Zał. nr 7 OPZ

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 7 OPZ
Załącznik nr 7 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.
Zakres podstawowy
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie realizacji zadania 2.3.2 i 2.3.3
Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017, na potrzeby
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, obejmująca:
1) opracowanie szczegółowej, spójnej koncepcji merytorycznej szkoleń oraz harmonogramu
realizacji programu stałych szkoleń dla pracowników organów ochrony zabytków, dotyczących
procedury administracyjnej i przepisów prawnej ochrony zabytków (na poziomie
podstawowym i zaawansowanym) oraz powiązanych z nimi szkoleń dotyczących kompetencji
miękkich w zakresie komunikacji z otoczeniem, związanych z pracą w urzędzie ochrony
zabytków (na poziomie podstawowym), przewidzianych do realizacji w 2017 r. dla wszystkich
województw z terenu RP;
2) opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych w ilości do 250 egz. na potrzeby szkoleń na
poziomie podstawowym dla każdego z zakresów merytorycznych i do 170 egz. na poziomie
zaawansowanym dla szkoleń dotyczących procedury administracyjnej i przepisów prawnej
ochrony zabytków, i przekazanie ich uczestnikom szkoleń, w tym przekazanie po 10 egz.
wszystkich materiałów szkoleniowych na potrzeby Narodowego Instytutu Dziedzictwa
i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego;
3) zorganizowanie i realizację w 2017 r. cyklu szkoleń na poziomie podstawowym w zakresie
procedur administracyjnych i przepisów prawnej ochrony zabytków oraz powiązanych z nimi
szkoleń dotyczących kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z otoczeniem, dla
pracowników organów ochrony zabytków z wszystkich województw z terenu RP, w zakresie
obejmującym:
a) w odniesieniu do szkoleń z zakresu procedur administracyjnych i przepisów prawnej
ochrony zabytków - przeszkolenie na poziomie podstawowym od 220 do 240 osób
poprzez organizację 8 dwudniowych szkoleń w grupach ok. 30 osobowych;
b) w odniesieniu do szkoleń dotyczących kompetencji miękkich w zakresie komunikacji
z otoczeniem - przeszkolenie na poziomie podstawowym od 220 do 240 osób
poprzez organizację 12 dwudniowych szkoleń w grupach ok. 20 osobowych;
4) zorganizowanie i realizację w 2017 r. cyklu szkoleń na poziomie zaawansowanym w zakresie
procedur administracyjnych i przepisów prawnej ochrony zabytków dla pracowników organów
ochrony zabytków z wszystkich województw z terenu RP w zakresie obejmującym
przeszkolenie od 120 do 160 osób, poprzez organizację 4 trzydniowych spotkań
warsztatowych w układzie modułowym równoległym w grupach po ok. 20 osób;
5) opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych uwzględniających korekty wynikające
z doświadczeń realizacji szkoleń w 2017 r. w ilości po 10 egz. każdego rodzaju na potrzeby
Narodowego Instytutu Dziedzictwa i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego;
6) konsultacje mailowe uczestników szkoleń z trenerami zaangażowanymi w realizację usługi
szkoleniowej w porozumieniu z Zamawiającym i na tej podstawie opracowanie – na
zakończenie cyklu szkoleń - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i stawiane problemy
do publikacji na platformie cyfrowej lub na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
1. CEL SZKOLEŃ
Celem szkoleń określonym w zadaniu 2.3.2 i 2.3.3 Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki
nad Zabytkami na lata 2014-2017, jest podniesienie poziomu kompetencji pracowników organów
ochrony zabytków w zakresie stosowania i wykładni prawa, obejmującego w szczególności przepisy
ZP/NID/10/2016
prawa ochrony zabytków, stosowania procedur administracyjnych, przepisów karnych i egzekucyjnych.
Nieodzowne jest także podniesienie kompetencji specjalistycznych w zakresie wykorzystywania
mechanizmów negocjacyjnych, mediacyjnych oraz partycypacji społecznej w procesie decyzyjnym
organów ochrony zabytków. Efektywność działania urzędów konserwatorskich w dużej mierze zależna
jest od umiejętności komunikacyjnych pracowników, którzy w tym zakresie wymagają szkoleń
specjalistycznych dotyczących kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z otoczeniem.
W założeniu szkolenia są skierowane do pracowników Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i ich
delegatur oraz pracowników samorządowych organów ochrony zabytków, działających na podstawie
porozumienia z właściwym wojewodą. W ramach szkoleń na poziomie podstawowym wszyscy
uczestnicy, w każdym z województw, powinni otrzymać ten sam zakres wiedzy.
Szkolenie składa się z dwóch zakresów merytorycznych: prawnego dotyczącego określonych
zagadnień prawa ochrony zabytków i stosowania procedur administracyjnych oraz dotyczącego
kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z otoczeniem. W odniesieniu do szkoleń z prawa
ochrony zabytków i stosowania procedur administracyjnych mają być one prowadzone na dwóch
poziomach zaawansowania: podstawowym i zaawansowanym, podczas gdy szkolenia z kompetencji
miękkich w zakresie komunikacji z otoczeniem prowadzone będą wyłącznie na poziomie
podstawowym.
Oba zakresy szkolenia, prawny i dotyczący kompetencji miękkich, muszą być powiązane merytorycznie
i logistycznie, stanowiąc integralną całość.
Zamawiający będzie wydawać uczestnikom potwierdzenie ukończenia szkolenia w formie certyfikatu.
2. ZAŁOŻENIA CYKLU SZKOLEŃ
1) W założeniu szkolenia mają uwzględniać udział pracowników urzędów ochrony zabytków ze
wszystkich województw. Szkolenia mają charakter dobrowolny. Pracowników na szkolenia zgłaszają
dyrektorzy wojewódzkich urzędów ochrony zabytków oraz kierownicy jednostek w przypadku
organów samorządowych ochrony zabytków lub osoby przez nich upoważnione.
W całym roku 2017 w ramach niniejszego zlecenia, przewiduje się przeszkolenie na poziomie
podstawowym od 220 do 240 osób oraz od 120 do 160 osób w ramach szkoleń zaawansowanych.
Szkolenia na poziomie podstawowym realizowane będą w terenie, w stolicach wybranych
województw lub w innych miastach wskazanych przez właściwych Wojewódzkich Konserwatorów
Zabytków, zaś warsztaty na poziomie zaawansowanym wyłącznie w Warszawie.
Pierwsze szkolenie na poziomie podstawowym powinno odbyć się na początku 2017 r., z kolei
szkolenia na poziomie zaawansowanym powinny rozpocząć się w drugim kwartale 2017 r. Cykl
szkoleń przewidzianych na 2017 r. należy zamknąć nie później niż 8 grudnia 2017 r.
2) Po stronie Wykonawcy pozostaje ustalenie terminu szkolenia podstawowego i przeprowadzenie
naboru uczestników z danego obszaru, w porozumieniu z odpowiednimi Wojewódzkimi Urzędami
Ochrony Zabytków. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje udział
w pełnym szkoleniu, obejmującym oba zakresy merytoryczne. Należy przewidzieć możliwość
dopuszczenia uczestników z innych województw. Każdorazowo, po przeprowadzeniu naboru
w każdym z województw Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę uczestników szkolenia.
W przypadku szkoleń zaawansowanych nabór uczestników będzie prowadzony w porozumieniu i
we współpracy z Zamawiającym.
3) W przypadku szkoleń na poziomie podstawowym zakłada się przeszkolenie max. 240 osób.
Wymaga to organizacji 8 dwudniowych szkoleń w grupach ok. 30 osobowych z zakresu procedury
ZP/NID/10/2016
administracyjnej i przepisów prawnej ochrony zabytków i 12 dwudniowych szkoleń w grupach ok.
20 osobowych z kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z otoczeniem.
4) W przypadku szkoleń na poziomie zaawansowanym zakłada się przeszkolenie max. 160 osób
z zakresu procedury administracyjnej i przepisów prawnej ochrony zabytków. Wymaga to
organizacji 4 trzydniowych spotkań w układzie modułowym równoległym w grupach po ok. 20
osób.
5) Wykonawca ma obowiązek zapewnić właściwe miejsce szkolenia, zaplecze techniczne, materiały
szkoleniowe oraz catering dla uczestników.
Wykonawca nie zapewnia przejazdów/ noclegów dla uczestników szkoleń.
Catering dla uczestników w trakcie jednego dnia szkoleniowego powinien objąć dwie przerwy kawowe
oraz lunch:
5). 1. przerwa kawowa - wymóg minimalny:
a. kawa parzona w termosach + mleko (co najmniej 20g na osobę), cukier w kostkach
(co najmniej 2 kostki na osobę);
b. herbata w torebkach, różne warianty smakowe do wyboru czarna, zielona, owocowa
(co najmniej 1 herbata na osobę w każdej przerwie kawowej) + cukier w kostkach
(co najmniej 2 kostki na osobę), cytryna pokrojona w plastrach;
c. wrzątek wg potrzeb uczestników, musi być dostępny do końca spotkania;
d. woda niegazowana z cytryną serwowaną w dzbankach (co najmniej 2 litry na każdej przerwie
kawowej);
e. ciasta pieczone - co najmniej 2 rodzaje podzielone w taki sposób, aby były dostępne na
każdej przerwie kawowej);
Przerwy kawowe są organizowane przez Wykonawcę w sali lub przed salą, w której odbywa się
spotkanie.
5). 2. lunch - wymóg minimalny:
Lunch serwowany będzie w obiekcie, w wydzielonym miejscu umożliwiającym uczestnikom zjedzenie
posiłku w grupie, przy stolikach lub w formie bufetu.
Na lunch powinny składać się:
a. zupa,
b. drugie danie (2 dania ciepłe do wyboru) np. ziemniaki, danie mięsne, porcja ryby lub
wegetariańskie, zestaw surówek lub warzywa gotowane),
c. kompot lub sok podawany w dzbankach (co najmniej 0,3 litra na osobę)
Gramatura żywności w przeliczeniu na porcję:
L.p.
1
2
3
4
Nazwa
j.m.
Zupa
Porcja mięsa, ryby, dania mięsnego
Ziemniaki pieczone
Ryż, ziemniaki, kasza, kluski, makaron
litr
gr.
gr.
gr.
ZP/NID/10/2016
minimalna
gramatura/na
osobę
0,25
150
200
150
5
6
7
8
Surówki
Sałatki
Warzywa gotowane
Ciasta i ciastka
gr.
gr.
gr.
gr.
150
150
150
150
6) Harmonogram na rok 2017 realizacji programu stałych szkoleń dla pracowników organów ochrony
zabytków na poziomie podstawowym w obu zakresach merytorycznych i zaawansowanym dla
szkoleń z prawa ochrony zabytków i stosowania procedur administracyjnych, powinien zawierać
lokalizację i przybliżony czas realizacji szkolenia, zakres tematyczny oraz dane osób prowadzących
szkolenie lub jego poszczególne części. Do harmonogramu należy dołączyć program
jednostkowego szkolenia, z podziałem na dni szkoleniowe, w obu zakresach merytorycznych i na
obu poziomach zaawansowania.
Opracowując harmonogram należy zachować możliwie krótką przerwę między szkoleniami z obu
zakresów merytorycznych dla grupy uczestników z danego województwa. Powinny się one odbyć w
przeciągu jednego miesiąca, maksymalnie 6 tygodni. Kolejność szkoleń jest dowolna.
Realizacja każdego etapu szkolenia powinna być zakończona przesłaniem Zamawiającemu
sprawozdania (pisemnie lub drogą elektroniczną) zawierającego miejsca i terminy zrealizowanych
szkoleń oraz kopie list obecności. Sprawozdania z realizacji poszczególnych etapów będą podstawą
do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego za dany etap zamówienia1.
7) Kadra wykładowców i trenerów, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie przedmiot
zamówienia, powinna posiadać zarówno wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej w
zakresie realizowanej przez daną osobę tematyki, jak i praktyczne doświadczenie w zakresie
prowadzenia szkoleń we wskazanym obszarze. Wykonawca jest zobowiązany dołożyć wszelkich
starań, aby zapewnić jednorodny poziom szkolenia podstawowego prowadzonego we wszystkich
województwach na terenie Polski, a także utrzymać ciągłość merytoryczną i organizacyjną w
przypadku szkoleń podstawowych i zaawansowanych. W przypadku niedyspozycyjności
któregokolwiek z wykładowców/trenerów Zamawiający jest zobowiązany, w uzgodnieniu z
Zamawiającym, do zorganizowania zastępstwa na tym samym poziomie merytorycznym – na
zasadach określonych w umowie.
8) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania merytorycznego koordynatora dla szkoleń z prawa
ochrony zabytków i stosowania procedur administracyjnych oraz merytorycznego koordynatora dla
szkoleń z zakresu kompetencji miękkich, których zadaniem z ramienia Wykonawcy będzie
współpraca z Zamawiającym w kwestii opracowania materiałów szkoleniowych oraz koordynacja
realizacji zadania pod względem merytorycznym.
9) Materiały szkoleniowe mają odpowiadać zakresem merytorycznym tematyce szkolenia,
w szczególności nie mogą to być wydruki prezentacji multimedialnych wykorzystywanych w trakcie
szkolenia. Materiały te powinny zawierać usystematyzowane, aktualne informacje z danego zakresu
tematycznego, podane w sposób syntetyczny, zrozumiały, z jednoczesnym podaniem przykładów
ułatwiających zrozumienie poruszanego problemu. Materiały szkoleniowe powinny być opracowane
przez kadrę wykładowców i trenerów, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie
przedmiot zamówienia, zapewniając by wykładowca/trener prowadzący szkolenie z danego zakresu
tematycznego był również autorem lub współautorem materiałów szkoleniowych dotyczących tego
zakresu tematycznego. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały szkoleniowe przygotowane
1
Zamawiający zastrzega, że protokoły odbioru za poszczególne etapy będą przygotowywane przez Wykonawcę lub
Zamawiającego, w zależności od wyboru Zamawiającego.
ZP/NID/10/2016
na szkolenia testowe, przeprowadzone w grudniu 2015 r., jako materiał wyjściowy do
wykorzystania przy opracowaniu materiałów na potrzeby realizacji niniejszego zlecenia. Materiały
szkoleniowe powinny być przygotowane we współpracy z Zamawiającym. Dodatkowo Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zgłoszenia własnych propozycji problemów i przykładów, które
Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić.
10)
Po zakończeniu całego cyklu szkoleń we wszystkich województwach materiały szkoleniowe
powinny zostać ponownie przeanalizowane i poprawione. Ostateczna wersja powinna uwzględniać
autokorekty zespołu wykładowców/trenerów, uzupełnienia wprowadzone w odpowiedzi na uwagi
lub wnioski uczestników szkoleń zgłaszane w trakcie ich trwania oraz ewentualne dodatkowe
przykłady z praktyki omawiane w trakcie spotkań, wniesione przez uczestników szkoleń. Korekta
materiałów powinna być przeprowadzona we współpracy i w porozumieniu z Zamawiającym.
2.1. SZKOLENIA W ZAKRESIE PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ I PRZEPISÓW PRAWNEJ
OCHRONY ZABYTKÓW
a) Szkolenia na poziomie podstawowym
Szkolenia na poziomie podstawowym z zakresu procedury administracyjnej i przepisów prawnej
ochrony zabytków powinny się odbyć w stolicach województw lub innych miastach wskazanych przez
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i objąć pracowników wszystkich organów
ochrony zabytków z tych terenów, w sumie od 220 do 240 osób. Szkolenie powinno trwać dwa dni,
każdy dzień szkoleniowy powinien trwać maksymalnie 8 godzin zegarowych (2 x 3 godz. zajęć plus
przerwy). Grupa szkoleniowa powinna liczyć do ok. 30 osób.
Wykonawca nie zapewnia przejazdów/ noclegów dla uczestników szkoleń.
Celem szkolenia podstawowego w zakresie prawa jest przekazanie wiedzy w ramach dwóch bloków
tematycznych: prawa materialnego oraz prawa procesowego (procedury administracyjnej). W ramach
pierwszego bloku (dnia) omówione powinny być podstawowe zagadnienia związane ze stosowaniem
prawa (w szczególności: źródła prawa, budowa przepisu prawa, podział norm prawnych), oraz z
problematyką wykładni prawa (w szczególności: rodzaje wykładni, reguły wykładni, wnioskowania
prawnicze, zasady prawne). Następnie przedstawione powinny być problemy związane ze specyfiką
stosowania prawa (wykładnia pojęć niedookreślonych, uznanie administracyjnym, luzy decyzyjne) w
odniesieniu do przepisów prawa ochrony zabytków. W drugim dniu szkolenia omówione powinny
zostać zagadnienia związane ze stosowaniem Kodeksu postepowania administracyjnego w odniesieniu
do spraw załatwianych przez pracowników organów ochrony zabytków (w szczególności przepisy
zawarte w rozdziałach: 2, 5, 6,7, 8 i 10 Działu 1 k.p.a. oraz w rozdziałach: 1-4, 6, 7, 9, 10 Działu 2)
k.p.a.. W ramach wskazanego zakresu tematycznego w szczególny sposób rozwinięte powinny być
zagadnienia związane z określaniem kręgu stron postepowania, prowadzeniem postepowania
dowodowego, a także uzasadnianiem decyzji administracyjnych. Propozycje tematów szkolenia oraz
ich zakres merytoryczny powinny być przygotowane we współpracy z Zamawiającym. Dodatkowo
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia własnych propozycji i uwag, do których
Wykonawca będzie zobowiązany się zastosować.
Szkolenie powinno mieć formę wykładu, wzbogaconego o elementy angażujące uczestników, w tym
dyskusje czy gry aktywizujące. Istotne jest aby przekazywana wiedza miała wymiar praktyczny, w tym
sensie, że prowadzący powinni odwoływać się do konkretnych przykładów z praktyki funkcjonowania
urzędu ochrony zabytków (decyzji organów ochrony zabytków i orzecznictwa sądowego). Oczekuje
się, że wykładowcy zidentyfikują występujące w praktyce problemy i udzielą właściwych wskazówek
jak należy je rozwiązywać.
ZP/NID/10/2016
Materiały szkoleniowe powinny zawierać usystematyzowane, aktualne informacje z danego zakresu
tematycznego, podane w sposób syntetyczny i zrozumiały dla osób nie posiadających wykształcenia
prawniczego. Materiały powinny jedynie w niezbędnym zakresie przytaczać treść przepisów prawa, w
celu ich wyjaśnienia lub skomentowania. Materiały powinny zawierać praktyczne przykłady obrazujące
lub wyjaśniające omawiane zagadnienia, w tym przykłady z orzecznictwa sądowo-administracyjnego.
b) Szkolenia na poziomie zaawansowanym
Szkolenia na poziomie zaawansowanym mają z założenia stanowić uzupełnienie posiadanej już przez
pracowników organów ochrony zabytków wiedzy a także wiedzy zdobytej na szkoleniu podstawowym.
Zakłada się, że osoby uczestniczące w szkoleniu na poziomie zaawansowanym nie wymagają
zapoznania się z danym zagadnieniem od podstaw, a jedynie potrzebują dodatkowych wyjaśnień lub
wskazówek związanych z praktycznym stosowaniem przepisów prawa. Szkolenia zaawansowane mają
dotyczyć zarówno zagadnień prawa materialnego, jak i procesowego, oraz dotyczyć następujących
sześciu tematów, w określonym ogólnie zakresie:
1) Decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków:
a. Wpis do rejestru zabytków – przesłanki merytoryczne oraz aspekty proceduralne
b. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków – warunki formalne oraz sposób konstruowania
prawidłowego uzasadnienia
c. Pozwolenia organów ochrony zabytków (stosowanie art. 36 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).
2) Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków:
a. Tryby rektyfikacji decyzji (sprostowanie, uzupełnienie, wyjaśnienie)
b. Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji organów ochrony zabytków
c. Podstawy wznowienia postępowania w sprawach decyzji organów ochrony zabytków
3) Instrumenty kształtowania krajobrazu kulturowego:
a. Problematyka ochrony krajobrazu i krajobrazu kulturowego oraz utworzenie parku
kulturowego (warunki, uchwała rady gminy i jej treść, skutki, wpływ uchwały o
ustanowieniu parku kulturowego na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego)
b. Uwzględnianie ochrony zabytków w audycie krajobrazowym
c. Ochrona zabytków a formy ochrony przyrody i ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
d. Ochrona zabytków a ochrona drzew i krzewów
e. Ochrona zabytków w systemie ocen oddziaływania na środowisko
4) Ochrona zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a. Ochrona zabytków jako wartość chroniona w planowaniu przestrzennym
b. Ustalenia aktów planistycznych a ochrona zabytków (uwzględnianie ochrony
zabytków, w tym zabytków archeologicznych w dokumentach planistycznych, relacje
pomiędzy ochroną w dokumentach planistycznych a ochroną na podstawie wpisu do
rejestru zabytków)
c. Zakres współdziałania służb ochrony zabytków w postępowaniu planistycznym
(uzgadnianie i opiniowanie projektów planu, procedura współdziałania, sposób
formułowania wniosków do planu)
d. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako instrument ochrony
zabytków (dopuszczalny zakres regulacyjny ustaleń decyzji, kompetencje do
uzgadniania i opiniowania projektów aktów, procedura współdziałania, sposób
formułowania uzgodnień i opinii)
5) Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków:
a. Decyzje organów ochrony zabytków w ramach nadzoru konserwatorskiego (przesłanki
wydania i warunki formalne decyzji)
ZP/NID/10/2016
b. Postępowanie egzekucyjne w zakresie zapewnienia wykonania decyzji wydawanych
przez organy ochrony zabytków (rola wojewódzkiego konserwatora zabytków w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawa i obowiązki w postępowaniu,
sposób formułowania pism/wniosków w toku postępowania)
c. Postępowanie karne w sprawie przestępstw i wykroczeń z zakresu ochrony zabytków
(rola wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu, prawa i obowiązki w
postępowaniu, sposób formułowania pism/wniosków w toku postępowania).
6) Archeologia:
a. Definicja
zabytku
archeologicznego
(odniesienie
do
pojęcia
zabytku
niearcheologicznego, odwołanie się do przepisów Konwencji z La Valetta),
b. Przepisy dotyczące rzeczy znalezionych (własność zabytków i rzeczy znalezionych,
procedura przyznawania nagród za odkrycia i rola wojewódzkiego konserwatora
zabytków w tej procedurze)
c. Ewidencjonowanie zabytków archeologicznych (Krajowa ewidencja zabytków
archeologicznych, wzór dokumentacji, archeologia w gminnej ewidencji zabytków)
d. Zadania i kompetencje organów ochrony zabytków w zakresie ochrony zabytków
archeologicznych – decyzje administracyjne (przesłanki, procedura),
e. Kontrola i nadzór nad zachowaniem zabytków archeologicznych (zadania i
kompetencje organów ochrony zabytków wraz z elementami procedury).
f. Ochrona dziedzictwa podmorskiego (zadania i kompetencje organów ochrony
zabytków, współpraca z Urzędami Morskimi, porównanie przepisów ochrony zabytków
z przepisami Kodeksu morskiego, w tym zasady postępowania z mieniem wydobytym
z morza).
Propozycje tematów szkolenia oraz ich zakres merytoryczny powinny być przygotowane we
współpracy z Zamawiającym. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia własnych
propozycji i uwag, do których Wykonawca będzie zobowiązany się zastosować.
Szkolenia na poziomie zaawansowanym powinny być zorganizowane w powtarzalnych,
kilkutematycznych blokach, prowadzonych równolegle przy założeniu, że szkolenie z każdego z
tematów trwa min. 6 godzin zegarowych (2 x 3 godz.). Uczestnicy szkoleń powinni mieć możliwość
wyboru interesujących ich tematów, minimum 2 z proponowanego zakresu lub więcej jeżeli pozwolą
na to możliwości organizacyjne.
Jedna tura (blok) szkolenia na poziomie zaawansowanym powinna trwać 3 dni. Należy zorganizować 4
tury, tematycznie odpowiadające zainteresowaniu pracowników urzędów ochrony zabytków, dla 120
do 160 osób. Grupa szkoleniowa powinna liczyć ok. 20 osób.
Szkolenie powinno mieć formę warsztatu z elementami wykładu, z zastosowaniem metod
angażujących uczestników oraz pozostawieniem odpowiedniej ilości czasu na rozwiązywanie
problemów stawianych przez uczestników szkoleń. Istotne jest, aby przekazywana wiedza miała
wymiar praktyczny, dlatego też prowadzący powinni odwoływać się do konkretnych przykładów z
praktyki funkcjonowania urzędu ochrony zabytków (decyzji organów ochrony zabytków i orzecznictwa
sądowego). Oczekuje się, że wykładowcy zidentyfikują występujące w praktyce problemy i udzielą
właściwych wskazówek jak należy je rozwiązywać.
Materiały szkoleniowe powinny zawierać usystematyzowane informacje z danego zakresu
tematycznego, podane w sposób syntetyczny, zrozumiały. Materiały powinny jedynie w niezbędnym
zakresie przytaczać treść przepisów prawa, w celu ich wyjaśnienia lub skomentowania. Materiały
powinny zawierać praktyczne przykłady obrazujące lub wyjaśniające omawiane zagadnienia, w tym
przykłady z orzecznictwa sądowo-administracyjnego a także przykłady w formie tzw. case studies. W
ZP/NID/10/2016
wybranych wypadkach (szczególnie w zakresie dotyczącym postępowania egzekucyjnego w
administracji i postępowania karnego) materiały powinny zawierać tzw. wzory dokumentów.
2.2 SZKOLENIA DOTYCZĄCE KOMPETENCJI MIĘKKICH
Szkolenia na poziomie podstawowym
Szkolenia na poziomie podstawowym dotyczące kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z
otoczeniem powinny się odbyć w stolicach wybranych województw lub innych miastach wskazanych
przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i objąć pracowników wszystkich organów
ochrony zabytków z tych terenów, w sumie od 220 do 240 osób. Szkolenie powinno trwać dwa dni
szkoleniowe, każdy maksymalnie 8 godzin zegarowych (2 x 3 godz. zajęć plus przerwy). Grupa
szkoleniowa powinna liczyć do ok. 20 osób.
Celem szkolenia podstawowego w zakresie kompetencji miękkich jest usprawnienie komunikacji
interpersonalnej i wyposażenie pracowników urzędów ochrony zabytków w narzędzia umożliwiające
właściwe wykonywanie obowiązków służbowych bez ponoszenia emocjonalnych kosztów własnych
wynikających z warunków pracy. Zadaniem szkoleń jest pomoc w zrozumieniu zachowań własnych
oraz interesariuszy i przygotowanie pracowników urzędów ochrony zabytków do kontaktu z
interesariuszami w sytuacji presji czasu i presji środowiska oraz sytuacji rzeczywistego konfliktu lub
potencjalnego konfliktu.
Uczestnicy szkoleń powinni zostać zapoznani z modelami zachowań i powstających relacji w różnych
sytuacjach
charakterystycznych dla pracy w urzędzie ochrony zabytków Wśród poruszanych
zagadnień powinny się znaleźć m.in. takie kwestie jak: relacje i zaufanie, asertywność, radzenie sobie
z emocjami i stresem oraz podstawy interwencji kryzysowej, a także komunikowanie oczekiwań i
potrzeb oraz ćwiczenia usprawniające sposób argumentacji i umiejętności przekonywania.
Koncepcja szkolenia musi być spójna i zawierać czytelny cel. Propozycje tematów szkolenia oraz ich
zakres merytoryczny powinny być przygotowane we współpracy z Zamawiającym. Powinny zostać one
poprzedzone analizą warunków pracy w urzędzie ochrony zabytków, a szkolenie odpowiadać
konkretnym potrzebom pracowników. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia
własnych propozycji i uwag, do których Wykonawca będzie zobowiązany się zastosować.
Szkolenie powinno mieć formę interaktywną. Istotne jest aby przekazywana wiedza miała wymiar
praktyczny, w tym sensie, że prowadzący powinni odwoływać się do konkretnych przykładów z
praktyki funkcjonowania urzędu ochrony zabytków. Metodyka szkolenia powinna zakładać włączenie
scenek inspirowanych rzeczywistymi sytuacjami oraz wykorzystanie gier szkoleniowych. Oczekuje się
zatem, że trenerzy zidentyfikują występujące w praktyce problemy w zakresie komunikacji z
otoczeniem i udzielą właściwych wskazówek jak należy je rozwiązywać.
Materiały szkoleniowe powinny zawierać usystematyzowane informacje z danego zakresu
tematycznego poruszanego na szkoleniu, podane w sposób syntetyczny, zrozumiały, zawierać
komentarz teoretyczny do zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia z jednoczesnym podaniem
przykładów ilustrujących omawiane problemy lub sytuacje, w tym przykłady w formie tzw. case
studies. Prezentowane przykłady muszą się odnosić do specyfiki pracy w urzędzie ochrony zabytków.
Wykonawca nie zapewnia przejazdów/ noclegów dla uczestników szkoleń.
ZP/NID/10/2016
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
a) Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy materiały wyjściowe
niezbędne do opracowania harmonogramu szkoleń i materiałów szkoleniowych.
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 45 dni od dnia zawarcia umowy szczegółową
koncepcję merytoryczną szkoleń, harmonogram planowanych szkoleń oraz materiały
szkoleniowe na potrzeby szkoleń na poziomie podstawowym oraz szkoleń na poziomie
zaawansowanym w formie elektronicznej na adres wskazany w umowie. Zamawiający w ciągu
3 dni roboczych2 od ich otrzymania zgłosi ewentualne uwagi. Wykonawca zobowiązany jest do
poprawienia harmonogramu i materiałów zgodnie z uwagami Zamawiającego i przekazania
Zamawiającemu poprawionego harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych w wersji
elektronicznej i drukowanej (format a5 lub a4, zbindowane i oprawione) w ilości 10 egz.,
w terminie 3 dni roboczych od otrzymania uwag Zamawiającego.
Wraz z ww. materiałami, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osoby/osób
dedykowanych do realizacji szkoleń z zakresu prawa materialnego, co do których Zamawiający
nie stawiał wymagań w SIWZ.
c) Termin realizacji zamówienia w zakresie realizacji szkoleń w 2017 r.: od dnia 1 stycznia 2017
r. do dnia 10 listopada 2017 r.
d) Przebieg realizacji szkoleń będzie podlegał okresowej analizie i weryfikacji przez
Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w co najmniej dwóch
spotkaniach w siedzibie Zamawiającego, w terminie o którym zostanie poinformowany
z 7 - dniowym wyprzedzeniem, w celu przedstawienia pisemnego sprawozdania z przebiegu
szkoleń, omówienia przebiegu kolejnych etapów realizacji szkoleń i wprowadzenia
niezbędnych korekt merytorycznych w materiałach szkoleniowych oraz ewentualnych
koniecznych korekt organizacyjnych.
W przypadku konieczności wprowadzenia korekt merytorycznych w materiałach
szkoleniowych, Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od spotkania lub w trakcie trwania
spotkania, poinformuje pisemnie/mailem Wykonawcę o wspomnianych swoich uwagach w tym
zakresie. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego w dalszym
sposobie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w korekcie materiałów opracowywanej po
zakończeniu realizacji szkoleń3.
W przypadku konieczności wprowadzenia korekt organizacyjnych usprawniających realizację
zadania, Zamawiający w terminie do 2 dni roboczych od spotkania lub w trakcie trwania
spotkania, poinformuje pisemnie/mailem Wykonawcę o wspomnianych swoich uwagach w tym
zakresie oraz ewentualnym sposobie ich poprawienia/ usprawnienia/ zmodyfikowania.
Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego w dalszym sposobie
realizacji przedmiotu zamówienia4.
e) Akceptacja przez Zamawiającego protokołów odbioru kolejnych etapów pracy stanowić będzie
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentów płatności
w celu realizacji zapłaty.
2
Dla potrzeb przedmiotu zamówienia przyjmuje się, iż dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku, który nie jest
dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2015 r., poz. 90 ze
zm.).
3
Wszelkie dodatkowe korekty merytoryczne nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu.
4
Wszelkie dodatkowe korekty organizacyjne nie podlegają dodatkowemu wynagrodzeniu.
ZP/NID/10/2016
f)
Na zakończenie cyklu szkoleniowego w 2017 r. Wykonawca przekaże Zamawiającemu
materiały szkoleniowe uwzględniające korekty wynikające z doświadczeń realizacji szkoleń
w 2017 r., w wersji elektronicznej, w terminie do 17 listopada 2017 r. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość zgłoszenia uwag po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi w terminie
2 dni roboczych od przekazania materiałów przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany
do ich wprowadzenia w terminie 3 dni roboczych i przekazania poprawionych materiałów
szkoleniowych Zamawiającemu, w wersji elektronicznej i drukowanej (format a5 lub a4,
zbindowane i oprawione) w ilości 10 egz.
g) Odbiór ostatniego etapu prac (potwierdzony protokołem odbioru), powinien nastąpić nie
później niż do dnia 30 listopada 2017 r.
h) Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą będą odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej
oraz telefonicznie, a także w trakcie spotkań w siedzibie Zamawiającego.
II.
Zakres objęty opcją
1. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, które polega na zwiększeniu ilości szkoleń oraz
opracowania harmonogramu ich realizacji oraz wydruku materiałów szkoleniowych ponad zakres
opisany w pkt I OPZ, tj. obejmujący:
1) wydruk materiałów szkoleniowych w ilości do 120 egz. na potrzeby szkoleń na poziomie
podstawowym dla każdego z zakresów merytorycznych i do 80 egz. na poziomie
zaawansowanym dla szkoleń dotyczących procedury administracyjnej i przepisów prawnej
ochrony zabytków, i przekazanie ich uczestnikom szkoleń;
2) opracowanie harmonogramu oraz zorganizowanie i realizację w 2017 r. cyklu szkoleń na
poziomie podstawowym w zakresie procedur administracyjnych i przepisów prawnej ochrony
zabytków oraz powiązanych z nimi szkoleń dotyczących kompetencji miękkich w zakresie
komunikacji z otoczeniem, dla pracowników organów ochrony zabytków ze wszystkich
województw z terenu RP, w zakresie obejmującym:
a) w odniesieniu do szkoleń z zakresu procedur administracyjnych i przepisów prawnej
ochrony zabytków - przeszkolenie na poziomie podstawowym max. 120 osób
poprzez organizację max. 4 dwudniowych szkoleń w grupach ok. 30
osobowych;
b) w odniesieniu do szkoleń dotyczących kompetencji miękkich w zakresie komunikacji
z otoczeniem - przeszkolenie na poziomie podstawowym max. 120 osób poprzez
organizację max. 6 dwudniowych szkoleń w grupach ok. 20 osobowych;
3) opracowanie harmonogramu oraz zorganizowanie i realizację w 2017 r. cyklu szkoleń na
poziomie zaawansowanym w zakresie procedur administracyjnych i przepisów prawnej
ochrony zabytków dla pracowników organów ochrony zabytków z wszystkich województw z
terenu RP w zakresie obejmującym przeszkolenie max. 80 osób, poprzez organizację 2
trzydniowych spotkań warsztatowych w układzie modułowym równoległym w grupach po
ok. 20 osób;
2. Realizacja przez Zamawiającego prawa opcji jest dobrowolna, a wskazane w pkt 1 powyżej ilości
dni szkoleniowych i egzemplarzy materiałów objęte prawem opcji stanowią limit prawa opcji.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy
Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta, bądź skorzysta w niepełnym zakresie (poniżej
przewidzianego limitu).
3. Warunki skorzystania z prawa opcji zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do siwz.
ZP/NID/10/2016
4. Realizacja szkoleń w zakresie objętym opcją odbywa się na zasadach określonych dla szkoleń
w ramach zakresu podstawowego, przy czym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
harmonogram szkoleń objętych opcją w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego
oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.
ZP/NID/10/2016

Podobne dokumenty