pług zębowo-talerzowy z wałem

Komentarze

Transkrypt

pług zębowo-talerzowy z wałem
---------------
BOMET®
----------------
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KARTA GWARANCYJNA
KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH
GŁĘBOSZ ze ZGRZEBŁEM
PŁUG TALERZOWY z WAŁEM
PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY z WAŁEM
U476 – głębosz 3-zębowy ze zgrzebłem (2,2 m)
U476/1 – głębosz 4-zębowy ze zgrzebłem (3,0 m)
U476/2 – głębosz 1-zębowy
U476/3 – głębosz 2-zębowy
U038 – pług 6-talerzowy z wałem (2,8 m)
U038/1 – pług 8-talerzowy z wałem (3,5 m)
U039 – pług zębowo-talerzowy z wałem (2,8 m)
U039/1 – pług zębowo-talerzowy z wałem (3,5 m)
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ
Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI OBSŁUGI
BOMET®
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Andrzej Sińczuk
07-100 Węgrów, ul. B. Joselewicza 2
tel. (0 prefix 25) 691 78 06
http:// www.bomet.pl, e-mail: [email protected]
Wydanie 1, Węgrów 2012 PL
BOMET®
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Andrzej Sińczuk
07-100 Węgrów, ul. B. Joselewicza 2
tel. (0 prefix 25) 691 78 06
http:www.bomet.pl; e-mail: [email protected]
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
dla maszyny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. (Dz. U.
Nr 199, poz. 1228)
i Dyrektywą Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:
Maszyna:
Typ/model:
GŁĘBOSZ, PŁUG TALERZOWY, PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY
U476
U038
U039
Rok produkcji:
do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania:
Rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)
i Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny: Andrzej Sińczuk, ul. B. Joselewicza 2, 07-100 Węgrów
Do oceny zgodności zostały zastosowane również następujące normy:
PN-EN ISO 12100:2011
PN-EN ISO 4254-1:2009 + AC:2010
Ta deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub
przebudowana bez naszej zgody.
INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY!
Węgrów, .......................................
..........................................................
Miejsce i data wystawienia
Nazwisko, imię i stanowisko osoby
upoważnionej do podpisywania
-1-
-2-
BOMET®
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Andrzej Sińczuk
07-100 Węgrów, ul. B. Joselewicza 2
tel. (0 prefix 25) 691 78 06
http:www.bomet.pl; e-mail: [email protected]
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
dla maszyny
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. (Dz. U.
Nr 199, poz. 1228)
i Dyrektywą Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że maszyna:
Maszyna:
Typ/model:
GŁĘBOSZ, PŁUG TALERZOWY, PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY
U476
U038
U039
Rok produkcji:
do której odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania:
Rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych
wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)
i Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną maszyny: Andrzej Sińczuk, ul. B. Joselewicza 2, 07-100 Węgrów
Do oceny zgodności zostały zastosowane również następujące normy:
PN-EN ISO 12100:2011
PN-EN ISO 4254-1:2009 + AC:2010
Ta deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub
przebudowana bez naszej zgody.
INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE MASZYNY!
Węgrów, .......................................
..........................................................
Miejsce i data wystawienia
Nazwisko, imię i stanowisko osoby
upoważnionej do podpisywania
-3-
KARTA GWARANCYJNA
*
GŁĘBOSZ / PŁUG TALERZOWY / PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY typ ................
Numer fabryczny ................................................
Data produkcji ....................................................
Podpis kontrolera ...............................................
Data sprzedaży ..................................................
Podpis sprzedającego .......................................
...................................................
Pieczęć sprzedawcy
* - nie potrzebne skreślić
UWAGA: Od sprzedawcy należy żądać dokładnego (czytelnego) wypełnienia karty
gwarancyjnej oraz kuponów reklamacyjnych. Brak np. daty sprzedaży lub pieczątki punktu
sprzedaży narazi użytkownika na nie uznanie ewentualnych reklamacji. Karta gwarancyjna z
zapisami poprawionymi lub wypełniona nieczytelnie – jest nieważna.
Zasady postępowania gwarancyjnego
1. Przez użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną nabywającą sprzęt
rolniczy, przez sprzedawcę - jednostkę handlową dostarczającą sprzęt użytkownikowi, a
przez producenta - wytwórcę sprzętu rolniczego.
2. Producent zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie agregatu, na który wydana jest
niniejsza gwarancja.
3. Wady lub uszkodzenia agregatu będą usuwane bezpłatnie na miejscu u nabywcy w
okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
4. Ujawnione wady lub uszkodzenia mogą Państwo zgłosić osobiście, listownie, telefonicznie
lub e-mail-em.
5. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi konieczność dokonania trzech napraw gwarancyjnych,
a wyrób dalej wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, nabywcy przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad
lub zwrot gotówki.
6. Jeżeli producent, sprzedawca i użytkownik nie uzgadniają innego terminu wykonania
reklamacji, wymiany wyrobu lub zwrotu gotówki, powinna być ona dokonana w terminie 14
dni od daty zgłoszenia przez użytkownika.
7. Do napraw gwarancyjnych nie są kwalifikowane naprawy spowodowane:
- użytkowaniem maszyny niezgodnym z instrukcją obsługi i przeznaczeniem,
- zdarzeniami losowymi lub innymi, za które odpowiedzialności nie ponosi producent.
Naprawy te mogą być wykonane wyłącznie na koszt użytkownika, nabywcy.
8. Producent ma prawo anulować gwarancję na wyrób w przypadku stwierdzenia:
- wprowadzenia zmian konstrukcyjnych,
- wystąpienia uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi,
- braku wymaganych zapisów lub ich samodzielnego dokonania w karcie gwarancyjnej,
- użytkowania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
-4-
Kupon reklamacyjny nr 1
GŁĘBOSZ / PŁUG TALERZOWY / PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY* typ
Nr fabryczny ..................................
…………………………..
Data zakupu ........................................
………………………………………………………….
podpis i pieczątka sprzedawcy
Nr protokółu reklamacyjnego ...........................
Kupon reklamacyjny nr 2
GŁĘBOSZ / PŁUG TALERZOWY / PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY* typ
Nr fabryczny ..................................
…………………………..
Data zakupu ........................................
………………………………………………………….
podpis i pieczątka sprzedawcy
Nr protokółu reklamacyjnego ...........................
Kupon reklamacyjny nr 3
GŁĘBOSZ / PŁUG TALERZOWY / PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY* typ
Nr fabryczny ..................................
…………………………..
Data zakupu ........................................
………………………………………………………….
podpis i pieczątka sprzedawcy
Nr protokółu reklamacyjnego ...........................
* - nie odpowiednie skreślić
-5-
Sprzęt techniczny sprawny po naprawie odebrałem
dnia .............................................
……………………………………………………..
podpis użytkownika
Uwagi:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Sprzęt techniczny sprawny po naprawie odebrałem
dnia .............................................
……………………………………………………..
podpis użytkownika
Uwagi:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Sprzęt techniczny sprawny po naprawie odebrałem
dnia .............................................
……………………………………………………..
podpis użytkownika
Uwagi:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
-6-
IDENTYFIKACJA
GŁĘBOSZ ze ZGRZEBŁEM
PŁUG TALERZOWY z WAŁEM
PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY z WAŁEM
Maszyna posiada tabliczkę znamionową umieszczoną w przedniej części ramy.
Umieszczono na niej podstawowe dane służące do identyfikacji maszyny: nazwa producenta,
symbol maszyny, numer fabryczny, rok produkcji.
Dane umieszczone na tabliczce znamionowej służą do identyfikacji agregatu i powinny
odpowiadać poniższym danym wpisanym przy sprzedaży.
Symbol ...........................................................
Rok produkcji .................................................
Nr fabryczny ...................................................
ZALECA SIĘ, ABY DOSTAWCA MASZYN, ZARÓWNO NOWYCH JAK
I UŻYWANYCH, ZACHOWAŁ PODPISANE PRZEZ NABYWCĘ POTWIERDZENIE
ODBIORU INSTRUKCJI OBSŁUGI WRAZ Z MASZYNĄ.
INSTRUKCJA OBSŁUGI STANOWI PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE
MASZYNY
INSTRUKCJE ZACHOWAĆ DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU
UWAGA !
Przy użyczeniu maszyny należy pamiętać, aby razem z pożyczaną maszyną
dostarczyć instrukcję obsługi.
-7-
SPIS TREŚCI
K A R T A G W A R A N C Y J N A.........................................................................................4
1. WPROWADZENIE...............................................................................................................10
2. PRZEZNACZENIE MASZYNY ...........................................................................................10
3. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA..........................................11
3.1. Symbole: znaczenie i stosowanie....................................................................................................................................11
3.2. Przewidywane użytkowanie maszyny............................................................................................................................11
3.3. Przewidywane zagrożenia podczas eksploatacji...........................................................................................................12
3.4. Pozostające elementy ryzyka .........................................................................................................................................12
3.5. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ......................................................................................................................12
3.6. Zgodność z normami ......................................................................................................................................................14
3.7. Hałas i drgania.................................................................................................................................................................15
3.8 Znaki bezpieczeństwa i napisy .......................................................................................................................................15
3.9. Odpowiedzialność producenta i gwarancja..................................................................................................................17
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA..................................................................17
4.1. Informacje ogólne............................................................................................................................................................17
4.2. Budowa i działanie maszyny...........................................................................................................................................17
4.3. Wyposażenie i osprzęt maszyny.....................................................................................................................................19
4.4. Przygotowanie ciągnika do pracy..................................................................................................................................19
4.5. Przygotowanie maszyny do pracy..................................................................................................................................20
4.6. Zawieszanie maszyny na ciągniku.................................................................................................................................20
4.7. Praca pługiem lub głęboszem.........................................................................................................................................21
4.8. Zasady regulacji pługa zębowo-talerzowego i głębosza...............................................................................................22
4.8.1. Regulacja zagłębienia zębów głębosza........................................................................................................................22
4.8.2. Regulacja zagłębienia zębów kultywatora w pługu zębowo-talerzowym...............................................................22
4.8.3. Regulacja zagłębienia i kąta natarcia talerzy w pługu zębowo-talerzowym..........................................................23
-8-
5. OBSŁUGA TECHNICZNA...................................................................................................23
5.1. Wskazówki dotyczące utrzymania maszyny ................................................................................................................24
5.2. Obsługa posezonowa.......................................................................................................................................................24
5.3. Przechowywanie maszyny..............................................................................................................................................24
5.4. Wymiana elementów roboczych ...................................................................................................................................24
5.5. Wykrywanie i usuwanie niesprawności ........................................................................................................................25
5.6. Instrukcja smarowania...................................................................................................................................................26
6. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH .................................................................26
6.1. Dostawa i montaż............................................................................................................................................................26
6.2. Transport maszyny na ciągniku ....................................................................................................................................26
7. DEMONTAŻ ........................................................................................................................27
8. KASACJA............................................................................................................................27
9. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA...............................................................................28
KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH.......................................................................................30
-9-
1. WPROWADZENIE
Niniejsza instrukcja obsługi dołączana jest do każdej maszyny w celu zaznajomienia
z budową, obsługą i regulacją pługa zębowo-talerzowego, pługa talerzowego i głębosza. Ma
ona również na celu ostrzeżenie o istniejących bądź mogących wystąpić zagrożeniach.
Instrukcja zawiera również informacje dotyczące przygotowania maszyny do pracy i
transportu po drogach publicznych.
Dokładne przestrzeganie zaleceń zawartych w treści instrukcji zapewni długotrwałą
i bezawaryjną pracę oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji maszyny. Poszczególne
rozdziały instrukcji (wg spisu treści) omawiają szczegółowo odpowiednie zagadnienia. Jeżeli
w instrukcji znajdują się informacje niezrozumiałe dla użytkownika może on uzyskać
wyczerpujących wyjaśnień pisząc na adres producenta (adres znajduje się na okładce) należy wówczas podać: dokładny adres nabywcy maszyny, symbol maszyny, numer
fabryczny, rok produkcji, rok i numer wydania instrukcji obsługi.
Stosowane w instrukcji obsługi określenia: strona lewa, strona prawa, tył oraz przód –
odnoszą się do ustawienia obserwatora zwróconego twarzą zgodnie z kierunkiem jazdy
maszyny.
Przepisy postępowania gwarancyjnego i prawa z nich wynikające podane są w karcie
gwarancyjnej, dołączonej do każdej maszyny.
2. PRZEZNACZENIE MASZYNY
Pług zębowo-talerzowy, pług talerzowy i głębosz są to maszyny przeznaczone
wyłącznie do prac w rolnictwie. Użytkowanie ich do innych celów będzie rozumiane jako
użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania
się maszyną, a więc obsługi i napraw według zaleceń producenta i ścisłe ich przestrzeganie
stanowi warunek użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Maszyny powinny być użytkowane i obsługiwane wyłącznie przez osoby zaznajomione
z jej szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie
bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe
przepisy w zakresie bezpieczeństwa i medycyny pracy, a także przepisy ruchu drogowego
powinny być zawsze przestrzegane.
Głębosz serii U476 przeznaczony jest tylko do głębokiego spulchniania gleby,
a współpracujące z nim zgrzebło rozgrabia i wyrównuje powierzchnię wypiętrzonej gleby, co
ogranicza parowanie wody z gleby i przyspiesza wschody nasion osypanych podczas zbioru.
Zabieg należy stosować na polach z występującą „podeszwą płużną”, najlepiej po zbiorach,
gdy gleba jest przesuszona, a na zgłęboszowanym polu nie należy zbyt wcześnie
wykonywać kolejnych zabiegów, aby ograniczyć ponowne ugniatanie gleby.
Pług zębowo-talerzowy serii U039 przeznaczony jest do uprawy dwuwarstwowej
polegającej na głębokim spulchnieniu gleby zębami i płytkim jej odwróceniu talerzami.
Głębokość spulchniania gleby zębami może wynosić od 30 do 45 cm, co zapewnia
jednoczesne zerwanie „podeszwy płużnej” poniżej warstwy ornej. Uprawa dwuwarstwowa
pługiem zębowo-talerzowym jest uprawą pośrednią pomiędzy głęboką orką odwracająca całą
warstwę spulchnianej gleby i uprawą bezorkową spulchniającą glebę bez odwracania i
pozostawiającą resztki pożniwne w warstwie powierzchniowej. Pług zębowo-talerzowy
można stosować na polach bez uprawy wstępnej lub po wcześniej wykonanej podorywce.
Pług talerzowy serii U038 przeznaczony jest do odwracania gleby, przykrywania
resztek roślinnych bez naruszania struktury gleby. Pług spełnia podobną rolę jak brona
talerzowa, tylko że jego praca odbywa się na większych głębokościach.
- 10 -
3. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA
!!! UWAGA !!!
Maszyny o szerokości roboczej 3,5m ze względu na szerokość konstrukcyjną
NIE MOGĄ BYĆ TRANSPORTOWANE na układzie TUZ ciągnika
po drogach publicznych.
3.1. Symbole: znaczenie i stosowanie
W niniejszej instrukcji są stosowane symbole dla zwrócenia uwagi czytelnika
i zaakcentowania pewnych szczególnie ważnych aspektów wymagających omówienia.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Wskazuje na niebezpieczeństwo, z ewentualnym poważnym ryzykiem
wypadku. Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym znakiem może
spowodować sytuację poważnego ryzyka doznania obrażeń przez operatora
i/lub osób znajdujących się w pobliżu!
Należy ściśle przestrzegać tych zaleceń!
UWAGA
Symbol ten wskazuje możliwość uszkodzenia maszyny lub przedmiotu i
nakazuje być ostrożnym.
Chodzi o ważną wskazówkę, na którą należy zwrócić szczególną uwagę!
ZAPAMIĘTAJ
Symbol ten oznacza wskazówkę lub uwagę odnośnie kluczowych funkcji lub
użytecznych informacji dotyczących prawidłowego działania maszyny.
3.2. Przewidywane użytkowanie maszyny
Pług zębowo-talerzowy, pług talerzowy i głębosz to maszyny, które zostały
zaprojektowane, zbudowane i przystosowane do uprawy wszystkich rodzajów gleb. Pług
zębowo-talerzowy może być użytkowany do uprawy dwuwarstwowej, czyli głębokie
spulchnienie gleby zębami i płytkie jej odwrócenie talerzami. Pług talerzowy może być
użytkowany do mieszania resztek pożniwnych z glebą, przygotowania gleby do uprawy
podstawowej oraz do siewu poplonów. Głębosz może być wykorzystany do głębokiego
spulchniania gleby max. do 45 cm a tym samym niszczenia podeszwy płużnej.
Praca maszyną może być wykonywana na skłonach do 8°. Maszyna powinna być
agregatowana tylko z ciągnikami, z danej klasy lub wyższej, zalecanymi przez producenta,
patrz charakterystyka techniczna.
ZAPAMIĘTAJ
Przepisy dotyczące przeznaczenia oraz konfiguracje, przewidziane dla tej
maszyny, są jedynymi, które są wyłącznie dopuszczalne. Nie należy używać
maszyny do innych celów niż te, które zostały dla niej przewidziane. Przepisy
przytoczone w tej instrukcji obsługi nie zastępują powinności w stosunku do
obowiązujących rozporządzeń z mocą ustawy, odnoszących się do norm
dotyczących bezpieczeństwa oraz zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
lecz streszczają je.
- 11 -
3.3. Przewidywane zagrożenia podczas eksploatacji
Użytkując pług zębowo-talerzowy, pług talerzowy lub głębosz zawieszany zgodnie z
przeznaczeniem można przewidzieć niektóre zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.
Należy zwrócić szczególną uwagę na elementy maszyny oraz sytuacje stwarzające
zagrożenia dla operatora i osób postronnych:
- zagrożenie zmiażdżeniem wynikające z przebywania operatora w pobliżu cięgieł
dolnych ciągnika podczas łączenia maszyny z ciągnikiem,
- zagrożenie skaleczeniem lub otarciem wynikające z nieprawidłowej pozycji operatora
podczas dokonywania regulacji maszyny,
- zagrożenie ukłuciem lub zranieniem w wyniku kontaktu z ostrymi krawędziami zębów
głębosza, kultywatora lub zgrzebła, talerzami pługa,
- zagrożenie wynikające z utraty stateczności przez maszynę.
3.4. Pozostające elementy ryzyka
Pomimo, że firma
bierze odpowiedzialność za wzornictwo, konstrukcję w
celu wyeliminowania niebezpieczeństwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy maszyną są
nie do uniknięcia.
1) Niebezpieczeństwo zaczepienia lub zranienia krawędziami ramy lub ostrym
zakończeniem zębów głebosza, kultywatora lub zgrzebła oraz talerzem pługa
podczas agragatowania lub zmiany pozycji transport – praca i odwrotnie.
2) Niebezpieczeństwo skaleczenia lub otarcia przez elementy maszyny podczas
dokonywania regulacji wynikające ze złej pozycji operatora podczas tego działania.
3) Niebezpieczeństwo przewrócenia się maszyny podczas przechowywania i
transportu. Podczas przechowywania dla zachowania stabilności maszyna powinna
stać na płaskim podłożu opierając się o podłoże zębami głębosza oraz na
specjalnych podporach z tyłu maszyny.
3.5. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
UWAGA
W celu uniknięcia zagrożeń, przed rozpoczęciem pracy maszyny
należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji i przestrzegać
następujących zasad dotyczących zagrożeń i środków ostrożności:
Przepisy ogólne
• Oprócz tej instrukcji obsługi, należy również przestrzegać przepisów ruchu drogowego i
przepisów BHP.
• Ostrzeżenia (piktogramy) umieszczone na maszynie dostarczają wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich oraz uniknięcia wypadków.
• Podczas ruchu po drogach publicznych, należy przestrzegać przepisów zawartych w
Kodeksie Ruchu Drogowego (dla maszyn o szerokości poniżej 3 metrów).
• Zaleca się współpracować z ciągnikiem wyposażonym w kabinę lub ramę ochronną.
• Przed każdym wyjazdem maszyny należy sprawdzić, czy wszystkie elementy agregatu
znajdują się w dobrym stanie. Powstałe uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić, a
ewentualne braki uzupełnić.
• Unikać przebywania w strefie pracy maszyny.
• Przed opuszczeniem kabiny ciągnika i przed każdą czynnością wykonywaną przy
- 12 -
maszynie, należy wyłączyć silnik ciągnika, wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i upewnić się, czy
zatrzymały się wszystkie zespoły obracające się.
• Maszynę należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, na twardym i płaskim podłożu.
Podczas opuszczania maszyny na ziemię, zachować szczególną ostrożność.
Niebezpieczeństwo okaleczenia!!!
Maszynę może użytkować tylko osoba dorosła, posiadająca uprawnienia
kierowcy ciągnika, zapoznana z przeznaczeniem i działaniem maszyny oraz z
przepisami BHP
Agregatowanie
• Maszyną może pracować osoba posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie
ciągnikami rolniczymi.
• Nie wolno dopuszczać do obsługi maszyny osób postronnych niezapoznanych z instrukcją
obsługi.
• Podczas agregatowania maszyny z ciągnikiem zabrania się przebywania osób pomiędzy
narzędziem a ciągnikiem podczas pracy silnika.
• Zabrania się przebywania między maszyną a ciągnikiem podczas wykonywania wszelkich
czynności dźwignią obsługującą układ hydrauliczny.
• Podczas agregatowania maszyny z ciągnikiem lub wykonywania jakichkolwiek napraw
należy unieruchomić silnik, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy.
• Zabezpieczenia sworzni układu zawieszenia maszyny należy dokonywać tylko przy użyciu
typowych zabezpieczeń w postaci przetyczek.
• Maszynę należy łączyć wyłącznie z ciągnikami z zalecanych klas wyposażonym w
obciążniki osi przedniej.
• Podczas agregatowania należy przestrzegać minimalnego obciążenia przodu ciągnika.
Warunkiem zachowania sterowności ciągnika jest zapewnienie nacisku na osi przednią
równego min. 20% masy samego ciągnika.
UWAGA
Praca z ciągnikiem innej klasy niż zalecanej przez producenta może powodować
zagrożenie utraty stateczności w działaniu lub na postoju. Obciążenie przedniej
osi ciągnika nie może być mniejsze niż 20% jego masy własnej.
Obsługa
• Maszyną może pracować osoba posiadająca uprawnienia pozwalające na kierowanie
ciągnikami rolniczymi i zapoznana z instrukcją obsługi maszyny.
• Nie wolno dopuszczać do obsługi maszyny dzieci oraz osób po spożyciu alkoholu.
• Praca maszyną na pochyleniach przekraczających 8° jest niedopuszczalna.
• Maszynę należy podnosić na TUZ ciągnika łagodnie, bez szarpnięć i drgań.
• Zawsze przy zawracaniu i cofaniu należy unieść maszynę do góry.
• W czasie przerwy w pracy maszynę należy opuścić na podłoże i zatrzymać silnik ciągnika.
• Usuwanie zapchań można wykonywać po opuszczeniu maszyny na podłoże i wyłączeniu
silnika ciągnika.
• Nie wolno używać biegu wstecznego ciągnika podczas pracy, kiedy narzędzie znajduje się
w pozycji roboczej.
• Wszelkie czynności obsługowe (smarowanie, naprawy, czyszczenie, itp.) należy
wykonywać przy opuszczonej maszynie na podłoże, wyłączonym silniku ciągnika, wyjętym
kluczyku ze stacyjki i zaciągniętym hamulcu postojowym.
- 13 -
Transport
• Transport maszyny na środkach transportu od producenta do sprzedawcy lub klienta jest
szczegółowo opisany w rozdz. 6 ”Transport po drogach publicznych”. Należy pamiętać o
zasadach bezpieczeństwa podczas załadunku oraz prawidłowym unieruchomieniu
maszyny na przyczepie samochodu. Punkty zaczepienia lin lub łańcuchów są oznaczone
piktogramami.
• ZABRANIA SIĘ TRANSPORTU MASZYNY na układzie TUZ ciągnika po drogach
publicznych, jeśli jego szerokość konstrukcyjna przekracza 3 metry.
• Maszyna transportowana po drogach publicznych musi być wyposażona w przenośne
urządzenia
świetlno-ostrzegawcze
i
trójkątną
tablicę
wyróżniającą
pojazdy
wolnoporuszające się, montowane w specjalnych uchwytach znajdujących się na ramie
maszyny, szczegóły w rozdz. 6 „Transport po drogach publicznych”.
• Zabrania się przewożenia osób lub przedmiotów na ramie maszyny.
• Należy zwrócić uwagę na zachodzenie narzędzia ze względu na znaczną szerokość
maszyny oraz na sztywne połączenie z ciągnikiem zwłaszcza przy nawrotach podczas
pracy i na zakrętach w czasie transportu po drogach publicznych.
• Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania skrętu ciągnika z zawieszonym
narzędziem zarówno podczas transportu, jak również przy wykonywaniu nawrotów na polu
zwłaszcza, jeżeli w pobliżu znajdują się ludzie bądź przedmioty.
• Prędkość jazdy ciągnika z maszyną podczas transportu nie może przekraczać:
- przy jeździe po drogach utwardzonych o płaskiej nawierzchni - 15 km/h,
- przy jeździe po drogach polnych - 5 km/h.
Przechowywanie
• Odłączenie maszyny od ciągnika może odbywać się tylko po zatrzymaniu silnika ciągnika,
wyjęciu kluczyka i zaciągnięciu hamulca postojowego.
• Maszynę należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, na twardym i równym podłożu.
Podczas opuszczania maszyny na ziemię, zachować szczególną ostrożność istnieje
niebezpieczeństwo skaleczenia!!!
• Przechowywanie maszyny powinno odbywać się w miejscach, gdzie nie ma możliwości
przypadkowego skaleczenia się ludzi lub zwierząt, na płaskiej powierzchni, najlepiej pod
zadaszeniem.
• Maszynę należy przechowywać w stanie czystym.
Zagrożenie!
• uwaga na ostre zakończenia zębów głębosza, zębów kultywatora, talerzy
pługa, palców zgrzebła – istnieje możliwość skaleczenia się,
• zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności wokół maszyny.
Inne
• Nie wolno używać maszyny do innych celów niż podano w instrukcji obsługi.
UWAGA
Niestosowanie się do powyższych zasad może stwarzać zagrożenia dla
operatora i osób postronnych jak również może prowadzić do uszkodzenia
maszyny. Za szkody wynikłe z nieprzestrzegania tych zasad ponosi
odpowiedzialność wyłącznie użytkownik.
3.6. Zgodność z normami
Maszyna została zaprojektowana i wykonana w zgodności z normami dotyczącymi
bezpieczeństwa w przemyśle maszynowym, obowiązującymi w dniu wprowadzenia głębosza,
pługa zębowo-talerzowego oraz pługa talerzowego na rynek.
- 14 -
W szczególności, zostały wzięte pod uwagę następujące akty prawne i normy
zharmonizowane:
− 2006/42/WE - Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa maszyn wdrożona Rozp. Ministra
Gospodarki z 21.10.2008 (Dz.U. Nr 199, poz. 1228).
− PN-EN ISO 12100:2011 - Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania.
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka (oryg.).
− PN-EN ISO 4254-1:2009 + AC:2010 – Maszyny rolnicze. Bezpieczeństwo. Część 1:
Wymagania ogólne.
− PN-ISO 730-1+AC1:1996 – Ciągniki rolnicze kołowe. Trzypunktowy układ zawieszenia
tylny. Kategorie 1, 2, 3 i 4.
− PN-ISO 2332:1998 – Ciągniki i maszyny rolnicze. Połączenie maszyn na
trzypunktowym układzie zawieszenia. Strefa wolnej przestrzeni.
− PN-ISO 3600:1998 – Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Instrukcja
obsługi. Treść i forma.
− PN-ISO 11684:1998 – Ciągniki, maszyny rolnicze i leśne, motonarzędzia. Znaki
bezpieczeństwa i ostrzegawcze. Zasady ogólne.
3.7. Hałas i drgania
Podczas pracy pługiem zębowo-talerzowym lub pługiem talerzowym lub głęboszem
nie występuje dla operatora zagrożenie powodowane hałasem przyczyniające się do utraty
słuchu, gdyż maszyna jest narzędziem biernym a miejsce pracy operatora znajduje się w
kabinie ciągnika.
Przy pracy pługiem zębowo-talerzowym lub pługiem talerzowym lub głęboszem nie
występuje zagrożenie powodowane drganiami, gdyż miejsce pracy operatora znajduje się w
kabinie ciągnika gdzie siedzisko jest amortyzowane i odpowiednio ukształtowane
ergonomicznie.
3.8 Znaki bezpieczeństwa i napisy
W tabeli 1 wyszczególniono piktogramy umieszczone na maszynie oraz podano ich
znaczenie. Piktogramy bezpieczeństwa powinny być chronione przed zgubieniem i utratą
czytelności. Znaki i napisy zgubione lub nieczytelne powinny być zastąpione nowymi.
Wymaga się, aby nowe zespoły zastosowane podczas naprawy były oznaczone wszystkimi
znakami bezpieczeństwa przewidzianymi przez producenta.
Pługi zębowo-talerzowe, pługi talerzowe i głębosze firmy
są wyposażone
we wszystkie urządzenia, które zapewniają bezpieczną pracę. Tam, gdzie nie można
całkowicie zabezpieczyć miejsc niebezpiecznych ze względu na prawidłowe funkcjonowanie
maszyny, znajdują się znaki ostrzegawcze - piktogramy, które wskazują na możliwość
zaistnienia niebezpieczeństwa oraz przedstawiają sposób jego uniknięcia.
Piktogramy można zakupić pisząc na adres producenta, dzwoniąc lub wysyłając
informację na adres e-mail-owy podając numer znaku (wg tabeli 1) oraz wersję i rok wydania
instrukcji obsługi.
- 15 -
Tabela 1. Znaki bezpieczeństwa i napisy
Lp.
1
1.
Piktogram
2
(Tabliczka
znamionowa)
Znaczenie
3
Tabliczka znamionowa
Miejsce umieszczenia
4
Z przodu na stojaku
zawieszenia z lewej strony
2.
Przed przystąpieniem do pracy
zapoznaj się z treścią instrukcji
obsługi.
Na stojaku zawieszenia z lewej
strony
3.
Uwaga. Przed rozpoczęciem
czynności obsługowych
wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk
ze stacyjki.
Na stojaku zawieszenia z lewej
strony
4.
Niebezpieczeństwo zgniecenia.
Nie zajmować miejsca w
pobliżu cięgieł podnośnika
podczas sterowania
podnośnikiem.
Na stojaku zawieszenia z lewej
strony
5.
Niebezpieczeństwo zgniecenia
dłoni. Nie sięgać w obszar
zgniatania, jeśli elementy mogą
się poruszać.
Na ramionach
przyłączeniowych wału,
zgrzebła
6.
Niebezpieczeństwo skaleczenia
nogi. Zachować bezpieczną
odległość od ostrych krawędzi
talerzy, palców zgrzebła
Na bokach ramy nośnej z obu
stron
7.
Przed odłączeniem od ciągnika
zamontować podpory
Na bokach ramy nośnej przy
podporach
8.
Zabrania się przejazdu po
drogach publicznych ciągnikiem
z maszyną o szerokości
transportowej przekraczającej
3 metry.
Z przodu na ramie maszyny
9.
Oznaczenie miejsca zaczepów
do załadunku.
Na ramie maszyny
10.
Logo firmy
Na ramie maszyny
- 16 -
3.9. Odpowiedzialność producenta i gwarancja
W odniesieniu do opisanych w tej instrukcji typów maszyn, firma
nie
uznaje jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej w przypadku:
- niewłaściwego lub niezgodnego z zaleceniami producenta użytkowania maszyny,
- użytkowania maszyny w sposób naruszający prawa krajowe, dotyczące bezpieczeństwa i
zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
- nieprzestrzegania lub niepoprawnego przestrzegania przepisów przytoczonych w
niniejszej instrukcji,
- wprowadzania nieautoryzowanych zmian w maszynie,
- użytkowania maszyny przez nie przeszkolony do tego personel,
- użycia części zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami.
O ile nabywca chce korzystać z gwarancji, powinien ściśle przestrzegać zaleceń i przepisów
podanych w instrukcji. W szczególności:
- powinien pracować tylko w podanych zakresach działania maszyny,
- powinien zawsze przeprowadzać niezmienną i staranną konserwację,
- do użytkowania maszyny wolno mu dopuszczać tylko operatorów o odpowiednich
umiejętnościach i kwalifikacjach,
- powinien stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zalecane przez producenta.
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
4.1. Informacje ogólne
Typoszereg maszyn obejmuje 4 typy głębosza oraz 2 szerokości pługa zębowotalerzowego oraz samego pługa talerzowego. Wynika to z przyjętej podziałki poprzecznej
zębów głębosza 750 mm. Dla maszyn z 3 zębami głębosza szerokość łączna wynosi 2,25 m,
a dla maszyn z 4 zębami głębosza 3,0 m, występują jeszcze w głębosze z 2 i 1 elementem
roboczym. Pług talerzowy obejmuje 2 szerokości robocze 2,5 m oraz 3,3 m odpowiednio dla
6 i 8 talerzy.
Pługi zębowo-talerzowe, pługi talerzowe i głębosze przystosowane są do pracy na
pochyłościach terenu nie przekraczających 8° i współpracują z ciągnikami klasy 2,0 lub
większe (charakterystyka techniczna – tab. 4) wyposażonymi w standardowe obciążniki kół.
4.2. Budowa i działanie maszyny
Zakupiona przez Państwa maszyna jest nowoczesna i innowacyjna, jest
przystosowana do uprawy pożniwnej oraz do głębokiego spulchnienia gleby. Takie
rozwiązanie rozszerza zakres jej zastosowania w różnych terminach agrotechnicznych.
Maszyna ma budowę modułową, podstawową maszyną jest pług zębowo-talerzowy,
którego budowę szczegółowo opisano poniżej, pozostałe maszyny, tzn. głębosz i pług
talerzowy są modyfikacjami maszyny podstawowej.
Poniżej szczegółowo opisano budowę pługa zębowo-talerzowego i głębosza,
ponieważ pług talerzowy jest zbudowany z tych samych elementów co pług zębowotalerzowy i jest jego modyfikacją nie ma potrzeby szczegółowo opisywać jego budowy i
regulacji. Wszystkie elementy budowy i regulacji z pługa talerzowego będą opisane w pługu
zębowo-talerzowym.
Poszczególne wersje robocze maszyny – pługa zębowo-talerzowego i głębosza,
pokazano na rysunkach poniżej. Podstawowe zespoły pługa zębowo-talerzowego to:
- rama nośna z podporami,
- zęby głębosza wyposażone w redlice i podcinacze boczne,
- 17 -
- zęby kultywatora z uchwytami,
- talerze ze słupicami,
- wał strunowo-pierścieniowy,
- układ zmiany kąta natarcia talerzy.
W pługu zębowo-talerzowym (rys.1) na ramie nośnej (1) na pierwszej belce w uchwytach
zamocowano zęby głębosza (3) wyposażone w redlice (4) i podcinacze boczne (5),
następnie zamontowane są zęby kultywatora (6). Na końcu ramy nośnej zamontowano
talerze (7) na słupica z wychylnym ramieniem (8), które dzięki śrubie regulacyjnej (9) mogą
zmieniać kąt natarcia talerzy w zakresie od 20° do 40°. Pług zębowo-talerzowy może
pracować samodzielnie lub w agregacie z wałem strunowo-pierścieniowym (10), łączonym z
ramą nośna za pomocą sworzni i śrub regulacyjnych (12).
Rysunek 1. Pług zębowo-talerzowy z wałem strunowo-pierścieniowym - ogólna budowa:
1 – rama nośna, 2 – stojak układu zawieszenia, 3 – trzon zęba, 4 – redlica,
5 – podcinacz, 6 – ząb kultywatora, 7 – talerz pługa, 8 – słupica z wychylnym
ramieniem, 9 – śruba regulacyjna pługa, 10 – wał strunowo-pierścieniowy,
11 – rama wału, 12 - śruba regulacyjna wału
Podstawowe zespoły robocze kompletnego głębosza ze zgrzebłem to:
- rama nośna z podporami,
- zęby głębosza wyposażone w redlice i podcinacze boczne,
- koła kopiujące z uchwytami,
- zgrzebło,
- ramiona przyłączeniowe zgrzebła.
W głęboszu (rys.2) na ramie nośnej (1) w uchwytach zamocowane są trzony zębów (3)
zakończone wymiennymi redlicami (4) z tyłu na ramionach przyłączeniowych (5)
- 18 -
zamocowane jest 3-rzędowe zgrzebło (6) ze sprężynowymi zębami (7) rozgrabiającymi
spulchnioną glebę. Głębosz może pracować samodzielne lub w agregacie ze zgrzebłem.
Głębosz może być wyposażony również w koła kopiujące (8), które ustali głębokość pracy
głębosza. Natomiast głębokość robocza zgrzebła zależy od wysokości jego ustawienia
względem zębów.
Demontaż jednego lub dwóch zębów w głęboszu 3-zębowym, pozwala na pracę głęboszem
2-zębowym lub 1-zębowym.
Rysunek 2. Głębosz ze zgrzebłem - ogólna budowa: 1 – rama nośna, 2 – stojak układu
zawieszenia, 3 – trzon zęba głębosza, 4 – redlica, 5 – ramiona przyłączeniowe,
6 – 3-rzędowe zgrzebło, 7 – zęby sprężyste zgrzebła, 8 - koło kopiujące
4.3. Wyposażenie i osprzęt maszyny
Producent dostarcza do sprzedaży maszyny w stanie zmontowanym. Wraz z maszyną
producent dostarcza: instrukcję obsługi z katalogiem części wymiennych oraz kartą
gwarancyjną.
ZAPAMIĘTAJ
Instrukcja z katalogiem części wymiennych stanowi podstawowe wyposażenie
maszyny.
Do standardowego wyposażenia maszyny nie należą przenośne urządzenia świetlnoostrzegawcze i trójkątna tablica wyróżniająca pojazdy wolnobieżne, można je nabyć w
składnicach sprzętu rolniczego.
Każdy użytkownik maszyny powinien posiadać sprawne tablice świetlno-ostrzegawcze
i trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy wolno poruszające się (opis tablic znajduje się w
rozdz. 6 “Transport”). Nie zakładanie ich na czas transportu może grozić wypadkiem. Za
szkody powstałe podczas wypadku odpowiada wyłącznie użytkownik maszyny.
4.4. Przygotowanie ciągnika do pracy
Przygotowanie ciągnika do współpracy z głęboszem, pługiem zębowo-talerzowym lub
pługiem talerzowym polega na sprawdzeniu jego ogólnej sprawności zgodnie z instrukcją
- 19 -
obsługi ciągnika (szczególnie należy zwrócić uwagę na sprawne działanie układu
zawieszenia). Maszynę należy agregatować z zalecanymi klasami ciągników wyposażonymi
w standardowe obciążniki osi przedniej i kół tylnych zgodnie z danymi podanymi w
charakterystyce technicznej ciągnika.
Ciśnienie powietrza w szczególności w tylnych oponach ciągnika powinno być takie
samo w obu kołach i zgodne z instrukcją obsługi ciągnika!
Cięgła dolne układu zawieszenia ciągnika powinny być przed zawieszeniem maszyny
przestawione w dolne położenie na tą samą wysokości (odległość przegubów od ziemi min.
200 mm). Cięgła ustawione na jednakowej wysokości od podłoża, ułatwiają zawieszenie
maszyny na ciągniku, w rozstawie odpowiadającym zaczepom ramy nośnej dla danej
kategorii zawieszenia tj. 825 mm dla kategorii 2 i 965 mm dla kategorii 3. Należy pamiętać,
aby wychylenie boczne cięgieł było ograniczone łańcuchami.
4.5. Przygotowanie maszyny do pracy
Przygotowanie pługa zębowo-talerzowego lub głębosza do pracy polega na
sprawdzeniu jego stanu technicznego a przede wszystkim trwałości połączeń elementów
roboczych z ramą. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zużycia elementów, należy
dokonać wymiany ich na nowe lub regenerowane. W przeciwnym przypadku może to
powodować obniżenie, jakości pracy maszyny. Ponadto należy:
- sprawdzić połączenia śrubowe, w przypadku stwierdzenia poluzowań dokręcić nakrętki,
- sprawdzić czy koła kopiujące, śruby regulacyjne obracają się lekko i bez zacięć, w
przypadku wystąpienia zacięć koła podporowego należy je zdemontować następnie
oczyścić i nasmarować lub wymienić tuleję,
- pług lub głębosz nasmarować zgodnie z zaleceniami (patrz rozdz. 5.6).
UWAGA
Zabrania się przebywania osobie obsługującej w przestrzeni pomiędzy ciągnikiem
a maszyną przy uruchomionym silniku ciągnika.
4.6. Zawieszanie maszyny na ciągniku
Zawieszając pług lub głębosz na ciągniku należy wykonać następujące czynności:
- zdemontować belkę zaczepową do narzędzi z cięgieł dolnych trzypunktowego układu
zawieszenia (TUZ) ciągnika,
- podjechać ciągnikiem dostatecznie blisko do ramy maszyny,
- wyłączyć silnik ciągnika, wyjąć kluczyk ze stacyjki i zaciągnąć hamulec postojowy,
- włożyć cięgła dolne ciągnika w widełki układu zawieszenia narzędzia, założyć sworznie i
zabezpieczyć go typowymi przetyczkami,
- łącznik górny ciągnika połączyć sworzniem ze stojakiem ramy maszyny i zabezpieczyć
typową przetyczką,
- napiąć lekko łańcuchy cięgieł dolnych ciągnika zachowując symetrie zawieszenia maszyny
względem ciągnika,
- zamocować przenośne tablice świetlno-ostrzegawcze i tablicę wyróżniającą pojazdy wolno
poruszające się (przy agregacie o szerokości konstrukcyjne poniżej 3 metry).
Jeżeli ciągnik wyposażony jest w cięgła z przegubami mocowanymi zatrzaskowo należ
przeguby zamontować na sworzniach zawieszenia i unosząc cięgła połączyć je z
przegubami.
- 20 -
UWAGA
Zabrania się dokonywania łączenia maszyny z ciągnikiem przy pracującym silniku
ciągnika. Zabrania się stosowania innych elementów do zabezpieczeń układu
zawieszenia narzędzia niż zalecane przez producenta.
Po zawieszeniu maszyny na ciągniku należy sprawdzić jej podnoszenie i opuszczanie
podnośnikiem hydraulicznym ciągnika oraz prześwit transportowy i równowagę podłużną
ciągnika. Podnoszenie i opuszczanie powinno przebiegać łagodnie bez szarpnięć, a pod
najniżej położonymi elementami roboczymi uniesionej maszyny powinien być zachowany
prześwit minimum 25 cm. Obciążenie przednich kół ciągnika powinno zapewnić jego
sterowność w transporcie (nie wyczuwalne podrywanie kół). Przed wyjazdem w pole należy
sprawdzić stan techniczny maszyny, a szczególnie: stan elementów roboczych i połączeń,
działanie regulacji, łatwość obracania się kół kopiujących i wału.
UWAGA
Każdy ciągnik współpracujący z maszyną musi być wyposażony w komplet
obciążników i zachowywać sterowność w transporcie tzn. minimum 20% masy
ciągnika musi obciążać jego przednią oś.
4.7. Praca pługiem lub głęboszem
Przed rozpoczęciem pracy na polu należy wstępnie ustawić położenie poszczególnych
zespołów roboczych i wypoziomować maszynę wzdłużnie górnym łącznikiem ciągnika i
poprzecznie wieszakiem prawego dolnego cięgła. Następnie należy wykonać pierwszy
przejazd roboczy w celu ustalenia optymalnej prędkości roboczej i skorygowania regulacji na
podstawie oceny prawidłowości pracy poszczególnych zespołów roboczych. W dobrze
wyregulowanej maszynie rama musi być równoległa do terenu, a wszystkie zęby głębosza
zagłębione na taką samą głębokość, zależną od ustawienia kół kopiujących. Tylko przy
prawidłowym wzdłużnym wypoziomowaniu ramy zęby głębosza maja prawidłowy kąt
natarcia, zapewniający dobre zagłębianie i spulchnianie gleby redlicami.
UWAGA
Nie wolno używać biegu wstecznego ciągnika w czasie pracy, kiedy narzędzie
znajduje się w glebie. Maszynę należy podnosić łagodnie, bez szarpnięć i drgań.
Sposób pracy pługiem zębowo-talerzowym
Pługiem zębowo-talerzowym można pracować sposobem zagonowym unikając bruzd na
styku kolejnych przejazdów roboczych lub sposobem bezzagonowym, gdy głębokość
odwracania gleby talerzami i tym samym głębokość skrajnych bruzd jest niewielka. W
przypadku pracy sposobem zagonowym koła ciągnika należy prowadzić w takiej odległości
od bruzdy, aby gleba odkładana przez pierwszy skrajny talerz przesypywała się do niej.
Sposób pracy głęboszem
Ciągnik współpracujący z głęboszem 3 lub 4-zębowym należy w kolejnych przejazdach
roboczych prowadzić tak, aby odległość skrajnego zęba od poprzedniego przejazdu
odpowiadała w przybliżeniu rozstawowi zębów. Możliwe jest również wymontowanie zęba
środkowego w głęboszu 3-zębowym i stosowanie go, jako głębosza 2-zębowego.
Wtedy, w co drugim przejeździe, koła ciągnika należy prowadzić pomiędzy śladami
pracy zębów, aby równomiernie spulchnić pole na całej powierzchni.
Usuwanie zapchań
Jeżeli w czasie pracy wystąpią zapychania zębów resztkami roślinnymi, należy je usunąć
unosząc maszynę na chwilę podnośnikiem hydraulicznym ciągnika i opuszczając po
- 21 -
ustąpieniu zapchania. W przypadku konieczności ręcznego oczyszczenia, należy maszynę
opuścić na podłoże, a silnik ciągnika wyłączyć. W czasie pracy należy zwrócić uwagę na
naturalne przeszkody na polu (słupy, drzewa, studzienki), aby nie spowodować uszkodzenia
maszyny. W czasie pracy należy zwrócić uwagę na naturalne przeszkody na polu (słupy,
drzewa, studzienki), aby nie spowodować uszkodzenia maszyny. W przypadku pracy na
glebach zakamienionych należy ograniczyć prędkość jazdy i zwracać uwagę czy nie
zadziałało zabezpieczenie w postaci śruby ścinającej.
OSTRZEŻENIE
Wszelkie zapchania powstałe podczas pracy maszyny wymagające ingerencji
obsługi usuwać po zatrzymaniu ciągnika, opuszczeniu maszyny na podłoże i
wyłączeniu silnika ciągnika oraz zaciągnięciu hamulca postojowego.
4.8. Zasady regulacji pługa zębowo-talerzowego i głębosza
Przed rozpoczęciem pracy pługiem lub głęboszem należy dokonać jego wstępnej
regulacji tzn. dokonać poziomowania poprzecznego i wzdłużnego.
Poziomowanie poprzeczne zapewnia ustalenie jednakowej głębokości pracy zębów prawej
i lewej strony głębosza i jest dokonywana za pomocą wieszaka prawego cięgła układu
zawieszenia ciągnika.
Poziomowanie wzdłużne zapewnia ustalenie jednakowej głębokości pracy zębów
mocowanych do tylnych i przednich belek narzędzia. Poziomowanie wzdłużne narzędzia jest
dokonywane przez skrócenie bądź wydłużenie łącznika górnego układu zawieszenia
ciągnika. Przy prawidłowo dokonanym poziomowaniu, płaszczyzna ramy w widoku z boku
maszyny powinna być równoległa do podłoża podczas pracy narzędzia na wymaganej
głębokości.
4.8.1. Regulacja zagłębienia zębów głębosza
Zagłębienie zębów głębosza zarówno w głęboszu, jak i w pługu zębowo-talerzowym,
ustalane jest kołami kopiującymi, które należy ustawić na odpowiedniej wysokości za
pomocą śrub regulacyjnych. Ustalenie zagłębienia zębów głębosza w pługu zębowotalerzowym jest pierwszą czynnością, gdyż od niego zależy ustawienie zębów kultywatora i
talerzy.
W głęboszu koła montowane są na wspornikach przykręcanych z boku ramy. Możliwe
jest ustawienie kół przed zębami lub za zębami. Jeżeli koła ustawione przed zębami
utrudniają wypiętrzanie się gleby należy je przemontować do ustawienia tylnego. Zagłębienie
zębów głębosza powinno być dostosowane do danych warunków glebowych. Jeżeli
konieczne jest zerwanie „podeszwy płużnej” to należy przed uprawą ocenić, na jakiej
głębokości ona zalega. Możliwa jest również eksploatacja maszyn bez kół kopiujących, wtedy
zagłębienie zębów głębosza należy ustalać podnośnikiem hydraulicznym ciągnika,
opuszczając maszynę do określonego poziomu. Taki sposób pracy jest możliwy szczególnie
w przypadku pługa zębowo-talerzowego, gdy tył maszyny wsparty jest na wale.
4.8.2. Regulacja zagłębienia zębów kultywatora w pługu zębowo-talerzowym
Zęby kultywatora spełniają w pługu zębowo-talerzowym funkcję pomocniczą.
Spulchniają glebę wypiętrzoną pomiędzy śladami pracy zębów głębosza i dzięki temu
ułatwiają odkładanie gleby przez ustawione z tyłu talerze. Maksymalna głębokość robocza
zębów kultywatora nie powinna przekraczać 20 cm, a z reguły wystarczy zagłębienie 15 cm.
Aby ustawić je na odpowiedniej wysokości należy zamontować śruby mocujące uchwyty w
wybranej parze otworów.
- 22 -
4.8.3. Regulacja zagłębienia i kąta natarcia talerzy w pługu zębowo-talerzowym
Talerze odkładają górną warstwę gleby, odcinając skiby wstępnie ukształtowane na
powierzchni pomiędzy śladami pracy zębów głębosza i zębów kultywatora. Ich maksymalne
zagłębienie w wypiętrzonej glebie wynosi 20 cm. Należy je ustawić tak, aby odwracana gleba
jak najlepiej przykrywała resztki pożniwne. Aby zmienić wysokość ustawienia talerzy należy
zamontować śruby mocujące trzonki w wybranej parze otworów na wspornikach.
W praktyce nie ma konieczności częstej regulacji głębokości uprawy, jeśli w określonych
warunkach glebowych użytkownik ustali najbardziej odpowiadające mu zakresy głębokości
spulchniania gleby zębami głębosza i odwracania talerzami. Zagłębienie zębów głębosza jest
zawsze większe od zagłębienia zębów kultywatora i talerzy. Należy pamiętać, że
zwiększenie głębokości zębów głębosza powoduje również zwiększenie głębokości zębów
kultywatora i talerzy, ale nie zawsze wymaga ich przestawienia. Tylko w przypadku dużego
zwiększenia głębokości spulchniania gleby zębami głębosza, wynikającego z konieczności
jednoczesnego zerwania „podeszwy płużnej”, konieczne jest uniesienie zębów kultywatora i
talerzy.
W praktyce należy stosować dwa skrajne ustawienia. Ustawienie pierwsze to spulchnianie
gleby zębami głębosza na głębokość odpowiadającą głębokiej orce (30-35 cm) i odwracanie
gleby talerzami na głębokość odpowiadającą orce siewnej (15-20 cm). Ustawienie drugie to
spulchnianie gleby na głębokość zapewniająca zerwanie „podeszwy płużnej” (45 cm) oraz
odwracanie gleby na głębokość odpowiadającą orce siewnej (15-20 cm).
Pług zębowo-talerzowy wyposażony jest w mechanizm obrotu talerzy umożliwiający
regulację kąta natarcia śrubą regulacyjną w zakresie od 20º do 40º. Aby zwiększyć
szerokość podcięcia gleby talerzami należy zwiększyć ich kąt natarcia, ale wtedy rosną opory
robocze.
4.8.4 Regulacja wału współpracującego z pługiem zębowo-talerzowym
Wał strunowo-pierścieniowy współpracujący z pługiem zębowo-talerzowym doprawia
powierzchnię gleby odwróconej talerzami. Wstępnie powinien być ustawiony na poziomie kół
kopiujących, a jego ostateczne ustawienie należy dostosować do wielkości wypiętrzenia
gleby. Przy prawidłowym ustawieniu zarówno koła jak i wał muszą się płynnie toczyć, a więc
każde przestawienie kół wymaga również przestawienia wału. Wał ustawia się na
odpowiedniej wysokości śrubami regulacyjnymi, które z obu stron powinny mieć taką samą
długość.
4.8.5. Regulacja zgrzebła współpracującego z głęboszem
Zgrzebło współpracujące z głęboszem rozgrabia powierzchnię wypiętrzonej gleby.
Należy je za pomocą śrub regulacyjnych ustawić na takiej wysokości, aby zęby były
zagłębione na głębokość 3-5 cm. Należy zwrócić uwagę na równe ustawienie wysokości
zgrzebła na obu śrubach. Głębosz ze zgrzebłem musi być dobrze wypoziomowany wzdłużnie
górnym łącznikiem ciągnika, aby wszystkie zęby zgrzebła były równo zagłębione.
5. OBSŁUGA TECHNICZNA
Aby zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę głębosza lub pługa zębowotalerzowego lub samego pługa talerzowego należy kontrolować stan połączeń śrubowych i w
razie poluzowania dokręcić. Maszynę po zakończeniu pracy należy starannie oczyścić.
Zużyte lub uszkodzone elementy robocze należy wymienić przestrzegając następujących
zaleceń:
- wszystkie zużyte elementy należy wymienić w odpowiednim czasie,
- 23 -
-
do wymiany należy używać tylko oryginalne części zapewniające dobrą jakość,
stanowi to jeden z warunków utrzymania ważności gwarancji.
5.1. Wskazówki dotyczące utrzymania maszyny
Każdorazowo po zakończeniu pracy maszynę należy dokładnie oczyścić z ziemi i
resztek roślinnych i przeprowadzić przegląd połączeń śrubowych i sworzniowych oraz stan
elementów roboczych i innych części. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zużycia
części należy dokonać wymiany. Wszystkie poluzowane połączenia śrubowe należy
dokręcić, a uszkodzone przetyczki i zawleczki wymienić. Części uszkodzone i zupełnie
zużyte wymienić na nowe lub regenerowane. Wszystkie poluzowane połączenia śrubowe
należy dokręcić. Tablice ostrzegawcze i trójkątną tablice wyróżniającą pojazdy wolnobieżne
należy utrzymywać w czystości.
5.2. Obsługa posezonowa
Po zakończonym sezonie pracy maszynę należy dokładnie oczyścić a obtarte
powierzchnie elementów roboczych, a także gwinty śrub regulacyjnych i sworznie
zawieszenia przemyć naftą “Antykor” i zabezpieczyć przed korozją smarem “Antykor 1”.
Ponadto należy przeprowadzić pełne smarowanie. W przerwie eksploatacyjnej zaleca się
przechowywać maszynę pod zadaszeniem. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, co
pewien czas należy skontrolować stan zabezpieczenia i w razie potrzeby uzupełnić zmywany
smar. Braki powstałe w powłoce malarskiej należy oczyścić i uzupełnić przez pokrycie świeżą
warstwą farby ochronnej, następnie agregat należy przesmarować zgodnie z instrukcją
smarowania.
5.3. Przechowywanie maszyny
Maszyna odłączona od ciągnika powinna wspierać się na twardym i równym podłożu,
zachowując trwałą równowagę. Przed opuszczeniem maszyny należy zamontować
2 podpory, które w położeniu spoczynkowym podpierają tył maszyny, zapobiegając jej
przechylaniu się po odłączeniu od ciągnika. Na ramie każdej wersji maszyny znajdują się
uchwyty do montażu podpór do położenia spoczynkowego oraz na czas pracy i transportu.
Maszynę należy opuszczać łagodnie, aby unikać twardego uderzenia o podłoże. Po
opuszczeniu i wsparciu maszyny na zębach głębosza i podporach należy rozłączyć 3 punkty
zawieszenia i odjechać wolno ciągnikiem. Również zdemontowane narzędzia np. wał
odłączony od pługa i zgrzebło odłączone od głębosza należy składować pewnie wsparte na
podłożu, wykluczając możliwość niekontrolowanego przemieszczania się. Zaleca się
przechowywanie maszyny w miejscach utwardzonych i zadaszonych, niedostępnych dla
osób postronnych i zwierząt.
UWAGA
Maszyna powinna być przechowywana w miejscu niestwarzającym zagrożenia
dla osób i otoczenia.
Tablice świetlno-ostrzegawcze, trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy wolnobieżne
należy zdemontować z maszyny i umieścić w suchym pomieszczeniu chroniąc przed
uszkodzeniem.
5.4. Wymiana elementów roboczych
W maszynie wymianie podlegają zużywające się redlice zębów głębosza, redlice
zębów kultywatora, talerze i zęby zgrzebła. Redlice zębów kultywatora w przypadku
jednostronnego zużycia należy obrócić, a elementy zużyte wymienić na nowe. Do
mocowania nowych elementów należy używać tylko typowych śrub.
- 24 -
Wymianę elementów należy przeprowadzać na maszynie opuszczonej na podłoże, po
wyłączeniu silnika ciągnika. Aby wymieniane redlice zębów głębosza nie stykały się z
podłożem należy podłożyć wytrzymałe podkładki (np. drewniane klocki o grubości ok. 10 cm)
pod zęby sąsiednie. W przypadku wymiany pozostałych elementów nie ma potrzeby
stosowania podkładek, gdyż po wsparciu na zębach głębosza nie stykają się one z
podłożem. Po opuszczeniu maszyny, wyłączeniu silnika i zaciągnięciu hamulca ręcznego
należy sprawdzić stabilność agregatu ciągnik-maszyna.
UWAGA
Wszystkie czynności związane z demontażem i montażem zużytych elementów
głębosza lub pługa zębowo-talerzowego należy wykonywać na twardym równym
podłożu, po opuszczeniu maszyny na podłoże lub podpory.
UWAGA
Podczas wymiany części roboczych należy stosować właściwe narzędzia i
rękawice ochronne.
5.5. Wykrywanie i usuwanie niesprawności
Jakość uprawy w określonych warunkach glebowych zależy od prędkości, stanu
elementów roboczych i regulacji. Zbyt niska prędkość uprawy powoduje słabe odrzucanie
gleby przez elementy robocze i w efekcie gorsze spulchnianie gleby i częstsze zapchania.
Minimalna prędkość wynosi 7 km/h dla pługa zębowo-talerzowego i 5 km/h dla głębosza. W
przypadku nieprawidłowości należy sprawdzić stan elementów roboczych i skorygować
regulacje tak, aby uzyskać zadowalający efekt uprawy. Występujące niesprawności mogą
wpłynąć niekorzystnie, na jakość pracy agregatu, podwyższać koszty zabiegu, a także
prowadzić do uszkodzenia zarówno maszyny jak i ciągnika.
Tabela 2. Tabela przyczyn niesprawności oraz sposobu ich usuwania
Usterka, niesprawność
- przód ciągnika ma tendencje
do unoszenia się
- częste zapchania głębosza
- częste zapchania talerzy
- słabe odkładanie gleby przez
talerze,
- słabe zagłębianie zębów
głębosza
- nierównomierna głębokość
uprawy
- niewłaściwa praca wału
- niewłaściwa praca zgrzebła
- nierówności na styku kolejnych
przejazdów
Przyczyna
Sposób naprawy
Zbyt małe dociążenie przodu.
WAŻNE: Obciążenie przedniej
osi ciągnika nie może być
mniejsze niż 20% jego masy
własnej.
- zbyt mała prędkość robocza
- zbyt duże zagłębienie talerzy
- zbyt mała prędkość robocza
Sprawdzić, czy klasa ciągnika jest zgodna
z zaleceniami instrukcji obsługi. Jeżeli nie
– zmienić ciągnik. Jeżeli tak – sprawdzić i
jeżeli potrzeba dodać odpowiednią liczbę
obciążników osi przedniej.
- zwiększyć prędkość roboczą
- zmniejszyć zagłębienie talerzy
- zwiększyć prędkość roboczą
- złe wypoziomowanie maszyny
- wypoziomować maszynę wzdłużnie
górnym łącznikiem
- wymienić redlice
- wypoziomować maszynę poprzecznie
wieszakiem dolnego cięgła ciągnika
- ustawić koła na równej wysokości
- ustawić wał na właściwej wysokości
- ustawić zgrzebło na właściwej wysokości
- prowadzić ciągnik w odpowiedniej
odległości od poprzedniego przejazdu
- zużyte redlice
- złe poprzeczne
wypoziomowanie maszyny
- złe ustawienie kół
- złe ustawienie wału
- złe ustawienie zgrzebła
- niewłaściwe prowadzenie
ciągnika
PAMIĘTAJ !
Praca narzędziem niesprawnym, źle wyregulowanym może prowadzić do
poważnych zagrożeń dla obsługującego i osób postronnych. Zauważone
niesprawności i uszkodzenia należy natychmiast usuwać.
- 25 -
5.6. Instrukcja smarowania
Do smarowania maszyny należy używać wyłącznie smarów stałych mineralnych.
Przed wciśnięciem lub nałożeniem smaru, punkty smarowania należy dokładnie oczyścić.
Okresowemu smarowaniu podlegają:
- łożyska kół kopiujących (w pługu i głęboszu),
- łożyska talerzy i wału (w pługu),
- śruby regulacyjne wału (w pługu),
- przeguby kuliste siłownika hydraulicznego (w pługu).
Tabela 3. Miejsca smarowania
Lp. Miejsce smarowania
Częstotliwość
Rodzaj smaru
1.
10 godzin pracy
10 godzin pracy
po sezonie
po sezonie
Smar grafitowy
Smar ŁT-42
Nafta “Antykor”
Smar “Antykor”
2.
3.
4.
Powierzchnia gwintów śrub
Piasty kół kopiujących
Przemywanie powierzchni roboczych
Konserwacja powierzchni roboczych
6. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH
6.1. Dostawa i montaż
Załadunek maszyny na środki transportu i rozładunek może odbywać się za pomocą
wózka widłowego lub innych urządzeń dźwigowych, przy czym jako zaczepy do urządzeń
dźwigowych należy wykorzystywać oznaczone elementy ramy nośnej (stojak zawieszenia,
tylne uchwyty narzędzia współpracującego) zapewniające stabilność podczas
przemieszczania. Sposób dostawy zależy od kompletacji maszyny. Może to być pług
zębowo-talerzowy lub głębosz oraz oddzielnie wał lub zgrzebło współpracujące. Narzędzie
współpracujące z pługiem lub głęboszem należy połączyć z ramą nośną za pomocą ramion
przyłączeniowych wsuwając je pomiędzy uchwyty na belce tylnej i łącząc z uchwytami na
belce przedniej. Ramę narzędzia współpracującego łączymy z ramionami przyłączeniowym
za pomocą sworzni i śrub regulacyjnych. Montaż powinny wykonywać dwie osoby.
UWAGA
Przy załadunku maszyny na środki transportowe liny lub łańcuchy należy
zaczepić w miejscach oznaczonych przez producenta piktogramami.
6.2. Transport maszyny na ciągniku
!!! UWAGA !!!
ZABRONIONY jest transport po drogach publicznych na układzie TUZ ciągnika,
gdy szerokość konstrukcyjna maszyny przekracza 3 metry.
Maszynę należy unieść podnośnikiem hydraulicznym na wysokość zapewniającą
minimalny prześwit transportowy 25 cm. Po drogach publicznych mogą być transportowane
na ciągniku tylko te wersje maszyn, których szerokość transportowa nie przekracza
dopuszczalnej szerokości 3 m. A więc do ruchu po drogach publicznych nie jest dopuszczony
pług zębowo-talerzowy o szerokości roboczej 3 m, gdyż skrajnie wału wystają poza gabaryt
3 m. Na czas transportu po drogach publicznych maszynę należy oznakować zgodnie z
wymaganiami Kodeksu Drogowego. Kompletne oznakowanie to:
- tablica wyróżniająca mocowana w uchwycie znajdującym się z tyłu na środku maszyny,
- boczne światła odblaskowe barwy żółtej samochodowej (oznakowanie stałe na bokach
maszyny).
- 26 -
dwie przenośne tablice ostrzegawcze mocowane w uchwytach znajdujących się z tyłu
na bokach ramy wału tylnego lub zgrzebła, tablice powinny być wyposażone w światła
zespolone i odblaskowe czerwone widoczne z tyłu oraz białe światła pozycyjne widoczne
z przodu.
Tablice ostrzegawcze należy pewnie zamocować w uchwytach, a wtyczkę połączyć z
gniazdem instalacji elektrycznej ciągnika. Przed przystąpieniem do transportu należy
sprawdzić działanie świateł. Dopuszczalna prędkość transportowa ciągnika z maszyną
wynosi 15 km/h. Na drogach o gorszej nawierzchni należy ją obniżyć do 10 km/h, a na
drogach polnych do 5 km/h. Podczas wymijania i wyprzedzania innych pojazdów, omijania
przeszkód i przejazdów przez duże nierówności na polu i drogach polnych należy zachować
szczególną ostrożność, szczególnie podczas transportu pługa z wałem i głębosza ze
zgrzebłem z uwagi na ich dużą długość.
-
UWAGA !
Zabrania się przejazdów po drogach publicznych bez odpowiedniego
oznakowania (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r.
Dz. U. nr 32/2003 poz. 262 + zmiany z 2004 Dz.U. Nr 169 poz.1773).
Maszyna transportowana po drogach publicznych na układzie zawieszenia
ciągnika musi być obowiązkowo wyposażona w przenośne tablice świetlnoostrzegawcze i trójkątną tablicę wyróżniającą pojazdy wolnobieżne mocowane do
specjalnych uchwytów zamontowanych na maszynie.
7. DEMONTAŻ
Maszyna użytkowana zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji obsługi zachowuje
trwałość przez wiele lat, ale zużyte lub uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. W
przypadku uszkodzeń awaryjnych (pęknięcia i deformacja ram) pogarszających, jakość pracy
i stwarzających niebezpieczeństwo w dalszej eksploatacji należy przeprowadzić kasację.
Demontaż maszyny powinien być wykonywany na równym i twardym podłożu przez osoby
uprzednio zaznajomione z jej budową. Demontaż i wymianę elementów roboczych należy
wykonywać zgodnie z tabelami zawartymi w katalogu części wymiennych. W przypadku
elementów zużytych należy postępować zgodnie z punktem „Kasacja”.
UWAGA
Przed przystąpieniem do czynności demontażu należy głębosz, pług zębowotalerzowy lub pług talerzowy odłączyć od ciągnika.
Wszystkie elementy złączne wykonane są ze znormalizowanych elementów
przystosowanych do metrycznych kluczy. W przypadku śrub mocujących sekcje robocze do
ramy należy stosować klucze oczkowe gięte. Ze względu na masę elementów agregatu
przekraczających 20 kg (rama), podczas demontażu należy korzystać z urządzeń
podnośnikowych lub demontaż powinny wykonywać 2 osoby.
UWAGA
Urządzenia podnośnikowe stosowane podczas demontażu, może obsługiwać
jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
8. KASACJA
Kasację maszyny należy przeprowadzić po uprzednim całkowitym jego demontażu
oraz weryfikacji elementów maszyny. Podczas demontażu należy grupować części ze
względu na rodzaj materiału. Zużyte elementy z metali żelaznych należy przekazać
pogrupowane do punktów skupu tych metali.
- 27 -
9. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Dane techniczne głębosza serii U476, pługa zębowo-talerzowego serii U039 i pługa
talerzowego U038 przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela. 4. Charakterystyka techniczna
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Głębosz ze zgrzebłem
1
2
2
3
4
5
6
Wymiary gabarytowe głębosza
- szerokość
- długość bez zgrzebła
- długość ze zgrzebłem
- wysokość
Głębosz
- ilość zębów głębosza
- rozstaw zębów głębosza
- głębokość robocza
- zabezpieczenie zębów
Zgrzebło
- szerokość zgrzebła
- liczba zębów sprężystych
- liczba rzędów zębów
- podziałka zębów
- odległość między rzędami
- masa zgrzebła
Masa głębosza
Masa głębosza ze zgrzebłem
Prędkość robocza głęboszowania
Min. zapotrzebowanie mocy
U476
U476/1
U476/2
U476/3
mm
mm
mm
mm
2300
1060
2450
1370
3000
1060
2450
1370
1900
1060
2450
1370
2300
1060
2450
1370
szt.
m
m
-
3
0,750
do 0,45
m
szt.
szt.
mm
mm
kg
kg
kg
km/h
kW/KM
2,25
24
3
95
350
80
425
505
Pług zębowo-talerzowy z wałem
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dane producenta
Wymiary gabarytowe pługa zębowo-talerzowego z wałem
- szerokość bez wału
mm
- szerokość z wałem
mm
- długość bez wału
mm
- długość z wału
mm
- wysokość
mm
Głębosz
- ilość zębów głębosza
szt.
- rozstaw zębów głębosza
m
- głębokość robocza
m
- zabezpieczenie zębów
Kultywator
- liczba zębów kultywatora
szt.
- podziałka poprzeczna
mm
- głębokość robocza
mm
Pług talerzowy
- liczba talerzy
szt.
- średnica talerzy
mm
- podziałka poprzeczna
mm
- kąt natarcia
(°)
- głębokość robocza
m
Wał pierścieniowo-rurowy
- liczba rur
szt.
- liczba pierścieni
szt.
- średnica wału na rurach
m
- szerokość robocza wału
m
Masa pługa z wałem
kg
Masa wału
kg
Prędkość robocza
km/h
Min. zapotrzebowanie mocy
kW/KM
- 28 -
4
1
0,750
do 0,45
do 0,45
bezpiecznik ścinany
3,00
32
3
95
350
110
500
610
min. 5
94 / 128
70 / 96
2
1,50
do 0,45
290
-
2,25
24
3
95
350
80
375
455
23 / 32
47 / 64
U039
U039/1
2550
2880
2080
2860
1370
3300
3630
2080
2860
1370
3
0,750
do 0,45
4
0,750
do 0,45
bezpiecznik ścinany
2
750
do 200
3
750
do 200
6
610
375
20 - 40
do 0,20
8
610
375
20 - 40
do 0,20
6
19
0,40
2,80
1130
225
6
24
0,40
3,55
1310
275
min. 7
90 / 120
120 / 165
cd. Tabela 4
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Pług talerzowy z wałem
16 Wymiary gabarytowe pługa talerzowego z wałem
- szerokość bez wału
mm
- szerokość z wałem
mm
- długość bez wału
mm
- długość z wału
mm
- wysokość
mm
17 Pług talerzowy
- liczba talerzy
szt.
- średnica talerzy
mm
- podziałka poprzeczna
mm
- kąt natarcia
(°)
- głębokość robocza
m
18 Wał pierścieniowo-rurowy
- liczba rur
szt.
- liczba pierścieni
szt.
- średnica wału na rurach
m
- szerokość robocza wału
m
19 Masa pługa talerzowego z wałem
kg
20 Masa wału
kg
21 Prędkość robocza
km/h
22 Min. zapotrzebowanie mocy
kW/KM
23
Dane producenta
U038
U038/1
2550
2880
1580
2360
1370
3300
3630
1580
2360
1370
6
610
375
20 - 40
do 0,20
8
610
375
20 - 40
do 0,20
6
19
0,40
2,80
905
225
6
24
0,40
3,55
1000
275
min. 7
60 / 80
80 / 105
2
450 / 550
2
450 / 550
Koło kopiujące
- liczba kół
- średnica koła na bieżni / na ostrodze
szt.
mm
Pomiary wielkości geometrycznych i mas podane w charakterystyce technicznej wykonano z dokładnością 1%
- 29 -
KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH
Sposób posługiwania się katalogiem.
Katalog części wymiennych zawiera kolejne zespoły montażowe głębosza, pługa zębowotalerzowego i pługa talerzowego oznaczone odpowiednimi numerami tablic. Katalogiem
należy się posługiwać w następujący sposób:
- ustalić przynależność wymienianej części do odpowiedniego zespołu montażowego wg
tablic,
- znaleźć potrzebną część na tablicy montażowej kierując się numerem odsyłacza z rysunku
zespołu.
Części wymienne można zakupić u producenta, pisząc na jego adres lub kontaktując się
telefonicznie; należy wówczas podać:
- dokładny adres zamawiającego,
- symbol kultywatora
- numer fabryczny kultywatora,
- rok produkcji,
- numer wydania instrukcji obsługi,
- dokładną nazwę części lub zespołu,
- symbol KTM, numer części zamiennej lub normę,
- liczbę sztuk,
- warunki płatności.
Wszystkie znormalizowane elementy można zakupić w ogólnodostępnej sprzedaży.
- 30 -
Tablica 1. GŁĘBOSZ ze ZGRZEBŁEM serii U476
Poz.
rys.
Nazwa kompletu
lub części
Symbol KTM lub
numer normy
U476
U476/1
U476/2
U476/3
1
1
2
2
3
3
24
2
1
1
2
2
4
4
32
2
1
1
2
2
1
1
32
2
1
1
2
2
2
2
32
2
3
3
4
4
1
1
2
2
1
Rama głębosza kpl.
2
Rama zgrzebła kpl.
3
4
5
6
7
8
Ramię przyłączeniowe
Podpora kpl.
Trzon zęba głębosza
Redlica wymienna
Ząb zgrzebła
Koło podporowe kpl.
1476-01-001
1476-01-001a
1476-02-001
1476-02-001a
1476-03-001
1476-04-001
1476-05-001
1476-05-002
1476-02-002
1476-00-001
Śruba M20x95-12,9 – bezpiecznik ścinany
Sworznie mocowania zębów
PN-83/M-82343
1476-00-002
- 31 -
Ilość sztuk
Tablica 2. PŁUG ZĘBOWO-TALERZOWY z WAŁEM serii U039
Poz.
rys.
Nazwa kompletu
lub części
1
Rama pługa kpl.
2
Rama wału pierścieniowo-strunowego kpl.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Trzon zęba głębosza
Redlica wymienna
Podcinacz
Ząb kultywatora kpl.
Talerz
Słupica talerza
Wychylne ramię kpl.
Śruba regulacyjna talerzy
Wał pierścieniowo-strunowy
12 Śruba regulacyjna wału
13 Koło podporowe z ostrogą kpl.
Podpora kpl.
Śruba M20x95-12,9 – bezpiecznik ścinany
Sworznie mocowania zębów
- 32 -
Symbol KTM lub
numer normy
Ilość sztuk
U039
U039/1
1039-01-001
1039-01-001a
1039-02-001
1039-02-001a
1476-05-001
1476-05-002
1476-05-003
1039-03-001
1039-04-001
1039-04-002
1039-04-003
1039-04-004
1039-02-002
1039-02-002a
1039-02-003
1476-00-002
1
1
3
3
6
2
6
6
6
1
1
2
2
1
1
4
4
8
3
8
8
8
1
1
2
2
1476-04-001
PN-83/M-82343
1476-00-002
2
3
3
2
4
4
Tablica 3. PŁUG TALERZOWY z WAŁEM serii U038
Poz.
rys.
Nazwa kompletu
lub części
1
Rama pługa kpl.
2
Rama wału pierścieniowo-strunowego kpl.
3
4
5
6
7
Talerz
Słupica talerza
Wychylne ramię kpl.
Śruba regulacyjna talerza
Wał pierścieniowo-strunowy
8
9
Śruba regulacyjna wału
Koło podporowe z ostrogą kpl.
Podpora kpl.
- 33 -
Symbol KTM lub
numer normy
Ilość sztuk
U038
U038/1
1038-01-001
1038-01-001a
1039-02-001a
1039-02-001b
1039-04-001
1039-04-002
1039-04-003
1039-04-004
1039-02-002a
1039-02-002b
1039-02-003
1476-00-002
1
1
6
6
6
1
1
2
2
1
1
8
8
8
1
1
2
2
1476-04-001
2
2

Podobne dokumenty