
 wokalno-muzyczne
Dyrektor
Informatyk
P. A. Przybysz
Nauczyciele przedmiotów
Wicedyrektor
Nauczyciele i wychowawcy
 garncarskie
 rozwijające przedsiębiorczość
 informatyczne
 teatralne
 czytelnicze
 inne
podniesienie poziomu kształcenia zawodowego uczniów:
 systematyczne doposażenie pracowni technicznych w narzędzia i materiały do
pracy
 poszerzanie oferty edukacyjnej o nowe profile zgodnie z zainteresowaniami i
możliwościami uczniów oraz potrzebami rynku pracy,

rozwijanie współpracy z pracodawcami w celu odbywania praktyk w naturalnych
warunkach i umożliwienia ewentualnego zdobycia pracy

stosowanie indywidualnych
form kształcenia
– udział w
zajęciach
przedsiębiorczości, dyżury w kuchni, pomoc w pracach porządkowych i
konserwatorskich na terenie placówki
kontynuowanie działań z zakresu ekologii oraz promocji zdrowia, a także
bezpieczeństwa
wdrażanie nowych metod i form pracy umożliwiających osiąganie lepszych wyników w
nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, podnoszenie jakości pracy szkoły
kontynuowanie dotychczasowych działań oraz podejmowanie nowych inicjatyw w
zakresie kształtowania właściwych postaw sprzyjających integracji osób
niepełnosprawnych ze społeczeństwem (programy profilaktyczne, współpraca z
Policją, Strażą Pożarną – utworzenie młodzieżowej drużyny, warsztaty
socjoterapeutyczne, imprezy integracyjne)
rozwijanie działalności sportowej umożliwiające osiąganie wysokich wyników
sportowych w dyscyplinach:
 warcaby 64 polowe,
 piłka siatkowa plażowa,
 tenis ziemny,
 piłka nożna,
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1
Dyrektor
Wicedyrektor
Doradca zawodowy
Nauczyciele i wychowawcy
Doradca zawodowy
Wicedyrektor
Kierownik d/s opieki i wych.
Nauczyciele i wychowawcy
Nauczyciele i wychowawcy
Nauczyciele i wychowawcy
Nauczyciele i wychowawcy przy
wsparciu zespołu kierowniczego
Nauczyciele uczący w-f
wychowawcy


Utrwalanie pozytywnego wizerunku Ośrodka w
środowisku, budowanie sprzyjającego uczniom,
nauczycielom i rodzicom klimatu w Ośrodku
sporty zimowe,
unihokej
(doposażenie bazy sportowej, zakup strojów dla reprezentacji Ośrodka,
unowocześnienie otwartych obiektów sportowych – modernizacja boisk)
propagowanie wśród uczniów i nauczycieli aktywnego wypoczynku
(organizacja rajdów, biwaków, wycieczek krajoznawczych, turnusów rehabilitacyjnych)
umożliwienie uczniom ze SPdP oraz OET korzystania z zajęć hipoterapii
dalsza profesjonalizacja działań terapeutycznych poprzez wprowadzanie nowych
metod pracy i poszerzenie zakresu usług
Kierownik d/s opieki i wych.
Nauczyciele i wychowawcy
Specjaliści (psycholog, pedagog,
logopeda, socjotarapeuta)
kontynuowanie dobrej współpracy z firmami wspierającymi ośrodek i organizację
imprez dla dzieci niepełnosprawnych. Przyznawanie statuetki przyjaciel Ośrodka
Dyrektor
Nauczyciele i wychowawcy
podejmowanie działań służących większej integracji grona pedagogicznego,
pracowników
administracji
i
obsługi,
rodziców
(organizacja
spotkań
okolicznościowych, bali z okazji Dnia Edukacji Narodowej, bali charytatywnych,
wycieczek, wyjazdów do teatru, Dni Otwartych Ośrodka itp.)
szersze eksponowanie prac uczniów na terenie Ośrodka i poza nim
Dyrektor
Wicedyrektor
Kierownik d/s opieki i wych.
tworzenie przyjaznej, partnerskiej atmosfery w Ośrodku
zwiększenie udziału rodziców w życiu Ośrodka (pomoc w organizowaniu imprez i
uroczystości, opieka w czasie wycieczek szkolnych, wydawanie informatora dla
rodziców zawierającego aktualne informacje o placówce oraz porady prawne,
organizowanie dla rodziców warsztatów pedagogicznych)
organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, artystycznych na rzecz środowiska
osób niepełnosprawnych w tym również o charakterze integracyjnym :
 Festyn z okazji Dnia Dziecka
 Otrzęsiny
 Plenery malarskie
 Festiwal sportowy – Dzień sportu szkolnego
 Eliminacje do Mistrzostw Polski w Warcabach, Mistrzostwa Polski
 Międzynarodowy Turniej Warcabowy
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1
Nauczyciele przedm. artyst.
Nauczyciele i wychowawcy
Wszyscy pracownicy
Psycholog, pedagog
Nauczyciele i wychowawcy
Samorządy uczniowskie z
opiekunami
Nauczyciele i wychowawcy
Rozbudowa i modernizacja
placówki
 Przegląd Twórczości Artystycznej – Baśnioterapia i inne
promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli w lokalnych mediach, folderach
okolicznościowych, w Internecie – opracowanie profesjonalnej strony
rozszerzenie działań wolontariatu – wspomaganie w realizacji zadań statutowych
rozwijanie dotychczasowych działań integracyjnych ze środowiskiem lokalnym
(współpraca ze szkołami podstawowymi, przedszkolami - w ramach organizacji
spotkań przy ognisku, kuligów, akcji sprzątania świata, warsztatów plastycznych,
występów artystycznych, rozgrywek sportowych itp.)
udział uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych, zawodach sportowych na
terenie gminy, powiatu, województwa i kraju
udostępnianie bazy i zasobów placówki osobom niepełnosprawnym z kraju
i zagranicy – zorganizowanie wymiany młodzieży lub po spełnieniu warunków
organizacja turnusów rehabilitacyjnych w czasie wakacji oraz
krótkich form
weekendowych w ciągu całego roku
pogłębianie współpracy z PCPR w Ostródzie i PFRON w Olsztynie w celu pozyskiwanie
środków na dalsza modernizację placówki, doposażenie bazy, organizację imprez
sportowych, kulturalnych, organizację turnusów rehabilitacyjnych
opracowanie dokumentacji i budowa pawilonu dydaktycznego oraz rozbudowa sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym lub termomodernizacja obecnych pomieszczeń
Ośrodka (docieplenie ścian i dachów, wymiana instalacji centralnego ogrzewani,
wymiana stolarki okiennej)
modernizacja boisk piłki nożnej, piłki siatkowej i kortu tenisowego
Nauczyciele i wychowawcy
Dyrektor
Kierownik d/s opieki i wych.
Nauczyciele i wychowawcy
Nauczyciele i wychowawcy
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor we współpracy z
PFRON, organem prowadzącym
wymiana instalacji elektrycznej w internacie
Dyrektor
Nauczyciele w-f
Dyrektor
dokończenie remontu pomieszczeń kuchennych (wymiana glazury i terakoty,
malowanie ścian)
Dyrektor
konserwatorzy
dokończenie wymiany drzwi i wykładzin w pomieszczeniach dydaktycznych - środki –
program EDUKACJA PFRON
zakup busa 9 miejscowego – program EDUKACJA PFRON
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1
Dyrektor
PFRON
Organ prowadzący
Organy gminy
Dyrektor
dokończenie wymiany mebli i innego wyposażenia w internacie i szkole
Dyrektor
Koncepcja funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie może być modyfikowana na każdym etapie realizacji. Ma
uwzględniać wnioski z nadzoru pedagogicznego
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W MIŁAKOWIE- zał. 1

Podobne dokumenty