Spis treści - main5.amu.edu.pl

Komentarze

Transkrypt

Spis treści - main5.amu.edu.pl
Spis treści
H. Ż o ł ą d e k, Twierdzenie Atiyaha-Singera o indeksie i jego okolice . . . . . . . .
List króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do Eulera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W. K r a ś k i e w i c z, Madhu Sudan i teorie kodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. B a n a s i a k, Chaos w układach liniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. L e d w i n a, O pewnych testach statystycznych i ich porównywaniu . . . . . . .
S. B a l c e r z y k, 50 lat seminarium algebraicznego w Toruniu . . . . . . . . . . . . . . .
D. S i m s o n, Skomplikowana konstrukcja pierścieni Sąsiady . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. K r u p s k i, Janusz Jerzy Charatonik (1934–2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stulecie urodzin prof. A. B. Turowicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. P e l c z a r, Czwarty Europejski Kongres Matematyki w Sztokholmie. . . . . .
Krótkie informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyniki XVI edycji konkursu Mathématiques sans frontières . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z żałobnej karty
Jerzy K. Baksalary (1944–2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listy do Redakcji
J. M i o d u s z e w s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recenzje
Słownik biograficzny matematyków polskich
(rec. A. P e l c z a r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. D. Aczél, Tajemnica alefów
(rec. J. M i o d u s z e w s k i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. Vopěnka, Úhelný kámen évropske vzdělanosti a moci
(rec. J. M i o d u s z e w s k i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. Pliska, Matematyka finansowa
(rec. Ł. S t e t t n e r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Krzyśko, Statystyka matematyczna
(rec. R. M a g i e r a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. Mioduszewski, Wykłady z topologii
(rec. R. D u d a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R. Murawski, K. Świdrynowicz, Wstęp do teorii mnogości
(rec. J. C i c h o ń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R. Murawski, K. Świdrynowicz, Odpowiedź na recenzję Jacka Cichonia . . . .
Książki nadesłane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miscellanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1–43
44
45–50
51–79
81–106
107–117
119–124
125–150
151–164
165–176
177–187
188
189–205
206–208
209–214
214–217
217–219
219–221
221–222
222–224
224–227
228–231
232–234
80, 118
Contents
H. Ż o ł ą d e k, Atiyah-Singer Index theorem and its neighbourhood . . . . . . . . .
A letter from King Stanisław August Poniatowski to Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W. K r a ś k i e w i c z, Madhu Sudan and coding theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. B a n a s i a k, Chaos in linear systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T. L e d w i n a, On some statistical tests and their comparison. . . . . . . . . . . . . . .
S. B a l c e r z y k, 50 years of the algebraic seminar in Toruń . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. S i m s o n, A complicated construction of Sąsiada rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. K r u p s k i, Janusz Jerzy Charatonik (1934–2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The centenary of the birth of Prof. A. B. Turowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. P e l c z a r, Fourth European Congress of Mathematics in Stockholm . . . . .
News and announcements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Results of XVI edition of the competition Mathématiques sans frontières . . . . .
Obituaries
Jerzy K. Baksalary (1944–2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Letters to the Editor
J. M i o d u s z e w s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Book reviews
Biographical Dictionary of Polish Mathematicians
(reviewed by A. P e l c z a r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. D. Aczél, Mystery of Alephs
(reviewed by J. M i o d u s z e w s k i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P. Vopěnka, The Cornerstone of European Scholarship and Power
(reviewed by J. M i o d u s z e w s k i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S. Pliska, Financial Mathematics
(reviewed by Ł. S t e t t n e r) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. Krzyśko, Mathematical Statistics
(reviewed by R. M a g i e r a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. Mioduszewski, Lectures in Topology
(reviewed by R. D u d a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R. Murawski, K. Świdrynowicz, Introduction to the Theory of Sets
(reviewed by J. C i c h o ń) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R. Murawski, K. Świdrynowicz, A response to the review by J. Cichoń . . . .
Books announcements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miscellanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1–43
44
45–50
51–79
81–106
107–117
119–124
125–150
151–164
165–176
177–187
188
189–205
206–208
209–214
214–217
217–219
219–221
221–222
222–224
224–227
228–231
232–234
80, 118