1 R-10

Komentarze

Transkrypt

1 R-10
nr str.
1
G£ÓWNY URZ¥D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa
Czêœæ
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
z
R-10
Sprawozdanie o skupie
produktów rolnych i leœnych
za .......... pó³rocze 2010 r.
wype³nionych przez
jednostkê sprawozdawcz¹
Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl
Urz¹d Statystyczny
10-959 Olsztyn
ul. Koœciuszki 78/82
Przekazaæ w terminie
do 9 lipca 2010 r. i 11 stycznia 2011 r.
Obowi¹zek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) oraz
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie programu badañ statystycznych statystyki publicznej na rok 2010 (Dz. U. z 2010 r. Nr 3, poz. 14).
(e-mail jednostki sprawozdawczej – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)
Sprawozdanie dotyczy skupu z terenu województwa .............................................................................
wype³nia US
Numer identyfikacyjny – REGON
(wpisywaæ od pierwszej kratki z lewej strony)
Uwaga! Sprawozdanie nale¿y wype³niaæ bardzo czytelnie, wpisuj¹c w jednej kratce tylko jedn¹ cyfrê, pocz¹wszy od pierwszej
kratki z lewej strony. W przypadku gdy liczba ma mniej cyfr, ni¿ liczba kratek w wierszu, pozosta³e kratki nale¿y pozostawiæ puste.
W rubryce ,,0” zapis nazwy produktu nie powinien wchodziæ na pole przeznaczone do zapisu symbolu produktu. Szczegó³owe
informacje o zasadach wype³niania formularza zawarte s¹ w „Objaœnieniach”.
Przepraszamy za utrudnienia.
Czy w ci¹gu okresu sprawozdawczego zajmowali siê
Pañstwo skupem produktów rolnych bezpoœrednio od
producentów rolnych?
Nazwa produktu
0
Symbol
produktu
TAK
(zobowi¹zuje jednostkê do wype³nienia i wys³ania
formularza)
NIE
(zobowi¹zuje jednostkê do wys³ania formularza)
Jednostka
miary
Ogó³em
w tym gospodarstwa
indywidualne
1
2
3
z³ z
VAT
Wartoœæ ogó³em
z³ bez
VAT
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
Uwaga: Wartoœæ podaæ w pe³nych z³otych. Do wartoœci skupu nie nale¿y dodawaæ dop³at za dowóz zbó¿, ziemniaków, rzepaku i rzepiku, buraków
cukrowych, tytoniu, cykorii, s³omy lnianej i konopnej. Wartoœæ dop³at nale¿y podaæ w oddzielnych wierszach. W wierszu „dt (q)” skup we³ny, pierza,
miodu, wosku i w³osia podaæ – w kg, mleka krowiego – w tys. l, a w wierszu „szt.” skup jaj kurzych konsumpcyjnych, jaj wylêgowych i drobiu
hodowlanego – w tys. szt.
nr str.
Nazwa produktu
Symbol
produktu
0
2
Jednostka
miary
Ogó³em
w tym gospodarstwa
indywidualne
1
2
3
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
szt.
dt (q)
z³ z
VAT
z³ bez
VAT
Uwaga: Wartoœæ podaæ w pe³nych z³otych. Do wartoœci skupu nie nale¿y dodawaæ dop³at za dowóz zbó¿, ziemniaków, rzepaku i rzepiku, buraków
cukrowych, tytoniu, cykorii, s³omy lnianej i konopnej. Wartoœæ dop³at nale¿y podaæ w oddzielnych wierszach. W wierszu „dt (q)” skup we³ny, pierza,
miodu, wosku i w³osia podaæ – w kg, mleka krowiego – w tys. l, a w wierszu „szt.” skup jaj kurzych konsumpcyjnych, jaj wylêgowych i drobiu
hodowlanego – w tys. szt.
(e-mail osoby sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie – WYPE£NIAÆ WIELKIMI LITERAMI)
...........................................................
(imiê, nazwisko i telefon osoby
sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie)
.............................................................
(miejscowoϾ, data)
.........................................................................
(piecz¹tka imienna i podpis osoby
dzia³aj¹cej w imieniu sprawozdawcy)
Objaœnienia
do formularza R-10 (sprawozdanie pó³roczne)
Uwaga: W e-mailu ka¿dy znak powinien zostaæ wpisany w odrêbnej kratce.
Przyk³ad wype³niania e-maila:
Z
E N O N
.
K O W A
L
S
K
I
@ X
X
X
.
A. W zakresie produktów rolnych
1. Sprawozdanie oznaczone symbolem R-10 jednostki
sprawozdawcze sporz¹dzaj¹ dwa razy w roku, tj. za ka¿de
pó³rocze oddzielnie ze skupu dokonanego w danym pó³roczu,
z wyj¹tkiem jednostek skupuj¹cych buraki cukrowe, które opracowuj¹ jedno sprawozdanie z ca³kowitego skupu buraków cukrowych w terminie ustalonym dla sprawozdania za II pó³rocze.
2. W sprawozdaniu nale¿y wykazaæ ca³kowity skup zarówno
w³asny, jak i zlecony przez inne jednostki, dokonany przez
w³asne punkty skupu bezpoœrednio od producentów rolnych.
3. Do skupu wykazywanego w sprawozdaniu nale¿y zaliczyæ dostarczone z w³asnych gospodarstw: zbo¿a i ziemniaki –
do w³asnych gorzelni, krochmalni i mieszalni pasz, owoce i warzywa – do w³asnych zak³adów owocowo-warzywnych, ¿ywiec
rzeŸny – do w³asnych ubojni (masarni), mleko – do w³asnych
mleczarni, produkty rolne – wyeksportowane w ramach indywidualnych umów eksportowo-importowych zawieranych bezpoœrednio przez jednostki sprawozdawcze z odbiorc¹ zagranicznym oraz materia³ siewny wyprodukowany we w³asnym gospodarstwie
i
sprzedawany
bezpoœrednio
innym
gospodarstwom rolnym do wysiewu itp.
4. W odpowiednim polu czêœci tytu³owej nale¿y wpisaæ, z ilu
czêœci sk³ada siê sprawozdanie. Je¿eli jednostka wype³ni³a
dwa druki, to wpisuje na pierwszym formularzu:
Czêœæ
zdawcz¹,
1
z
2
wype³nionych przez jednostkê sprawo-
Y
Y
Y
.
P
L
e) nieewidencjonowane odrêbnie w sprawozdawczoœci
statystycznej dostawy od cz³onków spó³dzielni produkcyjnych i pracowników gospodarstw rolnych,
f) grup producentów rolnych;
2) gospodarstw sektora publicznego, tj.:
a) pañstwowych gospodarstw rolnych przejêtych przez
Agencjê W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa i pozostaj¹ce w jej w³adaniu jako gospodarstwa skarbowe,
b) pañstwowych gospodarstw rolnych podporz¹dkowanych
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewodom,
c) gospodarstw spó³ek pañstwowych oraz pozosta³ych
pañstwowych gospodarstw rolnych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ rolnicz¹ (np. gospodarstwa pomocnicze przy
szko³ach œrednich i wy¿szych, domach pomocy spo³ecznej, domach wychowawczych, wiêzieniach), a tak¿e
od jednostek komunalnych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
rolnicz¹, m.in. jednostki samorz¹du terytorialnego, spó³ki
komunalne.
Ponadto w grupie tej bêd¹ znajdowa³y siê:
– dostawy ¿ywca rzeŸnego z w³asnych tuczarni do
zak³adów
miêsnych
przedsiêbiorstw
przemys³u
miêsnego,
– dostawy z w³asnej produkcji drobiu oraz jaj kurzych
konsumpcyjnych i wylêgowych do pañstwowych
zak³adów drobiarskich;
wype³nionych
3) wszystkie dostawy od rolniczych spó³dzielni produkcyjnych,
spó³dzielni kó³ek rolniczych i innych gospodarstw spó³dzielczych prowadz¹cych dzia³alnoœæ rolnicz¹;
Informacje o osobie sporz¹dzaj¹cej sprawozdanie, podpis
nale¿y wpisaæ tylko raz na ostatniej stronie formularza.
4) dostawy od gospodarstw spó³ek prywatnych krajowych
i zagranicznych, pozosta³ych jednostek w³asnoœci prywatnej
krajowej oraz w³asnoœci mieszanej sektora prywatnego.
a na drugim formularzu: czêœæ
przez jednostkê sprawozdawcz¹.
2
z 2
5. W wierszu ,,Sprawozdanie dotyczy skupu z terenu województwa...” nale¿y wpisaæ nazwê województwa, z którego
terenu dokonano skupu. Jednostki sprawozdawcze przesy³aj¹
wype³nione formularze sprawozdania R-10 do Urzêdu
Statystycznego w Olsztynie.
6. W odpowiednim polu czêœci tytu³owo-adresowej sprawozdania nale¿y umieœciæ czytelny numer identyfikacyjny jednostki sprawozdawczej wed³ug systemu REGON.
7. W rubryce 0 nale¿y wpisaæ kolejno nazwê i symbol
wszystkich skupionych produktów w pó³roczu sprawozdawczym (Wykaz produktów rolnych objêtych pó³rocznym sprawozdaniem R-10 podano w pkt C).
9. W rubryce 3 nale¿y wykazaæ tylko dostawy od gospodarstw indywidualnych opisanych w punkcie 8.1.
10. W rubrykach 2 i 3 w wierszach „z³” nale¿y podaæ ca³¹ nale¿n¹ dostawcom wartoœæ skupu, niezale¿nie od tego, czy
w danym pó³roczu sprawozdawczym nast¹pi³a wyp³ata za dostarczone produkty.
W wierszach ,,z³ z VAT” nale¿y wpisaæ wartoœæ brutto faktycznie wyp³acon¹ /nale¿n¹ producentom rolnym.
W wierszach ,,z³ bez VAT” nale¿y wpisaæ wartoœæ brutto pomniejszon¹ o wielkoœæ podatku VAT.
c) w³aœcicieli zwierz¹t gospodarskich nieposiadaj¹cych
u¿ytków rolnych,
Do wartoœci skupu nie nale¿y dodawaæ dop³at za dowóz
produktów (zbó¿, ziemniaków, rzepaku i rzepiku, buraków cukrowych, tytoniu, cykorii, s³omy lnianej i s³omy konopnej) nale¿nych producentom z tytu³u zwrotu kosztów za³adunku, dowozu
i wy³adunku do punktów skupu, magazynów lub odbiorców
wskazanych przez jednostki skupuj¹ce. Wyp³aty dop³at za dowóz ww. produktów nale¿y podaæ w oddzielnych wierszach na
koñcu sprawozdania, wpisuj¹c w rubryce 0, za dowóz jakiego
produktu by³a dop³ata i odpowiedni symbol (900-916), patrz
Wykaz produktów rolnych (pkt C).
d) gospodarstw
spó³ek
wyznaniowych,
Przy skupie produktów roœlinnych, których ostateczna wartoœæ nie mo¿e byæ ustalona w momencie dostawy (wartoœæ fak-
8. W rubryce 2 nale¿y wykazaæ dostawy od wszystkich producentów rolnych (wiersze w rubryce 2 mog¹ byæ wiêksze od
wierszy w rubryce 3). W rubryce 2 nale¿y wykazaæ dostawy z:
1) gospodarstw indywidualnych:
a) o powierzchni u¿ytków rolnych powy¿ej 1 ha,
b) o powierzchni u¿ytków rolnych do 1 ha,
cywilnych
i
organizacji
tyczna bêdzie ustalona po przeprowadzeniu badañ
laboratoryjnych), a dostawca otrzymuje tylko zaliczkê za dostarczony produkt, w sprawozdaniu nale¿y podaæ pe³n¹ iloœæ
dostarczonego produktu oraz wysokoœæ zaliczki wyp³aconej
w danym pó³roczu. Dop³aty do pe³nej wartoœci zaliczkowanych
produktów nale¿y wykazaæ w pó³roczu, w którym zostan¹
wyp³acone.
Przy skupie ¿ywca rzeŸnego wed³ug wagi i oceny poubojowej nie nale¿y wykazywaæ zaliczek wyp³aconych za sztuki przyjête w danym pó³roczu, a jeszcze nierozliczone.
11. Do skupu ziemniaków jadalnych nale¿y zaliczyæ ziemniaki przeznaczone do bezpoœredniego spo¿ycia a tak¿e ziemniaki przeznaczone do produkcji frytek, chipsów itp.
Do skupu ziemniaków przemys³owych nale¿y zaliczyæ
ziemniaki skupowane do gorzelni i krochmalni.
12. Do skupu zió³ nale¿y zaliczyæ tylko skup zió³ z upraw polowych.
13. Do skupu warzyw nale¿y zaliczyæ równie¿:
1) skup kapusty i ogórków kwaszonych po przeliczeniu na
œwie¿e, przy zastosowaniu przeliczników: dla kapusty – 1,6
i dla ogórków – 1,2;
2) susz warzyw w przeliczeniu na œwie¿e, przy zastosowaniu
przeliczników dla: cebuli – 12, selera – 9, marchwi – 11 i pietruszki – 8.
Warzywa skupowane w pêczkach nale¿y przeliczaæ na
wagê na podstawie nastêpuj¹cych wagowych norm przeliczeniowych w gramach za pêczek: boæwina – 100, buraki æwik³owe
z naci¹ – 800, cebula ze szczypiorkiem – 300, kalarepa z liœæmi
– 700, marchew z naci¹ – 600, natka (liœcie) koperku, pietruszki, selerów, szczypiorku – 50, pietruszka z naci¹ – 500, rzodkiewka – 200, selery z naci¹ – 400.
Warzywa skupowane na sztuki nale¿y przeliczaæ na wagê
na podstawie nastêpuj¹cych wagowych norm przeliczeniowych
w gramach za sztukê: kalafiory – 1300, kapusta bia³a wczesna
– 800, kukurydza cukrowa w kolbach – 150, sa³ata spod os³on –
100, sa³ata gruntowa – 400.
14. Do skupu owoców nale¿y zaliczaæ równie¿ susz œliwek,
jab³ek i gruszek po przeliczeniu na œwie¿e, przy zastosowaniu
przeliczników dla: œliwek – 5,0, jab³ek – 9,0, gruszek obieranych
i nieobieranych – 7,5.
15. Przy skupie ¿ywca rzeŸnego nale¿y ujmowaæ tylko sztuki
¿ywe, które zosta³y ca³kowicie rozliczone w danym pó³roczu
sprawozdawczym.
Natomiast sztuki ¿ywe, które zosta³y dostarczone do punktów skupu, ale nie dokonano rozliczeñ w danym okresie sprawozdawczym, nale¿y wykazaæ w nastêpnym pó³roczu.
Skup ¿ywca rzeŸnego wed³ug wagi i oceny poubojowej nale¿y wykazywaæ w wadze ¿ywej.
Do skupu ¿ywca rzeŸnego nale¿y równie¿ zaliczyæ pó³tusze
po przeliczeniu na wagê ¿yw¹, przy zastosowaniu nastêpuj¹cych przeliczników: byd³o – 1,91; cielêta – 1,67; trzoda
chlewna – 1,28; owce – 2,33; drób – 1,43.
16. Jednostki sprawozdawcze skupuj¹ce cielêta rzeŸne wykazuj¹ dodatkowo – na koñcu sprawozdania, w oddzielnym
wierszu – cielêta odsprzedane do dalszego chowu.
W rubryce 2 w wierszu ,,szt.” nale¿y wykazaæ ogóln¹ liczbê
ciel¹t odsprzedanych wszystkim producentom rolnym,
a w rubr. 3 – tylko cielêta odsprzedane indywidualnym rolnikom.
17. Do skupu skór surowych nale¿y zaliczyæ tylko skóry skupione bezpoœrednio od producentów rolnych.
18. W sprawozdaniu R-10 za II pó³rocze nale¿y wykazaæ
w odrêbnej pozycji (po wyszczególnieniu wszystkich produktów
rolnych) liczbê tylko w³asnych punktów skupu sta³ych (wed³ug
stanu na 31 XII) i sezonowych (wed³ug stanu w okresie sezonu). Liczbê punktów skupu nale¿y wpisaæ w rubryce 2 w wierszu oznaczonym symbolem ,,szt.”.
B. W zakresie produktów leœnych
1. Sprawozdanie R-10 jednostki sporz¹dzaj¹ raz w roku
w terminie ustalonym dla sprawozdania za II pó³rocze z danymi
za ca³y rok.
2. W sprawozdaniu nale¿y wykazaæ ca³kowity skup zarówno w³asny, jak i zlecony, dokonany przez w³asne punkty skupu.
3. W wierszu ,,Sprawozdanie dotyczy skupu z terenu
województwa ...” nale¿y wpisaæ nazwê województwa, z którego
terenu dokonano skupu. Jednostki sprawozdawcze przesy³aj¹
wype³nione formularze sprawozdania R-10 do tego urzêdu
statystycznego, na którego terenie maj¹ swoj¹ siedzibê.
4. W rubryce 0 nale¿y wpisaæ nazwê produktu i symbol produktu (Wykaz produktów leœnych objêtych sprawozdaniem
R-10 podano w pkt C).
5. W rubryce 2 nale¿y wykazaæ ca³kowity skup produktów
leœnych, a rubryki 3 nie nale¿y wype³niaæ.
6. Do skupu owoców leœnych œwie¿ych poza wymienionymi
nale¿y równie¿ zaliczyæ: g³óg, tarninê, jab³ka dzikie, szyszkojagody ja³owca pospolitego i inne owoce leœne.
7. Do skupu owoców leœnych nale¿y zaliczaæ równie¿ susz
bzu czarnego, jarzêbiny, ró¿y dzikiej, g³ogu i tarniny po przeliczeniu na œwie¿e, przy zastosowaniu przeliczników dla: bzu
czarnego – 5,5, jarzêbiny – 3,5, ró¿y dzikiej – 2,5, g³ogu – 3,5,
szyszkojagody ja³owca pospolitego – 2,0 i tarniny – 3,0.
8. Do skupu jagód leœnych œwie¿ych poza wymienionymi
nale¿y równie¿ zaliczyæ: borówki brusznice, ¿urawiny, je¿yny,
poziomki, maliny leœne i inne jagody leœne.
9. Do skupu jagód leœnych nale¿y zaliczaæ równie¿ susz borówki czernicy (jagody czarnej), borówki brusznicy, ¿urawiny,
je¿yny, poziomki i maliny leœnej, przy zastosowaniu przeliczników dla: borówki czernicy – 6,5, borówki brusznicy – 6,0, ¿urawiny – 8,0, je¿yny – 7,0, poziomki – 6,0 i maliny leœnej – 5,0.
10. Do skupu grzybów leœnych œwie¿ych poza wymienionymi nale¿y równie¿ zaliczyæ: g¹ski, rydze, opieñki, piestrzenice,
koŸlarze i inne grzyby leœne.
11. Do skupu grzybów leœnych nale¿y zaliczaæ równie¿ susz
grzybów po przeliczeniu na œwie¿e, przy zastosowaniu przelicznika – 10,0.
12. Do skupu zwierzyny ³ownej nale¿y zaliczyæ tusze (lub
ich czêœci) jelenia, daniela, sarny, muflona, dzika, zaj¹ca,
kuropatwy, ba¿anta, kaczki, gêsi i innych zwierz¹t ³ownych.
C. Wykaz produktów rolnych i leœnych do sporz¹dzania pó³rocznego sprawozdania R-10
Wyszczególnienie
A. Produkty rolne
Zbo¿a podstawowe konsumpcyjne
i paszowe . . . . . . . . . . . . . . .
pszenica konsumpcyjna . . . . . .
pszenica paszowa . . . . . . . . .
¿yto konsumpcyjne . . . . . . . . .
¿yto paszowe . . . . . . . . . . . .
jêczmieñ konsumpcyjny . . . . . .
jêczmieñ paszowy . . . . . . . . .
jêczmieñ browarny . . . . . . . . .
owies i mieszanki zbo¿owe
konsumpcyjne . . . . . . . . . . .
owies i mieszanki zbo¿owe
paszowe . . . . . . . . . . . . . .
pszen¿yto konsumpcyjne . . . . . .
pszen¿yto paszowe . . . . . . . . .
Gryka konsumpcyjna i paszowa . . . .
Proso konsumpcyjne i paszowe . . . .
Kukurydza konsumpcyjna . . . . . . .
Kukurydza paszowa . . . . . . . . . .
Zbo¿a podstawowe siewne . . . . . .
pszenica . . . . . . . . . . . . . .
¿yto . . . . . . . . . . . . . . . . .
jêczmieñ . . . . . . . . . . . . . .
owies i mieszanki zbo¿owe . . . . .
pszen¿yto . . . . . . . . . . . . . .
Gryka siewna . . . . . . . . . . . . .
Proso siewne . . . . . . . . . . . . .
Kukurydza siewna . . . . . . . . . . .
Str¹czkowe jadalne konsumpcyjne (nie
zaliczaæ grochu zielonego i fasoli szparagowej) . . . . . . . . . . . . . . . .
groch (suche ziarno) . . . . . . . .
fasola (suche ziarno) . . . . . . . .
Str¹czkowe jadalne siewne (groch) . .
Ziemniaki ogó³em . . . . . . . . . . .
wczesne . . . . . . . . . . . . . .
sadzeniaki . . . . . . . . . . . . .
póŸne: jadalne (³¹cznie z ziemniakami przeznaczonymi
na frytki i chipsy) . . . . . .
przemys³owe . . . . . . . .
w tym skrobiowe . . . .
Buraki cukrowe przemys³owe . . . . .
Oleiste przemys³owe i jadalne . . . . .
rzepak i rzepik przemys³owy . . . .
mak . . . . . . . . . . . . . . . . .
gorczyca . . . . . . . . . . . . . .
pozosta³e oleiste . . . . . . . . . .
Oleiste siewne . . . . . . . . . . . . .
rzepak i rzepik siewny . . . . . . .
inne oleiste siewne . . . . . . . . .
Len: s³oma nieodziarniona . . . . . .
w³ókno . . . . . . . . . . . . . .
nasiona . . . . . . . . . . . . .
Konopie: s³oma . . . . . . . . . . . .
w³ókno . . . . . . . . . . . .
nasiona . . . . . . . . . . .
a)
Symbol
produktu
Jednostka
miarya)
—
053
054
055
056
057
058
068
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
059
dt/z³
069
060
061
063
065
067
070
—
095
097
099
101
102
105
107
109
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
—
158
160
162
—
210
226
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
214
220
221
270
—
288
292
294
296
—
302
304
306
308
310
312
314
316
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
Dane liczbowe podaæ w pe³nych jednostkach miary; bez miejsc po przecinku.
Wyszczególnienie
Tytoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chmiel . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cykoria (korzenie) . . . . . . . . . . .
Zio³a (³¹cznie z r¹cznikiem) . . . . . .
Okopowe pastewne . . . . . . . . . .
Siano ³¹kowe . . . . . . . . . . . . . .
S³oma zbó¿ . . . . . . . . . . . . . . .
Str¹czkowe pastewne . . . . . . . . .
bobik paszowy (ziarno) . . . . . . .
groch paszowy (ziarno) . . . . . . .
³ubin paszowy (ziarno) . . . . . . .
pozosta³e paszowe (peluszka itp. ziarno) . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasiona roœlin motylkowych gruboziarnistych str¹czkowych (³ubin, peluszka, wyka, bobik, groch pastewny itp.)
Nasiona roœlin motylkowych drobnoziarnistych i traw . . . . . . . . . . . .
koniczyna . . . . . . . . . . . . . .
seradela . . . . . . . . . . . . . . .
pozosta³e (³¹cznie z trawami) . . . .
Nasiona roœlin okopowych . . . . . . .
Nasiona ogrodnicze . . . . . . . . . .
Materia³ szkó³karski . . . . . . . . . .
Warzywa ogó³em . . . . . . . . . . . .
kapusta . . . . . . . . . . . . . . .
cebula . . . . . . . . . . . . . . . .
marchew . . . . . . . . . . . . . .
buraki . . . . . . . . . . . . . . . .
ogórki . . . . . . . . . . . . . . . .
pomidory . . . . . . . . . . . . . .
kalafiory . . . . . . . . . . . . . . .
inne warzywa (pietruszka, pory,
selery, rzodkiewka, sa³ata,
rabarbar, chrzan, szparagi,
koper, groch zielony, fasola
szparagowa, brukselka itp.) . . . .
Owoce ogó³em (bez owoców leœnych) .
jab³ka . . . . . . . . . . . . . . . .
gruszki . . . . . . . . . . . . . . .
œliwki . . . . . . . . . . . . . . . .
brzoskwinie . . . . . . . . . . . . .
wiœnie . . . . . . . . . . . . . . . .
czereœnie . . . . . . . . . . . . . .
truskawki . . . . . . . . . . . . . .
maliny . . . . . . . . . . . . . . . .
porzeczki . . . . . . . . . . . . . .
agrest . . . . . . . . . . . . . . . .
orzechy w³oskie i laskowe . . . . . .
inne owoce . . . . . . . . . . . . .
Makowiny . . . . . . . . . . . . . . . .
Susz z zielonek . . . . . . . . . . . . .
Susz z ziemniaków . . . . . . . . . . .
Wiklina . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieczarki . . . . . . . . . . . . . . . .
Boczniak . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierœcieniak . . . . . . . . . . . . . .
Kwiaty . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pozosta³e produkty roœlinne . . . . . .
Symbol
produktu
Jednostka
miarya)
320
322
324
326
340
342
344
—
350
348
352
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
353
dt/z³
354
dt/z³
—
362
364
366
370
384
390
—
402
404
406
408
410
412
414
z³
dt/z³
dt/z³
z³
dt/z³
z³
z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
416
—
448
450
452
453
454
456
458
460
462
464
465
466
536
540
542
546
548
547
549
550
552
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
dt/z³
z³
z³
C. Wykaz produktów rolnych i leœnych do sporz¹dzania pó³rocznego sprawozdania R-10 (dok.)
Symbol
produktu
Jednostka
miarya)
Byd³o rzeŸne (bez ciel¹t) przeznaczone
na rynek krajowy . . . . . . . . . .
622
szt./dt/z³
w tym krowy . . . . . . . . . . . .
624
szt./dt/z³
Byd³o rzeŸne (bez ciel¹t) przeznaczone
na eksport . . . . . . . . . . . . .
634
szt./dt/z³
Cielêta rzeŸne na rynek krajowy . . . .
644
szt./dt/z³
Cielêta rzeŸne przeznaczone na
eksport . . . . . . . . . . . . . . .
650
Trzoda chlewna . . . . . . . . . . . .
Wyszczególnienie
Symbol
produktu
Jednostka
miarya)
Drób hodowlany . . . . . . . . . . . .
828
tys. szt./z³
Skóry surowe bydlêce . . . . . . . . .
832
szt./dt/z³
Skóry surowe cielêce . . . . . . . . .
834
szt./dt/z³
Skóry surowe œwiñskie . . . . . . . .
836
szt./dt/z³
Skóry surowe koñskie . . . . . . . . .
838
szt./dt/z³
szt./dt/z³
Skóry pozosta³e . . . . . . . . . . . .
840
szt./z³
662
szt./dt/z³
Skóry futerkowe . . . . . . . . . . . .
844
z³
w tym maciory . . . . . . . . . . .
672
szt./dt/z³
Padlina . . . . . . . . . . . . . . . . .
850
dt/z³
Owce rzeŸne na rynek krajowy . . . .
696
szt./dt/z³
Owce rzeŸne przeznaczone na eksport
704
szt./dt/z³
Pozosta³e produkty zwierzêce (szczecina, we³na angora, odpadki skór itp.)
852
z³
Konie rzeŸne na rynek krajowy . . . .
712
szt./dt/z³
Odsprzeda¿ ciel¹t rzeŸnych do chowu
860
szt.
Konie rzeŸne przeznaczone na eksport
714
szt./dt/z³
Drób rzeŸny . . . . . . . . . . . . . .
—
dt/z³
Dop³aty za dowóz (nie doliczaæ do
wartoœci ogó³em) . . . . . . . . . .
—
z³
720
dt/z³
s³omy lnianej . . . . . . . . . . . .
900
z³
s³omy konopnej . . . . . . . . . . .
902
z³
buraków cukrowych
. . . . . . . .
904
z³
cykorii . . . . . . . . . . . . . . . .
906
z³
Wyszczególnienie
kury . . . . . . . . . . . . . . . . .
kurczaki . . . . . . . . . . . . . . .
721
dt/z³
kaczki . . . . . . . . . . . . . . . .
722
dt/z³
gêsi . . . . . . . . . . . . . . . . .
723
dt/z³
indyki . . . . . . . . . . . . . . . .
724
dt/z³
pozosta³y drób . . . . . . . . . . .
725
dt/z³
zbó¿ . . . . . . . . . . . . . . . . .
910
z³
Prosiêta i warchlaki . . . . . . . . . .
728
szt./dt/z³
rzepaku i rzepiku przemys³owego .
912
z³
Mleko krowie
. . . . . . . . . . . . .
736
tys. l/z³
ziemniaków . . . . . . . . . . . . .
914
z³
Jaja kurze konsumpcyjne . . . . . . .
744
tys. szt./z³
tytoniu
916
z³
Jaja wylêgowe . . . . . . . . . . . . .
—
tys. szt./z³
—
szt.
kurze . . . . . . . . . . . . . . . .
754
tys. szt./z³
. . . . . . . . . . . . . . . .
908
szt.
pozosta³e . . . . . . . . . . . . . .
756
tys. szt./z³
We³na owcza . . . . . . . . . . . . .
760
kg/z³
sezonowe . . . . . . . . . . . . . .
909
szt.
—
dt/z³
karp . . . . . . . . . . . . . . . . .
766
dt/z³
pstr¹g . . . . . . . . . . . . . . . .
767
dt/z³
Owoce leœne ogó³em . . . . . . . . .
950
dt/z³
inne ryby . . . . . . . . . . . . . .
768
dt/z³
w tym: bez czarny . . . . . . . . .
951
dt/z³
Miód . . . . . . . . . . . . . . . . . .
770
kg/z³
jarzêbina . . . . . . . . . .
952
dt/z³
Wosk . . . . . . . . . . . . . . . . . .
772
kg/z³
ró¿a dzika . . . . . . . . . .
953
dt/z³
Pierze . . . . . . . . . . . . . . . . .
774
kg/z³
Jagody leœne ogó³em . . . . . . . . .
960
dt/z³
W³osie . . . . . . . . . . . . . . . . .
776
kg/z³
Bundz . . . . . . . . . . . . . . . . .
782
dt/z³
w tym borówka czernica
(czarna jagoda) . . . . . . .
961
dt/z³
Króliki . . . . . . . . . . . . . . . . .
786
dt/z³
Grzyby leœne ogó³em . . . . . . . . .
970
dt/z³
Zwierzêta hodowlane . . . . . . . . .
—
z³
798
szt./z³
w tym: kurki . . . . . . . . . . . .
971
dt/z³
podgrzybki . . . . . . . . .
972
dt/z³
Ryby s³odkowodne
. . . . . . . . . .
byd³o (bez ciel¹t) na rynek krajowy .
a)
. . . . . . . . . . . . . . .
Punkty skupu . . . . . . . . . . . . .
sta³e
B. Produkty leœne
byd³o (bez ciel¹t) przeznaczone na
eksport . . . . . . . . . . . . . . .
800
szt./z³
borowiki . . . . . . . . . . .
973
dt/z³
cielêta . . . . . . . . . . . . . . . .
804
szt./dt/z³
maœlaki . . . . . . . . . . .
974
dt/z³
trzoda chlewna . . . . . . . . . . .
808
szt./z³
Zwierzyna ³owna ogó³em (tusze) . . .
980
dt/z³
owce . . . . . . . . . . . . . . . .
816
szt./z³
konie na rynek krajowy . . . . . . .
822
szt./z³
. . . . . . . . . . .
981
dt/z³
konie przeznaczone na eksport . .
824
szt./z³
sarny . . . . . . . . . . . .
982
dt/z³
zwierzêta futerkowe . . . . . . . .
826
szt./z³
dziki
983
dt/z³
Dane liczbowe podaæ w pe³nych jednostkach miary; bez miejsc po przecinku.
w tym: jelenie
. . . . . . . . . . . .

Podobne dokumenty