pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
PROTOKÓŁ NR 8/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji
w dniu 22 września 2015 r.
1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list
obecności.
2. Porządek posiedzenia:
a) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
b) Przyjęcie porządku obrad.
c) Wizyta w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie – zapoznanie się z profilami
kształcenia, dostosowaniem ich do aktualnych potrzeb rynku pracy, bazą lokalową
szkoły, osiągnięciami, problemami
d) Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady.
e) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
f) Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 2
a. Przewodniczący Komisji Józef Mrowiec otworzył 8 posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie.
Powitał Dyrekcje i Kierownictwo szkoły: Panią Gabrielę Poloczek, Panią Różę Włodarz,
Panią Elżbietę Jabłońską, Pana Janusza Wojtkiewicza, Pana Krzysztofa Król, oraz
przybyłych członków Komisji.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji oznajmił, iż na posiedzeniu obecnych jest 6
radnych, w związku z czym obrady są prawomocne.
b. Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia. W związku z brakiem uwag
do porządku poprosił o głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 6 głosami za.
Trzech radnych spóźniło się na posiedzenie Komisji.
1
c.
Przewodniczący Komisji udzielił głosu Dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych
w Mikołowie celem przedstawienia informacji o działalności Szkoły.
Pani Dyrektor Gabriele Poloczek powitała członków Komisji i podziękowała, że Komisja
przybyła z wizytą do szkoły. Następnie zaproponowała, aby Komisja w pierwszej
kolejności zwiedziła kilka pracowni kształcenia zawodowego, centrum multimedialne,
gdzie spotkałaby się z młodzieżą z samorządu szkolnego, następnie obejrzała bazę
sportową, po czym udałaby się na warsztaty szkolne.
Po zwiedzeniu poszczególnych pracowni zawodowych
Komisja udała się do Centrum
multimedialnego na spotkanie z samorządem uczniowski. Przedstawiciele samorządu wraz
z opiekunem w trakcie spotkania z Komisją poinformowali, iż prowadzą aktywną
działalność internetową na stronie szkoły oraz na profilu facebookowym. 30 września
odbędą się wybory do samorządu uczniowskiego na kolejny rok szkolny, w którym
szczególny nacisk nałożony będzie na inicjatywy skierowane do społeczności lokalnej.
Szkoła realizuje wiele projektów unijnych, uczniowie podkreślili zwłaszcza bardzo
atrakcyjne 4 tygodniowe praktyki zagraniczne oraz wymiany uczniów między szkołami z
zagranicą.
Przekazali, iż dzięki takim wyjazdom do wielu krajów europejskich mogą
zdobyć nowe doświadczenia, poznać inną kulturę, doskonalić znajomość obcego języka,
zawrzeć nowe międzynarodowe znajomości. Podkreślili, że szkoła daje im duże możliwości
rozwoju, przygotowuje do konkursów, olimpiad, egzaminów zawodowych, oferuje kursy
prawa jazdy, spawacza, Autocad, ACDL. Dyrekcja wspiera samorząd w podejmowanych
inicjatywach, służy radą i pomocą. Opowiedzieli również o wyjątkowym wydarzeniu jakim
było połączenie ze stacją kosmiczną NASA, a także o prelekcjach o nt. polskich noblistów
organizowanych przez jednego z uczniów.
Pani Dyrektor Róża Włodarz dodała, iż jednym z obowiązków samorządu uczniowskiego
jest opiniowanie statutu szkoły oraz pracy nauczycieli. Samorząd musi wydać także opinię o
uczniu, którego dyrekcja zamierza nagrodzić lub ukarać. Podkreśliła, że kalendarz imprez
szkolnych organizowanych przez samorząd jest pełny.
Radna Mirosława Lewicka zapytała młodzież jakie mają potrzeby, w których spełnieniu
mogliby pomóc radni.
Przewodniczący Samorządu odpowiedział, iż przydałyby się rzutniki multimedialne w
każdej sali, co usprawniłoby i uatrakcyjniło prowadzenie lekcji.
Pani Dyrektor Gabriela Poloczek przekazała, iż w bieżącym roku szkoła otrzymała duże
środki finansowe od powiatu, jednak zostały one przeznaczone na zakupy związane z
2
egzaminami kwalifikacyjnymi I i II stopnia w różnorodnych zawodach. Szkoła rzutniki
oczywiście posiada, jednak nie ma ich we wszystkich salach.
Wicestarosta Marek Szafraniec zachęcił młodzież o ubieganie się o środki zewnętrzne na
staże i wolontariaty zagraniczne, które można pozyskać we współpracy ze stowarzyszeniem
z programu Erasmus Młodzież. Zaoferował swoją pomoc w tej kwestii.
Po oględzinach sal warsztatów szkolnych, na których odbywa się praktyczna nauka zawodu
Pani Dyrektor Gabriela Poloczek przedstawiła Komisji prezentację z informacjami o
szkole.
Zespół Szkół Technicznych istnieje od 1924 roku, początkowo funkcjonował w budynku
przy ul. Wyszyńskiego w Mikołowie. Szkoła kształci uczniów w technikum na oraz w
zasadniczej szkole zawodowej w następujących kierunkach:
- technikum: informatyczne, elektroniczne, elektryczne; handlowe, organizacji reklamy,
mechaniczne, mechatroniczne, pojazdów samochodowych.
- zasadnicza szkoła zawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek
skrawających, klasa wielozawodowa (rzemieślnicza).
- technikum uzupełniające dla dorosłych: mechaniczne.
Obecnie w szkole funkcjonują 26 oddziały, w których uczy się 726 uczniów, w tym 148
dziewcząt. Prowadzony jest kwalifikacyjny także kurs zawodowy w systemie piątkowosobotnim dla 16 osób. W Zespole Szkół Technicznych zatrudnionych jest 100 pracowników
w tym 78 nauczycieli, z których 54 posiada status nauczyciela dyplomowanego.
W dalszej kolejności Pan Kierownik Janusz Wojtkiewicz scharakteryzował zawód
technika mechatronika. Przekazał, iż w ten zwód jest bardzo pożądany obecnie na rynku
pracy, praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym znajdują się maszyny wymagające
obsługi
mechatronika.
Przekazał
także
zasady
przeprowadzania
egzaminów
kwalifikacyjnych. Szkoła współpracuje z około 100 zakładami pracy, (począwszy od bardzo
dużych zakładów, do takich nawet jednoosobowych), w których uczniowie odbywają
praktyki zawodowe. Wśród popularnych zawodów w szkolnictwie zawodowym wymienił:
fryzjera, sprzedawcę, cukiernika, kucharza.
Pani Dyrektor Poloczek przekazała, iż szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt
techniczny, zakupiony ze środków pomocowych Unii Europejskiej, bierze udział w
programach-projektach międzynarodowych i krajowych. Świadczy również usługi
mechaniczne i samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych,
kształci w Centrum Szkolenia Obsługi Technicznej FORD-a. Umożliwia podnoszenie
kwalifikacji zawodowych w Centrum Szkoleniowo-Technologicznym.
3
W dalszej kolejności Pani Dyrektor Elżbieta Jabłońska przedstawiła Komisji
szczegółową prezentację na temat realizowanych przez szkołę w ostatnim okresie projektów
unijnych, wymieniła m.in. następujące projekty:
- „Erasmus+” - „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na niemieckim rynku pracy” ,
- E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły- Program rozwoju szkół zawodowych i technicznych
Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015,
- „Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II” - Program rozwoju szkół zawodowych
i technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012 – 2014 szansą na lepszy start
w dorosłość, obejmował m.in. licznie kursy zawodowe ,
- Leonardo da Vinci (w latach 2010-2015) - staże w zagranicznych firmach w: Niemczech,
Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii
- „Comenius” w latach 2008, 2011-2015 „Uczenie się przez całe życie”, Komputerowe
projekty matematyczne dla uczniów szkół średnich, Kompleksowe rozwiązania na rzecz
podniesienia umiejętności zawodowych uczniów
-
„Outdoor Therapy” – wyjazd grupy młodzieży do w Włoch w celu promowania
aktywnego obywatelstwa młodych ludzi, a w szczególności ich europejskich postaw
obywatelskich.
Pani Dyrektor Róża Włodarz zaprezentowała zdjęcia z „życia szkoły”. Poinformowała
m.in. iż od 7 lat organizowany jest turniej gier komputerowych dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizują także dni językowe, powiatowy konkurs
gwary śląskiej, od 15 lat sesje popularno-naukowe np. historia literatury, polscy nobliści.
Szkoła prowadzi akcje charytatywne, krwiodawstwa, wolontariat, w zeszłym roku
uczennica szkoły otrzymała tytuł „wolontariusza roku”. Prowadzą szkolne koło turystycznokrajoznawcze, zbiórki nakrętek, kartridży, organizują coroczne wyjazdy na narty, do kina,
teatru. Wszystkie przedsięwzięcia mają na celu uatrakcyjnienie młodzieży nauki w szkole
oraz są promocją szkoły. Prowadzą także wiele form profilaktyki m. in. za pomocą
pedagoga, psychologa, współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją.
Podziękowała za pięć lat zajęć pozalekcyjnych w ramach realizowanych projektów
unijnych, następnie zwróciła się z prośbą o środki finansowe na zajęcia dodatkowe.
Przekazała, iż poza zajęciami rozwijającymi zainteresowania, konieczne są zajęcia dla
uczniów wymagających dodatkowej pomocy, zajęć wyrównawczych. Aktualnie ponad 50
uczniów posiada specjalistyczne opinie i orzeczenia o potrzebie wsparcia psychologicznopedagogicznego (dzieci niedowidzące, niedosłyszące, z zespołem Aspergera). Środki na
dodatkowe zajęcia to aktualnie największa potrzeba szkoły.
4
Przewodniczący Komisji zapytał, ile średnio godzin lekcyjnych mają uczniowie w ciągu
jednego dnia.
Pani Dyrektor Poloczek odpowiedziała, iż jest to około 7-8 godzin dziennie.
d. Przewodniczący Komisji poinformował, iż w tym miesiącu nie ma uchwał związanych
merytorycznie z działalnością Komisji.
e. Przewodniczący Komisji przystąpił do kolejnego punktu obrad - przyjęcie protokołu
z poprzedniego posiedzenia. Protokół został wyłożony w Biurze Rady oraz wysłany radnym
na adres e-mail. W związku z brakiem uwag do protokołu Przewodniczący Komisji
poprosił o jego przegłosowanie.
Za przyjęciem protokołu głosowało jednomyślnie 8 radnych.
f.
W punkcie „wolne głosy i wnioski” Przewodniczący Komisji Józef Mrowiec
poinformował, iż do Rady Powiatu wypłynęło pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego
dotyczące podwyżek płac.
Treść pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący Komisji przedstawił również materiał dotyczący wykonania budżetu za
pierwsze półrocze bieżącego roku w dziale oświata. Przekazał, iż wykonania te są
przekroczone o 2,5% w przypadku szkół ogólnokształcących oraz o 5,5% w przypadku
szkół zawodowych. Łącznie subwencja oświatowa w pierwszym półroczu została
przekroczona o 11%, tj. 2,7 mln zł.
Wicestarosta Marek Szafraniec przekazał, iż Zarząd analizuje płace pracowników w
poszczególnych jednostkach, w przypadku np. DPS-u, Domu Dziecka czy PCPR płace
również są niskie, Zarząd sukcesywnie dokonuje podwyżek tych pensji.
W dalszej dyskusji Komisja wypracowała następujący wniosek:
„Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości uwzględnienia w
przyszłorocznym budżecie podwyżek płac pracowników administracji i obsługi placówek
oświatowych, zgodnie z załączonym pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego”.
Powyższy wniosek został przyjęty przez Komisję – 7 głosami za, przy jednym głosie
wstrzymującym.
5
Radna Mirosława Lewicka oznajmiła, aby podobnie jak w poprzednich szkołach, zebrać
wszystkie potrzeby Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie. Komisja sporządziła
następującą listę potrzeb:
- środki na zajęcia dodatkowe,
- projektory multimedialne,
- remont toalety i natrysków przy salach gimnastycznych,
- podnośnik pneumatyczny,
- szafki ubraniowe,
- doposażenie stacji obsługi pojazdów do wymaganych standardów.
Przewodniczący Komisji z poinformował, iż następne posiedzenie Komisji, odbędzie się
dnia 27 października br. o godz. 15.30 w Starostwie i dotyczyć będzie sprawozdań realizacji
zadań z zakresu oświaty, kultury i sportu oraz zadań z zakresu promocji oraz realizacji
projektów unijnych.
Ad.3
Przewodniczący Komisji podziękował uczestniczącym w spotkaniu członkom Komisji oraz
zaproszonym gościom, po czym zamknął 8 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Promocji V kadencji Rady Powiatu Mikołowskiego.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Anna Rocznik
Przewodniczący Komisji Oświaty
Kultury, Sportu i Promocji
Józef Mrowiec
6