Odnowa centrum wsi Ujazd etap III - Budujesz

Komentarze

Transkrypt

Odnowa centrum wsi Ujazd etap III - Budujesz
Sygn. akt: KIO/UZP 1394/09
POSTANOWIENIE
z dnia 9 listopada 2009 r.
Krajowa Izba Odwoławcza -
w składzie:
Przewodniczący:
Małgorzata Rakowska
Członkowie:
Ewa Sikorska
Luiza Łamejko
Protokolant:
Paulina Zalewska
wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy/po otwarciu rozprawy* w dniu 9 listopada 2009 r.
odwołania/ wniesionego/wniesionych* przez Barbarę Jeziorską i Michała Jeziorskiego
prowadzących działalność gospodarczą pod firmą ASDROG s.c. Barbara Jeziorska,
Michał Jeziorski Zakład Drogowo-Budowlany z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 112 od rozstrzygnięcia przez zamawiającego
Gminę Ujazd, 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6 protestu z dnia 3 września 2009 r.,
przy
udziale
Konsorcjum
gospodarczą pod firmą
firm:
Bogumiła
Sabeli
prowadzącego
działalność
„ALFA-TRANS” Łódź z siedzibą w Łodzi, 93-649 Łódź,
ul. Kolumny 471 (lider konsorcjum); Krzysztofa Karolczaka prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Krzysztof Karolczak
s.c. z siedzibą w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. 20 stycznia 145L, zgłaszającego
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego*
postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
1
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu
Zamówień
Publicznych
na
rzecz
Barbary
Jeziorskiej
i
Michała
Jeziorskiego
prowadzących działalność gospodarczą pod firmą ASDROG s.c. Barbara Jeziorska,
Michał Jeziorski Zakład Drogowo-Budowlany z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Spalska 112 kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć
tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego/uiszczonych* wpisu/wpisów* i
zasądzić na rzecz Gminy Ujazd, 97-225 Ujazd, Plac Kościuszki 6 koszty postępowania w
kwocie 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy).
3. kosztami postępowania obciąŜa XXX
i nakazuje2:
1)
zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości XXX zł
XXX gr (słownie: XXX) z kwoty wpisu uiszczonego przez XXX,
2)
dokonać wpłaty kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz
XXX, stanowiącej XXX,
3)
dokonać wpłaty kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) przez XXX na rzecz
Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP,
4)
dokonać zwrotu kwoty XXX zł XXX gr (słownie: XXX) z rachunku dochodów
własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz XXX.
Uzasadnienie
Odwołujący, tj. Barbara Jeziorska i Michał Jeziorski prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą ASDROG s.c. Barbara Jeziorska, Michał Jeziorski Zakład
Drogowo-Budowlany z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim na posiedzeniu w dniu
9 listopada 2009 r., tj. przed rozprawą, cofnął odwołanie złoŜone do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 14 września 2009 r. w sprawie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:
„Zadanie 1 – Odnowa centrum wsi Ujazd etap III – remont Placu Kościuszki wraz z budową
kanalizacji deszczowej na Placu Kościuszki w Ujeździe.
Zadanie 2 – Odnowa centrum wsi Ujazd etap IV – oświetlenie Placu Kościuszki w Ujeździe.
Zadanie 3 – Odnowa centrum wsi Ujazd etap V – montaŜ małej architektury na Placu
Kościuszki w Ujeździe.” prowadzonego przez Gminę Ujazd.
2
Ze względu na fakt, Ŝe odwołanie moŜna cofnąć w kaŜdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie zgodnie z art. 189 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 191 ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oznacza, Ŝe postępowanie odwoławcze
podlega umorzeniu.
Dlatego teŜ postanowiono jak w sentencji.
Uwzględniając art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych skład orzekający
Izby postanowił zwrócić na rzecz Odwołującego 90 % kwoty uiszczonego wpisu, tj. jest
kwotę 9 000 zł., uwzględniając koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego w
wysokości 3 600,00 zł, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. z 2007 r., Nr 128, poz. 886 z późn. zm.).
Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.
Przewodniczący:
…………………………………
Członkowie:
………………………………….
………………………………….
_________
* niepotrzebne skreślić
1
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy.
2
Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy.
3

Podobne dokumenty