Toruń, 1 czerwca 2011 rok ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NA

Komentarze

Transkrypt

Toruń, 1 czerwca 2011 rok ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NA
Toruń, 1 czerwca 2011 rok
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy odpowiedzi
Nr ogłoszenia: 125114 – 2011, z dnia 23.05.2011r.
Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 129846 – 2011, z dnia 26.05.2011r.
W nawiązaniu do pytań przesłanych dnia 01.06.2011 r. udzielamy odpowiedzi:
PYTANIE NR 1
Wnosimy o włączenie w zakres ubezpieczenia następującej klauzuli dedykowanych dla sprzętu
elektronicznego:
Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż ubezpieczyciel. odpowiada za szkody
w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia
zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące
takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.
Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub
warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach
konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy
barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze
siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w
urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowowstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne
narzędzia np.: wiertła, frezy.
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty
odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas
ustalania wysokości sumy ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ NR 1
Proponujemy, aby do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie miała
klauzula o następującej treści:
1
Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, iż ubezpieczyciel.
odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy
na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy
środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.
Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub
warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach
konserwacji, takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy
barwiące, filmy, nośniki dźwięku i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze
siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w
urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych (poduszka wodna, głowica fal udarowowstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz wszelkiego rodzaju wymienne
narzędzia np.: wiertła, frezy.
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są
tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty
odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas
ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.
PYTANIE NR 2
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZOZ – klauzula EIB 41 /rozliczenia
składek/ - dodatnie w treści zapisu, iż klauzula ta nie ma zastosowania do ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej ZOZ.
ODPOWIEDŹ NR 2
Nie wyrażamy zgody na modyfikację zapisów Klauzuli EIB 41 /rozliczenia składek/.
Jednocześnie informujemy, iż zostanie ona wykreślona z listy klauzul dodatkowych
mających zastosowanie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki
zdrowotnej.
2