IRDH575 - Pro-Mac

Komentarze

Transkrypt

IRDH575 - Pro-Mac
IRDH575
IRDH575
Przekaźnik kontroli izolacji
sieci AC, 3AC, DC
z funkcją lokalizacji doziemień
Opis urządzenia
Izometry serii IRDH575 służą do kontroli stanu izolacji sieci AC,3(N)AC, 0...793V,
DC0...650V pracujących w układzie IT. Dzięki użyciu metody pomiarowej AMPPlus są
one przystosowane do pracy w nowoczesnych sieciach zasilających i sterowniczych
zawierających przekształtniki energoelektroniczne (prostowniki, napędy falownikowe AC
i tyrystorowe DC, zasilacze UPS).
W połączeniu z ewaluatorami serii EDS4... i przekładnikami pomiarowymi tworzy system
EDS (Earth-fault Detection System) lokalizujący doziemienia bez przerywania pracy sieci
kontrolowanej.
Kontrola stanu izolacji
IRDH575
Podstawowe dane
• kontrola izolacji sieci w układzie IT AC,
3(N)AC, 0...760V, DC0...650V,
• dwie niezależnie nastawiane wartości
alarmowe 1kΩ...10MΩ,
• przycisk INFO do szybkiego odczytu
nastaw i parametrów sieci,
• zaawansowana funkcja autotestu
z przekaźnikiem sygnalizacyjnym,
• zewnętrzny i wewnętrzny przycisk TEST
i RESET,
• dwa niezależne przekaźniki sygnalizujące
alarmy rezystancyjne,
• podświetlany alfanumeryczny ekran LCD
4x16 znaków,
• port RS485,
• pamięć alarmów,
• rejestrator doziemień,
• wyjście 0/4...20mA,
• wewnętrzny styk odłączający obwód
pomiarowy przy łączeniu kilku sieci
z izometrami,
• możliwość rozbudowy do systemu
lokalizacji doziemień przy pomocy
dodatkowych ewaluatorów
i przekładników.
Certyfikaty
Jeśli zmierzona rezystancja izolacji spadnie poniżej nastawionych wartości alarmowych
Alarm1/Alarm2 styki alarmowe zostaną przełączone i zaświecą się diody ALARM.
Zastosowanie dwóch niezależnie nastawianych wartości pozwala nastawić wartości
„Ostrzegawczą” i „Alarmową”. Wartość bieżącą rezystancji można odczytać na
wyświetlaczu LCD i opcjonalnym zewnętrznym wskaźniku analogowym. Dzięki temu
łatwo jest zaobserwować zmiany w sieci, np. dołączenie grupy odpływów. Informacja o
doziemieniu może być zapamiętana. Przycisk RESET kasuje sygnalizację alarmu. Przycisk
TEST umożliwia kontrolę przekaźnika i jego połączeń z siecią i ziemią. Przyciskanie
przycisku INFO powoduje wyświetlanie informacji o stanie systemu, np. nastawach
alarmowych lub o pojemności doziemnej sieci.
Funkcja lokalizacji doziemień
Lokalizacja przeprowadzana jest przy wykorzystaniu ewaluatorów EDS4... oraz
przekładników pomiarowych. Kiedy IRDH575 wykryje doziemienie, lokalizacja może się
rozpocząć automatycznie lub ręcznie. IRDH575 powoduje przepływ prądu testowego o
wartości zależnej od rezystancji doziemienia oraz pojemności sieci. W przypadku zwarcia
metalicznego maksymalna wartość prądu testowego jest ograniczana przez IRDH575 –
wartość ograniczenia jest nastawiana przez użytkownika. Prąd testowy płynie z IRDH575
przez przewody sieci do miejsca doziemienia. Stamtąd powraca przewodem PE do IRDH575.
Impulsy prądu testowego są wykrywane przez przekładniki pomiarowe zainstalowane na
odpływach – ich sygnały są analizowane przez ewaluatory EDS4.... Kiedy prąd testowy
wykryty przez przekładnik osiągnie wartość graniczną ewaluator EDS4... sygnalizuje
(diodą LED, komunikatem na wyświetlaczu lub stykiem), w którym obwodzie zlokalizowano
uszkodzenie. Informacja ta pojawia się także na ekranie LCD izometru IRDH575.
Funkcje dodatkowe
W pamięci izometru IRDH575 zachowuje się 99 zapisów o alarmach łącznie z datą i godziną
ich wystąpienia. IRDH575 ma także wewnętrzne styki odłączające go od sieci kontrolowanej
– jest to użyteczne w przypadku gdy kilka izometrów pracuje w sieciach IT, które mogą
być ze sobą sprzęgane (np. rozdzielnia kilkusekcyjna ze sprzęgłami międzysekcyjnymi).
Port RS485 z protokołem BMS umożliwia komunikację z innymi urządzeniami. Informacja
o bieżącej wartości rezystancji izolacji jest dostępna także sygnałem 0/4...20mA.
Praca przekaźnika IRDH575 jest monitorowana i wszelkie stany alarmowe są sygnalizowane
diodami LED i przełączaniem styków.
Struktura systemu
Podstawowy system EDS składa się z IRDH575, jednego lub kilku ewaluatorów EDS4...
i połączonych z nim (nimi) przekładników pomiarowych. Informacja między IRDH575
i ewaluatorami przekazywana jest siecią RS485. W systemie może pracować do 90
ewaluatorów co umożliwia kontrolę do 1080 dopływów.
Normy
Przekaźniki serii IRDH575 spełniają wymagania norm:
EN 61557-8: 1998-05, EN 61557-8: 1997-03, IEC 61557-8: 1997-02, EN 61557-9: 200008, EN 61557-9: 1999, IEC 61557-9: 1999.
www.promac.com.pl
PRO-MAC
39
IRDH575
Elementy sterujące
1 – przycisk INFO: przegląd informacji o sieci i przekaźniku ESC: powrót do poprzedniej pozycji menu
2 – Przycisk TEST: rozpoczyna autotest przekaźnika
Przycisk : zmiana nastaw, przewijanie menu
3 – Przycisk RESET: kasowanie alarmu
Przycisk : zmiana nastaw, przewijanie menu
4 – Przycisk MENU: wywołanie menu
Przycisk Enter: zatwierdzenie zmian parametrów 5 – Dioda Alarmu 1 : świeci gdy wartość rezystancji spada poniżej
nastawy Alarm1
6 – Dioda Alarmu 2: świeci gdy wartość rezystancji spada poniżej
nastawy Alarm 2
7 – Dioda EDS: świeci, podczas trwania lokalizacji
8 – Dioda EDS Alarm: świeci, gdy doziemienie zostało
zlokalizowane
9 – Dioda Serwis: świeci, gdy wykryty został błąd w systemie
10 – Wartość rezystancji izolacji
11 – Informacje dodatkowe o stanie izolacji: „+” - doziemienie na L+
„-„ - doziemienie na L-
s – rozpoczął się nowy pomiar
12 – Adres ewaluatora który zlokalizował doziemienie
13 – Kanał ewaluatora, w którym zlokalizowane zostało doziemienie
14 – Wartość prądu testowego w mA lub μA
15 – EDS pracuje w trybie AUTO (inne tryby to: on, off, pos,
1 cycle – opis w DTR systemu EDS)
16 – Przebieg impulsu testowego;
punkt – właściwa praca magistrali RS485
H – nowy wpis do rejestru zdarzeń
17 – Komunikat alarmowy
18 – Wyjście prądowe 0/4...20mA
19 – Zewnętrzny przycisk TEST (styk NO)
20 – Zewnętrzny przycisk RESET (styk NC lub zwora);
przy otwartych zaciskach alarm nie jest zapamiętywany
21 – kiedy zaciski są zwarte, przekaźnik znajduje się w stanie
STANDBY (blokada) i nie dokonuje pomiarów
22 – włącznik (S1) rezystora 120Ω kończącego sieć RS485
23 – Przekaźnik Alarm1
24 – Przekaźnik Alarm2
25 – Przekaźnik Błąd systemu.
Czas reakcji
Realizacja połączeń
pokrywa zacisków
40
PRO-MAC
www.promac.com.pl
IRDH575
Schemat połączeń
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
Połączenie z siecią 3AC
Połączenie z siecią AC
Połączenie z siecią DC
Zasilanie (zalecane przez bezpieczniki 6A)
Połączenie z PE.
Typ
Napięcie sieci kontrolowanej Un
Napięcie zasilania US
IRDH575B1-427
AC / DC 20...575V
DC19,2...72V
IRDH575B1-435
3(N)AC / DC 20...575V
AC 84...264/DC 77...286V
IRDH575B1-4227*
3(N)AC / DC 20...150V
DC 19,2...72 V
IRDH575B1-4235
AC / DC 20...150V
AC 88...264/DC 77...286V
IRDH575B2-435
3(N)AC 340...760V
DC 340...575V
AC 84...264/DC 77...286V
Zamawianie IRDH575
*Napięcie pomiarowe Um=10V (wersja ...-4227)
Akcesoria dodatkowe
•przezroczysta silikonowa osłona płyty czołowej IP65
•wskaźnik analogowy rezystacji izolacji.
Wymiary w mm
Dane techniczne
Izolacja wg IEC60664-1
Znamionowe napięcie izolacji AC 800V
Znamionowe napięcie impulsowe
8kV/3
Zakresy napięć
Sieć kontrolowane przez IRDH575B1-435
AC, 3(N)AC 20...575V
Znamionowy zakres napięć Un
Częstotliwość znamionowa fn50...460Hz
DC 20...575V
Znamionowy zakres napięć Un
www.promac.com.pl
Sieć kontrolowane przez IRDH575B2-435
AC, 3(N)AC 340...760V
Znamionowy zakres napięć Un Częstotliwość znamionowa fn50...460Hz
Znamionowy zakres napięć Un DC 340...575V
Zasilanie
AC88...264V, 20...460Hz
Napięcie zasilania Us (zależne od typu)
DC77...286V
Pobór mocy ≤ 14VA
Zakres nastaw
1kΩ...10MΩ
Nastawa Ran1 (Alarm 1)
1kΩ...10MΩ
Nastawa Ran2 (Alarm 2)
Błąd pomiaru
(10kΩ...10MΩ)/(1kΩ...10kΩ) 0...+20% /+2kΩ
patrz krzywa: Czas pomiaru
Czas pomiaru przy Rf=0,5Ran i Ce=1μF
Histereza
25%, +2kΩ
Obwód pomiarowy rezystancji izolacji
Napięcie pomiarowe
≤ 40V
≤ 220μA
Prąd pomiarowy Im maks. (dla RF=0Ω)
≥ 180kΩ
Rezystancja wewnętrzna Ri
≥ 180 kΩ
Impedancja wewnętrzna Zi dla 50Hz
wer.B1 ≤ 810V, wer.B2 ≤ 1060V
Dopuszczalne napięcie DC obce Ufg
Dopuszczalna pojemność doziemna sieci
500μF
Obwód pomiarowy lokalizacji doziemień
Prąd testowy Ip DC maks.
1;2,5;10;25;50mA
Impuls testowy/przerwa
2s/4s
Wyświetlacz
Ekran podświetlany
ciekłokrystaliczny
Znaków
4 x16 (5mm)
Zakres wyświetlania wartości zmierzonej
1kΩ...10MΩ
Błąd (1kΩ...10kΩ)/(10kΩ...10MΩ)
±1kΩ/±10%
Wyjścia
Przycisk TEST/RESET
wbudowane / zewnętrzne
Wyjście prądowe
0/4...20mA
Obciążenie maksymalne
0/4...20mA/500Ω
Port komunikacyjny
Port/protokółRS485/BMS
Maksymalna długość sieci
1200m
Zalecany przewód
skrętka ekranowana, 2x0,6mm
Rezystor terminujący
120Ω (0,5W)
Elementy przełączające
Elementy stykowe
3 przekaźniki przełączające
Tryb pracy
NO lub NC
Nastawa fabryczna
NO
Wytrzymałość
12 000 przełączeń
Klasa styków
IIB wg IEC 60255-0-20
Znamionowe napięcie pracy
AC250V / DC300V
Zdolność załączania
AC / DC 5A
Zdolność wyłączania
2A, AC230V, cos φΩμ=0,4
0,2A, DC220V, L/R=0,04s
Błąd systemu/EDS alarm (31-32-34) NC
Minimalny prąd styku dla DC24V
2mA (50mW)
Dane ogólne
Odporność na wstrząsy wg IEC60068-2-27 (podczas pracy)
15g/11ms
Odporność na upadki wg IEC60068-2-29 (w transporcie)
40g / 6ms
Odporność na wibracje wg IEC60068-2-6 (podczas pracy)
1g / 10...150Hz
Odporność na wibracje wg IEC60068-2-6 (w transporcie)
2g / 10...150Hz
Temperatura otoczenia podczas pracy
-10...+55⁰C
Temperatura składowania
-40...+70⁰C
Kategoria klimatyczna wg IEC 60721-3-3
3K5
Sposób pracy
ciągły
Montaż
dowolna pozycja
Sposób łączenia
zaciski wyjmowalne
Przekrój przewodów:
drut 0,2...4mm2, linka 0,22,5mm2
Stopień ochrony elementy wewnętrzne/ zaciski
IP30 / IP20
Stopień ochrony przy montażu na drzwiach szafy
IP40
Klasa palności
UL94V-0
Masa
ok. 900g
PRO-MAC
41

Podobne dokumenty