Karta informacyjna ulgi PDF

Komentarze

Transkrypt

Karta informacyjna ulgi PDF
Strona:
1z2
KARTA INFORMACYJNA
Nr edycji:
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. (56) 62-18-200, fax. (56) 62-18-553
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/
Wyszczególnienie
Nazwa usługi
Podstawa prawna
Departament/osoba
odpowiedzialna
Wymagane dokumenty
Opłaty
Miejsce składania
dokumentów
Sposób i termin
załatwienia
Tryb odwoławczy
Uwagi i dodatkowe
informacje
Formularze/wnioski do
pobrania
VII.05.01/01
KARTA
INFORMACYJNA
NR FK.2
ulgi dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej (nie dotyczy opłat
podwyŜszonych) - umorzenie, odroczenie oraz rozłoŜenie na raty
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz.
60 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.
311),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający sie o pomoc inna niŜ de minimis lub pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312)
Departament Finansów, Wydział Księgowości Funduszy Celowych, Leszek Murawski
tel. 56 / 62 -18 - 428
- wniosek o przyznanie ulgi, ze sprecyzowaniem jej rodzaju,
- informacje o uzyskanej pomocy publicznej (przedstawienie wszystkich zaświadczeń o
pomocy de minimis otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat podatkowych, licząc od daty
ostatnio udzielonej pomocy) lub oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy publicznej,
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności,
- aktualne sprawozdania finansowe,
- informacje i dokumenty potwierdzające waŜny interes Strony lub interes publiczny,
- informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (zakres terytorialny
prowadzonych usług, charakter świadczonych usług, odbiorcy usług),
- inne materiały i dokumenty, waŜne z punktu widzenia Wnioskodawcy, dla rzetelnego
rozpatrzenia wniosku
dokumenty naleŜy składać w pokoju nr 317 (II piętro) lub w pokoju nr 425a (III piętro)
decyzję wydaje się bez zbędnej zwłoki - w ciągu 30 dni lub dłuŜszym w przypadku spraw
szczególnie skomplikowanych zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
na decyzję przysługuje odwołanie, kierowane do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
-
Opracował: Joanna Dombek, redaktor BIP w Departamencie Finansów
Sprawdził: Paweł Adamczyk, Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zatwierdził: Marek Smoczyk, Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona:
2z2
Karta niezgodności
Nr edycji:
Dokument dostępny w sieci – kopia nadzorowana, wydruk – kopia informacyjna.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VII.03.01/01