Ogłoszenie o naborze Kandydatek/Kandydatów na

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o naborze Kandydatek/Kandydatów na
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATEK/KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach jako realizator projektu pn. „Restart kariery”
realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ogłasza nabór na Członków Komisji Oceny Wniosków (KOW).
Informacje Ogólne dotyczące Komisji Oceny Wniosków.
Komisja Oceny Wniosków jest odpowiedzialna za:
a) pisemne opracowanie standardów oceny, o których mowa w Instrukcji do oceny
merytoryczno-technicznej Karty oceny merytoryczno-technicznej wniosku o
przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości;
b) przeprowadzenie oceny formalnej, merytoryczno-technicznej Wniosków przyznanie
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz ewentualne ponowne
rozpatrzenie wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Wytycznych w
sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i i samozatrudnienia oraz Poddziałania
8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych adaptacyjnych modernizacyjnych
modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
województwie śląskim;
c) sporządzenie i przedłożenie Beneficjentowi lub osobie upoważnionej przez
beneficjenta do podejmowania decyzji listy rankingowej podmiotów wybranych do
przyznania wsparcia wraz z protokołem z posiedzenia Komisji;
d) przeprowadzenie oceny formalnej, merytoryczno-technicznej Wniosków o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego oraz ewentualne ponowne rozpatrzenie
wniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisaną w Wytycznych w sprawie
udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim;
e) sporządzenie i przedłożenie Beneficjentowi lub osobie upoważnionej przez
beneficjenta do podejmowania decyzji listy rankingowej podmiotów wybranych do
przyznania wsparcia wraz z protokołem z posiedzenia Komisji;
Powyższe zadania będą realizowane w ramach umowy cywilno-prawnej.
2. Wymagania podstawowe wobec Kandydatek/ Kandydatów na Członka Komisji Oceny
Wniosków:
a) posiadanie praktycznej wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej (m.in.
trenerzy i doradcy ds. przedsiębiorczości);
b) posiadanie odpowiedniego wyższego wykształcenia adekwatnego do specyfiki zadań
realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie, w szczególności z zakresu:
- finansów;
- księgowości;
- marketingu;
- zarządzanie;
- prawa.
3. Wymagania szczegółowe wobec Kandydatek/ Kandydatów na Członka Komisji Oceny
Wniosków:
a) doświadczenie zawodowe pozwalające na rzetelną i fachową ocenę Wniosków o
przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości, w tym biznesplanu tj.
uczestnictwo jako członek KOW przynajmniej w 1 projekcie z Podziałania 8.1.2 lub
Działania 6.2, lub inne doświadczenie zawodowe związane z oceną wniosków o
przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości;
b) niekaralność;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
d) znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw;
e) znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
f) znajomość Wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w
ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z załącznikami;
g) predyspozycje osobowościowe (bezstronność, obowiązkowość, sumienność,
odpowiedzialność);
h) dyspozycyjność w okresie oceny wniosków (od maja 2014 r. do momentu
zakończenia procesu oceny wniosków).
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne.
a) CV zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.
926 z późn. zm.);
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone własnoręcznie
za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);
c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
pozwalające na rzetelną i fachową ocenę Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
na rozwój przedsiębiorczości, w tym biznesplanu oraz Wniosków o przyznanie
podstawowego wsparcia pomostowego (potwierdzone własnoręcznie za zgodność z
oryginałem na każdej stronie dokumentu);
d) oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie
karne lub karnoskarbowe oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz
korzysta z pełni praw publicznych;
e) oświadczenie Kandydata/Kandydatki o formie wykonywania prac w Komisji Oceny
Wniosków tj. czy będzie to działalność gospodarcza, czy działalność wykonywana
osobiście;
f) oświadczenie o znajomości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wytycznych w
sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wraz z załącznikami; Regulaminu
przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz przyznawania
podstawowego wsparcie pomostowego w ramach projektu „Restart kariery”
realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 8.1.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z załącznikami.
5. Termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie (z dopiskiem „Nabór członków do
Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Restart kariery”) osobiście, pocztą lub kurierem
w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy, 40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 14, w terminie do dnia
25.04.2014 r. do godziny 14.00. Decydujące znaczenie dla oceny oferty ma data i godzina
wpływu oferty do Urzędu, a nie data wysłania jej przesyłką pocztową lub kurierską.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Postępowanie kwalifikacyjne: analiza dokumentów aplikacyjnych, rozmowa
kwalifikacyjna.
Wyborów członków do Komisji Oceny Wniosków dokonuje Komisja ds. Rekrutacji w
składzie:
a) Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Referat ds. Poradnictwa Zawodowego;
b) Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy;
c) Specjalista ds. programów;
d) Koordynator projektu.
Wybór nastąpi w dwóch etapach:
I etap: analiza złożonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem formalnym:
Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z
wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
Złożone przez Kandydatki/Kandydatów dokumenty na członków Komisji Oceny
Wniosków dokumenty aplikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję. Pozytywną
weryfikację przejdą wyłącznie Kandydatki/Kandydaci, którzy złożyli oferty w terminie,
oferty zawierają wszystkie wymienione w pkt 4 dokumenty aplikacyjne oraz spełniają
wymagania zawarte w pkt 2 i 3 (wymagania podstawowe, wymagania szczegółowe).
Oferty nie spełniające powyższych wymagań pozostaną bez rozpatrzenia.
W przypadku ofert, które przejdą pozytywnie ocenę formalną – Kandydatki/Kandydaci
zostaną niezwłocznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
II etap: rozmowa kwalifikacyjna:
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach może, na wniosek Komisji ds.
Rekrutacji podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z
Kandydatką/Kandydatem w przypadku, jeżeli do Powiatowego Urzędu Pracy w
Katowicach wpłynie tylko 1 oferta Kandydata/Kandydatki na członków Komisji Oceny
Wniosków, którzy spełniają wymagania podstawowe i dodatkowe zawarte w niniejszym
ogłoszeniu.
Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z
Kandydatką/Kandydatem, weryfikacja informacji zawartych w dokumentach
aplikacyjnych oraz wybór 1 eksperta do Komisji Oceny Wniosków.
Rozmowa kwalifikacyjna będzie gwarancją na prawidłowe wykonanie powierzonych
Kandydatce/Kandydatowi obowiązków, jak również potwierdzenia posiadanej wiedzy z
zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze członków do Komisji Oceny
Wniosków.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja ds. Rekrutacji. Kandydat/Kandydatka
odpowie na zestaw 5 pytań, a każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej przydzieli
Kandydatce/Kandydatowi punkty od 0 do 3 według załączonego wzoru.
7. Ogłoszenie wyników.
Spośród Kandydatek/Kandydatów, którzy spełnili warunki formalne oraz odbyli rozmowę
kwalifikacyjną Komisja dokona wyboru 1 Kandydata/Kandydatki, których oferty
otrzymują najwyższą ilość punktów. Kolejne osoby (lista rankingowa wg ilości
otrzymanych punktów) zostaną wpisane na listę rezerwową.
Po każdym z etapów sporządzany jest protokół, który zatwierdza Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Katowicach.
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zamieści na swojej stronie internetowej
informację o wyborze członków do Komisji Oceny Wniosków z podaniem imienia i
nazwiska.
W przypadku wycofania się z podpisania umowy jednej lub kilku wybranych
Kandydatek/Kandydatów umowa zostanie spisana z kolejną osobą, która otrzymała
najwyższą liczbę punktów, bez konieczności przeprowadzania nowej procedury (lista
rezerwowa).
Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach przekaże do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia
(IP2) – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wykaz osób, które zostaną
członkami Komisji Oceny Wniosków (wraz z osobami wpisanymi na listę rezerwową)
wraz z załączonymi:
- opisami doświadczenia (wykonanych zadań zawodowych każdej z rekomendowanych
osób, uwierzytelnionymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach);
- kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz
doświadczenie zawodowe;
- oświadczeniami Kandydatek/Kandydatów o spełnieniu wymogów, które powinni
spełniać członkowie Komisji Oceny Wniosków określone w Wytycznych w sprawie
udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w województwie śląskim oraz Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o
przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
W przypadku zgłoszenia uwag przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Powiatowy
Urząd Pracy w Katowicach ma obowiązek dostosować się do ww. uwag i w związku z
powyższym zastrzega sobie możliwość wezwania członków Komisji Oceny Wniosków do
złożenia dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień.
Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi – będą przechowywane wraz z
dokumentacją do dnia 31.12.2020 r. (zgodnie z § 17 ust. 2 umowy o dofinansowanie
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 kwietnia 2013 r.)
8. Wynagrodzenie, miejsce świadczenia pracy.
Wynagrodzenie dla członków Komisji Oceny Wniosków jest finansowane w ramach
projektu „Restart kariery” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie
procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Miejscem świadczenia pracy będzie siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach,
ul. Pośpiecha 14, w godzinach pracy Urzędu.
9. Pozostałe informacje.
Postępowanie niniejsze nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 9.08.2013 r. poz. 907 z późn. zm.) z uwagi na
wartość zamówienia nie przekraczającą 14 000 euro.
Katowice, dn. 16.04.2014 r.