INTRASTAT - wydruk + XML - DIGIT-AL

Komentarze

Transkrypt

INTRASTAT - wydruk + XML - DIGIT-AL
Firma Demonstracyjna
Zamo ul.Bazylia ska 19/5
NIP: 000-00-00-000
INTRASTAT - WYWÓZ, okres 2010-06
Istniej towary, które nie posiadaj przelicznika lub kodu CN. W przypadku ich braku deklaracja mo e zosta
Towar o kodzie 'Programator do pralki Dia' nie posiada przelicznika.
Miesi c:
Rok:
Okres sprawozdawczy:
06
Nr zg osz:
2010
Nr wersji:
Rodzaj deklaracji INTRASTAT:
Zg oszenie:
X
Zmiana zg oszenia:
Korekta zg oszenia:
1
1
Nadawca:
Firma Demonstracyjna
Ul. Bazylia ska 19/5
22-400 Zamo
NIP: 0000000000
REGON: 00000000000000
czna warto
uznana jako niep
Kod izby celnej:
300000
Przedstawiciel:
Ul.
NIP:
REGON:
fakturowa PLN
122
czna warto statystyczna
(*)
Opis towaru
Nr poz.
Kod kraju
wysy ki
Programator do pralki
Diana 12F
1
DE
Wype niaj cy Imi Nazwisko
Kowalska Jadzia
Kod
warunków
dostawy
(*)
Telefon
3321075
czna ilo pozycji
1
Kod rodzaju
transakcji
Kod towaru
Kod rodzaju
transportu
11
12312312
(*)
Fax
3321076
Kod kraju
pochodzenia
E-mail
[email protected]
Masa netto
[kg]
Ilo
0
Nr wpisu
13212214
w uzup.
j.m.
0
Warto
Warto
fakturowa
statystyczna
[PLN]
[PLN]
122
(*)
Data, podpis
Utworzono deklaracje IST wywóz w formacie XML i zapisano c:\symfonia\hmp2010.1a\demo_hm\IST\10IST06W.xml
- (*) - Pole wype niane po przekroczeniu progu specyficznego.
Druk: 2010-06-16 Sage Symfonia Handel 2010.1.a
Strona
Strona11pierwsza
ostatnia
Firma Demonstracyjna
Zamo ul.Bazylia ska 19/5
NIP: 000-00-00-000
Miesi c:
Rok:
INTRASTAT - PRZYWÓZ, okres 2010-06
Okres sprawozdawczy:
06
Nr zg osz:
2010
Nr wersji:
Rodzaj deklaracji INTRASTAT:
Zg oszenie:
X
Zmiana zg oszenia:
Korekta zg oszenia:
1
1
Odbiorca:
Firma Demonstracyjna
Ul. Bazylia ska 19/5
22-400 Zamo
NIP: 0000000000
REGON: 00000000000000
czna warto
Opis towaru
Kod izby celnej:
300000
Przedstawiciel:
Ul.
NIP:
REGON:
fakturowa PLN
0
Nr poz.
Wype niaj cy Imi Nazwisko
Kowalska Jadzia
czna warto statystyczna
(*)
Kod kraju
wysy ki
Kod
warunków
dostawy
Telefon
3321075
Kod rodzaju
transakcji
czna ilo pozycji
0
Kod towaru
Kod rodzaju
transportu
Fax
3321076
Kod kraju
pochodzenia
E-mail
[email protected]
Masa netto
[kg]
Ilo
Nr wpisu
13212214
w uzup.
j.m.
Warto
fakturowa
[PLN]
Warto
statystyczna
[PLN]
Data, podpis
Utworzono deklaracje IST przywóz w formacie XML i zapisano c:\symfonia\hmp2010.1a\demo_hm\IST\10IST06P.xml
- (*) - Pole wype niane po przekroczeniu progu specyficznego.