Untitled - repcyfr.pl

Komentarze

Transkrypt

Untitled - repcyfr.pl
ZACHOWANIE POLSKIEGO DZIEDZICTWA NARODOWEGO
5
Recenzenci
Ks. Prof. dr hab. Marian Bendza
dr hab. Jerzy Urwanowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Korekta
Witalis Łuba
Redakcja serii
Wojciech Walczak, Karol Łopatecki
Redakcja tomu
Wojciech Walczak
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(umowa nr 611/P-DUN/2011)
Wydawca
Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
15–867 Białystok, ul. Sokólskiego 7, lok. 19
ISBN 978–83–925705–6–1
Projekt okładki i łamanie
Izabela Kabacińska
Na okładce:
Aleksander Chodkiewicz, wojewoda nowogrodzki,
a także © robynmac – Fotolia.com
Druk
Totem s.c.
ul. Jacewska 89, 88–100 Inowrocław, www.totem.com.pl
Spis treści
Wstęp............................................................................................................................
7
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich z nadań funduszowych
przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów w posiadaniu WW. Ojców
Bazylianów zostających roku 1817 w Młynowie, spisany..........................
15
Wstęp
Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów należy do jednych z najbardziej cennych zbiorów akt, często wykorzystywanych przez badaczy
przeszłości. Ród Chodkiewiczów należał do jednej z najwybitniejszych
familii magnackich w Rzeczypospolitej. Od końca XV stulecia przedstawiciele tego rodu sprawowali wysokie urzędy i najwyższe godności
senatorskie. Fortunę rodową zawdzięczali nie tylko nadaniom królewskim, ale również koligacjom rodzinnym z najważniejszymi rodzinami
w państwie. Domeny rodowe, zakupy, nadania i koligacje przyniosły
Chodkiewiczom wielkie posiadłości na terenach Wielkiego Księstwa
Litewskiego, a następnie ziemiach ruskich Korony. Chodkiewiczowie czerpali liczne dochody ze starostw, dzierżaw i innych dóbr kró­
lewskich1.
Największe wpływy przedstawiciele rodu uzyskali w XVI i na początku XVIII w. Funkcję hetmanów Wielkiego Księstwa Litewskiego pełnili Grzegorz Chodkiewicz (zm. 1572), Jan, syn Hieronima
1 O rodzie Chodkiewiczów i jego przedstawicielach, por.: Polski Słownik Biograficzny (dalej: PSB), t. III, Kraków 1937, s. 354–372; K. Niesiecki, Herbarz polski,
t. III, Lipsk 1839, s. 48–63; J. Kamiński, Rodzina Chodkiewiczów herbu Gryf, „Skarbiec Polski”, 1859; S. K. Kossakowski, Monografie historyczno-genealogiczne niektórych
rodzin polskich, t. I, Warszawa 1876, s. 40–64; T. Żychliński, Złota księga szlachty
polskiej, R. XI, Poznań 1889, s. 1–34; A. Boniecki, Herbarz polski, t. III, Warszawa 1900, s. 21–29; S. Uruski, Rodzina, t. II, Warszawa 1905, s. 207–215; Z. LubaRadzimiński, Sprawa odrębnego pochodzenia Chodkiewiczów litewskich i białoruskich,
„Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Kraków 1928.
7
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Chod­kiewicza (ok. 1537–1579) i Jan Karol Chodkiewicz (1561–
–1621)2. Już w 1555 r. Chodkiewiczowie uzyskali tytuł hrabiowski cesarstwa rzymskiego, który został im zatwierdzony przez króla Zygmunta Augusta w 1568 r. Wówczas to doszło do zamiany herbu z Kościeszy na Gryfa z odmianą.
W połowie XVI w. doszło do podziału rodu Chodkiewiczów na
trzy linie: brzostowicką, bychowską i supraską. Pierwsza gałąź Chodkiewiczów wygasła w 1578 r., druga w 1626 r., a jedyną żyjącą pozostała linia supraska. Potomkowie supraskiej linii Chodkiewiczów, posiadający swe liczne dobra na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego,
w połowie XVIII w. przenieśli swoją rodową rezydencję do Młynowa,
leżącego w odziedziczonych dobrach sapieżyńskich na Wołyniu.
Powstanie archiwum Chodkiewiczów w Młynowie było zasługą
Jana Mikołaja Chodkiewicza, starosty żmudzkiego (1738–1781) i jego żony Ludwiki z Rzewuskich Chodkiewiczowej (1744–1816). Starosta żmudzki, pragnąc podkreślić wielką przeszłość swego rodu, w latach sześćdziesiątych XVIII w. podjął decyzję o założeniu w Młynowie
własnego archiwum rodowego. Na jego polecenie archiwista rodowy
Andrzej Komar przeprowadził liczne kwerendy archiwalne w Metryce
Litewskiej, w księgach sądowych ziemskich i grodzkich, archiwach prywatnych, gdzie dokonał odpisów akt dotyczących Chodkiewiczów i rodzin z nimi spokrewnionych. Jan Mikołaj Chodkiewicz nabywał również akta rodowe w drodze wymiany, darów i zakupów. W ten sposób
do Młynowa trafiły, między innymi, akta rodowe z linii brzostowickiej
i bychowskiej3. Po śmierci inicjatora powstania archiwum rodowego
w Młynowie jego działalność kontynuowała żona zmarłego, Ludwika.
2 Biogram Grzegorza (Hrehorego) Chodkiewicza, PSB, t. III, Kraków 1937,
s. 358–359; Jana Chodkiewicza, tamże, s. 361–363; Jana Karola Chodkiewicza, tamże, s. 363–367; L. Podhorecki, Hetman Jan Karol Chodkiewicz, Warszawa 1976.
3 PSB, t. III, s. 368–369; S. Pełeszowa, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów
(1499–1932), „Archeion”, 1979, t. LXIX, s. 118.
8
Wstęp
To ona w pałacu młynowskim zgromadziła w końcu XVIII w. wszystkie rozproszone archiwalia i utworzyła jedno „Archiwum Generalne”.
W archiwum znalazły się akta rodzinne Chodkiewiczów i innych rodzin spokrewnionych oraz akta administracyjno-gospodarcze należących do nich dóbr4.
Zasoby Archiwum Młynowskiego zostały powiększone przez syna Jana Mikołaja i Ludwiki, Aleksandra Chodkiewicza (1776–1838),
generała wojsk polskich, członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w War­
szawie. Aleksander Chodkiewicz pozyskał wiele bezcennych rękopisów, akt kancelaryjnych różnych urzędów, jednostek wojskowych czasów stanisławowskich i Księstwa Warszawskiego5. Utworzone w końcu
XVIII w. Archiwum Chodkiewiczów w Młynowie przetrwało do okresu międzywojennego. Zniszczone w znacznym stopniu w czasie I wojny
światowej stało się obiektem zainteresowania historyków ­i archiwistów.­
Hrabia Mieczysław Chodkiewicz w 1920 r. przekazał ocalałe resztki tego znakomitego archiwum rodowego do Muzeum Narodowego
w Krakowie. Przed przywiezieniem Archiwum Młynowskiego do Krakowa dzieliło się ono na kilka części: Archiwum Chodkiewiczowskie,
Archiwum Sapiehów, Archiwum wojskowe czasów saskich, zbiory autografów i rękopisów6. W 1937 r. w wyniku starań Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rodzina Chodkiewiczów
4 Tamże.
5 T. E. Estreicher, H. Mościcki, Aleksander Chodkiewicz, PSB, t. III, s. 355–358;
T. Kalusiński, Aleksander Chodkiewicz (1776–1838), „Chemik”, 1962, nr 1; S. Pełeszowa, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów..., s. 119.
6 Archiwum Chodkiewiczów w Młynowie, „Kwartalnik Historyczny”, 1919,
t. XXX; J. Kwiatkowski, O zbiorach młynowskich Chodkiewiczów, „Dziennik Wo­
łyński”, 1922, nr 5; E. Chwalewik, Zbiory polskie, t. I, Warszawa–Kraków 1926;
M. Orłowicz, Przewodnik po Wołyniu, Łuck 1929, s. 304–305; J. Nieć, Dział rękopisów w Bibliotece Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łucku, Archiwum Chodkiewiczów w Młynowie, „Archeion”, 1936, t. XIV, s. 56–57; S. Pełeszowa, Zbiór akt
wojskowych Aleksandra Chodkiewicza w Archiwum Młynowskim, przechowywanym
9
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
przekazała pozostałą część Archiwum Młynowskiego, nie będącego
w posiadaniu Muzeum Narodowego. W 1951 r. Muzeum Narodowe
w Krakowie przekazało Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów do
Archiwum Państwowego w Krakowie. W ten sposób doszło do scalenia liczącego 3088 jednostek archiwalnych Archiwum Młynowskiego
i jego opracowania7. Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów, mimo
licznych strat, jest jednym z największych rodowych archiwów magnackich w zbiorach polskich.
Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów w całości nie zostało przeniesione do Archiwum Państwowego na Wawelu w Krakowie. Niektóre pochodzące z jego zasobów dokumenty znalazły się w zbiorach rękopisów Biblioteki Muzeum Narodowego im. Czartoryskich w Krakowie.
W sumie pozostało sześć metrów bieżących akt. Przechowywane tam
są, między innymi, 80 dokumentów pergaminowych z lat 1496–1738,
część akt rodzinnych i gospodarczych, korespondencja Chodkiewiczów
z XVII–XIX w. oraz dokumenty prywatne generała Aleksandra Chodkiewicza. Za szczególnie cenne należy uznać zespoły archiwalne dotyczące Gene­alo­gii Chodkiewiczów (MN 741), Dyplomy pergaminowe z domu
Chodkiewiczów (MN 542) i Sumariusze dotyczące akt fundacji monasteru
bazylianów oraz innych akt Chodkiewiczów z lat 1492–1806 (MN 860).
Przechowywany w Bibliotece Muzeum Narodowego im. Czar­to­
rys­kich w Krakowie trzytomowy Summaryusz dokumentów do dóbr supraskich z nadań funduszowych przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów
w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów zostających roku 1817 w Młynowie spisany został pierwotnie sporządzony 8 lipca 1797 r. przez archiwistę domu Chodkiewiczów Andrzeja Michała Komara. Sumariusz,
w Archiwum Państwowym w Krakowie, „Archeion”, 1972, t. LVII, s. 127–138; taż,
Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów..., s. 115–128.
7 Inwentarz Archiwum Młynowskiego Chodkiewiczów, Archiwum Państwowe (dalej: AP) w Krakowie; S. Pełeszowa, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów..., s. 116–
–117.
10
Wstęp
uzu­pełniony w 1806 r. o akta z lat 1797–1806, został 21 grudnia 1817 r.
na nowo opracowany przez archimandrytę Stanisława Roguskiego i potwierdzony podpisem przez podsędka czarnobylskiego ­Dobrzańskiego.
Każdy tom Sumariusza posiada innych charakter. Podstawą do wykonania Sumariusza w 1817 r. (t. I), liczącego 95 kart, był zdekompletowany Sumariusz, który został wykonany przez Andrzeja Michała Komara w 1805 r. (t. III). Wolumen ten liczy 92 karty. Zawarty w nim
układ i wykaz dokumentów był następnie powielony w 1817 r. Pomimo że pierwotna wersja Sumariusza wykonana przez archiwistę domu Chodkiewiczów została zdekompletowana, to na podstawie zachowanej jej części można wnioskować, że Sumariusz z 1817 r. tylko
w niewielkim stopniu odbiega od pierwowzoru. Wpisy tytułów dokumentów dokonane przez A. Komara były bardziej obszerniejsze aniżeli wykonane na ich podstawie w 1817 r. W pierwszym tomie dodano
niektóre akta, które nie znalazły się w pierwotnej wersji Sumariusza.
W tomie I i III Sumariusza znajduje się wyłącznie zestawienie dokumentów odnoszących się do monasteru supraskiego. Najwięcej dokumentów z wykazu dotyczy dóbr należących do klasztoru. W obu
woluminach Sumariusza znajdują się akta prawne monasteru, wykazy przywilejów i nadań, wypisy z ksiąg trybunalskich, sądów grodzkich i ziemskich oraz duża liczba listów osób duchownych i świeckich
w sprawie zgromadzenia supraskiego. Oba tomy Sumariusza zostały
wydane w osobnej publikacji8.
Tom II Sumariusza różni się zasadniczo od dwóch wyżej wymienionych zarówno pod względem struktury wewnętrznej, jak też zawartości wykazu dokumentów. W tomie II znalazły się akta, głównie
majątkowe, dóbr należących do rodziny Chodkiewiczów oraz familii
spokrewnionych i skoligaconych z nimi. Akta odnoszą się nie tylko do
8 Sumariusz dokumentów do dóbr supraskich. Do druku przygotował i wstępem
opatrzył Antoni Mironowicz, Białystok 2009.
11
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
domeny rodowej Chodkiewiczów, ale również do posiadłości innych
rodów na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziemiach ruskich
Korony. Wpisy dokumentów, odnoszących się do dóbr i monasteru
supraskiego, stanowią nieznaczny fragment II woluminu Sumariusza.
Drugi tom Sumariusza, składający się ze 161 kart, jest podzielony na
fascykuły, które dotyczą poszczególnych majątków, fundacji, obiektów sakralnych lub aktywności religijnej i politycznej poszczególnych
osób. Niektóre fascykuły posiadają wpisy dokumentów o różnorodnej
tematyce, co sprawia wrażenie, że ów rejestr powstawał chaotycznie,
bez wyraźnych kryteriów chronologicznych i tematycznych. Obok aktów dotyczących fundacji obiektów sakralnych w Wilnie z XVI wieku znajdują się tu tytuły rejestrów gospodarczych innych miejscowości z XVIII stulecia, np. dóbr Soleczniki. Tom ten został wykonany
przez kilku archiwistów, bez wyraźnej koncepcji chronologicznej czy
tematycznej. Czytelnik odnosi wrażenie chaosu powstałego przy jego
wykonaniu. Autorzy wpisów nie troszczyli się o jego czytelność. Wpisy mają charakter skrótowy i bardziej przypominają zapisy wykonane
dla własnego użytku aniżeli rzetelną pracę archiwisty służącą domowi
Chodkiewiczów. Pomimo tego tom ten zasługuje na edycję ze względu
na walory poznawcze. W Sumariuszu znajduje się bowiem wiele dokumentów, które nie są znane w nauce polskiej.
Autorzy Sumariusza (A. Komar i kopiści z 1817 r.) nie analizowali dokładnie zawartości dokumentów. Z tego powodu nie wnikali kiedy i przez kogo dokumenty te zostały wystawione. W rezultacie w fascykułach znalazły się wykazy akt, przywilejów, rejestrów, listów etc.,
które odnoszą się do innych lat aniżeli zostały wymienione w tytule
fascykułu. Dokonanie, często przypadkowo, wpisów do fascykułu dokumentów, które nie powinny tam się znaleźć, wynikało z braku datacji dokumentu lub z trudności z jej ustaleniem. Przy wydaniu źródła
podjęto więc próbę uściślenia do jakiego czasu lub do jakiej osoby odnosi się wpisany dokument.
12
Wstęp
Innym problemem wydawniczym, zwłaszcza w odniesieniu do tomu II źródła, stał się brak tytulatury osób wymienionych w dokumencie oraz stosowanie dowolnie uznanych przez autora Sumariusza
skrótów. W konsekwencji tytulatura zawarta w skrótach często nie odpowiadała pełnionej funkcji lub posiadanej godności w czasie wystawienia dokumentu. Często wymienione w aktach postacie są zapisane
jako wdowy po Chodkiewiczach, nazwane od imienia męża lub pełnionych przez niego godności lub posiadanego stanowiska. Zapisy takie
stosowano wobec przedstawicieli innych rodów skoligaconych z Chodkiewiczami. Autorzy Sumariusza, z uwagi na ogromną liczbę zgromadzonych dokumentów, przy wpisach zastosowali znaczące skróty treści
tytułu źródła, co znacznie komplikuje odtworzenie pełnej wersji zapisu.
Wielkim utrudnieniem w odczytaniu zapisów jest ich niestaranność, skrótowość i stosowanie różnych abrewiacji. Uwaga ta dotyczy
głównie publikowanego tomu II Sumariusza. Stan taki wymagał porównania skrótów (zwłaszcza w odniesieniu do tytulatury) z pełnionymi przez wymienione w dokumentach osoby stanowiskami i funkcjami z uwzględnieniem daty wystawienia aktu. Autorzy Sumariusza
nie troszczyli się o ustalenie czy wymieniony dokument był wiarygodny (fałszywy bądź prawdziwy). Z tego powodu przy wymienieniu licznych przywilejów, zapisów i listów podano w wątpliwość ich wiarygodność, co pozwala lepiej zrozumieć kontekst historyczny poszczególnych
wpisów do Sumariusza. Pierwotna wersja Sumariusza wykonana przez
A. Komara zakładała wykonanie jedynie rejestru wszystkich dokumentów dotyczących monasteru supraskiego i dóbr Chodkiewiczów, bez
wnikania w ich wewnętrzną zawartość.
W publikacji starano się zachować na ogół oryginalną pisownię
źródła. Modernizacja, zgodna z zasadami wydawania źródeł nowożytnych, objęła rezygnację z podwójnych spółgłosek, zastąpienie niektórych liter zmieniających sens wyrazu oraz uzupełnienie brakujących
niekiedy znaków diakrytycznych.
13
Biblioteka Muzeum Narodowego
im. Czartoryskich w Krakowie, Rkps 860, t. II.
Sumariusz Dokumentów
do Dóbr Supraskich
z nadań funduszowych
przez J. WW. hrabiów Chodkiewiczów
w posiadaniu WW. Ojców Bazylianów
zostających roku 1817 w Młynowie,
spisany
[k. 1]
Fascykuł 1.
Dokumenta funduszu monastera supraskiego
1506, od stworzenia świata 7015, Julii 28, indykta 10. Przywilej,
autentyk, samego Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego1, w którym
wiecznością zapisuje Topilec na monastyr supraski y w opiekę oddanie
Alexandrowi Chodkiewiczowi2 y potomkom jego, także sługom y bojarom jego, dan w Wilnie – sztuk 1.
1 Współfundator monasteru Józef Sołtan dopiero w 1507 r. został metropolitą kijowskim (1507–1521). W okresie fundacji monasteru supraskiego pełnił godność biskupa smoleńskiego (1492–1509).
2 Aleksander Chodkiewicz, fundator Ławry Supraskiej (ok. 1457–1549); J. Jas­
now­ski, Chodkiewicz Aleksander, PSB, t. III, Kraków 1937, s. 354–355.
15
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1506, Octobra 1, indykta 4. List Józefa Sołtana, metropolita, którym się Chodkiewiczowi justyfikuje, iż nie swą wolą, ale za żądaniem
braci monasterskiej rezydował coś u nich, y waruje tymże listem, że
y potomne metropolity, jako zwyczaj niesie, nie mają bywać w monasterze – sztuk 1.
1500, Aprila 10. Regestr spisania dóbr monasterskich supraskich
przez komisarza J. K. Mci. – sztuk 1.
1501, Octobra 13 dnia, indykta 14. Kopia prawdziwa słowo w słowo listu zapisu W. JM. Pana Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza
Cerkwi Bożej na monastyr supraski majętności danej na imię Cho­
rosz­czy3 – sztuk 1.
7014, Maja 11 dnia, a od Narodzenia Pańskiego 1506, indykta 9.
Kopia listu episkopa smoleńskiego Józefa Sołtana nadania Cerkwi Bożej monasteru supraskiego majętności nazwanej Topilca4 – sztuk 1.
3 Документы относящиеся к истории Супрасльского монастыря, „Вестник
Западной России”, Вильно 1867, т. III, кн. 9, отд. 2, с. 16. Choroszcz trafiła do
Chodkiewiczów po 1470 r., a przed 1483 r. i do założenia zamku w Gródku stanowiła centrum dóbr Iwana i Aleksandra Chodkiewiczów. J. Wiśniewski, Początki Białegostoku i okolicznego osadnictwa, [w:] Studia i materiały do dziejów miasta Białegostoku, t. IV, Białystok 1985, s. 7–27; H. Surynowicz, Pod opieką Matki Bożej. Dzieje
parafii prawosławnej w Choroszczy, Choroszcz 2008, s. 21.
4 Potwierdzenie nadań Aleksandra Chodkiewicza na dobra Choroszcz na rzecz
monasteru supraskiego i Józefa Sołtana na wsie Topilec, Baciuty i Piszczewo przez
��������
сборник� �����
докуkróla Zygmunta Starego nastąpiło 17 lipca 1507 r. Археографический���������
ментов���������������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������������
относящихся��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
истории����������������������������������������������
���������������������������������������������
Северо���������������������������������������
-��������������������������������������
Западной������������������������������
�����������������������������
Руси�������������������������
, �����������������������
издаваемый�������������
������������
при���������
��������
управле�����������������������������
1870, с. 21–24. W graнии Виленского учебного округа (dalej: АСД), т. IX, Вильно�����������������������
nicach uposażenia monasteru znajdowało się sześć wsi: Topilec, Baciuty, Zawady,
Zaczerlany, Kościuki i Gajewniki. Uposażenie obejmowało tereny obfitujące w lasy
i rzeczki, a poprzez rzekę Narew miało doskonałe połączenie z Choroszczą. Dobra te
zapewniały główne zaplecze monasteru i gwarantowały jego rozwój. Zapis fundacyjny Choroszczy dla monasteru supraskiego nastąpił w 1501 r. Porównaj z dokumentem 2 niniejszego sumariusza. W 1507 r. król nadał Choroszczy prawa magdeburskie
i potwierdził wolę Aleksandra Chodkiewicza, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 633; АСД, т. IX, c. 22–25.
16
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
W tymże miejscu razem zszyty pod rokiem od stworzenia świata
7012, Septembra 15, indykta 7, a od Narodzenia Chrystusa 1504 r.
Kopia listu Jego Królewskiej Mści Alexandra, episkopu smoleńskiemu
Józefu Sołtanu, na Topilec, Baciuty, Piszczewo5 – sztuk 1.
7000, miesiąca Kwietnia, dnia 5, jedenastej biegnącej indykacji,
a od Narodzenia Pańskiego 1496. Kopia listu Nifona, patriarchy carogrodzkiego6, do Wielebnego Ojca Józefa Sołtana7 strony unii – sztuk 1.
7013, a od Narodzenia Chrystusa 1505. Kopia od słowa do słowa listu patriarszego na stwierdzenia ustawy monasterskiego wspólnego życia, etc.8 – sztuk 1.
[k. 2]
1632. Concordia Coram Nuntium Apostolico pacta inter archiepp. metropolitanum Russiae Christophor Chodkiewicz et monachos suprasliensis9 – sztuk 1.
1632, Marca 2 dnia. Kopia dekretu assesorskiego w sprawie
W. JX. Józefa Welamina Ruckiego, metropolity kijowskiego10, z W. JM.
P. Krzysztofem Chodkiewiczem, koniuszym W. X. Lit. o niesłuszne
­podanie reguł duchownych tudzież o bezprawne zabranie majętności
do Supraśla należących11 – sztuk 1.
5 Aleksander Jagiellończyk za zasługi dla ojczyzny nadał Józefowi Sołtanowi, biskupowi smoleńskiemu dobra Topilec, Baciuty i Piszczewo we włości suraskiej, które
następnie biskup przekazał monasterowi supraskiemu, АСД, т. IX, с. 8–9.
6 Chodzi tu o patriarchę konstantynopolitańskiego Nifonta II (1486–1488,
1497–1498, 1502).
7 Józef Sołtan, metropolita kijowski (1499–1501).
8 Mowa tu o patriarsze konstantynopolitańskim i ekumenicznym Joachimie I
(1498–1502; 1504–1505). Por.: АСД, т. IX, с. 3–5; „Вестник Западной России.
Историко-литературный журнал” (dalej: ВЗР), Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I,
Приложения, с. 1–3.
9 Tekst ugody z 3 marca 1632 r. АСД, т. IX, с. 141–143, 146–148.
10 Józef Welamin Rutski, metropolita kijowski (1614–1635).
11 АСД, т. IX, с. 141–143.
17
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1632, Marca 3 dnia. Punkta funduszowe przez JW. Alexandra
Chodkiewicza wypisane dla informacji i następców kolatorów, w kopii12 – sztuk 1.
Status Causi JMci Pana koniuszego W. X. Lit. z Ojcem metropolitą kijowskim o supraski monaster13 – sztuk 1.
7010, miesiąca Octobra, 15 dnia, indykta. Reguły ruskie ­supraskie
przez JM. księdza Józefa Sołtana, arcybiskupa cum Consilio JM. P. Ale­xan­
dra Chodkiewicza fundatora dane konwentowi supraskiemu14 – sztuk 1.
1635, Marca 31 dnia, Wizytacja archiepiskopa kijowskiego Józefa
w supraskim monasterze odbyta15 – sztuk 1.
Informacja o funduszu monastera supraskiego – sztuk 1.
Opisanie w krótkości o założeniu y funduszu monastera supraskiego – sztuk 1.
Blankiet ruski archimandryty – sztuk 1.
1674, Junii 12, Asekuracja od JX. metropolity kijowskiego, że nie
ma tamować wolnej elekcji w obieraniu archimandryty – sztuk 1.
1668, Octobra 6 dnia. Inwentarz cerkwi monastera supraskiego za
JW. JX. Gabriela Kolendy16, archiepiskopa witebskiego, mścisławskiego, metropolity wszystkiej Rusi, archimandryty supraskiego17 – sztuk 1.
1687, miesiąca Septembra. Wizyta metropolitalna w monasterze
supraskim – sztuk 1.
1692, miesiąca Marca 20 dnia. Proces z nuncjatury warszawskiej
klasztorowi supraskiemu wydany18 – sztuk 1.
12 АСД, т. IX, с. 272.
13 АСД, т. IX, с. 141–143, 146–148.
14 АСД, т. IX, с. 16–19; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I, с. 19–26.
15 АСД, т. IX, с. 151–157; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I, с. 26–33.
16 Gabriel Kolenda, arcybiskup połocki, administrator metropolii (1658–1665),
metropolita (1665–1674) i opat supraski (1656–1674).
17 АСД, т. IX, с. 229–243.
18 Nuncjusz 20 marca 1692 r. zasuspendował metropolitę Cypriana Żochowskiego,
mnichów supraskich Melecego Doroszkowskiego i Bartolomeusza Miniewskiego za
18
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 3]
1693, February 8 dnia. Skrypt od JM. X. metropolity y archimandryty dany na to; ażeby za wolnym obraniem głosów stanęła starszych
elekcja – sztuk 1.
1693, February 23. W Supraślu kopia punktów zakonników supraskich do elekcji archimandryty – sztuk 1.
1696, Augusta 15. Kopia konsensu z Rzymu, iż podług postanowienia fundatora mają te punkta obserwować – sztuk 1.
1642, Octobra 11 dnia. Umowa X. Szybińskiego, archimandryty
supraskiego19, z kupcem gdańskim J. P. Rosenbergiem, na dostarczenie
żyta łasztów 60, którego wziął 2 000 zł – sztuk 1.
Fascykuł 2.
Sumariusz dokumentów względem utrzymania na opactwie supraskim
W. J. X. Teodozego Wisłockiego podług praw fundatorów
JM. Chodkiewiczów temu monasterowi nadanych y służących
1778, Novembra 12 dnia. Dekret 1. Kongregacji o Pomnożeniu
Wiary nie uznawający za dobrą elekcję J. X. Lewińskiego na opactwo
supraskie, ale owszem nową, elekcję złożyć pozwalający zakonnikom,
w Rzymie ferowany dnia 6, przez Ojca Świętego potwierdzony, łaciński y po polsku przetłumaczony – sztuk 2.
1782, February 3 dnia datowana, a 1783 January 4 w grodzie wołkowyskim aktywowana elekcja na opactwo supraskie J. X. Wisłockiemu służąca – ekstrakt – sztuk 120.
nie uznanie wyboru na archimandrię supraską Symeona Cyprianowicza. АСД, т. IX,
с. 289–292. Popierany na archimandrytę supraskiego Melecy Doroszkowski został archimandrytą leszczyńskim.
19 Nikodem Mokosiej Szymbiński był wówczas wikarym supraskim, archimandrytą został dopiero w 1636 r., a w 1643 r. został otruty. АСД, т. IX, с. 178.
20 АСД, т. IX, с. 383. Ks. Teodozy Wisłocki był dwukrotnie wybierany na archimandrytę supraskiego w drodze elekcji w 1778 i 1780 r. АСД, т. IX, с. 389.
19
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1783, January 10 dnia. Kopia prezenty na opactwo supraskie
JX. Wisłockiemu od J. O. księcia Radziwiłła, wojewody wileńskiego y JW. Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej21, wydany – sztuk 1.
1783, February 11 dnia. W grodzie wileńskim manifest JW. hrabiny Chodkiewiczowej, generałowej księżnej, starościny żmudzkiej, przeciwko JW. Smogorzewskiemu, metropolicie kijowskiemu22, względem
obwieszczenia zakonników supraskich o mającey nastąpić z prowincji
wizycie, przeciwko prawom23 – sztuk 1.
1783, Marca 22 dnia. W grodzie grodzieńskim manifest JW.
hrabiny Chodkiewiczowej, generałowej księżnej, żmudzkiej starościny, potomstwa swego naturalnej opiekunki przeciwko JW. Jazonowi
Smogorzewskiemu, metropolicie24, względem zesłania bez wiedzy fundatorskiej wizytatorów do Supraśla, y tamże usiłowania do czynienia
elekcji na obranie opata – sztuk 1.
[k. 4]
1783, Junii 29 dnia. W konsystorzu wileńskim manifest JWW
Chodkiewiczów przeciwko JW. Smogorzewskiemu, metropolicie, o zwłokę w benedykcji JX. Wisłockiemu na opactwo supraskie
Wisłocki był opatem supraskim do 1798 r. W 1799 r. Teodozy Wisłocki został
pierwszym biskupem supraskim. Od jego wyboru aż do śmierci w 1801 r. monasterem supraskim zarządzało kolegium: namiestnik Melecy Ossuchowski oraz konsultorowie Leon Jaworowski i Joachim Lewczycki. Por.: A. Ignatowicz, Grecko-unicka diecezja supraska (1796–1807), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku”,
1976, R. II, nr 4.
21 Mowa tu jest o Ludwice z Rzewuskich Chodkiewiczowej (1744–1816), kasztelance krakowskiej, żonie Jana Mikołaja Chodkiewicza. K. Niesiecki, Herbarz polski,
t. III, Lipsk 1839, s. 63.
22 Jazon Smogorzewski, unicki metropolita kijowski (1780–1788).
23
Z Kroniki Ławry Supraskiej wynika, że protestacja nastąpiła 22 grudnia 1782 r.
АСД, т. IX, с. 384.
24 Jazon Smogorzewski, unicki metropolita kijowski (1780–1788). АСД, т. IX,
с. 385–386.
20
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
przez zakonników obranego, a przez JW. kolatorkę prezentowanego
– sztuk 1.
1783, Junii 29 dnia. Proces w konsystorzu wileńskim łacińskim
imieniem JW. JP. Ludwiki z Rzewuskich hrabiny Chodkiewiczowej,
generałowej księżnej, starościny żmudzkiej, na JW. JX. Smogorzewskiego, metropolitę kijowskiego, o zwlekanie benedykcji JX. Wisłockiego
na opactwo supraskie, a na JX. Wisłockiego o nie staranie się o benedykcję oraz na tegoż JX. Wisłockiego y całe zgromadzenie o zaciąganie długów na dobra funduszowe – sztuk 1.
1783, Maja 24 dnia. Innotoscencja JW. JX Lewińskiego, biskupa tegaenowskiego25, zakonnikom supraskim, iż ma zjechać do Supraśla dla benedyktowania JX. Wisłockiego na opactwo supraskie26, vigore danego sobie pozwolenia, od JW. metropolity – sztuk 1.
1783, Junii 11 dnia. Kasata przez JX. Lewińskiego biskupa tegaenowskiego, elekcji y ratyfikacji na opactwo supraskie JX. Wisłockiemu
służących a naznaczenie nowej elekcji w przytomności swojej miejsce
metropolity zasiadającego przeciwko prawom funduszowym – sztuk 1.
1783, Junii 11. Elekcji supraskiej nastąpiony akt27 – sztuk 1.
1783, Junii 13. Testimonium Electionis in abbatem Suprasliensem
Reverendisimi Patris Wisłocki Propriis Electionem Religiosorum manibus firmatum die undecima mensis. Supraska – sztuk 1.
1783, Septembra 21. Manifest JW. Chodkiewiczowej, generałowej,
księżnej, żmudzkiej starościny, przeciwko JW. Smogorzewskiemu, arcybiskupowi halickiemu, kijowskiemu i innym – sztuk 1.
1785, Octobra 27 dnia. Manifest z apelacją JXX. Bazylianów supraskich na JW. JX Lewińskiego, biskupa tegaenowskiego, o wymożenie
Stefan Lewiński, od 1784 r. biskup tytularny tegaenowski, w latach 1788–1809
unicki koadiutor, biskup łucki (1787–1806).
26 Teodozy Wisłocki w drodze elekcji został wybrany na archimandrię supraską
20 czerwca 1778 r. Przeciwko temu wyborowi zaoponował metropolita Lew Szeptycki (1778–1779). Por.: АСД, т. IX, с. 371–373.
27 АСД, т. IX, с. 390.
25
21
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
pod swoją prezydencją nowej elekcji na opactwo supraskie JX. Wisłockiemu służącej, przeciwko prawom funduszowym uczynionej – sztuk 1.
[k. 5]
1785, Octobra 31 dnia, w Grodnie, Manifest JW. JP. Ludwiki
z Rzewuskich, hrabiny Chodkiewiczowej, generałowej, księżnej, starościny żmudzkiej tak na JW. J. X. Smogorzewskiego, metropolity, jako też na JW. J. X. Lewińskiego o nakazanie pod swoją prezydencją
JXX. Bazylianom supraskim nowej elekcji, a skasowanie dawniejszej, za
którą prezenta nastąpiła J. X. Wisłockiemu, o wdzieranie się, niesłuszne, przeciwko prawom za opactwa supraskiego zaniesiony – sztuk 1.
1786, February 1 dnia. Instrument od JW. X. metropolity­ do
be­nedykowania J. X. Wisłockiego na opactwo supraskie J. X. Le­wiń­
skiemu, biskupowi tegaeanowskiemu wydany oraz zaświadczenie tegoż
J. X. biskupa po benedykcji, eorundem 23, uczyniony, w kopii łacińskiej i polskiej – sztuk 2.
1786, Junii 17 dnia, w konsystorzu przed Godlewskim Manifest JXX. Bazylianów supraskich o nieważność elekcji pod prezydencją J. X. Lewińskiego, biskupa tegaenowskiego, sufragana metropolity
na J. X. Wisłockiego, jako przeciwko prawom uczynionej – sztuk 1.
1786, Julii 12 dnia, w aktach grodzieńskich konsystorskich manifest JW. JP. Ludwiki z Rzewuskich Chodkiewiczowej, generałowej,
księżnej, starościny żmudzkiej, przeciwko JW. J. X. Smogorzewskiemu
metropolicie, oraz J. X. Lewińskiemu, biskupowi tegaenowskiemu, tak
o założenie nowej na opata supraskiego elekcji, jako też o benedyktowanie J. X. Wisłockiego na opactwo vigore tejże elekcji, mimo prawa
tego klasztoru, pierwszej elekcji y prezenty zaniesiony – sztuk 1.
1786, Julii 30. Informacja J. X. Wisłockiemu dana od kolatorki
– sztuk 1.
Bez daty, Kopia instrumentu na opactwo supraskie J. X. Wisło­
ckie­mu od JW. Pani danego. Data instrumentu 1783 roku, 10 ­January
– sztuk 2.
22
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Informacja albo raczej replika, względem elekcji J. X. Wisłockiego,
opata supraskiego, – sztuk 1.
1787, kwietnia 12 dnia. Plenipotencja od JW. Ludwiki z Rzewus­
kich, hrabiny Chodkiewiczowej, generałowej, księżnej, starościny
żmudzkiej28, J. Panu Komarowi komornikowi wiłkomirskiemu29 do bronienia praw klasztorowi supraskiemu służących dana30 – sztuk 1.
1791, January 24, datowany – instrument JW. JX. Rostockiego,
metropolity31, do wizytowania klasztoru supraskiego – sztuk 1.
[k. 6]
Listów JW. Pani do JM. Pana Komara w interesie supraskim pisany pod różnymi datami – sztuk 11.
Listów JW. JX. Smogorzewskiego, metropolity, do JW. Pani pisanych w interesach supraskich – sztuk 4.
Listów JX. Wisłockiego do JW. Pani w interesach o opactwo supraskie pisanych – sztuk 7.
Listów od JXX. Bazylianów supraskich do JW. Pani pisanych, od
całego zgromadzenia – sztuk 2.
Listów JW. X. Lewińskiego, biskupa tegaenowskiego, do JW. Pani pisanych – sztuk 2.
Listów J. X. Ochockiego, opata owruckiego – sztuk 2.
Fascykuł 3.
1545, dnia 11 Aprila, Jus patronatus Ich Mości PP. Chodkiewiczów na kaplicę monwidowską w kościele zamku wileńskiego – sztuk 1.
28 Ludwika z Rzewuskich Chodkiewiczowa (1744–1816), kasztelanka krakowska,
żona Jana Mikołaja Chodkiewicza. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. III, Lipsk 1839, s. 63.
29 Michał Komar, komornik wołyński, archiwista domu Chodkiewiczów lub
Antoni Komar, miecznik wiłkomierski (1754–1792).
30 Z datą 1 marca 1787 r. Por.: АСД, т. IX, с. 386.
31 Teodozy Rostocki, metropolita unicki (1788–1805).
23
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1552, Augusta 22 dnia. Akt dokumentu JW. JM. Panu Chod­kie­
wiczowi, wojewodzicowi brzeskiemu, służącego – sztuk 1.
1582, February 27 dnia. Prawo sprzedażne do JM. Pani Zofii
Chod­kiewiczówny Koryckiej, koniuszynej W. X. Lit., JM. Panu Krzysztofowi Krzemienieckiemu dane na dwór w mieście Wilnie od J. Mości
XX. Bernardynów za sumę kop 300 groszy sprzedany – sztuk 2.
1549, Maja 24. Prawo wieczyste sprzedażne na dom w mieście Wilnie od JPP. Piaseckich podle muru XX. Bernardynów JW. JM. Panu Jerzemu Chodkiewiczowi, staroście żmudzkiemu32, za summę 15 kop groszy litewskich do kamienicy chodkiewiczowskiej przyłączonej – sztuk 1.
1643, February 19. Pozwolenie gruntu cerkiewnego JM. Panu wojewody wileńskiemu do cerkwi wileńskiej – sztuk 1.
1647, Julii 17 dnia. Prawo wieczyste do Pana Michała Kołba, rajcy
wileńskiego, na kamienicę Forłuszką nazwaną, w Rybnym końcu będącą, przy Pałacu Chodkiewiczowskim sytuowaną, za sumę 4 000 złotych
JW. JM Panu Krzysztofowi Chodkiewiczowi, wojewodzie wileńskiemu33, służące – sztuk 1.
[k. 7]
1652, Decembra 20 dnia. Datowany 1691 Aprilis 7 dnia. W grodzie mińskim aktykowany 1691 Novembra 10 do Trybunału przeniesiony. Zapis od JM. Pani Izabeli z Lackich Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej34, J. Pani Zofii Druckiej Horskiej Chodkiewiczowej,
32 Jerzy Chodkiewicz, stolnik litewski (1549), kasztelan trocki (1555), starosta
bielski (1566), zm. w 1569 r. Hieronim Chodkiewicz (1500–1561), kasztelan trocki
(1544), starosta żmudzki (1545), kasztelan wileński (1559), PSB, t. III, s. 358–361.
33 Krzysztof Chodkiewicz, koniuszy litewski (1623), kasztelan trocki (1633), wileński (1636), wojewoda wileński (1642), starosta grodzieński, zm. w 1652 r., PSB,
t. III, s. 358–361.
34 Izabela Lacka, żona Hieronima Karola Chodkiewicza, starosty mozyrskiego
i błudeńskiego, zm. w 1696 r.
24
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
wojewodziny wileńskiej35, wyraża iż nie pierwej do posesji folwarku
Gur synowa z potomstwem przychodzić ma, aż sumę zapłaconą wróci – sztuk 1.
1684, Maja 24 dnia, aktykowany w Trybunale, podział Gur36 i Sokołojców37 między J. Mści Panią Chodkiewiczową, wojewodziną wileńską, a księciem JM. Panem Krzysztofem Radziwiłłem, hetmanem polnym litewskim38 uczyniony, roku 1622, Augusta 16 dnia.
1611, Augusta 11 dnia. Kopia przywileju Zygmunta, króla polskie39
go , na place cerkiewne w mieście Wilnie, które teraz pod zabudowania pałacu JWW. Chodkiewiczów – sztuk 1.
1699 i 1700. Regestr rejestracji pałacu chodkiewiczowskiego
– sztuk 1.
1681. W dzień święta rzymskiego wielkanocnego, notacja jakim
sposobem ma się wybierać czynsz z mieszkań przy pałacu wileńskim
– sztuk 1.
Karteczka intraty dowgielickiej – sztuk 1.
1718, Maja 27 dnia. Regestr srebra byteńskiego danego do schowania do skarbca żyrowickiego – sztuk 1.
1720, Junii 10. Obwieszczenie do pałacu chodkiewiczowskiego
i folwarku Gur, oryginalne – sztuk 1.
1594, Junii 19. Kopia listu od burmistrza wileńskiego Wojciechowi Zdanowiczowi dana na budowanie kamienicy wedle cerkwi piatnickiej – sztuk 1.
1759, Oktobra 31. Inwentarz pałacu wileńskiego przez JW. An­
drze­ja Zawiszę sporządzony – sztuk 1.
35 Księżna Zofia Drucka Horska, druga żona Krzysztofa Chodkiewicza, zm.
w 1657 r.
36 Horki, dawniej Hory, miasto koło Mohylowa.
37 Sokoleńszczyzna, miejscowość koło Solecznik.
38 Krzysztof Radziwiłł, hetman polny litewski (1615–1635).
39 Zygmunt III Waza, król Polski (1587–1632).
25
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Obwodnica Markuciów w kopii przez J. Pana Komara spisana40
– sztuk 1.
1760, Julii 20. Kontrakt Strychona Michała Wysockiego na cegielnię w Markuciach41, y kontrakt kowala Gotfryda – sztuk 2.
1761, Augusta 1 dnia. Relacja pozwu ze strony JW. Mikołaja, hrabi Chodkiewicza42 z PP. Golejewskimi, w sprawie o Żydów Wysoki
Dwór – sztuk 2.
1762. Prawo orędowane na kamienicę w Wilnie od J. Pana Wornickiego JPP. Antoniemu i Petroneli z Frąckiewiczów Dłuskim – sztuk 1.
1762, Julii 10 dnia. Inwentarz pałacu wileńskiego y wsi Mar­ku­
ciowskiej – sztuk 2.
[k. 8]
1782, Octobra 14 dnia. Pozew autentyczny a parte JWW. Chod­
kiewiczów po WW. Mejerów do ziemstwa wołkowyckiego wydany
– sztuk 1.
1782, February 12. List JW. Pani do W. Romera, podkomorze­
go trockiego43, aby do rozgraniczenia nie przystąpił między Bo­ujeni­
kami i Trybancami, attynencyją do Solecznik Wielkich należącą, aż do
wzrostu lat JWW. Chodkiewiczów podług praw W. X. Lit. – sztuk 2.
1791, Julii 29 dnia. Kopia mandatu JW. Chodkiewiczowej, starościnie żmudzkiej, z rozgraniczenia Markuciami – sztuk 1.
Bez daty inwentarz Markuciów wyprowadzonej intraty na 10 grosz
przez Komisję Porządkową aprobowany – sztuk 1.
Fascykuł 4.
1673, dnia 26 maja datowany, tegoż roku miesiąca Junii 20 dnia
w Kole Duchownym na Trybunale przyznany list oryginał, kupionej
Ignacy Komar, podczaszy wiłkomierski (1746–1774), sędzia ziemski.
Markucie, dwór koło Wilna.
42
Jan Mikołaj Chodkiewicz, starosta żmudzki (1738–1781).
43
Stefan Dominik Romer (Römer), podkomorzy trocki (1771–1792).
40
41
26
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
kamienicy od wielebnej Kapituły Wileńskiej nazwanej Beynartowską,
Ambrożyańską, przez JW. Paca, wojewodę wileńskiego, hetmana wielkiego W. X. Lit.44 z extraktem – sztuk 2.
1673, Junii 20. Intromisja na Trybunale w Kole Duchownym
przyznana na kamienicę, Ambrożyańską, Beynartowską, od Wielebnej Kapituły Wileńskiej, JW. JM. Panu Michałowi Pacowi, wojewodzie wileńskiemu, hetmanowi wielkiemu W. X. Lit. służąca – sztuk 1.
1673, Maja 20. Ex actis Intromisja poddania kamienicy kupionej
od Kapituły Wileńskiej w roku 1673 za pisarstwa miejskiego wileńskiego Pana Piotrowicza45 – sztuk 1.
1675, Julii 11 dnia. Wypis z ksiąg Głównych Kapitulnych województwa wileńskiego zapisu od JW. JM. Pana Michała Paca, wojewody
wileńskiego, hetmana wielkiego W. X. Lit. danego wielebnym Ojcom
Kanonikom Regularnym na Antokolu mieszkającym, na kamienicę
Ambrożyańską – sztuk 1.
1675, Julii 11 dnia. Intromisja od JW. J. Pana Michała Paca, wojewody wileńskiego, hetmana wielkiego W. X. Lit w kamienicę niegdyś do bursy Ambrożyańskiej należącej, podania wielebnym Ojcom
Kanonikom Regularnym na Antokolu przy kościele św. Piotra mieszczącym – sztuk 1.
[k. 9]
Fascykuł 5.
Dokumentów na fundusz supraski
Roku 7018, Octobra 13 dnia, indykta 14 datowany46, a 1753 January, 3 dnia, za Augusta 3-go wydanego extrakt funduszu z metryk
44 Michał Pac, wojewoda wileński (1669–1682), wielki hetman litewski (1667–1682).
45 Szymon Piotrowicz, pisarz ławniczy wileński.
46 Aleksander Chodkiewicz, na prośbę metropolity kijowskiego, przenosi monaster na uroczysko Suchy Hrud oraz nadaje klasztorowi w 1500 r. dwór i miasteczko
27
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
W. X. Lit. XX. Bazylianom supraskim na Choroszcz, która po tym
odmienioną została późniejszym funduszem i przywilejem królewskim,
oto pod rokiem 1533 Octobra 30 dnia47 – sztuk 1.
Roku 7018 Octobra 15, indykta 14, kopia reguł zakonnikom
klasztoru supraskiego przez Józefa Sołtana i Aleksandra Chodkiewicza
wspólnych fundatorów podane48 – sztuk 1.
Roku 7022, Februara 15 dnia, indykta 2, a od Narodzenia Pań­
skiego 1514. Extrakt z ksiąg ziemi grodzieńskiej zrzeczenia się Józefa
Sołtana, metropolity kijowskiego i całej Rusi na instancję Aleksandra
Chodkiewicza, pierwszego fundatora supraskiego, którym metropolita na walnym synodzie w Wilnie z władzy swojej i potomnych metropolitów, monastyr supraski wypuszcza, sam nie wjeżdżać, sług i bojar
swych nigdy tam nie posyłać, y żadnych dochodów tak z dóbr jako y monastyru nie brać przyrzeka. Ihumen tego monasteru ma sam
z bracią sądzić y karać, y wszelkie rządy odprawować. Gdyby zaś ihumen wykroczył, tedy metropolita z delacji braci może go sądzić, obranego z pomiędzy siebie ihumena ma błogosławić49 – sztuk 1.
Oktobra 1, indykta 4. List Józefa, metropolity kijowskiego, do JW.
Aleksandra Chodkiewicza exkuzujący się, iż nie swą wolą, ale na prośbę ihumena w Choroszczy, folwarku supraskim, przemieszkiwał – kopia sztuk 1.
Choroszcz. Oryginał dokumentu znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie,
MNK 541/1. Dokument został opublikowany w: АСД, т. IX, с. 13–16.
47 Na prośbę zmarłego ihumena Józefa Sołtana i mnichów Aleksander Chodkiewicz zamienił należącą do klasztoru Choroszcz na Fasty i Porosły oraz Chworostowo i Pużycze na Polesiu, a także zakupiony dwór Klewinowo i część Puszczy Błudowskiej. Część Puszczy Błudowskiej należącej do monasteru wytyczały rzeki Supraśl,
Pilnica vel Kraśnica, Zorawka i Cieliczanka. Por. АСД, т. IX, с. 41–45; AP w Białymstoku, Kamera Wojenna i Domen Prus Nowowschodnich, nr 1592b, k. 2–5.
48 АСД, т. IX, с. 16–19; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I, с. 19–26.
49 Oryginał jest przechowywany w: AP w Krakowie, Archiwum Młynowskie
Chod­kiewiczów (dalej: AMCh), nr 36; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I, с. 15.
28
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1567, Marca 22. Kopia ruska zamiany wsiów między starostwem
wołpieńskim to jest dworem Kołodzieżyńskim i wsiami Mieleszkami,
Bielewiczami z Mścibowem przyległymi do monasteru supraskiemu,
a wsiami Podrzeczem i Husakami monasteru supraskiemu przyległymi
do starostwa wołpieńskiego50 – sztuk 1.
1568, Aprila 2 dnia. Po śmierci Aleksandra Chodkiewicza, pierwszego fundatora, według funduszu W. Hrehory Wileński51 y Jerzy Trocki kasztelanowie52 nastąpili, którzy monastyr supraski w opiekę z posesją y w podanie swoje wzięli y osłabianą regułę podnieśli53 – sztuk 1.
[k. 10]
1568, Octobra 2 dnia. Postanowienie porządku życia zakonnikom
supraskim od fundatorów podane54 – sztuk 1.
1580, Aprila 10 dnia. Regestr skarbów w supraskiej cerkwi znaj­
dujących się z rozkazu króla J. Mści. Stefana55 jako opiekuna, przez
marszałka JK. Mści. Jerzego Tyszkiewicza 56, po śmierci JW. Jana Chod­kiewicza57, Pana wileńskiego, małżonka tegoż J. Mści. Pani
50 Zygmunt August dokonał zamiany grunty wsi Podrzecze Husaki, należące do
Grzegorza Chodkiewicza, oddając mu w zamian wsie Bielewicze, Mieleszki i Supraśl
Nacewicze położone około Gródka. Акты издаваемые Виленскою археографической
комиссиею (dalej: АВАК), т. XIV, Вильно 1888, с. 180–184; J. Maroszek, Rewelacyjne odkrycie nieznanych najstarszych dokumentów dla Białegostoku, „Białostocczyzna”,
1999, nr 1, s. 27–28.
51 Biogram Grzegorza (Hrehorego) Chodkiewicza zm. w 1572 r., PSB, t. III, Kra­
ków 1937, s. 358–359.
52 Jerzy Chodkiewicz, stolnik litewski (1549), kasztelan trocki (1555), starosta
bielski (1566), zm. w 1569 r. PSB, t. III, s. 358–361.
53 Nadanie nowej reguły monasterowi supraskiemu przez Grzegorza i Jerzego Chod­
kiewiczów, por.: АСД, т. IX, с. 58–63. ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I, с. 19–26.
54 Por.: АСД, т. IX, с. 58–63. ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I, с. 19–26.
55 Stefan Batory, król Polski (1576–1586).
56 Jerzy Tyszkiewicz, marszałek hospodarski, zm. w 1588 r.
57 Jan Hieronimowicz Chodkiewicz, kasztelan wileński (1574–1579), PSB, t. III,
Kraków 1937, s. 361–363.
29
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Krystyna z Zborowskich, Janowa Chodkiewiczowa58, Pani wileńska,
we­dług ­zwyczaju praw dawnych monastyr supraski spadywał na dzieci Pana ­Jerzego Chodkiewicza, Pana trockiego, prawem przyrodzonym, urzędownie zdawała Panom trockim, autentyk ruski z polską kopią – sztuk 2.
1597, Augusta 18 dnia. Asekuracja od J. X. Ławryna Massalskiego, archimandryty supraskiego59, iż we wszystkim ustawy temu klasztorowi nadane ma zachowywać, i że w potrzebach nie do kogo innego, jako do fundatorów ma się udawać. JW. Mści. Panu Hieronimowi
Chodkiewiczowi, kasztelanowi wileńskiemu60, dana kopia – sztuk 1.
1614, Julii 8 dnia: Widymus z ksiąg wileńskich trybunalskich regestru spraw w Grodnie aktykowanych przez J. Mści. Panią starościnę
uświatską61 na monastyr supraski służących i na inne dobra Chodkiewiczowskie62 – sztuk 1.
1614, January 27 dnia. W ziemstwie grodzieńskim aktykowanego
widymus przywileju Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego, którym się
zrzeka rządu monstera supraskiego z potomnemi metropolity – sztuk 1.
Pisze żeby się żaden metropolita nie wdawał w rządy monasterskie,
y żeby w niczym monstera nie ukrzywdził pod przekleństwem.
58 Krystyna Zborowska, żona Jana Chodkiewicza, zm. w 1588 r.
59 Hilarion Massalski, archimandryta supraski (1592–1609).
60 Hieronim Chodkiewicz (1560–1617), koniuszy litewski (1588), wojewoda
mścisławski (1593), kasztelan wileński (1595), starosta brzeski, PSB, t. III, s. 358–
–361.
61 Anna Pacowa, córka Grzegorza Chodkiewicza i Katarzyny Wiśniowieckiej, żona Pawła Sapiehy, kasztelana kijowskiego, a następnie Pawła Paca, kasztelana wileńskiego.
62 Rejestr przywilejów ziemskich po Hrehorowiczach Chodkiewiczach do Anny
Chodkiewiczówny Pacowej wojewodziny mścisławskiej należących, przechowywanych
w skrzynce okowanej czerwonej, aktykowanych w aktach głównych Trybunału WKL,
wykonany w Grodnie z datą 7 grudnia 1614 r. AP w Krakowie, AMCh, nr 35,
s. 1–8; 9–19; Druk: Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich Zabłudów XV–XVIII,
opr. J. Maroszek, Białystok 1994, s. 83–100.
30
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Jurament illustrissimi Domini Antonini Młodowski pro observatione
praw monastery Suprasliensis post electionem uczynione coram tota communicate w residencji opackiej.
1632, Marca 3 dnia. Kopia postanowienia supraskiego jak mają
postępować63 – sztuk 1.
1634, Julii 20. Kopie procesów o niesłuszne trzymanie Choroszczy
na J. Pana Paca, podskarbiego W. X. Lit.64, od XX. Bazylianów supraskich uczynionych, drugi od J. X. Sapiehy, starosty ryskiego65, na XX.
Bazylianów o zebranie spraw na Choroszcz66 – sztuk 1.
[k. 11]
1674, Junii 12 datowanego, a 1783 Marca 21 w ziemstwie grodzieńskim aktykowanego extrakt zapisu od JW. J. X. Żochowskiego,
metropolity kijowskiego67, JW. JMści. Panu Jerzemu Karolowi Chodkiewiczowi, staroście błudeńskiemu, pułkownikowi wojsk W. X. Lit.68,
przez który instancję wnosi do fundatora, aby J. X. Michniewicz był
opatem supraskim69, i insze wyraża klauzury idą, iż JW. Chodkiewicz
ten klasztor w swoją wziął administracją jako zwyczaj mieli – extrakt
sztuk 1.
1692, dnia 5 Maja. Inhibitio Sacra Nuntatiune ne metropolita Żo­
chow­ski audere potuisset religiosos, a Conventu Supraskiego, amovere, ad electionem novam necessitate, in electione presidere70 – sztuk 1.
63 АСД, т. IX, с. 272.
64 Stefan Pac, pisarz wielki (1615–1630), podskarbi nadworny (1630–1640), podkanclerz litewski (1635–1640), PSB, t. XXIV, s. 748–749.
65 Andrzej Stanisław Sapieha, sekretarz królewski, kasztelan wileński, starosta ryski, K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 245–246; PSB, t. XXXIV.
66 АСД, т. IX, с. 149. Królewski pozew Stefana Paca z dnia 19 listopada tego roku, АСД, т. IX, с. 150.
67 Cyprian Żochowski, metropolita kijowski (1674–1693).
68 Jerzy Karol Chodkiewicz (1646–1691), oboźny W. Ks. Lit., PSB, t. III, s. 369.
69 Jozafat Michniewicz, archimandryta supraski (1673–1691), АСД, т. IX, с. 256.
70 АСД, т. IX, с. 292–293.
31
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1693, February 23 danego, a 1783 Marca 21 w ziemi grodzieńskiej aktykowanego extrakt zrzecznego względem elekcji opata zapisu
od JW. J. X. Żochowskiego, metropolity, opiekunom JW. Jana Karola
Chod­kiewicza oboźnym litewskiego71, imieniem swoim y sukcesorów
swo­ich, pod winą 10 polskich złotych danego – sztuk 1.
1716, Septembra 7 dnia. Kopia dekretu rzymskiego, ażeby zakonnicy suprascy obrali za administratora nie innego, tylko profeta supraskiego, a nie metropolita – sztuk 1.
Fascykuł 6.
Dawnych listów XX. Bazylianów do kolatorów pisanych y od kolatorów do XX. Bazylianów – sztuk 8.
Fascykuł 7.
Spraw z Panem Łukiańskim
1782. Regestr dokumentów jako y niektórych rzeczy czasie objęcia Solecznik znalezionych do inkwizycji kompostowanych – sztuk 1.
1782, January 9 i 11 dnia. Pozew autentyczny z dowodem w spra­
wie JW. Chodkiewiczowej, starościny księżny żmudzkiej72 z W. Łukiańskim73 w grodzie wileńskim – sztuk 2.
1783, Maja 10 dnia w ziemi wileńskiej. Obwieszczenie autentyczne z dowodem do inkwizycji w sprawie JW. Chodkiewiczowej
z W. Łukiańskim – sztuk 2.
71 Jan Karol Chodkiewicz, starosta błudeński (1686–1712), pułkownik wojsk litewskich, syn Jerzego Karola Chodkiewicza i Tekli Naruszewiczówny, zm. w 1712 r.,
PSB, t. III, s. 369.
72 Ludwika z Rzewuskich Chodkiewiczowa (1744–1816), kasztelanka krakowska,
żona Jana Mikołaja Chodkiewicza. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. III, Lipsk 1839,
s. 63.
73 Łukiański Dowoyna Aleksander, łowczy upicki (1777–1790), podstarości upicki (1790–1793).
32
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1783, Maja 10 dnia. Dowód pozwu grodzkiego upitckiego w sprawie JWW. Chodkiewiczów z W. Łukiańskim o tenutę orędowaną
– sztuk 1.
1783 Maja 15 dnia. Kopia pozwu ex Parte W. Łukiańskim po
JWW. Chodkiewiczów na inkwizycję – sztuk 1.
[k. 12]
1783, Junii 20. Regestr rzeczy W.J. Pana Łukiańskiego czasu objęcia dóbr Solecznik w roku 1782 Septembra 2 dnia znalezionych a czasu weryfikacji do inkwizycji in natura kompostowanych – sztuk 1.
1783, Junii 23. Pozew do zeznania od JWW. Chodkiewiczów i innych w sprawie z Panem Łukiańskim – sztuk 1.
1783, Junii 23. Relacja pozwu w grodzie wileńskim ze strony
JW. hrabiny Chodkiewiczowej w sprawie z W. Łukiańskim – sztuk 2.
1783, Junii 24. W grodzie wileńskim proces JW. Ludwiki z Rzewuskich Chodkiewiczowej, na W. Łukiańskiego o stanowienie świadków
na inkwizycje w Solecznikach swoich koligatów y obowiązkiem funkcji komisarskiej zaszczyconych, mianowicie W. Mieliewicza – sztuk 1.
Notacja przychodu z pałacu wileńskiego oraz proposita do poddanych wsi Markuciów stosowane – sztuk 1.
Regestr Pana Łukiańskiego, co pożyczał Panom Kięczierzyńskim
– sztuk 1.
Produkt sprawy JWW. Chodkiewiczów z J. P. Łukiańskim – sztuk 1.
Replika ze strony JWW. Chodkiewiczów przeciwko W. Łukiań­
skiemu – sztuk 1.
Fascykuł 8.
Z Łukiańskim
1781, Octobra 29 dnia. Weryfikacja JW. Chodkiewiczowej z poddanych Solecznickich o poczynanie szkody przez W. Łukiańskiego – sztuk 1.
Produkt sprawy JWW. Chodkiewiczów z panem Łukiańskim
– sztuk 1.
33
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1773, Junii 30 dnia. Prawo orędowane trzyletnie od JW. Chod­
kiewicza Łukiańskiemu wydane – sztuk 1.
1779, Junii 24 dnia. Prawa orędowanego trzyletniego od JW. Chod­
kiewicza, starosty żmudzkiego, za summą 4 800 w grodzie upickim aktykowane W. Łukiańskiemu wydanego – extrakt – sztuk 1.
1782, February 5 dnia. Widymus intromisji JW. starościny w dowód uczynionej exploracji – sztuk 1.
1782, February 14 dnia. W ziemstwie wileńskim aktykowanego
extrakt, regestru niektórych rzeczy w Solecznikach znalezionych czasu
objęcia tychże dóbr po W. Łukiańskim na JW. Chodkiewiczową, starościnę żmudzką – sztuk 1.
1782. Regestr pszczół we włości Solecznickiej znajdujących
– sztuk 1.
Listów od Pana Szpinka do Pana Łukiańskiego pisanych y innych
oficjantów do tegoż korespondujących – sztuk 7.
[k. 13]
Fascykuł 9.
1607, February 2 datowany. Extraktem 9 w ziemstwie trockim
przyznanego, a 1754 Maja 9 w Trybunale Wielkim Litewskim kadencji wileńskiej aktykowanego. Prawa wieczysto sprzedażnego na Soleczniki74 i wieś Brażelce75, pierwej JW. Jaroszowi Wołczkowi za 1 340 kop
groszy litewskich zastawione, po tym od tego W. Józefowi Czapskiemu76 przewlewkowane za dobraną do zastawionej 1 660 kop groszy litewskich na wieczność summę JW. Teodorowi Lackiemu, pisan polskim y litewskim danego – extraktów – sztuk 2.
74 Soleczniki, miasto na Litwie, w przeszłości Soleczniki Wielkie. Soleczniki to
także wieś, w przeszłości Soleczniki Małe.
75 Brażelce, folwark koło Lidy.
76 Józef Czapski, miecznik Ziem Pruskich.
34
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1592, Maja 8 datowanego. Eorundem w Trybunale Głównym
W. X. Lit. przyznanego, a 1759 maja 9 w Trybunale Litewskim aktykowanego prawa zastawnego od JP. Panów Jana i Łukasza Wołczków na
dobra Soleczniki za summę 1 340 kop groszy litewskich J. Panu Jaroszowi Wołczkowi, bratu stryjecznemu, danego – extraktów z kopią sztuk 3.
1650, Maja 4 datowanego, a 1666 Maja 26 w Trybunale Wileńskim aktykowanego. Zrzecznego zapisu na dobra Soleczniki Wielkie
y Małe z przykuptami oraz folwark Skubiały od JP. Panów Teodora
Alexandra, ciwuna bierzmianskiego, Piotra Kazimierza, starosty raduńskiego77, JW. Samuelowi, staroście zaslewskiemu, Lackiemu, bratu swemu danego – widimus – sztuk 1.
1672, Junii 10. Kopia dokumentu od JP. Tarasowicza do majętności Solecznik służąca – sztuk 1.
1751. Listów JP. Kozłowskiego administratora jaszuńskiego
– sztuk 2.
1764, Augusta 14. JP. Blamowi na Pałac Wileński dany – kontrakt sztuk 1.
1775. Lustracji dymów Solecznickich i ich atencji z grodu wileńskiego wycięta – taryfa – sztuk 1.
1778, Marca 20. Kwitacja JP. Wołodka J. Panu Karęgowi z opłaconego podatku procentowego dana – sztuk 1.
1779, Aprila 8. Skryptu JW. Chodkiewicza78 na owsa boczek
10 y złotych polskich 250, w gotowiźnie wziętych, nie mniej na zło­
tych 50 przez muchę wziętych W. Łukiańskiemu79 wydanego, w roku
1782 Februara 25 aktykowanego – extrakt sztuk 1.
1782, February 16. Pozwu w sprawie JWW. Chodkiewiczów z JP.
Panami Podkamerami, z zeznaniem jeneralskim – dowód – sztuk 2.
77 Piotr Kazimierz Lacki, starosta raduński, podkomorzy trocki (1652–1656).
78 Chodzi tu o Jana Mikołaja Chodkiewicza, kasztelana żmudzkiego (1765–1781),
starostę wielońskiego (1766–1781).
79 Aleksander Dowoyna Łukiański, łowczy upicki, sędzia grodzki (1783–1790).
35
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 14]
1782, February 14. Autentyczny do grodu wileńskiego, JW. Chod­
kiewiczowej, w J. Pana Łukiańskiego, z dowodem – pozew sztuk 2.
1783, Junii 25. JWW. Chodkiewiczów na W. Józefa Spinka
o przypiski w inwentarzu podawczym Solecznik W. Łukiańskiemu, na
szkodę aktorów – proces sztuk 1.
Do inkwizycji z strony JWW. Chodkiewiczów, interrogatoriów
pun­kta – sztuk 1.
Specyfika ludzi wyszłych z włości Solecznickiej – sztuk 1.
Pokrzywdzenie Marianny Tomaszowej wdowy ze wsi Solecznikach
Małych mieszkającej przez W. Łukiańskiego, sędziego upitskiego, uczynione y Ławrynowi Parchiewiczowi – sztuk 2.
Notacja tarcic y dalsze notacje Pana Łukiańskiego – sztuk 5.
Wiadomość wołów, które niby rozdał za skarbowe na ludzie W. Łu­
kiański – sztuk 1.
Sprawy JWW Chodkiewiczów, z JW. Lackim o klejnoty – status
causa sztuk 1.
Asekuracji JW. Rozalii Czapskiej80 z JW. Pacem na sprzedanie połowy dóbr Wysokiego Dworu za sumę 44 000 złotych polskich, zastający pod ewikcją u J. Pana Danejkowicza – kopia sztuk 1.
Fascykuł 10.
O wieś Błużnie
1711, Aprila 23. Zastawne od JWW. Chodkiewiczów na wieś
Błużnie81 za sumą 2 000 złotych J.P. Szyszce, cześnikowi polnemu dane – prawo sztuk 1.
80 Rozalia Ewa Czapska, zm. w 1769 r., żona Adama Tadeusza Chodkiewicza, wojewody brzeskiego (1735–1745), starosty błudneńskiego i wielońskiego.
81 Błużnie, zaścianek koło Solecznik.
36
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Kartkę od JW. Chodkiewiczów do pieczętarzów pisanych – sztuk 3.
1711, Aprila 23. List na przyznanie – sztuk 1.
1711, Aprila 23. Inwentarz wsi Błużnie – sztuka 1.
1725, Maja 29. Od JP. Szyszki na wioskę Błużnie służący, JP. Boguszowi, cześnikowi ziemi wiskiej82, z – extraktem 2.
1756, Decembra 4. Z wypłaconej sumy zastawionej Wsi Błużniów
y zapomogi tymże chłopom 2 150 złotych od JPP. Józefa i Jana Burzyńskich JW. Pani Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich, dana – kawitacja sztuk 1.
[k. 15]
Fascykuł 11.
PP. Karmelitanek Bosych
1671, Augusta 10. Od P. Panien Karmelitanek Bosych, JWW.
Chod­kiewiczom, starostom mozyrskim, iż mają przyjąć sumę na kamienicy chodkiewiczowskiej w Wilnie na ulicy Szerokiej prawem wyderkafowym wniesioną, a do nie oddania tej sumy prowizją mają się
kontentować – asekuracja sztuk 1.
W sprawie P. Panien Karmelitanek wileńskich z J. Panią Ka­cza­
nowską, starościną83, – punkta sztuk 1.
1715, Decembra 7. W sprawie PP. Karmelitanek z JW. Chod­kie­
wiczową, starościną wileńską84, w grodzie wileńskim otrzymany – dekret sztuk 1.
1718, Augusta 12. Obwieszczenia do Solecznik – dowód sztuk 2.
82 Bohusz Józef, horodniczy kowieński (1713–1747), cześnik ziemi wiskiej.
83 Chodzi tu prawdopodobnie o Mariannę Teklę Naruszewiczówną Kaczanowską, zm. po 1728 r., która była najpierw żoną Jerzego Karola Chodkiewicza, a następnie P. Paca, starosty żmudzkiego i po raz trzeci J. K. Kaczanowskiego, zmarłego
w 1702 r., PSB, t. III, s. 369.
84 Joanna, córka Jerzego Karola Chodkiewicza, siostra Jana Karola, żona Kazimierza Zaranka Horbowskiego, starosty żmudzkiego.
37
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1719, Junii 14. Remisyjny – dekret sztuk 1.
1719, Octobra 27. Konformacyjny w Bogu Wielebnych P. Panien
Karmelitanek, z JW. Chodkiewiczową i innymi Ichmościami – dekret
sztuk 1.
1720, Aprila 22. JW. Kaczanowskiej, starościnie wileńskiej, – obwieszczenie 1.
1720, Maja 23. Za dekretem trybunalskim w JP. Siesickiego, ­pisarza
ziemskiego wiłkomierskiego85, do Solecznik, pojezdczy – list sztuk 1.
1720, Maja 23. Od JP. Strzałkowskiego podana reduta – sztuk 1.
1720, Augusta 14. Panien Karmelitanek z JW. Panią Kaczanowską – kontumacja sztuk 1.
1721, Maja 14. P. Panien Karmelitanek z J. Panią Naruszewiczową – dekret sztuk 1.
1723, Junii 14. W sprawie Wielebnych Panien Karmelitanek z JWW.
Kaczanowską Chodkiewiczową y Zarankiem, starostą księstwa żmudzkiego86 – dekret sztuk 1.
1723, Novembera 4. W Bogu Wielebnych Panienek Karmelitanek z JW. Panią Kaczanowską, starościną wileńską i JW. Zarankiem
– dekret sztuk 1.
1726, Aprila 3. Od urzędu – obwieszczenie sztuk 1.
1726, Maja 4. Do Możejkowa – pojezdczy list – sztuk 1.
1726, Augusta 19. JM. Panien Karmelitanek wileńskich z JW. Kaczanowską – kontumacja sztuk 1.
1726, February 25. Do majętności Solecznik Małych w sprawie
PP. Karmelitanek z PP. Cecylią Chodkiewiczową87, Teklą Kaczanowską za sumą dekretem wskazaną 1 8350 złotych polskich – pojezdczy
list sztuk 1.
85 Jan Chryzostom Dowmont Siesicki, wojski wiłkomierski, pisarz ziemski (1713–1740).
86 Kazimierz Zaranek Horbowski, starosta żmudzki (1710–1729).
87 Cecylia Zofia Sapieżanka (1688–1762), żona Jana Karola Chodkiewicza, starosty błudneńskiego i wielońskiego.
38
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 16]
1727, Julia 10. W Bogu Wielebnych PP. Karmelitanek wileńskich
na JWW. Sapiehę88, Chodkiewicza89, Kaczanowską – proces sztuk1.
1727, February 12. W sprawie P. Panien Karmelitanek wileńskich
z JW. Kaczanowską – kontumacja 1.
1727, Decembra 13. Podawczy i pojezdczy – list sztuk 1.
1727, Decembra 15. Pokaleczonych ludzi w Dziękliszkach90, generalska relacja – sztuk 1.
1727, Decembra 15. P. Panien karmelitanek na JP. Kaczanowską
y JW. Zaranka – protestacja sztuk 1.
1728, Julii 12. W sprawie P. Panien Karmelitanek wielebnych Bosych konwentu wileńskiego – podawczy list sztuk 1.
1728, Julii 12. Do urzędu przy dekrecie – list sztuk 1.
1728, Julii 12. W sprawie P. Panien karmelitanek z JW. Ka­cza­
nowską y JW. Zarankami, starostami żmudzkimi, – dekret sztuk 1.
1728, Julii 23. Do P. Panien Karmelitanek – obwieszczenie sztuk 1.
1728 Augusta 20. Od JP. Kaspra Bykowskiego – ceduła sztuk 1.
1728, February 4. P. Panien Karmelitanek wielebnych Bosych wileńskich na JP. Kaczanowską i J. PP. Zaranków, starostów żmudzkich,
y JW. Żabę, wojewodę mińskiego – protestacja sztuk 1.
Expensów J. PP. Karmelitanek Bosych, z JW. Kaczanowską, starościną wileńską, w trybunale erygowanych – regestr sztuk 1.
Fascykuł 12.
1566, Octobra 10. Zapisu od JP. Ginkicia Andrzejewicza Korsaka, rotmistrza JKM., Pannie Fiedorze Korsakównie, córce swojej, na
88 Władysław Jozafat Sapieha, wojewoda brzeski (1709–1733), derewniczy wileński (1713–1733).
89 Adam Tadeusz Chodkiewicz (1711–1745), starosta błudneński i wieloński.
90 Dziękliszki, zaścianek koło Trok.
39
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
imienie Dorży przez Marynę Sapieżankę, małżonkę swoją, sobie zapisane – kopia extraktu sztuk 1.
1575, February 2. Zapisy Matwieja Wojtechowicza Kochańskiego danego Ludmile Stetkównie, żonie swojej, na dwanadciat sot kop
hroszej w mieście one na Czuczyłycze91 majętności, ziemi powiatu oszmiańskiego – extrakt sztuk 1.
1631, December 4. Do urzędu powiatu oszmiańskiego za dekretem trybunalskim – list sztuk 1.
1696. Bierozy Olszańskie – regestr sztuk 1.
Inwentarzów, rewizji taksy, do Olszan92 regulujący się – sztuk 6.
[k. 17]
Fascykuł 13.
1557, Decembra 5. Zapisu Pana Sapiehy, wojewody podlaskiego93,
małżonce swojej Aleksandrze Chodkiewiczównie, wojwodziance nowogrodzkiej94, na ruchomość danego – kopia sztuk 1.
1640, Octobra 19. Jako Pan Białozor95 opiekę po nieboszczyku
Panu Dorohostajskim na JP. Tomasza Sapiehę96 wlał y onej się zrzekł,
z Trybunału nowogrodzkiego – wypis sztuk 1.
1641, Augusta 7. Kwitu od J. Pana Sapiehy, wojewody witebskie97
go , J. PP. Stanisławskim, per oblata podanego ze wszystkich pretensji
y dzierżenia dóbr drohostajewskich z kopią – extrakt sztuk 2.
91 Chodzi tu o wieś Czuczewicze.
92 Holszany, miasteczko koło Oszmiany.
93 Paweł Sapieha, wojewoda podlaski (1555–1558) i nowogródzki
94 Aleksandra Chodkiewicz, żona Pawła Sapiehy, wojewody nowogródzkiego.
95 Białozor Krzysztof, marszałek upicki (1621–1644).
96 Sapieha Tomasz, wojewoda nowogródzki, zm. w 1654 r. Por.: PSB, t. XXXV,
s. 155–156.
97 Paweł Jan Sapieha, wojewoda witebski (1640–1656).
40
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1646, Aprila 22. Przyznania Pani Wołodkiewiczowej, sędzinie
ziemskiej mińskiej98, y P. Wojskiego, mińskiego, na termin wesela JW.
Tomasza Sapiehy z Zofią Monwidowną Dorohostajską; z obligiem na
termin wesela – oryginał sztuk 2.
1646, Aprila 28. Consensu opiekuńskiego o J. Pannie Zofii Mon­
widownie Dorohostajskiej, cześnikownie WXLit., zezwalając puść za
mąż za JP. Tomasza Sapiehę – wypis sztuk 1.
1656, February 1. Testament Kazimierza Leona Sapiehy, podkanclerza W. X. Lit.99 – kopia sztuk 1.
1659, Marca 30. Testamentu zeszłego o JP. Jana Sapiehy, starosty
moczackiego100, z ksiąg grodzkich brzeskich – extrakt sztuk 1.
1676, Junii 27. Między JM. PP. Stanisławem, Władysławem y An­
drzejem Sapiehami o majętność Maciejów – dział sztuk 1.
1692, Junii 24. Na Olszany JP. Kamieńskiemu – inwentarz 1.
1703, February 4. Oblata testamentu JW. Władysława Sapiehy,
wojewody trockiego101, – kopia sztuk 1.
Z kompostowanych długów – sumariusz 1.
Fascykuł 14.
O Wakę y Olszany
1567 Decembra 15. Wieczysty od JW. Mikołaja Pawłowicza Sa­
piehy102, marszałka JKM. na część swoją w Holszanach, dobrach macierzystych po kniaziu Semenie Juriewiczu Holszańskim103, na siebie
98 Chodzi tu o Annę Komajewską, podkomorzankę wiłkomierską, żonę Piotra
Wołodkiewicza, sędziego mińskiego (1635–1654).
99 Kazimierz Leon Sapieha, podkanclerz W. Ks. Lit. (1645–1656).
100 Jan Ferdynand Sapieha, cześnik, zm. w 1659 r., PSB, t. XXXV, s. 67.
101 Kazimierz Władysław Sapieha, wojewoda trocki (1697–1703).
102 Mikołaj Pawłowicz Sapieha, wojewoda miński (1576), brzeski (1588) i witebski
(1588–1599), PSB, t. XXXV, s. 116–120.
103 Semen Jurewicz Holszański, marszałek wołyński (1494–1505), wojewoda nowogródzki i hetman (1500–1501), starosta łucki (1501–1505), PSB, t. IX, s. 589–590.
41
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
y brata swego Bohdana104, spadkiem przypadłych, JP. Hannie Andrzejownie Sanguszkownie Koszerskiej, starościny łuckiej, ziemi swojej dany, z kopią zapis – sztuk 2.
1569, Julii 12. Kasacyjny oraz asekuracyjny od JW. Eustachego
Wołowicza, kasztelana trockiego105, JW. Mikołajowi Pawłowiczowi Sapieże, marszałkowi JKM. na wrócenie dokumentów na Holszany dany, z kopią – zapis sztuk 2.
[k. 18]
1592. Prawa wieczyste darowego od JWW. PP. Mikołaja Pa­wło­
wicza, wojewody witebskiego106, y Bohdana Pawłowicza, wojewody
mińskiego, braci rodzonych, JW. Pawłowi Sapieże, wojewodzie mińskiemu107, na Olszany danego – kopii sztuk 2.
1783, Decembra 9 datowany, a 1785 January 27 aktykowany. JP.
Lasoty Horodniczego z Lublina pisanego do JP. Komara, starosty szołomeckiego, – list sztuk 1.
1786, Decembra 12. Aparte Bilewiczów po Chodkiewiczów do
ziemstwa trockiego względem Waki – pozew sztuk 1.
1786, November 20. Imieniem JWW. Chodkiewiczów, od JP.
Komara, komornika wiłkomirskiego108, WP. Nawsuciowi, rotmistrzowi ziemi trockiej109, dana, jako generalnego plenipotenta – plenipotencja sztuk 1.
104 Bohdan Pawłowicz Sapieha, kasztelan brzeski (1579), smoleński (1585–1588),
wojewoda miński (1588–1593).
105 Eustachy Bohdanowicz Wołowicz, kasztelan trocki (1569–1587) i wileński
(1579–1587).
106 Mikołaj Pawłowicz Sapieha, wojewoda miński (1576), brzeski (1588) i witebski
(1588–1599), PSB, t. XXXV, s. 116–120.
107 Paweł Sapieha, wojewoda miński.
108 Antoni Komar, miecznik wiłkomierski (1754–1792).
109 Józef Nawsuć, sędzia ziemski (1792–1794), horodniczy, rotmistrz trocki.
42
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Dokumentów Chodkiewiczowskich o dobra Wakę110, w województwie trockim – regestr sztuk 1.
Fascykuł 15.
1566, Marca 29. Zamiany dóbr Lityna111 na dobra Czarnobyl JP.
Kmicie112 od króla dany – extrakt sztuk 1.
1566, Marca 29. Listu królewskiego do starosty owruckiego, aby
ze swojej dzierżawy owruckiej dwie wioski bojar, pustych, Kobylin113
y Lewkowicze114 przy Czarnobylu zamianą za dobra Lityn i inne, Filonowi Kmicie, w posesję podał – extrakt sztuk 1.
1576, Augusta 20. Przełożenie roku Kobylincom, Lewkowcom,
Niewierowcom115 z Filonem Kmitą – sztuk 1.
1576, Augusta 22. Odłożenie sprawy Kobylincom y Lewkowcom z Filonem Kmitą o Kobylin y Lewkowicze do przyszłego sejmu
– ­sztuka.
1568, Julii 25. Odłożenie sprawy JP. Filonowi Kmicie z bojarami
Kobylincami y Lewkowcami – sztuk 1.
1582, Octobra 4. Sprawy między Filonem Kmitą Czarnobylskim,
wojewodą smoleńskim, y Kobylincami – limitacja sztuk 1.
1613, Aprila 19. Z szlachtą owrucką dokładny z kontrowersji ferowany – dekret sztuk 1.
1613, November 21. Że wojewoda kijowski pozwał szlachtę sobie
nieposłuszną – dowód sztuk 1.
110 Waka, miejscowość koło Solecznik.
111 Lityn, miasteczko koło Winnicy.
112 Kmita Filon Semenowicz, starosta orszański (1566–1587), wojewoda smoleński
(1579–1587). Jego drugą żoną była Zofia Chodkiewiczówna, kasztelanka wileńska.
113 Kobylin, wieś koło Owrucza.
114 Lewkowicze, wieś koło Mohylowa.
115 Niewierany, miejscowość koło Oszmiany.
43
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 19]
1614, Marca 10. Z bojarami owruckimi – dekret sztuk 1.
1614, Octobra. Z bojarami owruckimi o rewizji Hrehorego Chod­
kiewicza, wojewody kijowskiego116, gruntów bojarskich – dekret sztuk 1.
1615, Augusta 27. Z bojarami owruckimi, gdzie służba kołodczyń117
ska Kaspra Popławskiego specyfikuje się – dekret sztuk 1.
1629, February 10. Extrakt z akt grodzkich łuckich z opisaniem
w nim zapisu od wojewodziny Filonówny Jerzynej Druckiej Horskiej
JW. Leonowi Sapieże, wojewodzie wileńskiemu118 służącego, na Czarnobyl i Weledniki – oblata sztuk 2.
1647, Maja 15. Na staroście i bojarach owruckich – kontumacja 1.
1775, Junii 18. Extraktu z akt grodzkich włodzimierskich autentyce wydanego z wpisaniem w nim donacji na dobra części Czarnobyla,
od JW. Anny Sapieżanki, referendarzowej W. X. Lit., JW. Janowi Sapieże, danego – oblata sztuk 1.
1775, Aprila 28. Dekretu między JW. Janem Steckim, starostą
oborskim, a urodzonymi Kobylińskiemi y innymi, zapadłego – excerpt 1.
1775, Aprila 28. Dekretu między JW. Janem Steckim z jednej
a urodzonymi Lewkowskimi z drugiej strony, zapadłego – excerpt 1.
1775, Julii 9. JW. Jana Chodkiewicza, generała księstwa, żmudzkiego starosty119, in deligentia – sztuk 1.
1775, Junii 18. Extraktu z akt grodzkich łuckich z wpisaniem
w nim marszałkowi JW. Chodkiewiczowi, staroście księstwa żmudzkiego, w pilności, że w czasie Komisji w mieście JKMci. Owruczu
Hrehory Chodkiewicz, wojewoda kijowski (1555–1572).
Kołatycze, majątek koło Bobrujska.
118
Lew Sapieha, kanclerz W. Ks. Lit., wojewoda wileński (1623–1633).
119 Jan Mikołaj Chodkiewicz, generał (1738–1781), kasztelan żmudzki (1765), starosta wieloński (1766).
116
117
44
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
agitujący się papierów nie miał na dobra wsi Kobylin y Lewkowicze
do Czarnobyla należące – oblata sztuk 1.
1775, Września 22. Rady Nieustającej względem Komisji owruckiej; z nakazem powrócenia JW. staroście owruckim zabranych dokumentów y ruchomości szlachcie owruckiej zawieszając dwoje dekretów
komisji – rezolucja sztuk 1.
1775, Octobra 16. JW. hrabi Chodkiewicza, starosty żmudzkiego,
in diligentia cum Juramento – sztuk 1.
1775, February 22. Memoriał y rezolucja Rady Nieustającej między starostą owruckim y szlachtą owrucką – sztuk – 1.
[k. 20]
1776, Octobra 26. Zaspokojenie sporów z starostwem owruckim
obywateli – sztuk 1.
1777, Junii 11. Pozwu na termin kondensencji czyli bardziej kompromisu od JW. Steckiego do osądzenia od dóbr Lewkowicz y Kobylina – relacja sztuk 1.
1778, January 13. JW. hrabi Chodkiewicza generała księstwa,
żmudzkiego starosty, przeciwko urodzonym Kobylińskim y Lew­ko­
wiczom uczyniona o wyłamanie się z bojarstwa putnego na szlachtę
ziemską – manifestacja sztuk 1.
1778, Junii 13. Urodzonych Kobylińskich y Lewkowskich przeciwko JW. Chodkiewiczowi, staroście, generałowi księstwa żmudzkiego, wraz z remanifestem – manifestacja sztuk 1.
Informacja o Kobylinie y Lewkowiczach attinencji czarnobylskiej
– sztuk 1.
Dokumentów z archiwum wydanych JP. Kocińskiemu do sprawy
z Kobylińskimi – sztuk 1.
Fascykuł 16.
1703. Dawny przy prawie orędowania dawnym – inwentarz 1.
45
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1723. Włościan we wsiach do Solecznik należących y powinności
onych – inwentarz sztuk 1.
1681, Marca 7. Obwieszczenie chodkiewiczowskie – sztuk 1.
1783, Augusta 11. Krzywd JP. Sierzpińskiego w Stanuliszkach do
Solecznik służąca – obdukcja sztuk 1.
1785, Augusta 1. W ziemstwie wileńskim JP. Milwida120 na JP.
An­drzeja Milwida, brata swego rodzonego, o sprzedanie cząstki jego w Milwidach, kiedy się jeszcze znajdował w małoletniości – proces sztuk 1.
Roty juramentów wypisana, na czym Pan Łukiański z dekretu wykonywał jurament – kopia sztuk 1.
Działu imien Miedziańskich121, z których część jedna dostała się
Panu Kiszce, a druga JP. Wileńskiemu z JM. Panią podczaszyną – notacja sztuk 1.
Fascykuł 17.
JW. JP. Jana Mikołaja Chodkiewicza, starosty wielońskiego, z JP.
Lackim, starostą trockim122, – status causa sztuk 3.
[k. 21]
Fascykuł 18.
Z Żydem Załamańskim
1788, February 6. Karta czyli asekuracja z za dworu Mejszy Bej­
niszewiczowi kopia dana – sztuk 1.
1789, Maja 25. Wyżej zeznania na W. Szymkowskiego – widymus sztuk 1.
Józef Milwid, skarbnik grodzieński (1775–1783).
Miedziany, miasteczko koło Wilna.
122
Onufry Lacki, starosta trocki (1759–1771), chorąży (1771–1784).
120
121
46
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1789, Julii 16. Od JW. Pocieja po JW. Chodkiewiczową123 – pozew sztuk 1.
1789, Julii 17. Relacji podanego pozwu w sprawie JW. Michała,
hrabi Pocieja, rohaczewskiego i żyżmorskiego starosty124, z JW. Chod­
kiewiczową, starościną żmudzką, y dalszymi – zeznanie sztuk 1.
1789, Septembra 11. Do komisji po WW. Zaleskiego Szym­kow­
skiego i Lipkow – pozew sztuk 1.
1789, Septembra 12. Pozwu w sprawie JWW. Ludwiki z Rze­
wuskich, matki, Józefa125 i Aleksandra126, synów hrabiów Chodkiewiczów starosty i starościny księstwa żmudzkiego, z Żydem Hyrszkiem
Mcio­rowiczem, kupcem i arendarzem załamańskim i innemi – zeznanie sztuk 1.
1790, Lutego 11. Pozwu w sprawie JW. Chodkiewiczowej, starościny księstwa żmudzkiego, z różnymi posesorami y Żydami arendarzami Ich Mościów przed sąd Komisji Skarbu Rzeczpospolitej; W. X. Lit.
wyniesionego – dowód sztuk 1.
Listów od J. Makowskiego do Żyda Mejszy Bejniszewicza pisanych
– sztuk 14. Tudzież JP. Jankowskiego – sztuk 5.
1790, Marca 11. Z protokołu półrocznego sądowego grodzieńskiego y nowogródzkiego: manifestu pod pieczęcią urzędową nowogrodzką jest wydany – excerpt sztuk 1.
1790, Marca 12. Z akt grodzkich nowogrodzkich zaświadczenia
od Żyda Moszczy Bejniszewicza JW. JP. Tomaszowi Kmicie, ekonomowi lebiodzkiemu wydanego – extrakt sztuk 1.
123 Ludwika Rzewuska (1744–1816), żona Jana Mikołaja Chodkiewicza, kasztelana żmudzkiego, starosty wielońskiego.
124 Michał Pociej, starosta rohaczewski, por. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VII,
Lipsk 1841, s. 339.
125 Józef Chodkiewicz, syn Jana Mikołaja Chodkiewicza i Ludwiki z Rzewuskich.
126 Aleksander Chodkiewicz (1776–1838), członek Rządu Tymczasowego Litwy
(1812), generał (1818).
47
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1790, Junii 17. Od JP. Zalewskiego JP. Bartkiewiczowi – plenipotencja 1.
1790, Junii 19. Hirszy Mejorowicza, arendarza załamańskiego, wydana zupełna – kwitacja sztuk 1.
1790, Septembra 23. Dekret w sprawie w JP. Szymanowskiego127
z JWW. Chodkiewiczami, Merkowskim Lipko y Żydem Mejorowiczem, w grodzie powiatu lidzkiego zapadły – excerpt sztuk 1.
1790, Decembra 21. JW. Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej,
JO. księciu JM. Stanisławowi Poniatowskiemu, podskarbiemu województwa litewskiego128, JW. Onufremu Dziekowskiemu arendarzowi
y innym, autentyczny pozew – sztuk 1.
[k. 22]
1791, Septembra 13. Do podania w Solecznikach JW. Ludwice Chodkiewiczowej, generałowej księstwa żmudzkiego, starościny,
w sprawie JO. księcia Józefa Poniatowskiego, generała lejtnanta – pozew sztuk 1.
1791, Octobra 12. Od JO. księcia Poniatowskiego i Żyda Żyż­
morskiego JW. hrabiny Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, do zeznania, pozew – sztuk 1.
1791, Decembra 16. Od JW. hrabiny Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, po Makowskiego do Komisji Skarbowej, z Żydem Żyżmorskim – z aresztem – pozew sztuk 1.
1791, Novembera 11. Od JP. Dominika Paszkiewicza pisany list
– sztuk 1.
1792, Maja 15. Od JP. Lipki, ekonoma gaściewickiego, jako do skarbu JW. Chodkiewiczowej żadnej nie ma pretensji y jako do sprawy z Żydem Załamańskim w każdym czasie stawić się będzie – kwitacja sztuk 1.
127 Chodzi tu o Ignacego Szymanowskiego, kuchmistrza oszmiańskiego.
128 Stanisław Poniatowski, generał wojsk koronnych (1784–1791), podskarbi, PSB,
t. XXVII, s. 481–487.
48
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1792, Junii 2. Od JP. Hołubeckiego, przeszłego gubernatora So­
lecz­nickiego dany wzajemny – kwit sztuk 1.
1792, Junii 8. Od JP. Jana Jankowskiego, JW. Chodkiewiczowej, starościnie żmudzkiej, że ma w sprawie ją oczyszczać dana – ­asekuracja 1.
1795, Septembra 8. Do podania JW. Chodkiewiczowej, starościnie
żmudzkiej, w sprawie JW. Seweryna Sokołowskiego – pozew sztuk 1.
1795, Septembra 10. Po JP. Makowskiego w sprawie JW. Chod­
kiewiczowej, z zeznaniem autentyczny pozew – sztuk 2.
1795, Octobra 23. Do podania JW. Chodkiewiczowej, starościnie
żmudzkiej, od Makowskiego – pozew sztuk 1.
1796, January 15. Od JP. Serafina Sokołowskiego, do podania
w do­brach Solecznikach JW. Chodkiewiczowej – pozew sztuk 1.
Fascykuł 19.
Proces z Putkamerami
1729, Septembra 5. WP. Putkamera, stolnika inflanckiego, na JW.
Chodkiewiczów – proces sztuk 1.
1729, Septembra 9. Służący WP. Putkamerowi, stolnikowi – areszt
sztuk 1.
1731, January 8 y 13. Z regestrów grodu wileńskiego w sprawie JP.
Putkamera z JWW. Chodkiewiczami – excerpt sztuk 1.
1731, January 8. WJ. PP. Putkamerów małżonków z JW. Chod­
kie­wiczową, starościną dawgowską, – dekret sztuk 1.
1731, Marca 2. W sprawie PP. Putkamerów małżonków JW. Cecyli Chodkiewiczowej, starościny dawgowskiej – obwieszczenie sztuk 1.
[k. 23]
1731, Marca 6. W sprawie W. Putkamerów z JWW. Chodkie­
wiczami, starostami dawgowskimi – obwieszczenie dowód sztuk 1.
1731, Marca 9. JW. Pani Chodkiewiczowej w sprawie JP. Put­ka­
mera – pozew sztuk 1.
49
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1731, Marca 30. JW Chodkiewiczową pojezdczy list – sztuk 1.
1731, Augusta 25. Z Trybunału do grodu lidzkiego w sprawie Putkamera, stolnika inflanckiego, z JWW. Chodkiewiczmi – remisja 1.
1731, Septembra 15. Do podania JW. Cecyli Chodkiewiczowej –
pozew sztuk 1.
1732, Junii 9. Dekretu contumacyjnego ad instanitiam W. Put­ka­
mera, z JWW. Chodkiewiczami – widymus sztuk 1.
1732, Octobra 7. W sprawie JP. Putkamera, stolnika inflanckiego,
JWW. Chodkiewiczami – kontumacja sztuk 1.
1737, Octobra 4. Od JPP. Putkamerów, JW. JP. Chodkiewiczowi,
wojewodzie brzeskiemu129, dana, z wydanych chłopów w Solecznikach,
osiadłych – kwitacja sztuk 1.
1758, Junii 29. Ludzi potrzebnych do dóbr Solecznik – notacja 1.
1758, Augusta 4. Od JPP. Putkamerów, po JWW. Czapskich –
pozew 1.
1758, Augusta 13. W sprawie JW. Chodkiewicza, starosty wielońskiego130, z WP. Putkamerami, małżonkami, – jeneralska obdukcja 1.
1758, Augusta 13. W sprawie JW. Chodkiewicza, z PP. Putka­me­
rami na dług administratora y dalszych założony, z dowodem – areszt
sztuk 2.
1758, Augusta 16. Obdukcji jeneralskiej – dowód sztuk 1.
1758, Augusta 16. Pozwu w sprawie tychże – dowód sztuk 1.
1762, Julii 14. Od PP. Putkamerów, po JWW. Czapskich
– ­pozew 1.
Notacja podstrzelonych ludzi – sztuk 1.
Listów od JP. Horaina do JW. Czapskiej131 pisanych – sztuk 2.
129 Chodzi tu o Adama Tomasza Chodkiewicza, wojewodę brzeskiego (1735–
–1745), starostę błudneńskiego i wielońskiego.
130 Jan Mikołaj Chodkiewicz, generał, kasztelan żmudzki (1765–1781), starosta
wieloński.
131 Rozalia Ewa Czapska, żona Adama Tomasza Chodkiewicza, zm. w 1769 r.
50
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 20.
1675, Augusta 25. Sprzedażne od JP. Haraburdy JP. Korzeniew­
skiemu132 na chłopa Michała Walczenia za zł. 5 000 – prawo 1.
1680, Aprila 12. JP. Korzeniewskiego i samej JMści. o chłopa Walczenia – proces sztuk 1.
1682, Octobra 4. W sprawie WW. Korzeniewskich małżonków
z JP. Izabelą Lacką Chodkiewiczową – reemisyjny dekret.
1685, Septembra 10. W grodzie wileńskim o chłopa Michała z JP.
Chod­kiewiczową, y JP. Korzeniewskim, po rusku spisany – dekret
sztuk 1.
1688, Octobra 23. Od JP. Korzeniewskiego, J. Pani Chodkie­wi­
czowej na poddanego w majętności Solecznikach będącego, z extra­
ktem zapis – sztuk 2.
[k. 24]
Fascykuł 21.
1778, Augusta 27. Listu od Pana Jakuba Montowtowicza w sprawie Pana Trockoho, starosty zamojskoho, Pana Janowicza, aby imenia
Soleczniki y Żyżmory, od brata jeho Pana Jana Montowtowicza żonie jeho, a sestre Pana starosty zamojskiego, w wene zapisanoho, ­szto
ona jemu bratu swojemu zapisała postupił w księdze od roku 1506 do
1523 wpisany – extrakt sztuk 1.
1527, Junii 10, indykta 15. Od króla Zygmunta Janowi Jurewiczowi
Hlebowiczowi133 kupli onego na rzece Wiszynczy y też na reką Klewicz
y Lesowsczyzana y innych ludzi wieczno – z ekstraktem potwierdzenie 2.
132 Andrzej Korzeniewski, sługa przysięgły magistratu wileńskiego.
133 Jan Jurewicz Hlebowicz, marszałek hospodarski (1516–1542), dzierżawca żyżmorski, raduński, mścisławski, wojewoda witebski (1528), połocki (1532), wileński
(1542–1549), kanclerz litewski (1546–1549).
51
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1533, Decembra 15, indykta 7. Z kancelarii W. X. Lit. sprawy
kniazia Semena Hlebowicza Prońskiego134 i braci jeho, a detini Andrzeja Czyżewicza, z bojarami wileńskimi: Aleksandrom135, a Janem
Czyżewiczom y niewestkoj ich deł w imieniu Solecznikach – ekstrakt
sztuk 1.
1533, Decembra 15, indykta 7. Dekretu między Czyżewiczami,
a dział małych Solecznik y innych dóbr Hlebowiczowskich – kopia
sztuk 1.
1547, February 5. Juria Jurewicza Hlebowicza, wojewody wileńskiego, kanclerza W. X. Lit., w sprawie Puryszków z Pieczonkową, którym dworzec Michnowski nad rzeką Borzdynią Pieczonczynej przysądzono – wyrok sztuk 1.
1536, January 20, indykta 9. Potwierdzenia testamentu JP. Anny
Remczowiczowej sumy na Solecznikach dysponującej – kopia sztuk 1.
1566, Marca 10. Od P. Janowicza Kmity136 2 000 kop groszy litewskich JP. Elżbiecie Janównie Komajowskiej, z Krystyny Janowej Hlebowiczyny urodzonej, małżonce swojej na imienach Skuczwiach y Radyszowce, trzeciej części za wniosek jej 1 000 kop groszy – w kopii
zapisanie sztuk 1.
1566, Marca 10. Zastawiony od JP. Stanisława Janowicza Kmity,
rotmistrza Jego Królewskiej Mości137, w 500 kopach groszy litewskich
imienia swego Szylinki zwanego JP. Elżbiecie Janównie Komajewskiej,
małżonce swojej, dany – w kopii zapis sztuk 1
134 Semen Hlebowicz Proński, syn Hleba Jurewicza, namiestnika ostryńskiego i bobrujskiego.
135 Aleksander Czyżewicz (Czyż), chorąży niemieski, zm. w 1559 r.
136 Jan Wojciechowicz Kmita, marszałek hospodarski (1554–1563), dzierżawca wiłkomierski (1553–1563).
137 Stanisław Kmita, syn Jan Kmity, marszałka hospodarskiego, dzierżawcy wiłkomierskiego.
52
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 25]
1566, Marca 10. Na 100 kop groszy litewskich na Dworcu Owil­
skim przy dożywociu, P. Janowi Swetynskomu słudze swojemu, w kopii – zapis sztuk 1.
1566, Marca 11. Dwa zapisy od P. Stanisława Janowicza Kmity,
rotmistrza Jego Królewskiej Mości: jednego 3 000 kop groszy litewskich na dobrach swych Sałatach138, Giedroyciach139 y Dworcy Szpa­
nowskom140. Drugi na dwór drewniany na przedmieściu wileńskim
ulicy Wielkiej wiecznością. JP. Elżbiecie Janownie Komajewskiej, małżonce swojej dane, w kopii – sztuk 2.
1566, Marca 11. Od JP. Stanisława Janowicza Kmity 100 kop groszy litewskich na dworcu antokolskom z przydanymi trzema służbami
ludzi, Hryszki Brancu, słudze swemu dożywociem – z ekstraktem zapis sztuk 2.
Fascykuł 22.
1616, Julii 14. Do kamienicy wileńskiej na ulicy Stodulskiej przez
JP. Tryznę, podkomorzego słonimskiego141, czynione, od J. Ks. Radziwiłła, poskąpionej – intromisja sztuk 1.
1730. Z spraw przybyłych zaczym się wpisaną y z tych, z których
nie oddano od JW. JP. Przeździeckiego, kasztelana inflanckiego142, JW.
JP. Zarankowej, starościnie księstwa żmudzkiego należące, oddane do
kancelarii trybunalskiej generalnej W. X. Lit. – kopie sztuk 1.
1775, Marca 21. List w JP. Jankowskiego y kwit na sztuk 1.
138 Sałaty, wieś koło Grodna.
139 Giedrojcie, miasteczko na Litwie.
140 Szpanów, wieś koło Równa.
141 Mikołaj Tryzna, podkomorzy słonimski (1608), starosta wiłkomierski (1633–
–1636), podskarbi litewski (1635–1640).
142 Aleksander Przeździecki, chorąży mozyrski, kasztelan inflancki (1726–1734),
PSB, t. XXIX, s. 45.
53
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1775, Novembra 20. Kwit JP. Zabieły z wypłaconych f. 12 przez
W. Jankowskiego, a Jankowskiemu przez Łukiańskiego – sztuk 1.
1776, Marca 8. Kwit JP. Jankowskiego na f. 10 – sztuk 1.
1776, Octobra 24. JW. Chodkiewicza y Łukiańskiego, na Bo­rzy­
mow­skich143 – proces sztuk 1.
1777, Julii 29. W sprawie JW. Chodkiewicza z WW. Borzy­mow­
skiemi – obdukcja sztuk 1.
1779, February 22. Do grodu lidzkiego od W. Łukiańskiego po
WW. Borzymowskich z dowodem – pozew sztuk 1.
1779, Marca 23. Kwit W. Jankowskiego na rubli 10 i złotych polskich 10 W. Łukiańskiemu dany na f. 70 – sztuk 1.
1779, Marca 25. List JP. Jankowskiego do JP. Łukiańskiego
– sztuk 1.
1778, Maja 26. Kwitek P. Rodziewicza Sukolentora na f. 10
– sztuk 1.
[k. 26]
1779, Julii 21. JW. Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, na JP. Borzymowskiego, sędziego ziemskiego, list – manifestacja sztuk 1.
1779, Octobra 21. JW. Chodkiewicza, na W. Borzymowskiego
– ma­nifest 1.
1779, Decembra 26. Do grodu lidzkiego, od W. Łukiańskiego po
WW. Borzymowskich autentyk – pozwów sztuk 2.
1779, Decembra 26. Do grodu lidzkiego, od JW. Chodkiewicza,
starosty żmudzkiego, po WW. Borzymowskich144 z dowodem – pozew sztuk 2.
1779 Decembra 27. Pozwu w sprawie w Łukiańskiego z WW. PP.
Borzymowskimi – dowód sztuk 1.
Józef Adam Borzymowski, horodniczy, podczaszy, sędzia ziemski lidzki (1765–1784).
Józef Adam Borzymowski (Burzymowski), sędzia ziemski lidzki (1765–1784).
143
144
54
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Listów od Jankowskiego pisanych – sztuk 3.
1781, Marca 21. Autentyczna na imię JW. Chodkiewiczowej sporządzona – intromisja sztuk 1.
1781, Novembra 23. Kwit JP. Wojnieckiego na opłaconych złotych
77 groszy 2, – sztuk 1.
Listów JP. Turskiego do JP. Łukiańskiego pisanych – sztuk 4.
Kopia juramentu PP. Chludzińskich – sztuk 1.
Fascykuł 23.
1777, Maja 15. Prywatny od JP. Chludzińskiego do JP. Łu­kiań­
skie­go pisany – list sztuk 1.
1777, Maja 15. Pozwu w sprawie JW. Chodkiewicza z PP. Chlu­
dzińskiemi, o poddanych Pociulan145 – dowód sztuk 1.
1777, Novembra 1. Od JW. Chodkiewicza po WW. Chludzińskich, małżonków, – z dowodem pozew sztuk 2.
Apelacja do trybunału z strony JW. Chodkiewiczów – sztuk 1.
1778, Maja 21. Spraw ze strony JW. hrabi Chodkiewicza, generała księstwa, żmudzkiego starosty z WW. Chludzińskiemi z dekretu excerpt 1.
1778, Maja 25. Pozwu do podania JW. Chodkiewiczowi, staroście
żmudzkiemu y WP. Łukiańskiemu, posesorowi orędowanemu dóbr Solecznik – kopia sztuk 1.
1778, Augusta 26. Pozwu w sprawie JW. Chodkiewiczów z WW.
PP. Chludzińskimi o poddanych Pociulan – dowód sztuk 1.
1778 Novembra 22. Wyciętych z metryk poddanych Pociulan
– sztuk 2.
Genealogii chłopów Pociulanów z strony Chludzińskich uczynionych – sztuk 2.
Paciuny, miejscowość koło Wilna.
145
55
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 27]
1779, January 14. Pozwu w sprawie JW. Chodkiewicza z JP. Łu­
kiań­skim do grodu oszmiańskiego – dowód sztuk 1.
1779, January 25. Pozwu do podania JW. Chodkiewiczowi, staroście żmudzkiemu y JP. Spinkowi komornikowi – kopia sztuk 1.
1779, February 25. Regestr ruchomości Pociulanów – sztuk 1.
1779, Novembra 17. Podany y zeznany w grodzie powiatu oszmiańskiego do Trybunału W. X. Lit. od JW. Chodkiewiczów po PP.
Chludzińskich, rotmistrzów orszańskich – pozew sztuk 1.
1779, Novembra 17. Pozwu do Trybunału w sprawie JW. Mi­ko­łaja
hrabi Chodkiewicza, starosty żmudzkiego z PP. Łukiańskim y Chludzińskim – dowód sztuk 1.
1780, Marca 21. Examen ludzi Solecznickich przez urząd grodzki oszmiański czyniony względem Pociulanów, podanych – sztuk 1.
1780, Junii 10. Pozwu w sprawie JW. Chodkiewicza po PP. Chludzińskich w Donbieciszkach podanego – dowód sztuk 1.
1780, February 9. Kwit na lukra sądowe na złotych 29 – sztuk 1.
Fascykuł 24.
1774, January 25. Z wypłacanej za rok 1773 kończący się w roku
1774 arendy Solecznik W. Łukiańskiemu od JW. Chodkiewicza dany
– kwit sztuk 1.
1774, Decembra 4. JP. Piotra Słupskiego kwatermistrza na opłacone podymne za dymów 46 – kwit sztuk 1.
1775, Maja 7. Ekspensy pałacowej w Wilnie przez WP. Łukiań­
skiego wyłożonej na złotych polskich 245, groszy 13 – rejestr sztuk 1.
1776. Świadectwo czyli rejestr Burgrabiego na f. 50, gr. 22
– sztuk 1.
1776, Marca 2. JP. Petercellego, majstra kowalów, z wypłaconych
złotych 13, za robotę w pałacu – kwit sztuk 1.
56
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1776, Septembra 26. Od JP. Spinka do JP. Łukiańskiego list
– sztuk 1.
1777, Marca 20. JP. Leminga, kotlarza, z wypłacenia za miedź Solecznicką złotych polskich 190, groszy 8 na W. Łukiańskiego wydany
kwit – sztuk 1.
1777, Novembra 9. Roboty pałacowej na złotych polskich 24, groszy 9, rejestr – sztuk 1.
1780, Marca 14. Od JW. Chodkiewiczowej do W. Łukiańskiego
– list sztuk 1.
1780, Maja 30. List JW. Chodkiewiczowej aktykowany oraz kwit
Zaleskiego z wypłacenia złotych 8 580 – sztuk 1.
1779. Kontraktu arendowanego na Soleczniki na lat 3 – extrakt
sztuk 1.
[k. 28]
1780, Maja 30. List JW. Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej,
do JP. Łukiańskiego – pisany sztuk 1.
1781 y 1782. Expensu pałacowego w Wilnie na f. 172, gr 18
– re­gestr sztuk 1.
1782, February 25. Manifestu JP. Łukiańskiego na JW. Chod­kie­
wiczów – extrakt sztuk 1.
1782, Kwietnia 26. W. Łukiańskiego, sędziego, że suma zł. polskich 16 000 w całku znajdowała się na starostwie – oświadczenie 1.
1782, Aprilis 26. JP. Łukiańskiego, na JW. Chodkiewiczową
– oświadczenie 1.
1782, Junii 25. JWW. Chodkiewiczów, generała księstwa, starosty żmudzkiego, przeciwko W. Alexandrowi Łukiańskiemu, sędziemu
grodzkiemu upitskiemu, o różne pokrzywdzenie w dzierżawie arendowanej dóbr miasteczka Solecznik – manifestacja sztuk 1.
1782, Augusta 24. List JP. Tomaszewskiego do Mickiewicza
– sztuk 1.
57
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1782, February 1. Kancelarii Grodzkiej Wileńskiej o nieliczenie sumy przez Łukiańskiego od 24 junii do 2 septembra – testymonium 1.
1782, September 5. Manifestu przez JW. Chodkiewiczową na JP.
Łukiańskiego w grodzie wileńskim zamieszczonego – extrakt sztuk 1.
Pretensja skarbowa do W. Łukiańskiego – sztuk 1.
Fascykuł 25.
1775, Maja 20. Od JP. Spinka na wapna beczek 2 y kopę 1 tarcic
– asygnacja – sztuk 1.
Kwitów różnych na tarcie y wapno z Solecznik brane 7, tudzież
asygnacja na 3 kopy tarcic dla Narbieta – sztuk 8.
1777, February 1. Datowany a w roku 1782, February 25 dnia aktykowany, JW. hrabi Chodkiewicza do JP. Łukiańskiego pisany, że tarcie nad kop 4 nie trzeba dawać z extraktem list – sztuk 2.
1778, January 28. Kwit JP. Radkiewicza na tarcie sztuk 15 – sztuk 1.
1779, Junii 24. WP. Łukiańskiego, sędziego, Żydowi Hirszowi Załamańskiemu wydany – kontrakt sztuk 1.
1782, February 5. Intromisji JW. starościnej w dowód uczynionej
ekspulsji – widymus sztuk 1.
1782, February 9. Od W. Łukiańskiego po JW. Ludwikę hrabinę
Chodkiewiczową, generałową księstwa, żmudzką starościnę, z dowodem pozew – sztuk 2.
1782, February 10. Od W. Łukiańskiego, po JP. Wojcieszkiewicza,
woźnego, z dowodem autentyczny – pozew sztuk 2.
1782, February 10. Od W. Łukiańskiego po WW. Chodkiewiczów do grodu, z dowodem autentyczny – pozew sztuk 2.
[k. 29]
1783, February 10. Ze strony WP. Łukiańskiego z JWW. Chod­
kiewiczami do inkwizycji, za dekretem, eksponowanej – punkta
sztuk 1.
58
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1783, Junii 25. Imieniem JWW. Chodkiewiczów y dalszych na
W. Łukiańskiego o podsunięcie niby świadectw nieprawnych – ­proces
sztuk 1.
1783, Junii 25. Na WP. Spinka, JWW. Chodkiewiczów o poczynione przypiski w inwentarzu – proces sztuk 1.
Listów od JW. Chodkiewiczowej 1, od WP. Spinka 2, do JP. Łukiańskiego, pisanych – sztuk 3.
Fascykuł 26.
1697, Kwietnia 23 dnia. Prawa arendowanego JP. Muchlińskiego
na Soleczniki od JW. JP. Pacowej, starościny żmudzkiej, danego – kopia sztuk 1.
1698, Novembra 10. Od JW. Sapiehy, podskarbiego W. X. Lit.146
z JP. Muchlińskim – proces sztuk 1.
1698. Z JP. Muchlińskim o arendę miejscowości Solecznik czyniony – rachunek sztuk 1.
1699, Augusta 28. W sprawie JW. podskarbiego z JP. Muchlińskim – remisja sztuk 1.
1699, Octobra 31. W sprawie JW. Sapiehy, podskarbiego z JP.
Muchlińskim – reemisyjny trybunalski dekret – sztuk 1.
1700. Z pieniędzy z arendy dawgielińskiej od JP. Rudominy wziętych przez JP. Hryniewicza147 czynionych – rachunek sztuk 1.
Kwitów na siano, owies y pieniądze JP. Hryniewiczowi służących
– sztuk 2.
1701. Od włości Solecznickiej do JP. Hryniewicza pretensje
– sztuk 1.
146 Benedykt Paweł Sapieha, podstoli W. Ks. Lit. (1663–1707), podskarbi wileński, starosta słonimskimi i orszański, ciwun wileński (1698–1707), PSB, t. XXXIV,
s. 583–591.
147 Stefan Hryniewicz, cześnik lidzki (1678–1716)
59
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Do JP. Muchlińskiego z dzierżawy Solecznickiej wynikłe pretensje – sztuk 1.
Fascykuł 27.
Olszany y Ukropiszki
1646, Aprila 2. Nieboszczyka JW. Tomasza Sapiehy148 – testament
sztuk 1.
1650, Augusta 8. Obligatoryjnego zapisu na 4 840 złotych polskich od JWW. Sapiehów PP. Denisowiczom cum inequitatione do
wsi Ukropiszek149 Trybunału Wileńskiego – extrakt sztuk 1.
1651, Junii 21. Oddawania sumy od JW. Sapiehy150 PP. Deniso­wi­
czom – generalska pilność – sztuk 1.
1651, Junii 21. Za listem przyznanym do Ukropiszek gdzie broniono – pojazd sztuk 1.
[k. 30]
1651, Octobra 13. Pozew po JW. Sapiehy od JP. Denisowicza
– dowód sztuk 1.
1651, Decembra 4. W sprawie PP. Denisowiczów z JW. Sapiehą
o 4 640 złotych – dekret sztuk 1.
1652, Marca 1. Do majętności Ukropiszek w sprawie JP. Deniso­
wi­cza – pojezdczy list sztuk 1.
1653, Junii 25. Na przyznanie zapisu kwitacyjnego z sumy 4 840
zło­tych od JP. Denisowiczów JW Sapieże – list sztuk 1.
1653, Junii 25. Wieczysto kwitacyjny od PP. Piotra y Katarzyny
Denisowiczów, małżonków JW. Tomaszowi Sapieże z oddania 4 840
zło­tych y z procederu prawnego – zapis sztuk 1.
Tomasz Kazimierz Sapieha, oboźny wielki (1649–1654), PSB, t. XXXV, s. 155–156.
Ukropiszki, zaścianek koło Oszmiany.
150
Tomasz Kazimierz Sapieha.
148
149
60
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1695, Junii 26. Od W. Kamińskiego do JW. kasztelana trockiego , z Olszan pisany – list, sztuk 1.
1652. Zeznanie generalskie w sprawie JP. Denisowicza z JW. Sa­
pie­hą – sztuk 1.
Spraw do folwarku Ukropiszek regulujących się – rejestr 1.
Z odebrania kwoty od wyż pomienionej sumy kwitacyjny list
– sztuk 1.
Od JP. Denisowicza o nie oddanie sumy na JP. oboźnego W. X. Lit.
– protestacja sztuk 1.
Regestr expensi pieniędzy – sztuk 1.
151
Fascykuł 28.
1655, January 1. Prawa wyderkafowego od J.XX. Karmelitów
św. Jerzego – kopia sztuk 1.
1676, January 4. O nie oddanie sumy – pilność sztuk 1.
1676, Junii 4. J. X. Naczesy, przeora y wszystkich XX Karmelitów
św. Jerzego z J. Panią Izabelą Lacką Chodkiewiczową, starościną mozyrską152, o wydanie taryfy f. 2 000 – dekret sztuk 1.
1688, January 29. Od J.XX. Karmelitów wileńskich św. Jerzego
z opłacenia prowizji za sumę wyderkafową na majętności Soleczniki wniesioną JP. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej – kwitancja sztuk 1.
1685, February 14. Kwit J.X. Sulatyckiego z legacji P. Reszki wniesionej na Turstyszki153 JP. Chodkiewiczowej – kwit sztuk 1.
151 Kazimierz Władysław Sapieha, kasztelan trocki (1689–1697), wojewoda trocki
(1697–1703).
152 Izabela Lacka, zm. w 1696 r., żona Hieronima Karola Chodkiewicza, starosty
mozyrskiego i błudowskiego.
153 Turtyszki (Turciszki), zaścianek koło Wilna.
61
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 31]
1718, February 13. J.Mści XX Karmelitów wileńskich św. Jerzego
z JP. Chodkiewiczową w Trybunale Głównym W. X. Lit. w Kole Du­
cho­wnym – remisja sztuk 1.
1721, Junii 9. Z grodu trockiego – proces sztuk 1.
1722, Junii 8. W sprawie w Bogu W. XX. Karmelitów wileńskich
z JP. Kaczanowską za dekretem Ziemi Trockiej – obwieszczenie 1.
Roku miesiąca y dnia tychże, w sprawie tychże – pojezdczy list 1.
Roku, miesiąca y dnia tychże, JM. XX. Karmelitów, z J. Panią Kaczanowską – dekret sztuk 1.
1723. W Bogu W. XX. Karmelitów z JP. Cecylią Chodkiewiczową, starościną dawgieliską o sumę 2 000 złotych polskich wyderkafem
wniesioną – Contum. Trybunalski – dekret sztuk 1.
1725, Augusta 25. JXX. Karmelitów, z JP. Kaczanowską z obwieszczeniem y listem pojezdczym – dekret sztuk 3.
1726, Junii 21. JP. Kaczanowskiej, na JXX. Karmelitów – proces 1.
1737, January 1. JXX. Karmelitów JW. J. Panu Adamowi Chod­
kiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu służąca z odebranego wyderkafu na Solecznikach Małych lokowanego dana – extraktem kwitacja
sztuk 2.
1738, Decembra 11. Prawa wyderkafowego na 2 000 tynfów od
JW. Adama Chodkiewicza, wojewody brzeskiego – kopia sztuk 1.
Listu na przyznanie od JW. Adama Chodkiewicza W. XX. Kar­
me­litom, danego – kopia sztuk 1.
Fascykuł 29.
1704, February 23. Sądu Głównego Trybunalskiego w Nowo­
gródku konferowanego w sprawie JO. X-cia Radziwiła, kanclerza
62
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
W. X. Lit.154 z W. J. Panią Kaczanowską, starościną dawgieliską,
W. JP. Chodkiewiczom, starostą błudowskim, synem jej jako sukcesorom do listu obligu zeszłej J. Pani Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na sumę 2 000 tynfów danego – reemisyjny dekret 1.
[k. 32]
1717, Augusta 5. Wlewka na tynfów 2 000 od JO. Xcia Radziwiłła, podkomorzego W. X. Lit. JM. XX. Karmelitów św. Jurskim – zeznanie sztuk 1.
1738, Maja 13. Kwitacji na tynfów 2 000 z prowizjami płaconemi przez JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, JXX. Karmelitów
wileńskich z Solecznik należących przyznana w Trybunale W. X. Lit.
– extrakt sztuk 1.
Fascykuł 30.
1666, Junii 11. Z ksiąg kapturowych województwa wileńskiego z przyznania listu wlewkowego zapisu od JW. J. Pani Sapieżynej, wojewodziny wileńskiej155, przed sądem kapturowym wileńskim
na majętność Woroń JW. J. Pani Naruszewiczowej, podkomorzance
W. X. Lit.156 – wypis sztuk 1.
Wziętych spraw do komportacji JP. Lackiemu przez JP. Gry­zew­
skiego – rejestr sztuk 1.
Dokumentów oddanych WW. PP. Sznyskim – rejestr sztuk 1.
Kwitów od XX. Karmelitów na opłacane procenta – sztuk 12.
154 Karol Stanisław Radziwiłł, kanclerz litewski (1698–1719), PSB, t. XXX, s. 247.
155 Anna Barbara Kopciówna (1627–1707), kasztelanka nowogródzka, żona Pawła
Jana Sapiehy, wojewody wileńskiego (1656–1665), PSB, t. XXXV, s. 147.
156 Żona Feliksa Jana Paca, podkomorzego W. Ks. Lit. (1646–1698), PSB, t. XXIV,
s. 697–698.
63
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 31.
W którym kwitów z opłacenia prowizji wyderkafowych XX. Karmelitów wileńskich do Solecznik regulujących się, gdzie jest y karteczka do Pana Jerzego pisana – sztuk 11.
Fascykuł 32.
1695, Decembra 18. Od JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na tynfów 2 000 JO. Xciu Radziwiłłowi, podkomorzemu W. X. Lit. – oblig sztuk 1.
1717, Augusta 2. Od JO. Xcia Radziwiłła, podkomorzego W. X.
Lit. IM. XX. Karmelitów św. Jerzego w Wilnie mieszkającym – wlewek sztuk 1.
1738, Maja 10 dnia datowany a 1738, Maja 13 przyznany od JM.
XX. Karmelitów JW. J. Panu Chodkiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu – wlewek sztuk 1.
[k. 33]
Fascykuł 33.
1726, Aprilis 5. W grodzie brzeskim nonune JW. Chodkiewiczowej ex post Tyzenhauzowej157, W. JP. Tyzenhauza, podkomorzy wileński158, męża o przymuszanie do podpisów – zaniesiony proces sztuk 1.
1727, Junii 1 dnia. Od JW. Sapiehy, kasztelana trockiego, starosty
brzeskiego159 y W. JP. Chodkiewicza po W. JP. Michała Tyzenhauza,
podkomorzego – pozew sztuk 1.
157 Cecylia Zofia Sapieżanka, żona Jana Karola Chodkiewicza, starościna dowgialiska, druga żona Michała Tyzenhauza.
158 Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy wileński (1724–1734).
159 Jan Fryderyk Sapieha, starosta brzeski (1697–1751), kasztelan trocki (1716–
–1735), kanclerz litewski (1735–1751), PSB, t. XXXV, s. 618–621.
64
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1727, Junii 19. Rzeczy JP. Tyzenhauza, starosty inturskiego, w So­
lecz­nikach post fata onego nadających się – regestr 1.
Roku tegoż Junii 11 dnia. Tegoż regestru – aplikacja sztuk 1.
Roku tegoż Augusta 13. Oczywisty w sprawie JW. JP. Sapiehy, kasztelana trockiego y JP. Chodkiewicza z W. JP. Tyzenhauzem
– ­de­kret sztuk 1.
1729. Spraw Chodkiewiczowskich u Tyzenhauza, podkomorzego
wileńskiego, sporządzony – regestr sztuk 1.
1753, Maja 10. Od JWW. JPP. Czapskich y Chodkiewicza po
W. JP. Tyzenhauza, chorążego wileńskiego160 – pozew sztuk 1.
Roku tegoż, Septembra 22. W sprawie JWW. JPP. Czapskich,
pod­komorzy Ziem Pruskich161 y Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego162, z JP. Tyzenhauzem, chorążym wileńskim – remisja sztuk 1.
1755, Augusta 30. W sprawie tychże, z tymże – remisja sztuk 1.
1758. Od JWW. JPP. Czapskich y Chodkiewicza, po W. JP. Tyzenhauza, chorążego wileńskiego – pozew sztuk 1.
1759. Od JW. JP. Cecyli z Sapiehów Chodkiewiczowej, starościny błudowskiej, po W. JP. Tyzenhauza, chorążego – pozew sztuk 1.
Dokumentów po łacinie pisanych do tychże spraw regulujących
się – sztuk 3.
Fascykuł 34.
1654. JP. Drozdowicza, P. podkomorzemu, na dostawienie owsa
beczek 100 – oblig sztuk 1.
160 Franciszek Leon Tyzenhauz, chorąży wileński (1748–1764).
161 Chodzi tu o Rozalię Ewę Czapską, zm. w 1762 r.; w latach 1738–1745 żonę
Adama Tadeusza Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, córkę podkomorzego Ziem
Pruskich Józefa Czapskiego.
162 Chodzi tu o Jana Mikołaja Chodkiewicza (1735–1781), syna Adama Tadeusza,
wojewody brzeskiego.
65
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1652, January 12. Listu pojezdczego w sprawie JP. Wołka z JP. Lackim do Wysokiego Dworu o nie oddanie długu 500 złotych JP. Jana Kazimierza Lackiego, podkomorzego trockiego163 – kopia sztuk 1.
[k. 34]
1671, Maja 14. Manifestu JP. Jana Ludwika Lackiego na J. Panią
Lacką Chodkiewiczową, starościnę mozyrską164 – excerpt 1.
Roku, miesiąca y dnia tegoż. Procesu na WP. Ludwika Lackiego,
ciwunowicza birżyniańskiego, na JW. Chodkiewiczową, starościnę mozyrską, zaniesionego – widymus sztuk 2.
1697, Maja 18. Rachunek z JP. Łosiem czyniony – sztuk 1.
1726, January 7. Pretensje dworne jako też y włościan do majętności Wysokiego Dworu należących do XX Dominikanów Wysoko
Dworskich – sztuk 1.
1727, Junii 7. Do Zajazdu Wysokiego Dworu, JP. Polońskiemu
dany – instrument sztuk 1.
1737, Octobra 9 dnia. Od JP. Gieczewicza, sędziego brasławskie165
go , JW. Chodkiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu, dana – kwitacja
sztuk 1.
1743. Z wypłacenia 1 000 złotych z Wysokiego Dworu – kwit
sztuk 1.
Roku tegoż, January 14. Od JPP. Lackich, braci rodzonych, JM.
Panom Polejowskim, małżonkom, dana kwitacja – sztuk 1.
1747. List prywatny od JP. Zakorewskiego do JP. Polejowskiego
pisany – sztuk 1.
163 Jan Kazimierz Lacki, podkomorzy trocki (1652–1656), starosta raduński.
164 Izabela Lacka Chodkiewiczowa (zm. 1696), żona Hieronima Karola Chod­kie­
wicza, starosty mozyrskiego i błudneńskiego.
165 Nikodem Ignacy Gieczewicz, cześnikowicz lidzki, sędzia grodzki brasławski
(1737–1760).
66
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1749, Junii 4 dnia. Pozwu WW. PP. Franciszka y Onufrego Lackich166 po WW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, kopia – sztuk 1.
Roku tegoż, Septembra 6. Reemisyjny w sprawie WW. PP. Franciszka y Onufrego Lackich z JWW. Czapskimi, podskarbimi Ziem
Pruskich – kopia sztuk 1.
Roku tegoż, Octobra 12. Prywatny od JP. Jana Burzymskiego167 – list
sztuk 1.
1751, Septembra 11. Dekretu oczywistego WW. JP. Lackich z JWW.
PP. Czapskimi na kancelarii wileńskiej ferowanego – widymus 1.
1755, Junii 2. Oczywisty za wniesienie w sprawie WW. JP. Chod­
kiewicza, wojewody brzeskiego, z JP. Oziembłowskim – dekret sztuk 1.
1758, Sierpnia 12 dnia. Dokumentów Wysoko Dworskich – regestr sztuk 1.
[k. 35]
1758, Novembra 15. Oczywisty asesorski w sprawie JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, małżonków, y Chodkiewicza, starosty wielońskiego, z JPP. Lackimi – dekret sztuk 1.
1759, Maja 28. Decyzja za wniesieniem JP. Lackiego na JP. Da­nej­
kowicza168 – kopia sztuk 1.
1760, January 27. Do podania JWW. PP. Czapskim y Chod­kie­
wiczowi – pozew sztuk 1.
Roku tegoż, Septembra 9. Od JW. Chodkiewicza po PP. Tańskich
– z dowodem pozew sztuk 1.
Roku y miesiąca tychże 25. Od JW. Chodkiewicza, starosty wielońskiego po JP. Lackiego, stolnika trockiego, – pozew sztuk 1.
166 Onufry Lacki, rotmistrz lidzki, stolnik trocki (1759–1571).
167 Jan Tadeusz Borzymowski (Burzymowski), starosta raduński, horodniczy lidzki
(1744–1746), miecznik lidzki (1750–1752), stolnik lidzki (1752–1761).
168 Daneyko (Danieyko) Cyprian, łowczy lidzki (1759–1762).
67
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Roku tegoż, Decembra 17. JP. Tańskiego do JP. Gayżewskiego, regimentarza Księstwa Żmudzkiego, pisany – list sztuk 1.
Roku y miesiąca tychże 27. Oczywisty trybunalski w sprawie JW.
Chodkiewicza, z PP. Lackimi – dekret sztuk 1.
1761, Marca 30. Od JW. Chodkiewicza, starosty wielońskiego po
WP. Lackiego, stolnika trockiego, do zeznania – pozew sztuk 1.
Roku tegoż, Aprila 3. Pozwu w sprawie Danejkowicza, z JP. Lackim y innymi – dowód sztuk 1.
Roku y miesiąca tychże 4 dnia. Dokumentów oparte JWW.
Chodkiewiczów JP. Lackiemu w kancelarii grodzkiej wileńskiej, czyniona – lokacja y komunikacja 1.
W roku tymże. Juramentu W. Pana Ukolskiego, podkomorzego
trockiego169, rota – sztuk 1.
Juramentu JW. Chodkiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu, rota
– sztuk 1.
Juramentu JW. Czapskiej170, podskarbinie Ziem Pruskich, rota
– sztuk 1.
1762, Maja 21 dnia. JW. Chodkiewicza, starosty wielońskiego, na
W.P. Lackiego w Trybunale zaniesiony – proces sztuk 1.
Roku tegoż, Junii 22. Od JW. Chodkiewicza, pułkownika wojsk
królewskich171, po JW. Paca, pisarza W. X. Lit.172, y WP. Lackiego, stolnika trockiego – z dowodem pozew sztuk 2.
Roku tegoż, Septembra 1. Od JW. Chodkiewicza, po JW. Paca
y WP. Lackiego – z dowodem pozew sztuk 2.
169 Kazimierz Józef Ukolski, ciwun trocki, podkomorzy trocki (1738–1742).
170 Rozalia Ewa Czapska, zm. 1769, żona Adama Tomasza Chodkiewicza, ­wojewody
brzeskiego.
171 Chodzi tu o Jana Mikołaja Chodkiewicza, pułkownika i generała wojsk królewskich (1762–1764), kasztelana żmudzkiego (1765–1781).
172 Antoni Michał Pac, starosta borciański, pisarz wielki litewski (1750–1774).
68
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Roku, miesiąca y dnia tychże. Od JW. Chodkiewicza, po J. Panią
Ruszczycową173 – pozew sztuk 1.
[k. 36]
1665, Augusta 22 dnia. Oczywisty trybunalski, którym dóbr Wysokiego Dworu wieczysta taxa poszła – dekret sztuk 1.
Roku tegoż. Sumariusz długów do Wysokiego Dworu regulujących się – sztuk 1.
Sprawy JW. Chodkiewicza, starosty wielońskiego, z JW. Lackim
y XX. Dominikanami wysokodworskimi – meritum sztuk 1.
Wyrażenie poddanych we wsi Masiach – sztuk 1.
Oryginalnej sumy nabytej na Wysokim Dworze od JP. Ukolskiego, pisarza grodzkiego trockiego – komput – sztuk 1.
1725, Octobra 6. Kwit na opłacenie podatku Żydowi arendarzowi wysokodworskiemu y wysokodworskiemu y włościanom dany
– sztuk 1.
Fascykuł 35.
1666, Augusta 18. W sprawie JW. starościny mozyrskiej, z Chod­
kowskiemi o najazd wsi do Solecznik należącej dla zabicia chłopa na
Mikutianach174 w lidzkim położony – pozew sztuk 1.
1667, Decembra 12. W sprawie JP. Izabeli Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na JM. Panów Chodkowskich, zamieszczony – proces – sztuk 1.
Roku tegoż, Octobra 3. W sprawie tychże – wojskowy dekret
– sztuk 1.
1668, Junii 9. Między JP. Starościną mozyrską y IM. PP. Chod­
kow­skim – punkta – sztuk 1.
Żona Mikołaja Ruszczyca, sekretarza JKM, wójta wileńskiego (1744–1745).
Mikontany, Mikonty, wieś koło Solecznik.
173
174
69
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Roku tegoż, Augusta 11. Rota, którą poddani Soleczniccy zaprzysięgli grunta w sprawie z Chodkowskimi – sztuk 1.
1669, Marca 28. Dekretu kapturowego w sprawie PP. Chod­
kowskich, z JP. Izabelą Lacką Chodkiewiczową, starościną mozyrską,
– z oryginałem – kopia sztuk 2.
1673, Junii 20. Od JP. Chodkiewiczowej, po PP. Chodkowskich,
o najazd do wsi Błużniewo – pozew sztuk 1.
1683, January. Autentyczny do Ziemi Wileńskiej od JP. Chod­
kiewiczowej po PP. Strzałkowskich175 – pozew sztuk 1.
1689, Junii 20. Pisany ejusdem Junii 8 dnia w Trybunale zaznany,
wieczysto sprzedażny od JP. Jerzego Maciejewicza Szyrwińskiego JM.
PP. Chodkowskim, cześnikowi mozyrskiemu, na 7 włók z 10 morgami gruntu Piepie176 alias Piepajcie Kozliszki nazwane za sumę 700 złotych dobrej monety – zapis sztuk 1.
[k. 37]
1689, Decembra 29. Nadanie prawa od JP. Kolędy JP. Chod­kow­
skiemu wieczystego, a od P. Chodkowskiego na oddanie pieniędzy złotych 350 za odebraniem prawa na imienie Piepaycie, Kozłowszczyzna
zwane – intercyza sztuk 1.
Roku tegoż Julii 8. Prawa wieczysto sprzedażnego na majętność
Piepie alias Piepaycie w województwie wileńskim y Kozliszki z 18 morgami około rzeki Wisenczy włók 7 gruntu w powiecie lidzkim od JP.
Jerzego Maciejewicza Szyrwińskiego, PP. Pawłowi Kazimierzowi y Petroneli Zenowiczównie Chodkowskiem, cześnikom mozyrskim – akt
sztuk 1.
Roku tegoż – generalska – intromisja 1.
Andrzej Strzałkowski, skarbnik bracławski (1686–1700).
Piepie, wieś koło Solecznik.
175
176
70
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Roku tegoż, Decembra 29, danej a 1779, February 1 w Trybunale Głównym W. X. Lit. kancelarii wileńskiej aktykowanej – intercy­
zy JP. Adama Kolendy, podstolego wołkowyckiego y JP. Pawła Chod­
kowskiego, cześnika mozyrskiego, a od JP. Chodkowskiego na oddanie
pieniędzy złotych 350 za odebraniem prawa na imienie Piepaycie, Kozłowszczyzna zwane – extrakt sztuk 1.
1690, Aprila 28 datowany a 1779 February 1 w Trybunale Głównym W. X. Lit. kancelarii wileńskiej aktywowanego, prawa wieczysto
sprzedażnego od PP. Adama y Felicyanny z Kozłowskich Kontendów,
małżonków, JP. Pawłowi Chodkowskiemu y samej J.Mści małżonki na
imienie Piepie Kozłowszczyzna, z oryginałem y listem na przyznanie
danego – extrakt sztuk 1.
1704, Junii 24. Na przyznanie zapisu wieczystego na wszelkie ruchomości y sumy – list sztuk 1.
Roku y miesiąca tegoż 27. Na wszelkie dobra leżące ruchome sumy pieniężne od J. Pani Joanny Chodkowskiej, małżonkowi swemu JP.
Starosielskiemu – zapis sztuk 1.
1709, Aprila 24. Wieczysto sprzedażny od JM. PP. Pawła y Patroneli Chodkowskich, małżonków, synowi swemu, JP. Chodkowskiemu
w sumie 1 000 złotych na folwark Piepie do majętności Mikutian odłączony – zapis sztuk 1.
1724, Septembra 6. Zapisu wieczysto sprzedażnego od Chod­kow­
skich małżonków, synowi swemu Jerzemu folwark Piepie – akt sztuk 1.
[k. 38]
1711, Aprila 23. Zastawne na folwark Piepie Kozłowszczyzna JP.
Mateuszowi Starosielskiemu w sumie 520 złotych od JP. Pawła Chod­
kowskiego – prawo sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tegoż. Na przyznanie tegoż prawa – list
sztuk 1.
71
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1714, February 20. Wieczysto sprzedażne od PP. Chodkowskich
małżonkom na folwark Piepie alias Piepaycie Kozliszki z budynkami,
z sianożęciami od majętności Mikutian odłączonemu w osobliwym
ogrodzeniu za sumę 2 000 złotych Mateuszowi Starosielskiemu – prawo sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tegoż. Na przyznanie tegoż prawa – list
sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tegoż. Ograniczenie Piepiańskie – sztuka 1.
1724, February 6. Zapisu wieczysto sprzedażnego w roku 1709,
Julii 6, od JP. Chodkowskiego folwarku Piepie z sianożęciami J. Pani
Annie Woydziłowiczankie Jerzynej Chodkowskiej, małżonce, w sumie
1 000 złotych z oryginałem – akt sztuk 2.
1730, Julii 21. Zapisu J. Pani Piaseckiej JP. Starosielskiemu danego – zeznanie sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tychże. Listu na przyznanie tegoż zapisu
– aktykacja 1.
1739, Octobra 18. Prawa wieczystego od JP. Starosielskiej JP. Mateuszowi Starosielskiemu danego – extrakt sztuk 1.
1743, Junii 6. JP. Mateusza Starosielskiego na Piepie służące JP.
Ka­zimierzowi Starosielskiemu – prawo sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tychże. Wieczyste od JP. Mateusza Staro­
sielskiego JP. Kazimierzowi Starosielskiemu prawo – sztuk 1.
1747, Julii 1. Do majętności Piepayciów służąca – intromisja 1.
Roku tegoż, Junii 30. Wieczyste sprzedażne od JP. Józefa Ka­zi­
mierza Starosielskiego JW. JP. Chodkiewiczowej, wojewodzinie brzeskiej, na folwark Piepie y Kozłowszczyznę służące – prawo 1.
[k. 39]
1747, Julii 3. Zapisu od JP. Kazimierza Józefa Starosielskiego JW.
Pani Chodkiewiczowej, wojewodzinie brzeskiej, na folwark Piepie Kozłowszczyzna służącego – zeznanie sztuk 1.
72
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Roku y miesiąca tychże 6. Do majętności Piepayciów JW. Chod­
kiewiczowej służąca – intromisja sztuk 1.
Roku y miesiąca tychże 30. Do majętności Piepie alias Piepaycie nazwanego od JP. Kazimierza Starosielskiego JW. Pani Chodkiewiczowej,
wojewodziny brzeskiej, przy prawie wieczystym dany – inwentarz sztuk 1.
Spisania szachowni Solecznickich z P. Chodkowskim – regestr
sztuk 1.
Fascykuł 36.
1709, Junii 20. Dany na plac wileński Chodkiewiczowski na Rybnym Końcu – prawo sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tegoż. Na przyznanie tegoż prawa – list
sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tegoż. Na tenże plac od Przeździeckiego
Chod­kiewiczom dany rewersał – sztuk 1.
Roku y miesiąca tegoż, 27 dnia. Na tenże plac w grodzie wileńskim czyniona – intromisja sztuk 1.
Roku y miesiąca tychże, 27 dnia. Na plac wileński – inwentarz
sztuk 1.
Roku tegoż, Augusta 16. W sprawie WP. Przeździeckiego, chorążego mozyrskiego, na tenże plac – pilność sztuk 1.
1712, Julii 30. Zeznania prawa zastawnego od WP. Jana Karola
Chodkiewicza, wileńskiego y błudeńskiego starosty; WP. Alexandrowi
Przeździeckiemu, chorążemu mozyrskiemu danego y służącego na plac
wileński na Rybnym Końcu za 1 000 złotych – extrakt 1.
1713, Septembra 12. Do Trybunału Nowogródzkiego od W. Pani Cecylii Sapieżance, wojewodzinie trockiej, starościnie wielońskiej177,
po JP. Alexandra Przeździeckiego – pozew 1.
177 Cecylia Zofia Sapieżanka (1688–1762), żona Jana Karola Chodkiewicza, starosty wielońskiego, córka Jerzego Stanisława Sapiehy, wojewody trockiego (1706–1708).
73
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Roku y miesiąca tychże, 21 dnia. Od JW. Chodkiewiczowej, starościny wileńskiej, na WP. Przeździeckiego w Trybunale nowogródzkim – proces 1.
Roku tegoż, Decembra 16. Extrakt aktykacji dokumentów w Try­
bunale y asekuracja od JP. Przeździeckiego na wzięte dokumenta wielońskie – sztuk 2.
[k. 40]
1713, Octobra 19. Trybunalny nowogródzki, reemisyjny, w sprawie WP. Chodkiewiczowej z JP. Przeździeckim – dekret sztuk 1.
1714, February 3 dnia. Od JP. Chodkiewiczowej po Przeździeckiego – pozew 1.
1718, February 18. Prywatny od JP. Przeździeckiego – list sztuk 1.
1723, Marca 7. Od JP. Chodkiewiczowej, starościny wileńskiej
– list sztuk 1.
1734, Marca 27. Adytamentu testamentu JW. Przeździeckiego,
kasz­telana inflanckiego178 – extrakt sztuk 1.
1736, February 26. Ksiąg grodzkich brzeskich, testamentu JW.
Przeździeckiego, kasztelana inflanckiego – rewizja sztuk 1.
1749, Octobra 28. Transfuzyjny sumy złotych polskich 12 000 zastawnej na placu wileńskim od JW. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit.,
JW. Pani Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich – z przyznaniem zapis sztuk 2.
Roku tegoż, Decembra 10. Na plac Chodkiewiczowski w Wilnie
JW. Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich – intromisja 2.
1663. Asekuracja Przeździeckiego na zwrócenie obligu na złotych 220, starościnie mozyrskiej dany – sztuk 1.
Roku tegoż. Od J. Pani starościny mozyrskiej, na JP. Przeździeckiego o nie oddanie zapisu na złotych 220 – protestacja 1.
178 Antoni Tadeusz Przeździecki, kasztelan inflancki, pisarz wielki litewski (1739–
–1750).
74
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Roku tegoż. Wypisem z Ksiąg mińskich, w sprawie JP. Przeź­dziec­
kie­go, oddania więźniów w zamku mińskim – relacja 1.
[k. 41]
Fascykuł 37.
Sprawy y prawo zastawne na folwark Trybańców y wieś Czużokompie179
od JWW. Chodkiewiczów P. Pawlikowskiemu służące
1662, Aprila 4 dnia. Prawo zastawne na dwie włóki gruntu od Solecznik dołączonych od JW. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej,
JP. Sosonce we 200 złotych – sztuk 1.
1662, Aprila 4. List na przyznanie prawa zastawnego na dwie włóki gruntu od JW. Pani Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, JM.
Panu Janowi Sosonce – sztuk 1.
1702, miesiąca February 28 dnia. Prawo wlewkowe od JP. Waw­
rzyńca Sosonki na dwie włóki gruntu od Solecznik odłączonych JP.
Alexandrowi Pawlikowskiemu dane y służące w sumie 200 złotych
– sztuk 1.
1702, February 28. List na przyznanie prawa wlewkowego od JP.
Wawrzyńca Sosonki JP. Alexandrowi Pawlikowskiemu dany na dwie
włóki gruntu – sztuk 1.
1692, Aprila 12 dnia. Prawo zastawne od JW. Pani Chod­kie­
wiczowej, starościnie mozyrskiej na folwark Trybańce180 JP. Pawli­kow­
skiemu za sumę talarów 500 wydane – sztuk 1.
Eodem, Extrakt prawa zastawnego z Ksiąg grodzkich słomińskich
na tenże folwark służącego od JW. Chodkiewiczowej J. Panu Pawlikowskiemu wydanego – sztuk 1.
1696, Junii 8. Extrakt prawa zastawnego w sposób przenosu z grodu słonimskiego do Akt Trybunalskich na tenże folwark Trybańce
P. Pawlikowskiemu – sztuk 1.
Czużekompie, wieś koło Solecznik w powiecie wileńskim.
Trybańce, wieś koło Solecznik.
179
180
75
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1692, Aprila 24. Intromisja JP. Pawlikowskiemu na folwark nazwany Trybańce y wsi do niego należącą – sztuk 1.
1696, Junii 8. Extrakt tejże intromisji JP. Pawlikowskiego w sposób przenosu do Trybunału pisany – sztuk 1.
1692, Aprila 12. List JW. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej,
do generała pisany, aby podał folwark Trybańce w posesją JP. Pawlikowskiemu – sztuk 1.
1692, 25 Kwietnia. Inwentarz JP. Pawlikowskiemu służący – sztuk 1.
1692, 25 Kwietnia. Extrakt tegoż inwentarza z grodu ­słonimskiego
– sztuk 1.
1696, 8 Junii. Extrakt tegoż inwentarza z akt trybunalskich – sztuk 1.
[k. 42]
1706, 20 Octobris. Asekuracja JP. Pawlikowskiego na srebro zastawne JW. Chodkiewiczowi, staroście wielońskiemu, dana – sztuk 1.
1706, Octobra 20. Prawo zastawne od JW. P. Karola Chodkiewicza, hrabi na Petrykowie JP. Pawlikowskiemu dane na folwark Trybańce y wieś Czużokompie – sztuk 1.
1706, Octobra 20. List na przyznanie prawa zastawnego od JW.
Pana Chodkiewicza JP. Pawlikowskiemu danego na sumę 4 000 tynfów y złotych polskich 2 139 na folwark Trybańce y Czużokompie
– sztuk 1.
1709, Aprila 24. Extrakt prawa zastawnego majętności Trybańców ze wsią Czużokompią od JW. P. Chodkiewicza JP. Pawlikowskiemu służącego w aktach trybunalskich jest zapisane pod Rokiem 1711,
23 Maja – sztuk 1.
1711, January 18. Oblig od JW. Pana Chodkiewicza JP. Paw­li­
kowskiemu służący na talarów bitych 20 – sztuk 1.
1712, February 2. Karta od JW. Pana Chodkiewicza talarów bitych 3. JP. Pawlikowskiemu dana – sztuk 1.
1712, Maja 5. Karta od tegoż temuż na talar bity 1 dana – sztuk 1.
76
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1724, Octobra 7. Dekret trybunalski w sprawie W. Pana Tyzen­
hau­za, podkomorzego wileńskiego181, z J. Panią Pawlikowską y potomstwem JMści z comentacją dokumentów na Trybańce – sztuk 1.
1758, Aprila 24. Rewersał prawa zastawnego na majętności Try­
bańców od J. Pana Hubarewicza182 JW. P. Mikołajowi Chod­kiewiczowi,
staroście wielońskiemu danego – sztuk 1.
Tegoż roku y dnia. Rewersał inwentarza majętności Trybańców od
JP. Hubarewicza JW. P. Mikołajowi Chodkiewiczowi, staroście wielońskiemu, danego – sztuk 1.
Fascykuł 38.
1762, January 27 dnia. Extrakt zapisu asekuracyjnego z JW. P. Pacem, pisarzem litewskim, a JW. Panią Czapską, podskarbiną Ziem Pruskich, na Wysoki Dwór uczynionego – sztuk 1.
1762, Aprila 24. Kwitacja od JW. Pana Paca, pisarza litewskiego
z oddania prawa wieczystego y wszelkich dokumentów na dobra Wysoki Dwór służących JW. Panu Chodkiewiczowi, staroście wielońskiemu, dana – sztuk 1.
[k. 43]
Fascykuł 39.
Spraw y różnych dokumentów z JW. Szujskiemi
1700, February 15. Protestacji PP. Szujskich – sztuk 1.
1700, Marca 3. Kopia procesu od JP. Szujskiego, skarbnika nowogródzko-siewierskiego, z grodu nowogródzkiego – sztuk 1.
1700, Maja 14. Kopia remisji trybunalskiej, odsyłając do brzeskiego lub trockiego urzędów y na tymże arkuszu druga kopia z pozwu
pod roku 1713, Februara 18, od JP. Szujskiego z JW. Panią Chodkiewiczową – sztuk 1.
Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy wileński (1724–1734).
Piotr Hubarewicz, strażnik lidzki (1758–1761).
181
182
77
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1700, 16 Junii. Kopia z remisji Ziemi Trockiej – sztuk 1.
Eodem, Junii 16. Kopia obwieszczenia dekretu y przypozwu od JP.
Szujskiego JW. Chodkiewiczowej i innym – sztuk 1.
1701. Kopia z pozwu y z listu do Urzędu Ziemskiego Trybu­nal­
skie­go – sztuk 1.
1706, Decembra 25. Kopie zapisu od JM. Pani z Lackich Szujskiej,
małżonkowi swemu przyszłemu, sumy 20 tynfów. Kopie z przypozwu
y listów dwóch – sztuk 1.
1706, Octobra 3. W grodzie brzeskim kopia żałoby PP. Szujskich
z Kaczanowską – sztuk 1.
1712, February 1. Kopia obwieszczenia do Wysokiego Dworu
z sprawy JP. Szujskiego, podstolego brzeskiego183 – sztuk 2.
1712, Marca 2. Kopia pojazdu urzędowego z sprawy JPP. Szujskich do dóbr Wysokiego Dworu y Solecznik odbytego y relacja generalska – sztuk 1.
Kopia z dwóch przypozwów: jednego 1712, Maja 27; drugiego 1713,
February 18 dnia – sztuk 1.
1712, Augusta 3. Kopia aktykacji podania obwieszczenia listu pojezdczego y remisji – sztuk 1.
1712, Augusta 3. Kopia remisji w sprawie JPP. Franciszka y Teresy z Lackich Szujskich, podstolich brasławskich184, z JW. Teklą Marianną Naruszewiczówną, oboźną W. X. Lit.185 – sztuk 1.
1713, February 20. Kopia remisji z Trybunału grodzkiego w sprawie JPP. Szujskich – sztuk 2.
Kopia z pozwu 1713 y z przypozwu 1717 – sztuk 1.
183 Piotr Ignacy Szuyski (Szujski), podstolic brzeski, podstoli bracławski (1723–
–1733).
184 Franciszek Florian Szuyski (Szujski), podstoli brasławski (1707–1715). Teresa
Niemcewiczówna, stolnikówna witebska, żona Franciszka Szujskiego.
185 Marianna Tekla Naruszewiczówna, zm. w 1728 r., była żona Jerzego Karola
Chod­kiewicza, oboźnego wielkiego litewskiego (1678–1691).
78
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 44]
Kopie 1701, Octobra 6. Dekretu Ziemskiego Trockiego; 1717, Julii 12. Listu zapisu; 1713 February 18. pozwu – sztuk 1.
1714, January 23. Kopia remisji w sprawie JPP. Szujskich.
1714, January 23. Kopie ceduł z remisji 1, listów 2 y obwieszczenia 1 – sztuk 1.
1717, Junii 8. Kopia remisji y listu do urzędu przy dekrecie JP.
Szujskiego z JW. Chdkiewiczówną y innemi J. Mściami – sztuk 1.
1718, Decembra 7. Kopia dekretu kontumacyjnego trybunalskiego
w sprawie JP. Szujskiego z J. Panią Kaczanowską – sztuk 4.
1719, Junii 15. Protestacja na PP. Szujskich, małżonków, od J. Pani Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej, starościny wielońskiej y błudowskiej o podejście prawne w otrzymaniu dekretu in contumatiam za
nie słuszną pretensją – sztuk 1.
1719, Junii 30. Kopia obwieszczenia na pojazd za dekretem trybunalskim do majętności Solecznik z sprawy JPP. Szujskich – sztuk 1.
1719, Julii 1 dnia. Pozew po JPP. Szujskich od JW. Cecylii Sa­
pie­żanki Janowej Chodkiewiczowej, wielońskiej y błudowskiej starościny – sztuk 1.
1719, Junii 1. Kopia obwieszczenia do Wysokiego Dworu
– sztuk 1.
1719, Augusta 1. Odroczenie pojazdu urzędowego do dóbr Solecznik Wielkich y Małych za dekretem trybunalskim w sprawie JPP.
Szujskich – sztuk 1.
1719, Februara 28 dnia. Kopia z listu pojezdczego do Wysokiego
Dworu – sztuk 1.
1720, January 20. Akt glejtu w sprawie JP. Cecylii Chodkiewiczowej, starościny wielońskiej, z JP. Szujskim – sztuk 1.
1720, Aprila 10. Protestacja W. Pani Chodkiewiczowej na JM. Panów Szujskich, małżonków – sztuk 1.
79
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 45]
1720, 29 Marca datowanego. Kopia przypozwu od W. Pana Franciszka Szujskiego y samej JM. P. Pawlikowskiemu, miecznikowi parnaskiemu, podany – sztuk 1.
1723, Maja 11. Proces W. Pani Kaczanowskiej, starościny wielońskiej na JM. PP. Szujskich y JWW. PP. Zaranków, starostów Księstwa
Żmudzkiego – sztuk 1.
1723, Maja 24. Od JP. Szujskiego, podstolego brzeskiego należąca JW. Pani Kaczanowskiej oddana do kancelarii Trybunału Głównego W. X. Lit. – sztuk 1.
1724, January 7. Proces W. Kaczanowskiej, starościny wielońskiej,
z JPP. Szujskim y Ciszkiewiczami, Wnorowskiemi y innymi JMściami
– sztuk 1.
1724, Aprila 10. Pozew JM. Pani Kaczanowskiej po JM. PP. Szujskich, Chodkiewiczów, Zaranków – sztuk 1.
1726, Octobra 23. Dekret J. Pani Kaczanowskiej z J.PP. Szujskiemi – sztuk 1.
1731, February 12 dnia. Pozew od JPP. Szujskich po JM. Panów
Chodkiewiczów y JWW. Kasztelanów – sztuk 1.
Kopie spraw ze strony JP. Szujskiego, podstolego brzeskiego,
w sprawie JWW. Chodkiewiczów – sztuk 1.
Status Causa z JP. Szujskim JW. Kaczanowskiej o sumy białynickie
i pozostałe u WW. Xięży Bazylianów Żyrowickich, po ŚP. JW. starościnie mozyrskiej – sztuk 4.
1719, Augusta 5. Remisja w sprawie JM. Pani Chodkiewiczowej
z P. Szujskim – sztuk 1.
1719, Augusta 7. Kopia odroczenia do Wysokiego Dworu od
Urzędu Wołkowyckiego z relacją generalską – sztuk 1.
1712, 4 February. Kopia obwieszczenia od JM. P. Franciszka Szuj­
skie­go, podstolego brzeskiego, – sztuk 1.
80
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1696, Maja 9. Kopia zapisu y listu na przyznanie od JM. Pani, starościny mozyrskiej, JP. Szujskiej – sztuk 1.
1686, Maja 13. Kopia testamentu zeszłej JP. Chodkiewiczowej Sapieżynej, starościny czerwonogrodzkiej186, – sztuk 1.
1686, Octobra 10. Kopia testamentu JW. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej187, – sztuk 1.
1763, January 15. Dekret Trybunalski W. X. Lit. w sprawie WW.
JM. PP. Szujskich z JW. Chodkiewiczem – sztuk 1.
[k. 46]
1763, February. Obwieszczenie do Kopył za dekretem od JPP.
Szuj­skich – sztuk 1.
1763, February 23. Dowód obwieszczenia do Kopył od JPP. Szujskich – sztuk 1.
1763, Aprila 15. Asekuracja od JPP. Szujskich na wrócenie papierów y procederu prawnego JW. Panu Chodkiewiczowi, staroście wielońskiemu, dana – sztuk 1.
1763, Aprila 25. Zapis kwitacyjny oraz wlewkowy od JPP. Szujskich JW. Pani Czapskiej, podskarbiny Ziem Pruskich188, z wypłacenia sumy za dekretem na JW. P. Chodkiewiczu, staroście wielońskim,
w Trybunale Litewskim przysądzonej, to jest 15 050 złotych polskich
dany – sztuk 1.
1763, Aprila 25. Extrakt zeznania zapisu kwitacyjnego oraz wlewkowego od JPP. Szujskich JW. Pani Czapskiej, podskarbini Ziem Pruskich, na sumę za dekretem wypłaconą, danego – sztuk 1.
186 Chodzi tu o Joannę Chodkiewicz, żonę Andrzeja Franciszka Sapiehy, starosty
czerwonogrodzkiego.
187 Marianna Tekla Naruszewiczówna, żona Jerzego Karola Chodkiewicza.
188 Mowa tu o Rozalii Ewie Czapskiej, zm. w 1769 r., w latach 1738–1745 żonie
Adama Tadeusza Chodkiewicza, starosty błudneńskiego i wielońskiego.
81
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1763, Junii 20. Plenipotencja z JW. Szujskim do oddania y odebrania papierów – sztuk 1.
1693, Decembra 26. Kwitacja sługi Panny Jundziłówny dana, starościnie mozyrskiej, z odebranych dokumentów tejże Jundziłównie na
Horskich służących dana – sztuk 1.
1645, Augusta 26. Kwitacja od JP. Szujskiego, chorążego brzeskiego, JM. PP. Tryznom, wojewodom brzeskim189, z części długu matki
swej z 400 złotych polskich – sztuk 1.
1694, Maja 20. Regestr długów JW. Chodkiewiczowej190 – sztuk 1.
1696, Maja 9. Kopia zapisu JP. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na sumę 23 000. JP Franciszkowi Szujskiemu na Solecznikach
y Wysokiem Dworze zapisanej – sztuk 1.
1696. List na przyznanie zapisów od JP. Szujskiego J. Pani starościny mozyrskiej dany – sztuk 1.
1700, Maja 14. Kopia dekretu reemisyjnego odesłanego do ziemstwa trockiego – sztuk 1.
[k. 47]
1723, Augusta 15. Atestacja oddanych kopii JP. Szujskiemu – sztuk 1.
1730. Kopia pozwu od JP. Kaczanowskiej po J. Panią Zarankową,
starościnę żmudzką191 – sztuk 1.
1720, Maja 15. Kopia remisji listu pojezdczego procesu z zapisu
kopii listów trzech – sztuk 1.
Narratywa procesu – sztuk 1.
Rejestr kopii spraw JP. Szujskiego – sztuk 1.
1696, Aprila 3. Kopie z listów prywatnych – sztuk 1.
189 Teofil Tryzna, starosta wiłkomierski, wojewoda brzeski (1642–1644).
190 Chodzi tu o Izabelę Lacką, zm. w 1696 r., starościnę żmudzką, żonę Teofila
Tryzny, a następnie po 1645 r. żonę Hieronima Karola Chodkiewicza, starosty mozyrskiego (1645–1650).
191 Joanna, żona Kazimierza Zaranka Horbowskiego, starosty żmudzkiego.
82
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Kopia listu pojezdczego – sztuk 1.
Fascykuł 40.
Spraw JW. Chodkiewiczów z WW. Szujskimi
1723, Octobra 23. Dekret w sprawie JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego192, z JP. Szujskimi y innymi JMościami cytujący kopie ze
wszystkich spraw – sztuk 1.
1717, Maja 8 dnia. Regestr z J. Panią Szujską, podstoliną ­pruską,
w roku 1724, January 7 dnia w grodzie kowieńskim aktykowany –
sztuk 1.
1724, January 7 dnia. Akt regestru W. Pani Kaczanowskiej do J. Pani
Szujskiej należącego – sztuk 1.
1725, Julii 12 dnia. Dekret JW. Kaczanowskiej z JM. Szujskimi
y Tyzenhauzami – sztuk 1.
1727, Augusta 28. Dekret JW. Pani Kaczanowskiej z JM. Panami
Szujskimi y innymi – reemisyjny sztuk 1.
1732, February 4 dnia. Dekret J. Pani Kaczanowskej z W. PP.
Szujskiemi y innymi J. Mściami – oczywisty sztuk 1.
1742, Julii 23. Pozew do Trybunału W. X. Lit. na kadencję wileńską ze strony JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, po WW. Szujskich o zebranie klejnotów ruchomych – sztuk 1.
1742, Junii 24. Dowód pozwu w sprawie JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, z JPP. Szujskimi – sztuk 1.
[k. 48]
1743, February 14. Dekret reemisyjny w sprawie JW. Pana Chod­
kiewicza, wojewody brzeskiego z W.JP. Szujskim – sztuk 1.
Status causa z Szujskiemi w pretensjach JW. Chodkiewicza do
W. Szujskich o zabrane klejnoty – sztuk 1.
Adam Tadeusz Chodkiewicz, wojewoda brzeski (1735–1745).
192
83
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1750, Maja 15. Pozew od JWW. Czapskich y Chodkiewicza, po
WW. Szujskich – sztuk 1.
JW. Pani Kaczanowskiej, starościny wielońskiej, do JM. PP. Szuj­
skich regestr – sztuk 1.
1751, Februara 11 dnia. Remisja w sprawie JWW. PP. Czapskich,
podskarbich Ziem Pruskich z W. PP. Szujskimi – sztuk 1.
1753, Februara 22 dnia. Remisja w sprawie JWW. PP. Czapskich,
podskarbich Ziem Pruskich y Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego193, z J. PP. Szujskimi – sztuk 1.
1755, Junii 9 dnia. Akt regestru klejnotów JW. Chodkiewiczowi,
wojewodzicowi brzeskiemu, służącego – sztuk 1.
1755, Augusta 30 dnia. Remisja w sprawie JWW. PP. Czapskich,
Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego z J. Panami Szujskimi – sztuk 1.
1761, Aprila 1. Zeznanie relacji generalskiej z akt grodzkich województwa trockiego pozwu ze strony JW. Jana Chodkiewicza, starosty
wielońskiego, W. JP. Onufremu Lackiemu, stolnikowi trockiemu, podanego – sztuk 1.
1761, Junii 8 dnia. Pozew Chodkiewicza, starosty wielońskiego,
z W PP. Szujskimi – sztuk 1.
Regestr dokumentów oddanych WW. JPP. Szujskim – sztuk 1.
[k. 49]
Fascykuł 41.
Różnych prawności z JWW. Przeździeckiemi
1748, Junii 18 dnia. Proces w grodzie wileńskim zaniesiony od
JW. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit.194, o zgorzeniu pałacu Chod­
kiewiczowskiego w Wilnie w Rybnym Końcu – sztuk 1.
193 Jan Mikołaj Chodkiewicz, wojewodzic brzeski (1738–1781), kasztelan ­żmudzki,
starosta wieloński.
194 Antoni Tadeusz Przeździecki, pisarz wielki litewski (1739–1772), podkanclerz
litewski, starosta piński.
84
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1749, Marca 3. Pozew po JWW. Czapskich y JW. Chodkiewicza,
wojewodzica brzeskiego, od JW. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit.
z dowodem – sztuk 2.
1749, Marca 23. Pozew z dowodem od JW. Przeździeckiego po
JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich – sztuk 2.
1749. Kopie pozwu z relacją generalską od tychże, po tychże
– sztuk 2.
1749, Aprila 26. Excerpt aktoratu i decyzji przy nim zaszłej z aktoratu JW. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit. z JWW. Czapskimi
y Chodkiewiczem, wojewodzicem brzeskim, – sztuk 1.
1749, Aprila 26. Excerpt aktoratu y decyzji przy nim zaszłej z aktoratu JWW. Czapskich z JW. Przeździeckim, pisarzem W. X. Lit.
– sztuk 1.
1749, Aprila 26. List do urzędu przy dekrecie ad instentiam JW.
Pana Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit. na JWW. Czapskich – gdzie
actores jest pro poena talionis – sztuk 1.
1749, Aprila 26. Dekret kontumacyjny z własnego aktoratu na
JW. PP. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, od zapozwanego JW.
Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit. – sztuk 1.
1749, Aprila 26. Dekret kontumacyjny w sprawie JW. Przeź­
dzieckiego, pisarza W. X. Lit. z JWW. Czapskimi, podskarbimi Ziem
Pruskich – sztuk 1.
1749, 4 Augusta. Relacja generalska wydanego obwieszczenia w sprawie JW. Antoniego Przeździeckiego z JWW. Czapskimi – sztuk 1.
1749, 1 Februara. Pozew autentyczny do zeznania w grodzie mozyrskim od JW. Przeździeckiego po JWW. Czapskich, podskarbich
Ziem Pruskich y JW. Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego, z extraktem – sztuk 2.
1749, Februara 2. List pojezdczy urzędnika z dekretem trybunalskim do majętności Petrykowa w sprawie JW. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit. z JWW. Czapskimi, podskarbimi Ziem Pruskich y JW.
85
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Chodkiewiczem, wojewodzicem brzeskim, za którym tradycji nie dopuszczono – sztuk 1.
[k. 50]
Fascykuł 42.
Różnych prawności JW. Przeździeckiego z JWW. Kaczanowską,
starościną wielońską y JP. Skrzydlewskim
1726, 26 Maja. Oblig JP. Skrzydlewskiego na tynfów 2 066 kapitału o kwoty za lat 7 y osobno za kartą tynfów 80 – sztuk 1.
Od roku 1726 do 1732. Listów JW. Kaczanowskiej, starościny
wielońskiej, do JW. Przeździeckiego, kasztelana, pisanych – sztuk 13.
Od roku 1728 do roku 1732. Listów JP. Skrzydlewskiego do JW.
Przeździeckiego, pisanych – sztuk 10.
1727, Maja 16 dnia. Dekret kontumacyjny grodzki wileński
w sprawie JW. Pana Przeździeckiego, kasztelana inflanckiego195, z JP.
Skrzydlewskim, podstarościm wielońskim – sztuk 1.
1732, January 22. Pozew z dowodem od JW. Przeździeckiego,
kasztelana inflanckiego, z JP. Skrzydlewskim – sztuk 2.
1732, Augusta 28 dnia. Remisja JW. Pana Przeździeckiego, kasztelana inflanckiego z JP. Skrzydlewskim, podstarościm wielońskim
– sztuk 1.
Rejestrzyk przez JP. Zaleskiego podpisany na osobne papiery
– sztuk 1.
1747, Julii 27. Pozew autentyczny od JW. Przeździeckiego po JP.
Skrzydlewskiego y JW. Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego, z dowodem – sztuk 2.
1747, Augusta 28. Remisja w sprawie JW. Przeździeckiego z JP.
Skrzydlewskim JW. Chodkiewiczową, wojewodziną brzeską, y JPP.
Hrebnickiemi – sztuk 1.
Aleksander Przeździecki, kasztelan inflancki (1726–1734).
195
86
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1749, Octobra 28 dnia. Przyznanie wlewku na sumę 4 000 złotych od JW. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit. JW. Pani Czapskiej,
podskarbinie Ziem Pruskich, danego z wyjętym extraktem z ksiąg magdeburskich miasta JKM – Mińska – sztuk 2.
1749, Octobra 28. Regestr spraw odebranych od JP. Przeździeckiego – sztuk 1.
1730. Kopie wszystkie spraw od JW. JP. Przeździeckiego, kasztelana inflanckiego, JW. JP. Adamowi Tadeuszowi Chodkiewiczowi, błu­
deńskiemu y dowgieliskiemu staroście y JWW. PP. Opiekunom J. Mści
oddane do kancelarii Trybunału Głównego W. X. Lit. – sztuk 1.
Status causa w sprawie JP. Przeździeckiego z JW. Chodkiewiczem
– sztuk 1.
[k. 51]
Fascykuł 43.
Dokumentów do Solecznik służących
1614. Sumariusz spisanych gruntów do wsi Soleczniki JP. Andrzeja
Motowta per commutationem z JP. Alfonsem Lackim196 za dobra JM.
puszczonych po rusku pisany z kopią polską – sztuk 2.
1617, February 16. List zamiany, przyznany gruntów y poddanych
od WP. Lackiego z Montoltem, po rusku pisany, z kopią polską – sztuk 2.
1617, January 20. Intercyza P. Lackiego z P. Montoltem, że się pogodzili o zbiegi y mają w Solecznikach grunty mierzyć – sztuk 1.
1779, 1 Junii. Excerpt procesu z protokołu potocznego ziemstwa,
województwa wileńskiego, zaniesionego ze strony JW. Mikołaja, hrabi Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, przeciwko JP. Hubarewiczowi,
o niesłuszne aktorstwo Baranowszczyzny197, atynencji do Możejkowa
Wielkiego198 należący – sztuk 1.
196 Jan Alfons Lacki, pokojowy JKM, podkomorzy wileński (1618–1630), kasztelan miński i żmudzki (1634–1643), PSB, t. XVI, s. 406–407.
197 Baranowo, miejscowość koło Solecznik.
198 Możejkowo Wielkie, miejscowość koło Lidy.
87
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 44.
Do Supraśla
1758, 6 Septembra. Manifest JW. Chodkiewicza, starosty brzeskiego, na XX. Bazylianów Supraskich – sztuk 1.
Fascykuł 45.
Z JPP. Karmelitankami Bosymi, wileńskimi
1699, Junii 17 dnia. Zapis wyderkafowy na majętność Soleczniki
od JP. Marianny Tekli Naruszewiczówny, Chodkiewiczowej, Pacowej,
starościny Księstwa Żmudzkiego, PP. Karmelitankom Bosym na sumę
5 000 złotych – sztuk 1.
1699, Junii 17 dnia. List na przyznanie zapisu wyderkafowego na
majętność Soleczniki Małe WW. PP. Karmelitankom Bosym wileńskim od Tekli Pacowej, starościny żmudzkiej, na 5 000 złotych danego – sztuk 1.
1730, Junii 21 dnia. W Trybunale przyznanego zapisu kwita­
cyjnego oraz wlewkowego od PP. Karmelitanek Bosych WP. Kacza­
now­skiej, JW. kasztelanowi trockiemu199, y JW. Chodkiewiczowi danego – sztuk 1.
1730, Junii 21 dnia. Kwitacja od J. Pani Kaczanowskiej JW.
Chodkiewiczowi pro tunc staroście wielońskiemu, ad presens wojewodzie brzeskiemu służąca, z sumy oddanej złotych polskich 4 000
– sztuk 1.
Kwitów PP. Karmelitanek Bosych z odbieranych procentów od roku 1672 do roku 1707 na rzecz domu JWW. Chodkiewiczów służących – sztuk 27.
Jan Fryderyk Sapieha, kasztelan trocki (1716–1735).
199
88
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 52]
Fascykuł 46.
Różnych prawności JWW. Chodkiewiczów
z WW. Burzymowskimi y Łukiańskimi
1776, February 23. Manifest JW. Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, razem y od W. Łukiańskiego na WP. Burzymowskiego, rotmistrza lidzkiego200, y na P. Karpińskiego w ziemstwie wileńskim uczyniony – sztuk 1.
1776, Junii 11. W grodzie wileńskim proces JW. Chodkiewicza,
sta­rosty żmudzkiego, na P. Michała Burzymowskiego, rotmistrza lidzkiego, o najechanie gwałtowne na grunta Solecznickie, wzięcie y więzienie poddanego Sienkiewicza – sztuk 1.
1776, Februara 24. Obwieszczenie do kwitacji – sztuk 1.
1776, Augusta 17. W grodzie wileńskim proces JW. Chodkiewicza na JP. Michała Burzymowskiego o pocięcie gwałtowne żyta na polu Solecznickim – sztuk 1.
1776, Augusta 17. W grodzie wileńskim proces JW. Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, na JP. Michała Karęgę o gwałtowne skoszenie łąki do Solecznik należący – sztuk 1.
1776, Października 21 y 22. W grodzie wileńskim wizyta generalska gruntów do Solecznik należących przez JP. Burzymowskiego przy
dekrecie lidzkim nie prawnie zyskanym, zabranych – sztuk 1.
1776, Octobra 24. W grodzie wileńskim manifest JW. Jana Mikołaja, hrabi Chodkiewicza, generała Księstwa Żmudzkiego na W. Bu­rzy­
mowskiego o niesłuszne zabranie gruntów do Solecznik ab antiquo należących – sztuk 1.
Michał Burzymowski (Borzymowski), podczaszyc lidzki, rotmistrz.
200
89
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1776, Decembra 2. Pozew od JP. Starosty żmudzkiego po WW.
Burzymowskich y W. Łukiańskiego, za pozwanych do Trybunału z dowodem – sztuk 2.
1777, Aprila 23. W grodzie wileńskim proces JW. Chodkiewicza
na W. Burzymowskiego o zyskanie dekretu w ziemstwie sobie przychylnego względem gruntów Solecznickich contra forum – sztuk 1.
1780, Kwietnia 27. Relacja generalska w grodzie lidzkim zeznana
podanego pozwu ze strony JW. Chodkiewicza, starosty żmudzkiego
WW. PP. Burzymowskim y Łukiańskim z dowodem – sztuk 2.
1780, Aprila 29. List P. Łukiańskiego do patrona lidzkiego JP. Turskiego201 – sztuk 1.
1780. Kopia do podania obwieszczenia w Solecznikach – sztuk 1.
1782, February 4. Pozew do grodu lidzkiego, aktores JWW. Chod­
kie­wiczowie, citatus Burzymowski z dowodem – sztuk 2.
1782, Decembra 5. Kopia manifestu od JW. Chodkiewiczowej na
JP. Łukiańskiego – sztuk 1.
1782, Decembra 27. Dowód pozwu w sprawie JWW. Chod­kie­wi­
czów z WW. Burzymowskimi – sztuk 2.
1783, Junii 15. Proces JWW. Chodkiewiczów na WW. Burzy­mo­
wskich – sztuk 1.
Wiadomość wiele ludzi Solecznickich WW. Burzymowscy pograbili – sztuk 1.
Wiadomość sukcesorów dawniejszych do Solecznik – sztuk 1.
[k. 53]
Fascykuł 47.
Dokumentów różnych JWW. Chodkiewiczom służących
1640, Maja 22. Zapis JP. Doroty Monwidówny Wołodkowiczowej, sędziny ziemi mińskiej y JP. Jana Wołodkowicza, pisarza ziemi
Antoni Turski, miecznik lidzki.
201
90
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
mińskiej, w osobach braci y sióstr swoich młodszych, którym wlewają opiekę J. Panny Zofii Monwidówny na JW. Sapiehę, wojewodę nowogródzkiego – sztuk 1.
1645, Aprila 22. Oblig od JP. Wołodkiewicza naznaczając termin
wesela dla JW. Sapiehy z JP. Monwidówną – sztuk 1.
1647, Octobra 12. Protestacja JO. Xięcia JM. Radziwiłła, starosty
żmudzkiego202, na JP. Leona Sapiehę, podkanclerzego W. X. Lit.203, rationem zaślubienia J. Panny Monwidówny Dorohostayskiej za JW. JM
P. Tomasza204, brata swego, in minorenitate będącego, a bardziej mimo
wolą opiekuńską – sztuk 1.
1648, Maja 15. Kwitacja JO. Xięcia JM. Janusza Radziwiłła, starosty żmudzkiego, JW. Sapieże, kwitując z procederu prawnego opiekę
Dorohostayską – sztuk 1.
1651. Kopia zapisu zastawnego Piotuchowskiego – sztuk 1.
1662, Decembra 27. Sprzedaż Muśnik205 JP. Kopakowskiemu od
JP. Tarnowskiego, starościca krupieckiego – sztuk 1.
1678, Junii 30, dane w roku tymże, augusta 1, w Trybunale Wi­
leń­skim przyznanego kopia prawa wieczystego na majętność Murowaną za sumę 78 złotych od JW. kniazia Władysława Sapiehy206, JP. Hieronimowi Ważyńskiemu, staroście tyrkszlewskiemu, – sztuk 1.
1678. Jus comunicativum na starostwo wielońskie JW. Tekli Pa­co­
wej, chorążynej brasławskiej207, służące – sztuk 1.
202 Janusz Radziwiłł, starosta mścisławski, hetman polny, starosta żmudzki (1647–
–1655), wojewoda wileński (1653), hetman wielki litewski (1654), PSB, t. XXX,
s. 208–215.
203 Kazimierz Leon Sapieha, podkanclerz litewski (1645–1656).
204 Tomasz Kazimierz Sapieha, oboźny litewski (1649–1654).
205 Muśniki, miasteczko koło Wilna.
206 Kazimierz Władysław Sapieha, starosta brzeski (1680–1697), kasztelan trocki
(1689–1697), wojewoda trocki (1697–1703), PSB, t. XXXV, s. 48–50.
207 Tekla Konstancja Wołłowiczówna, żona Piotra Michała Paca, starosty wielońskiego, chorążego brasławskiego (1674–1680).
91
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1678, Maja 11. List dworzański, podawczy W. JP. Tekli Pacowej,
chorążynej brasławskiej, sztuk 1.
1693, Aprila 10. Protestacja JW. Władysława Sapiehy, kasztelana trockiego, przeciwko hrabiom Tarnowskim, którzy JMści przeszłej
JM. Pani Zofii Monwidównie Tomaszowej Sapieżynie, oboźnej W. X.
Lit.208 majętność darowaną na wieczność małżonkowi swemu, w swoje
posesję wzięli – sztuk 1.
1703, Aprila 22. Testament JW. JP. Kazimierza Sapiehy – sztuk 1.
1704, Aprila 4. Kopia sprzedaży Olszan P. Mosiewiczowi od JP.
Sapiehy, wojewodzica trockiego, za sumę 51 tynfów – sztuk 1.
[k. 54]
1706, Februaris 4. Oblig od JW. Cecylii Sapieżanki, wojewodziny
trockiej209, na sumę 500 tynfów JPP. Hieronimowi y Marianie Las­kow­
skim Madkom, komornikom Czerniachowy210 dany – sztuk 1.
1708, 6 Februaris. Dział między JM. PP. Sapiehami – sztuk 1.
1708, Junii 19. Extrakt grodzki brzeski manifestu JX. Sapiehy,
opata paradyskiego y innych na JW. Sapiehę, referendarza, post modum kanclerza W. X. Lit.211 o inwadiowanie dóbr Buszmie, darowanego działu, należącej JPP. Grodeckim – sztuk 1.
1726. Kopia zapozwu od WW. JPP. Józefa y Piotra Paców212 należące WW. JPP. Kaczanowskiej y Chełchowskiemu, podsędkowi kowieńskiemu – sztuk 1.
208 Zofia Monwidówna, wdowa po Tomaszu Kazimierzu Sapieże, oboźnym wielkim litewskim (1649–1654).
209 Cecylia Czartoryska, żona Kazimierza Władysława Sapiehy, wojewody trockiego (1697–1703).
210 Czerniachów, miasteczko na Ukrainie.
211 Jan Fryderyk Łukasz Sapieha, referendarz kancelarii W. Ks. Lit. (1707–1709).
212 Chodzi tu o Józefa Paca, starostę chwejdańskiego i Piotra Paca, starostę wi­lej­skiego.
92
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1751, Augusta 9. Widymus testamentu wyjętego z ksiąg magdeburskich JW. S.P. JP. Sapiehy, kanclerza W. X. Lit. – sztuk 1.
1752. Donacja od JW. Cecylii z Sapiehów Chodkiewiczowej213 na
dobra Dorohostaje214 JW. Janowi Mikołajowi Chodkiewiczowi, wojewodzicowi brzeskiemu215, wnukowi swemu dane – sztuk 1.
Fascykuł 48.
Dokumenta Chodkiewiczowskie do sprawy z JP. Godlewskim
o kamienicę wileńską
Status causa Godlewskiego z bazylianami wileńskimi – sztuk 1.
1774, Octobra 20. Kopia dekretu Trybunału Compositi Judity
– sztuk 1.
1774, Novembra 13. Kopia decyzji sądów podkomisarskich
– sztuk 1.
Drukowana odpowiedź XX. Bazylianów wileńskich broniąca inequitacji P. Godlewskiemu, a dopraszająca się inkwizycji od komorzego y adcytacji dalszych wokoło graniczących posesorów w odwodzie
– sztuk 1.
Fascykuł 49.
Kalkulacja majętności Solecznik czyniona w roku 1743 z JP. Butowiczem y oblig roku 1741 na złotych 184, groszy 24, od tegoż JP. Butowicza, JW. Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich dany – sztuk 2.
Fascykuł 50.
1687, Decembra 14. Postanowienie z JX. Ławrynowiczem, plebanem Solecznickim – sztuk 1.
213 Cecylia Zofia Sapieha (1688–1762), żona Jana Karola Chodkiewicza.
214 Dorohostaje, wieś na Wołyniu na Ukrainie.
215 Jan Mikołaj Chodkiewicz (1738–1781), syn Adama Tadeusza Chodkiewicza,
wojewody brzeskiego.
93
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Kwitów plebanów Solecznickich z annaty – sztuk 3.
1784, January 26. Kwit z opłaconej kapitulacji P. Korsakowi, patronowi – sztuk 1.
1785, Junii 5. Świadectwo metrykalne od parocha worońskiego dla
P. Koncewicza, mającego ewokacją do zakonu dominikanów – sztuk 1.
[k. 55]
Fascykuł 51.
1688, January 3. Kopia procesu JWW. Paców, starostów żmudzkich, na JPP. Ciechanowieckich, stolników mścisławskich216, w którym
wyraża się, iż część spadająca na Annę in saeculo, in religione zaś Katarzynę Sapieżankę, bracia dwaj Kazimierz y Tomasz z majętności Waki co rocznie cenzurę płacić obowiązali się – sztuk 1.
1770, Maja 6. Kwit JP. Pruszyńskiego na złotych 2 wziętych
od Pana Demiana Pągowskiego dla obrony sprawy Redczycowskiej
– sztuk 2.
1779, 16 Augusta. W grodzie Owrucz. Relacja pozwu z aresztem od W. Matuszewicza217 po W. Marcinkiewicza o wydanie furmana – sztuk 1.
Eodem, 13 Februaris. W grodzie Owrucz. Relacja pozwu od
W. Matuszewicza po W. Marcinkiewicza – sztuk 1.
1785, Augusta 19. Kwit W. Pągowskiego JW. Pani dany, z odebranych papierów, Pani Narzymskiej zostawionych w pudełku opieczętowanym w Młynowie – sztuk 1.
Projekt do ugody w prawności JW. Krasickiego z JM P. Komarem,
starostą szodomeckim – sztuk 1.
Wokanda – sztuk 1.
216 Chodzi tu o Samuela Kazimierza Ciechanowieckiego, podkomorzego i stolnika mścisławskiego (1678–1699).
217 Benedykt Matuszewicz, klucznik wileński (1739–1779).
94
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 52.
Różnych papierów
1732, Julii 23. Dekret JP. Koplewskiego z J. Panią Chodkiewiczową – sztuk 1.
Regestr papierów ekonomicznych y do prawności należnych po
P. Kamińskiego218, P. Makowskiemu zostawionych – sztuk 1.
1789, 13 Junii. Kopia pozwu od JW. hrabiny Chodkiewiczowej219
P. Szy­manowskiemu y Lipkom o Żyda, arendarza załamańskiego – sztuk 1.
Regestr spraw Solecznickich – sztuk 1.
Kartka JP. Bułhaka z pewnego postanowienia o arendę Solecznik
JW. starościny mozyrskiej, roku 1680, Maja 9, dana – sztuk 1.
Kopia zapisu Alexandra Lackiego, żonie swej, Pani Annie Pacównie na dobrach: Plembork220, Soleczniki y Łopiech221 – sztuk 1.
Inwentarz Trybańców222 – sztuk 1.
Kwitów wypłaconego podatku – sztuk 5.
Kopia mandatu do podania we wsi Piepiech223 – sztuk 1.
1791. Dyspozycja JP. Ciołkowskiego P. Hołubeckiemu Solecznik
– sztuk 1.
Notaty mogące służyć do granic – sztuk 3.
[k. 56]
Fascykuł 53.
Raport czynności w Wilnie Szambelance Smogorzewskiego
1786, Februara 27. Kopia rozrządzenia w Wilnie y tamże niektórej ekspensy regestra – sztuk 1.
218 Dominik Kamiński, sędzia ziemski oszmiański.
219 Ludwika Rzewuska Chodkiewiczowa (1744–1816), żona Jana Mikołaja Chod­
kie­wi­cza.
220 Plembork, miejscowość koło Kowna.
221 Łopie, miejscowość koło Kowna.
222 Trybańce, wieś koło Solecznik.
223 Piepie, wieś koło Solecznik.
95
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1787. Wydatek na fabrykę placu wileńskiego – sztuk 1.
1787. Zysk trzyletni z pałacu wileńskiego – sztuk 1.
Eodem, Junii 17. Rewers P. Janowskiego na wzięty skrypt JW. wojewodzinej smoleńskiej na złotych 400, któren miał wpisać w podanie Solecznik P. Makowskiemu y rewers Kulika na mieszkanie dolne
w Wilnie y regestr dokumentów – sztuk 2.
1793, Junii 24. Kontrakt 3-letni na pałac wileński – sztuk 1.
Eodem, Junii 25. Kontrakt na wymurowanie stajni, wozowni y szpi­
chlerza w pałacu wileńskim – sztuk 1.
1793, Julii 2. Dyspozycja JP. Kosińskiego P. Puszkiewiczowi jadącemu do Wilna, co ma zrobić – sztuk 1.
1789, Octobra 22. Wyciągniecie intraty z pałacu wileńskiego
– sztuk 1.
Notata wybranych pieniędzy przez P. Smogorzewskiego z pałacu
wileńskiego w roku 1787 y expens tychże – sztuk 1.
Nota murgrabiemu Szłbulce – sztuk 1.
1794. Listów Pana Szyszki do Pana Paszkiewicza – sztuk 2.
Fascykuł 54.
Miscellanea różne po Sapiehach – sztuk 39.
Fascykuł 55.
Pozwy dowody minoris valorum do Kodenszczyzny należnych w ka­
wałkach – sztuk 30.
Fascykuł 56.
Na majętność Paszkowszczyzna
1691. Extrakt przenosu z ksiąg zadwornych do ziemskich wileńskich na majętność Paszkowszczyzna JP. Juszkiewiczowi224 od JM. Pani
Chodkiewiczowej dany – sztuk 1.
Bazyli Juszkiewicz, podstoli kowieński (1691–1712).
224
96
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1661, Marca 6. Przenos intromisji do ksiąg ziemskich wileńskich na
majętność Paszkowszczyzna225 JP. Juszkiewiczowi, podstolemu wendeńskiemu od JM. Pani Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
Asekuracja od JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, JM. P. Samuelowi Lackiemu, staroście zosleńskiemu do kupna
swemi pieniędzmi folwarku Paszkowszczyzny – sztuk 1.
[k. 57]
1569, Octobra 5. Extrakt prawa wieczystego darowanego od JP.
Jana Hlebowicza, wojewodzica wileńskiego226, JP. Janowi Pasz­kow­
skiemu, słudze swemu, na grunta Burgżyce227 z sianożęciami do nich
należącymi do dworu Jurszyskiego do województwa wileńskiego należącego – sztuk 1.
1654, February 2. Prawo zastawne na włókę gruntu od Powi­
sińcza228, majętność Gajdzian229, nazywającą się Ławryniszki, od JP. Heleny Czaplińskiej Oszmiancowej230, JP. Olechnowiczowej samej w su­
mie kop 180 groszy litewskich.
1679, Septembra 10. Prawo zastawne od Heleny Oszmiancowej JP.
Maciejowi Olechnowiczowi na włókę pustą od majętności Powisińcza
za kop 180 groszy litewskich – sztuk 1.
1679, Octobra 10. Akt listu na przyznanie prawa na włókę gruntu­
y sianożęci od JP. Oszmiancowej JP. Olechnowiczowi danego – sztuk 2.
1679, Octobra 10. Pilność o nie przyznanie prawa zastawnego
od JP. Oszmiancowej JP. Plechnowiczowi danego na włókę gruntu
225 Paszkowszczyzna, wieś koło Solecznik.
226 Jan Hlebowicz, syn Jana Jurewicza Hlebowicza, wojewody wileńskiego (1542–
–1549).
227 Miejscowość nie ustalona.
228 Powisińcze, miejscowość koło Solecznik.
229 Gajdzie, miejscowość w powiecie oszmiańskim.
230 Helena z Czapskich Oszmianiec, żona Jana Kazimierza Jakubowicza Nie­kra­sze­
wicza Oszmiańca, cześnika wileńskiego (1657–1679).
97
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
pustego w Gajdzianach za kop 180 groszy litewskich, 1655, maja 28
pisana – sztuk 2.
1679, Octobra 10. Zeznanie intromisji generalskiej od JP. Oszmian­
cowej JP. Maciejowi Olechnowiczowi na włókę pustą Ławreliszki, od
majętności Powisińcza, której autentyk 1654, Septembra 29 – sztuk 2.
1686, January 10. Kwitacja JP. Jerzego Jasiewicza Ziemianina
JKM., wojewodziny wileńskiej231, JP. Muchlinowskiemu dana z folwarku Powisińcza, pustej włóki gruntu za oddaniem sumy 180 kop groszy – sztuk 1.
1666, Aprilis 12. List na przyznanie prawa wieczystego na grunta
Konkułowskie od Powisińcza od JP. Oszmiancowej JP. Baranowiczowi232 danego za sumę kop 500 groszy litewskich – sztuk 1.
1666, Maja 14. Intromisja generalska na podanie gruntów wieczyście sprzedażnych nazwanych Trokielów233 od Konkułowszczyzny234 od
Powisińcza. Od JP. Zachariasza Oszmianca, JP. Pawłowi Baranowiczowi – sztuk 1.
1666, Maja 17. Pilność generalska od JP. Pawłowi Baranowiczowi
na przyznanie prawem wieczystym gruntów Trokielów od JP. Za­cha­
riasza Oszmianca – sztuk 1.
1666, Julii 3. Dekret contum. W sprawie JP. Pawła Baranowicza
y samej JMści małżonków z JP. Zachariaszem Oszmiancem o nie przyznanie prawa od JP. Heleny Oszmiancowej małżonki jego danego na
folwark Powisińcze, grunta Konkuliszki y Trokiele – sztuk 1.
1667, Decembra 14. Akt prawa wieczystego od JP. Heleny Cza­
plińskiej Oszmiancowej, matki y od JP. Zachariasza, syna JP. Pawłowi
Ba­ranowiczowi dany na włók 5 gruntu
231 Krystyna Barbara Hlebowiczówna, wojewodzianka wileńska, zm. w 1695 r., żona Kazimierza Jana Pawła Sapiehy, wojewody wileńskiego (1682–1703).
232 Paweł Baranowicz.
233 Trokiele, wieś na Grodzieńszczyźnie.
234 Konkułka, zaścianek koło Solecznik.
98
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 58]
nazwanych Konkułowskich od majętności Powisińczy w województwie
wileńskim za 500 kop groszy litewskich sprzedanych – sztuk 2.
1668, Decembra 28. Prawo wieczysto sprzedażne od JP. Pawła
y Tekli z Kamińskich Baranowiczów JPP. Adamowi y Halszce Kul­
wińskiej Juszkiewiczom, podstolim wendeńskim, na majętność Kon­
kułowską w wileńskim, od Słonecznik, za sumę 800 kop groszy
– sztuk 1.
1594, Aprilis 24 datowany, tegoż roku 5 maja w ziemstwie wileńskim przyznane kwitacyjnego zapisu zeznanie P. Kłopotowskiego y PP.
Jana y Malchera Janowiczów Paszkowskich z oddania 150 kop za folwark Iwanowszczyznę235, dóbr Solecznickich, danego zrzeczenia JP. Komajewskiej Naruszewiczowej, kasztelanowej smoleńskiej236, ruski z polskim – sztuk 2.
1664, January 14. Intromisja na Paszkowszczyznę JP. Juszkiewiczowi y małżonce JM. na wieczność służąca – sztuk 1.
1664, January 14. Extrakt z ksiąg nadwornych od JW. JP. Chod­
kiewiczowej JP. Juszkiewiczowi y małżonce na majętność Pasz­kow­
szczyznę służący, wieczystej 1657 January 1, pisane – sztuk 2.
1649. Inwentarz na Paszkowszczyznę – sztuk 1.
1654. Inwentarz folwarku Paszkowszczyzny – sztuk 1.
1594, Februara 8 datowanego, eorundem 10, w grodzie wileńskim przyznanego kopia prawa wieczystego sprzedażnego od JPP. Jana i Zofii Bohumiłowej, małżonków y Malchera Janowiczów Paszkowskich na grunta, dwa pola opodal Birzykszczy237 z sianożęciami,
235 Iwanowszczyzna, wieś niedaleko Dzisny na Białorusi.
236 Elżbieta Komajewska, druga żona Stanisława Pawłowicza Naruszewicza, kasztelana smoleńskiego (1588–1589).
237 Miejscowość nie ustalona.
99
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
a drugie nazwane Michałowszczyznę238, za sumę 50 kop groszy litewskich W. JP. Naruszewiczowej, kasztelanowej smoleńskiej, danego z autentykami – sztuk 3.
1647, Octobra 19. Asekuracja od JP. Joanny Talwoszowej Lackiej,
starościny żmudzkiej239, JP. Juszkiewiczowi dana – sztuk 1.
1674, Augusta 9. Intercesja od JP. Judyckiego, kasztelana mińskie240
go , JP. Dziewałtowskiemu, podstolemu wendeńskiemu241, y samej
JMści na majętność Paszkowszczyznę – sztuk 1.
1674, Decembra 3. Prawo wieczyste na majętność Paszkowszczyzna
y folwarki Konkuliszki Szarkowszczyzna242 y Gajdziany w województwie
wileńskim leżące od JPP. Dziewałtowskich, podstolich wendeńskich, JW.
JP. Alexandrowi Judyckiemu, kasztelanowi mińskiemu, dane – sztuk 1.
1674, Decembra 9. Wypis intromisji od JP. Dziewałtowskiego
y samej należącej JW. Judyckiemu, kasztelanowi mińskiemu, do majętności Paszkowszczyzny, na wieczność sprzedanej – sztuk 1.
1677, Augusta 12. Akt przyznanego prawa od JP. Kazimierza
y Halszki Kulwińskiej, bywszej Juszkiewiczowej, aktorki Dziewał­
towskich, podstolich wendeńskich, JW. JPP. Alexandrowi y Annie Felicjanie Buckiej.
[k. 59]
Judyckim, kasztelanom mińskim, na majętność Paszkowszczyzna
y folwarki Konkuliszki Szarkowszczyzna y Gajdziany w województwie
wileńskim za sumę 10 000 złotych polskich danego – sztuk 1.
238 Michałowszczyzna, miejscowość koło Oszmian.
239 Joanna Talwoszówna, kasztelanka żmudzka, żona Jana Alfonsa Lackiego, starosty żmudzkiego (1643–1646).
240 Aleksander Judycki, kasztelan miński (1674–1677).
241 Stanisław Dziewałtowski, podstoli kowieński.
242 Szarkowszczyzna, wieś koło Witebska.
100
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1680, Aprilis 20. Prawo wieczyste na majętność Paszkowszczyznę
od JW. JP. Judyckiej, kasztelanowej mińskiej, matki Jerzego, Mikołaja
y Jana Judyckich, synów, JP. Piotrowi Kamińskiemu za sumę 9 000 złotych polskich – sztuk 1.
1680, Maja 9. Kwitacja dana JP. Piotrowi Kamińskiemu, oberszlejtnantowi JKM, z odebrania sumy 9 000 na majętności Paszkowszczyznę od JP. Judyckiej, kasztelanowej mińskiej – sztuk 1.
1686, January 5. Prawo wieczyste na majętności Paszkowszczyzna
od JP. Piotrowej Kamińskiej JP. Franciszkowi Skarbkowi Kiełczewskiemu, podstolemu poznańskiemu243, za sumę 9 500 złotych – sztuk 1.
1686, January 13. Intromisja do majętności Paszkowszczyzny JP.
Kiełczewskiemu y samej JM. Pani Derengowskiej Kamińskiej y JP. Mu­
chliń­skiego dana y służąca – sztuk 1.
1686, Octobra 14. Inwentarz poddanych Paszkowszczyzny – sztuk 1.
1686, Octobra 14. Prawo na Paszkowszczyznę od P. Kamińskiej
JP. Franciszkowi Skarbkowi Kiełczewskiemu, stolnikowi poznańskiemu,
za sumę 9 500 złotych pisana 5 January 1686 roku – sztuk 1.
1692, Octobra 15. Oryginał prawa wieczystego na Paszkowszczyznę od JP. Franciszka Skarbka Kiełczewskiego, stolnika poznańskiego
y samej JM. JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej
za sumę 12 000 złotych polskich – sztuk 1.
1692, Octobra 15. Intromisja na Paszkowszczyznę od JP. Kie­ł­
czewskiego, JW. starościny mozyrskiej, na wieczność – sztuk 1.
1693, Aprilis 27. Extrakt prawa wieczystego na Paszkowszczyznę
z Trybunału wileńskiego JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej od JPP. Kiełczewskich danego – sztuk 1.
1551, Junii 28. Prawo wieczysto sprzedażne od JP. Zofii Weni­
sławówny Juriewny na grunt Strzeczowszczyna nazwany za kop 8 groszy litewskich JP. Janowi Olechnowiczowi dane – sztuk 1.
243 Franciszek Skarbek Kiełczewski, podstoli (1686–1696), stolnik poznański, podsędek wileński (1700–1704).
101
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1569. Kwit od Mikołaja Olechnowicza Komajewskiego – sztuk 1.
1670, January 16. Oryginał prawa zastawnego od JP. Juszkiewicza
y sa­mej JMści JP. Łukowiczowi i P. małżonce na majętność Pasz­kow­
szczyzna – sztuk 1.
1615, Julii 24. Akt prawa zastawnego JP. Alfonsa Lackiego, starosty dyneburskiego244, JP. Cjągajowi na majętność Paszkowszczyznę za
sumę 600 kop groszy litewskich datowany 18 Julii – sztuk 2.
1647, Junii 1. Prawo zastawne na Paszkowszczyznę od JP. Tal­wo­szo­
wej Lackiej, starościny żmudzkiej245, JP. Juszkiewiczowi246 za 3 000 zło­tych polskich – sztuk 1.
[k. 60]
1641, Julii 1. Zeznanie intromisji w podaniu Paszkowszczyzny JP.
Juszkiewiczowi – sztuk 1.
1647. Inwentarz na Paszkowszczyznę od JP. starościny żmudzkiej
JP. Stanisławowi Juszkiewiczowi – sztuk 1.
1650, Aprilis 27. Relacja generalska o nie ustąpieniu z majętności
Paszkowszczyzny przez JP. Aleksandra Juszkiewicza, arendę trzymającego JP. Jerzemu Starojskiemu, opiekunowi dóbr i potomstwa JP. Cjągaja – sztuk 1.
1667, Junii 16. Extrakt wlewku JP. Łukowicza JP. Juszkiewiczowi po zmarłym P. Cjągaju na majętność Paszkowszczyznę – sztuk 1.
1671, Aprilis 24. Intromisja od JP. Juszkiewicza i samej J. Mści należąca JP. Łukowiczowi i małżonce jego – sztuk 1.
1674, Decembra 25. Wlewek prawa zastawnego na sianożęć o Jundziłła nazwaną Protumiłowską247 JP. Judyckiemu danego – sztuk 1.
Jan Alfons Lacki, starosta dyneburski (1616–1630).
Joanna Lacka, córka Adama Talwosza, żona Jana Alfonsa Lackiego.
246
Aleksander Juszkiewicz, kupiec wileński, Rusin.
247
Jundzieliszki, wieś koło Solecznik.
244
245
102
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1675, 23 Kwietnia. Oryginał prawa zastawnego od JP. Judyckiego,
kasztelana mińskiego, na majętność Paszkowszczyznę P. Kirjace Mikołajewiczowi służącego z extraktem – sztuk 2.
1675, 13 Maja. Wypis intromisji od JP. Judyckiego, kasztelana
mińskiego, na majętność Paszkowszczyznę JP. Kirjace Mikołajewiczowi służącego – sztuk 1.
1605, Augusta 3. List zastawny Kamińskiemu od Girzdy y żony
jego na grunta Paszkowskie – sztuk 1.
1605, Augusta 6. Wypis przyznania tego listu w grodzie od JP.
Girzdy JP. Kamińskiemu na folwark Paszkowszczyznę we 300 kopach,
które mieli od P. Naruszewiczowej – sztuk 1.
1676, Septembra 10. Extrakt prawa zastawnego od JP. Stanisława
Girzdy i samej JM. małżonki JP. Józefowi Kamińskiemu na folwark
Paszkowszczyznę y grunta do niego należące za sumę 300 kop groszy
litewskich, w województwie wileńskim leżące – sztuk 1.
1676, Septembra 10. Aktywacja relacji generalskiej między JP.
Adamem Juszkiewiczem o nie ustąpieniu z folwarku Paszkowszczyzny
podług prawa arendowanego – sztuk 1.
1685, January 23. Dekret w sprawie JP. Kirjaki Mikołajewicza z JP.
Barbarą Derengowską Piotrową Kamińską, majorową JKM248, o zebranie pszczół, sianożęci, etc., którym dekretem nakazano jurament ciwunowi majętności Paszkowszczyzny – sztuk 1.
1680, Maja 13. Intromisja JM. Pani Judyckiej z synami, JP. Kamiń­
skiemu na majętność Paszkowszczyznę służąca z extraktem – sztuk 2.
[k. 61]
1680, Maja 15. Akt prawa zastawnego od JPP. Anny ­Felicja­ny z Ruckich Judyckiej, kasztelanowej mińskiej, matki, Jerzego Konstantego,
248 Barbara Derengowska, wdowa po Piotrze Władysławie Kamińskim, rotmistrzu
JKM, stolniku trockim (1656 – po 1657 r.).
103
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
starosty jasmońskiego, księdza Mikołaja, kanonika łuckiego y Jana Judyckich, kasztelanów mińskich, na majętność Paszkowszczyznę y folwarki Konkuliszki, Kotkowszczyznę249 y Gajdziany w województwie
wileńskim, za sumę 9 000 złotych polskich JPP. Piotrowi i Barbarze
Kamińskim oberszlejtnantom JKM. Dane, tego roku, Aprila 9 datowane – sztuk 2.
1686, 5 January. List na przyznanie prawa wieczystego na majętność Paszkowszczyznę od JP. Kamińskiej JP. Kiełczewskiemu dane
– sztuk 1.
1686, Maja 11. Pilność od JP. Franciszka Skarbka Kiełczewskiego,
stolnika poznańskiego i samej J. Mści Zuzanny Judyckiej, małżonków
o nie przyznanie prawa na majętność Paszkowszczyznę, przy odebraniu sumy za oną przez JP. Barbarę Derengowską Piotrową Kamińską,
oberszlejtnantową JKM. – sztuk 1.
1602, Septembra 6. Od JP. Jana Adamowicza Montowta Czyża, sekretarza JKM250, JP. Marcinowi Szymakowiczowi Czaplińskiemu
y małżonce JP. Dorocie Kondratównie na folwark Gajdziany w wileńskim za kop 400 groszy liczby litewskich, wieczysty zapis – sztuk 1.
1602, Julii 27. Zapis intercyzyjny od JP. Jana Czyża, sekretarza
JKM, P. Marcinowi Czaplickiemu o folwark Gajdziany – sztuk 1.
1603, Augusta 27. Przenos do ksiąg ziemskich województwa wileńskiego zapisu sprzedażnego od JP. Czyża JP. Czaplińskiemu wsi Gajdzian – sztuk 1.
1602, Septembra 5. Intromisja na wsi Kiejdany, w województwie
wileńskim, JP. Marcinowi Czaplińskiemu służąca – sztuk 1.
1602, Septembra 12. Intromisja do wsi Gajdzian Kojniton w Wil­
nie nad rzeką Wisińczą, w której włók gruntu ludzi osiadłych cztery,
a pustych 3. Od JP. Czyża do P. Marcinowi Czaplińskiemu – sztuk 1.
Kotkiszki, folwark koło Solecznik.
Jan Adamowicz Czyż, sekretarz JKM, pisarz skarbowy (1590 – po 1603 r.).
249
250
104
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1663. Samy oryginał zapisu JM. Pani Oszmiancowej JP. Jusz­kie­
wiczowi y Pani małżonce jego na majętność Powisińcze y pewne dobra – sztuk 1.
1663, Maja 7. Extrakt zapisu przyznanego u Sądu Głównego Trybunalskiego w Wilnie od JP. Oszmiancowej na majętność Po­wisiń­
cze y pewne dobra należące Adamowi Juszkiewiczowi y małżonce jego JMści. – sztuk 1.
1663. Asekuracja od JM. Pani Heleny Czaplińskiej Oszmiancowej
JP. Adamowi Juszkiewiczowi dana, iż ma wszystkie sprawy przy podaniu folwarku sprzedażnego Gajdzian od Powisińcza odłączonego, JM.
innym Paszkowszczyzna oddać y grunta zawieść – sztuk 1.
[k. 62]
Fascykulik 57.
Dokumentów do Solecznik należących
1672, Junii 20. Kopia listu Komajewskiej zastawnego na klejnoty, złoto y srebro Iwanowiczowi, mieszczaninowi wileńskiemu
– sztuk 1.
1664. Kwit z Solecznik na pospolite ruszenie – sztuk 1.
Oblig od JP. Joanny Lackiej, starościny żmudzkiej, JX. Wojciechowi Ugowskiemu, plebanowi dylewskiemu, na sumę 400 złotych
– sztuk 1.
1690, Aprilis 27. Kwit JX. Michała Ławrynowicza, plebana Solecznickiego – sztuk 1.
1712, Augusta 24. Obwieszczenie do Solecznik od JP. Micha­łow­
skie­go z JW. Chodkiewiczem, starostą wielońskim y mozyrskim o nie
oddanie sumy 2 200 talarów bitych – sztuk 1.
1727, 7 Junii. Instrument do zajazdu Solecznik JP. Pawłowskiemu,
na objęcie tych dóbr na JW. Adama Chodkiewicza z ksiąg grodzkich
wileńskich, extraktem wyjęty – sztuk 1.
105
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1725, Julii 20. Kontrakt arendowany placu ­w miasteczku­ So­lecz­
nikach Wielkich od JX. Ignacego Cyboniego, proboszcza Con­gre­
gationis Missionis, przez JP. Dombrowskiego na pewną obligacją zawiedzionego JP. Janowi Tyzenhauzowi251 y Cecylii Sapieżance primo
Chodkiewiczowej, post Tyzenhauzowej aż do dojścia lat Adama Chodkiewicza w sumie rocznej 15 złotych polskich dany – sztuk 1.
Fascykulik 58.
Kwitów czopowego, szelężnego z Solecznik Wielkich do procederu o pregrawacją czopowego gdzie jest i dekret fiskalny, list P. Zawiszy
z explikacją – sztuk 9.
Fascykulik 59.
Sprawy JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich z JO. Księżną wojewodziną nowogrodzką, młodą
1756, 2 Decembra. Pozew aktores JWW. Czapscy, podskarbini Ziem Pruskich y JW. Chodkiewicz, starosta wieloński. Cytata JO. Księżna, wojewodzina nowogrodzka, de domo Sapieżanka
– sztuk 1.
1756, 3 Decembra. Dowód pozwu w sprawie JWW. Czapskich
y Chodkiewicza z JO. Księżną wojewodziną nowogrodzką – sztuk 1.
Tegoż roku y dnia. Areszt na Sawickiego, łowczego252 y Wojdaka,
podłowczego253 oraz dalszych strzelców myśliwych JO. Księżny, wojewodziny nowogrodzkiej założony – sztuk 1.
Zaskarżenie JP. Lipnickiego, inwentarzów łowczych, podłowczych
y strzelców książąt Radziwiłłów, oboje y różne krzywdy oraz kopia pozwu y narratywa do sprawy – sztuk 3.
251 Chodzi tu o Michała Jana Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego (1724–
–1734).
252 Felicjan Sawicki, łowczy wiłkomierski.
253 Jerzy Woydak (Wojdak), podłowczy, później łowczy trocki.
106
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 63]
Fascykuł 60.
Oblig JW. JP. starościny błudowskiej JP. Starosielskiemu254
dane tudzież kwity z wypłaconej sumy
1712, February 1. Oblig od JW. JP. �����������������������������
Cecylii Chodkiewiczowej, starościny błudowskiej, na sumę 300 złotych y tynfów 119 JP. Sta­ro­siel­
skiemu dany – sztuk 1.
1714, February 27. Oblig na złotych 308, od JW. JP. Cecylii
Chod­kiewiczowej, starościny błudowskiej, JP. Starosielskiemu dany
– sztuk 1.
1715, Junii 3. List JW. Chodkiewiczowej, starościny błudowskiej,
do JP. Starosielskiego, za którym Wojciechowi i za Izabelą tynfów 48
– sztuk 1.
1721, Maja 1. Od JW. JP. Cecylii Chodkiewiczowej, starościny
błudowskiej, obligatoryjny zapis na złotych 500. JX. Wołyńskiemu, plebanowi dawgieliskiemu dany – sztuk 1.
1723, Decembra 11. Oblig na sumę złotych 500 od JW. Cecylii Chodkiewiczowej, starościny błudowskiej, JP. Starosielskiemu dany – sztuk 1.
1751, Decembra 27. Wlewek księdza Tomaszewskiego na złotych 500 – sztuk 1.
1755, Septembra 18. Kwit JP. Starosielskiego na wypłacenie tynfów 150 ad rationem długu JW. JP. starościny błudowskiej, zaliczonych – sztuk 1.
1756, Aprilis 26. Asygnacja od JW. JP. starosty błudowskiego, na
sumę 1 616 złotych, JP. Starosielskiemu dana – sztuk 1.
254 Prawdopodobnie mowa tu o Janie Antonim Nadodlanickim Sarosieku (Staro­
sieku), budowniczym grodzieńskim (1720–1723).
107
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1756, Maja 7. Zapis kwitacyjny oraz wlewkowy od JP. Staro­siel­
skiego na sumę złotych 1 616 y groszy 22. JW. Czapskiej, podskarbiny Ziem Pruskich, dany – sztuk 1.
1757, January 20. Kwit Antoniego Skwierczyńskiego z odebranych
złotych 270 za asekuracją od JW. Pani Czapskiej, podskarbiny Ziem
Pruskich, dany – sztuk 1.
Fascykuł 61.
Kwitacja JP. Komara z odebranego chłopa z pod Solecznik
JW. JP. podskarbiny Ziem Pruskich
1755, Aprilis 21. Kwitacja od JP. Komara, miecznika oszmiań­skie­
go , JWW. JPP. Czapskim, podskarbim Ziem Pruskich y Chod­kie­wi­
czom, wojewodzicowi brzeskiemu, dana – sztuk 1.
1757, Maja 2. Akt zapisu kwitacyjnego od JP. Komara JWW. JPP.
Czapskim, podskarbim Ziem Pruskich danego – sztuk 1.
255
[k. 64]
Fascykulik 62.
Sprawy JW. JP. Chodkiewiczów, wojewody brzeskiego
z JP. Klopmanem256 o nie wydanie poddanych z Petrykowa Solecznik
podczas inkursji zbiegłych
1745, Maja 15. Pozew od JW. JP. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, z JP. Klopmanem. Dowód pozwu y excerpt aktoratu – sztuk 3.
Fascykulik 63.
Dokumentów Solecznickich
1509, Februara 19. Przywilej Stanisławowi Bartoszewiczowi na
Skobiatycze, niedaleko dwora jego Solecznickiego leżące, od króla
Zyg­munta I – sztuk 1.
Józef Komar, miecznik oszmiański (1753–1765), oboźny.
Jan Klopmann, podczaszy upicki (1736–1743).
255
256
108
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1645, Aprilis 10. Proces JP. Teodora Lackiego, starosty raduńskiego , na JP. Jarosława Bielewicza, podkomorzego żmudzkiego, o nadanie poborów z wsi Bokiejów i Stuziów, w włości eyragolskiej258 będących – sztuk 1.
List P. Samuela Jana Lackiego JP. Władysławowi Wołłowiczowi,
pisarzowi polnemu W. X. Lit.259 O podpisanie kontraktu – sztuk 1.
Kopie dwóch listów króla Zygmunta: jednego po rokiem 1523,
Augusta 29, indykta 11, Wojciechu Sakowicza260 na niektóre imienia
zapisane od syna jego Jana Kmitycza261 po żywocie swoim; drugiego do
P. Jakuba Montowta Janowicza, aby imienia Soleczniki u Żyrmuny od
brata jego P. Jurija Montowtowicza, żonie jego w wenie zapisane postupił na arkuszu jednym – sztuk 1.
1737. Kopia kwitu WW. JPP. Putkamerów, stolników finlandzkich z odebranych poddanych JWW. starościnie błudowskiej y Chodkiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu, danego – sztuk 1.
1776, Junii 11. Excerpt manifestu grodzkiego wileńskiego JW.
Chodkiewicza na W. Burzymowskiego o poczynione wiolencje w So­
lecz­nikach – sztuk 1.
1777, January 8. Regestr dokumentów z Strzadkowskimi z rewersem – sztuk 2.
1777, Marca 22. Rewers P. Łukiańskiego na dokumenta z Solecznik wyjęte – sztuk 1.
1777, Julii 19. Regestr dokumentów Chodkiewiczowskich na Paszkowszczyznę od Solecznik z P. Giedrzyńskim – sztuk 1.
257
257 Teodor Lacki, starosta raduński (1644–1652).
258 Dziś Ejragoła.
259 Władysław Wołłowicz, chorąży trocki, pisarz polny (1639–1653).
260 Wojciech Sakowicz Kmitycz, namiestnik wojewody wileńskiego (1522–1528),
dzierżawca wiłkomierski (1532–1554).
261 Jan Wojciechowicz Kmitycz (Kmita, Sakowicz), marszałek hospodarski (1554–
–1563).
109
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1777, Julii 23. Rewers P. Łukiańskiego na dokumenta z archiwum
możejkowskiego do rozgraniczenia z P. Szlitterami – sztuk 1.
1782, Februara 2. Regestr dokumentów Solecznickich W. Łukiań­
skiemu z archiwum możejkowskiego dawanych y czasu objęcia dóbr
tychże znalezionych – sztuk 1.
[k. 65]
1784. Regestr dokumentów Solecznickich w sprawie z P. Łukiań­
skim spisany – sztuk 1.
1779, 26 Decembris. Relacja generalska pozwu ze strony JW. Jana
Chodkiewicza, dziedzica, a W. Łukiańskiego, dzierżawcy dóbr Solecznik WW. Burzymowskim podana – sztuk 1.
1773, Junii 23. Inwentarz podawczy arendowany dóbr Solecznik
imieniem JW. Jana Mikołaja hrabi Chodkiewicza przez W. Józefa Spinka, komisarza W. Łukiańskiemu – sztuk 1.
1780, Julii 17. Kwit z wypłaconej arendowanej tenuty rocznej dóbr
Soleczniki 16 złotych polskich W. Łukiańskiemu przez JW. Chodkiewicza, starosty generalnego Księstwa Żmudzkiego dany – sztuk 1.
1782, Februara 2. Datowana eorundem 5, przed aktami grodu
wileńskiego zeznana intromisja do Solecznik imieniem JW. Chod­
kiewiczowej, matki i potomstwa onej, starościny żmudzkiej z extraktem – sztuk 2.
1786. Regestr dokumentów Solecznickich ex parte JW. Lud­wiki
z Rzewuskich matki262, Józefa y Alexandra synów263, in minorenitate będących, hrabiów Chodkiewiczów, starosty y starościny Księstwa Żmudzkiego ad instantiam WJP. Kaszczyca, starosty żmudzkiego264 y nakazu
262 Ludwika Rzewuska (1744–1816), kasztelanka żmudzka, żona Jana Mikołaja
Chodkiewicza.
263 Józef i Aleksander Chodkiewiczowie, synowie Ludwiki i Jana Chodkiewiczów.
264 Krzysztof Kazimierz Ignacy Kaszyc (Kaszczyc), cześnik smoleński (1754–1771),
starosta żmudzki, zm. w 1789 r.
110
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
dekretu Ziemi Wileńskiej do kancelarii Ziemi Wileńskiej kolportowanych – sztuk 1.
Fascykuł 64.
1630, Aprilis 22. Inwentarz z ograniczeniem folwarku Litwaryszek,
w województwie trockim sytuowany – sztuk 1.
1648, Maja 14. W Tryble przyznanego kopia prawa zarzecznego
wlewkowego na połowę dóbr Olszanod abatyssy wileńskiej, Sapieżanki
Wołłowiczom małżonkom, osobliwie Sapieżance samej Wołłowiczowej
danego z komunikacji od W. Dąbrowskiego dostała – sztuk 1.
1665, Junii 14. W grodzie wileńskim kopia manifestu na sąd ziemski trocki od Sapieżanki abatyssy wileńskiej o przysądzenie Waki Sapieżankom, starościankom Niemonojskim – sztuk 1.
Notacja o znajdującym się dekrecie remissyjnym w księdze dekretowej trybunalskiej wileńskiej pod rokiem 1681, Augusta 16, w sprawie
JW. Kazimierza Jana Sapiehy265, wojewody, Potockiego z WW. Wołowiczem, Pacem, Kuncewiczem – sztuk 1.
[k. 66]
Rewizja aktów ziemskich y grodzkich lidzkich dla wiadomości
o sukcesorach Sapieżanek, starościanek Niemojowskich – sztuk 1.
1780, Septembra 9. Extrakt konsensu od JW. Jana Mikołaja hrabi Chodkiewicza, starosty żmudzkiego dla W. JP. Komara, komornika,
do kupna Waki służącego – sztuk 1.
1787, Aprilis 25. Pozew autentyczny z relacją generalską, aktores
JWW. Chodkiewiczowie y Komar, citatis WW. Dąbrowscy – sztuk 2.
1783, Junii 18. Atestacja kancelarii kompostowanych do niej
do­kumentów za dekretem Ziemi Trockiej przez JWW. Chodkie-
Kazimierz Jan Paweł Sapieha, wojewoda wileński (1682–1703, 1705–1720).
265
111
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
­­ i­czów na intencją WW. Dąbrowskich, starostów międzyrzeckich266
w
– sztuk 1.
1683, Octobra 6. Extrakt procesu JWW. Chodkiewiczów, starosty
i starościny żmudzkiej na W. JP. starostę międzyrzeckiego w ziemstwie
trockim zaniesionego – sztuk 1.
1783, Octobra 13. W grodzie wileńskim, manifest JWW. hrabiów
Chodkiewiczów, starościny żmudzkiej y synów Jej Mości y W. Michała Komara, komornika wodkowskiego na JP. Tadeusza Tomaszewicza
– sztuk 1.
1783. Regestr dokumentów do sprawy o dobra Wakę w województwie wileńskim y trockim usytuowane z rewersem – sztuk 2.
Wywód sprawy JW. Ludwiki Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej y W. Komara mającego konsens do kupna Waki z W. Dąbrowskimi, podwojewodami smoleńskimi – sztuk 1.
Specyfika kupli Waki od Tatarów – sztuk 1.
Genealogia Sapiehów – sztuk 2.
Genealogia Mosiewiczów Fronckiewiczów – sztuk 1.
Fascykulik 65.
1653, Februara 27. Prawo zastawne od JPP. Szczęsnego y Anny
z Czyżów Kirnów, małżonków na trzecią część imienia Jawidowszczyz­
na267 za 60 kop groszy litewskich Piotrowi Micewiczowi, ziemianinowi Solecznickiemu y extrakt tegoż prawa pod rokiem 1668, January
20 dnia – sztuk 2.
Atestacja Micewiczom służąca, że lubo zasiedzieli w majętności Solecznikach jednak są szlachtą z lidzkiego.
266 Chodzi tu o Józefa Junoszę Dąbrowskiego, chorążyca wiłkomierskiego, starostę
międzyrzeckiego, podwojewodzica smoleńskiego (1775–1788).
267 Jawidowszczyzna, wieś koło Solecznik.
112
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 67]
Fascykuł 66.
Dokumentów do Olszan służących
1650, February 16 dnia. List pojezdczy taxy Olszan nie cały – sztuk 1.
1683. Oryginał prawa orędowanego na Olszany od JW. JP. Ka­
zimierza Sapiehy, starosty brzeskiego268, PP. Duszewskim – sztuk 1.
1692, Junii 24. Zapis oryginalny na Olszany dany od JW. Sapiehy,
kasztelana trockiego, starosty brzeskiego, w osiemnastu tysiącach prawem zastawnym na 3 lata JP. Kamińskiemu – sztuk 1.
1704. Regestr spraw Olszańskich, bez dnia – sztuk 1.
Regestr poczynionych szkód przez przejście wojska W. X. Lit.
w majętności Olszanach, bez daty – sztuk 1.
1692, Marca 20. Zapis wieczysto kwitacyjny od P. Michała Fasza,
miecznego starostwa, JW. Sapieże, kasztelanowi trockiemu, z pretensji
Olszańskich, także z procederu prawnego sumy orędowanej z listem na
przyznanie – sztuk 2.
Nota pretensji JP. Kamińskiego – sztuk 1.
Kwitów z opłaty podymnego z Olszan – sztuk 2.
Rejestrzyków spraw do majętności Olszan służących – sztuk 2.
Fascykuł 67.
Dokumentów do Solecznik
1712, Maja 18. Asekuracja od JP. Szyszki, cześnika połockiego269,
JW. Chodkiewiczowi dana na to, że Kołyszkowie mają dać rewersał
prawa zastawnego na Gasiewicze attynencją Solecznicką, sobie służącego – sztuk 1.
268 Kazimierz Władysław Sapieha, starosta brzeski (1680–1697), kasztelan trocki
(1689–1697).
269 Daniel Kazimierz Szyszko, cześnik połocki (1693–1713), skarbnik lidzki (1713–
–1714), stolnik lidzki (1714–1744).
113
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1712, Aprilis 23. Prawo zastawne od JP. Chodkiewicza PP. Ko­łysz­
kom dane na 8 włók gruntu od Solecznik Wielkich y list na przyznanie tegoż prawa – sztuk 2.
Asekuracja Kołyszków, że attynencji Solecznickiej Gasiewicz mają
wypłacić podatki publiczne – sztuk 1.
1719, January 2 dnia. Prawo zastawne z listem na przyznanie na
attynencją Gasiewicze od JW. Sapieżanki Karolowej Chodkiewiczowej270, JP. Czaplejewskiemu służące – sztuk 2.
1719, Augusta 17. Zeznanie zapisu zastawnego od W.P. Chod­kie­
wiczowej JP. Stępkowskiemu, cześnikowi wileńskiemu271, na ­miasteczku
Soleczniki Małe, z oryginałem – sztuk 2.
Raptularz inwentarza Małych Solecznik y wsi Jackan272 – sztuk 2.
1720. Obwieszczenie P. Kołyszce do kupna Gasiewicz273 – sztuk 1.
[k. 68]
1720, Aprilis 23. Wlewek od JP. Kołyszki dany Czaplejewskiemu
na folwark Gasiewicze z listem na przyznanie – sztuk 2.
1723, Augusta 10. Zapis wlewkowy od P. Stępkowskiego274 dany
P. Szyszce na Małe Soleczniki y wsi Jackany z listem na przyznanie
– sztuk 2.
1724 Decembra 3. Aktykacja listu na przyznanie od JP. Cecylii
Sapieżanki Chodkiewiczowej, starościny wielońskiej y syna Jej Mości
JP. Czaplejewskiemu na grunt Gasiewicze od Małych Solecznik odłączone – sztuk 1.
Cecylia Zofia Sapieżanka, żona Jana Karola Chodkiewicza.
Len Stępkowski Brucki, cześnik wileński (1705–1712).
272
Jackany, wieś koło Solecznik.
273
Gaściewicze, wieś koło Solecznik.
274
Antoni Stępkowski, cześnik wileński (1723–1745)
270
271
114
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1724, Decembra 4. Extrakt prawa zastawnego z ksiąg grodzkich wileńskich na grunt Gasiewicze od Solecznik przez JW. Panią Chodkiewiczową, starościnę wielońską JP. Czaplejewskiemu danego – sztuk 1.
1725, Octobra 29. Proces grodzki wileński Franciszka Czaple­
jewskiego na JP. Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego275 – sztuk 1.
1727, Decembra 8. Kopie dekretów JP. Przeździeckiego z JP. Tyzenhauzem na arkuszach dwóch – sztuk 1.
1728, Maja 28. Wlewek od JP. Szyszki, stolnika lidzkiego, JP. Bo­
guszowi276 na Soleczniki Małe y wioskę Jackany z extraktem – sztuk 2.
1736, Augusta 29. Dekret kontumacyjny w sprawie JP. Czaple­
jewskiego z JW. Panią Chodkiewiczową – sztuk 1.
1736, February 18. Kwitacja od JP. Czaplejewskiego JW. JP. Chodkiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu służąca, z procederu i pretensji
urosłych o expulcją z folwarku Gasiewicz – sztuk 1.
1736, Novembra 3. Rewersał inwentarza wsi Gasiewicz atynencji Solecznickiej JW. P. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego w posesją
P. Franciszkowi Czaplejewskiemu – sztuk 1.
1736. Prawo zastawne z listem na przyznanie na Gasiewicze JP.
Czaplejewskiemu od JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, dane
– sztuk 1.
1736, Novembra 3. Inwentarz przy prawie zastawnym do Gasiewicz – sztuk 1.
1736, Novembra 6. Intromisja do folwarku Gasiewicz – sztuk 1.
1737, January 8. Extrakt prawa zastawnego na Gasiewicze JP. Czaplejewskiemu – sztuk 1.
1737, January 8. Pilność generalska przy prawie zastawnym na folwark Gasiewicze – sztuk 1.
275 Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy wileński (1722–1734). Żoną Tyzenhauza
była Cecylia Sapieżanka, zm. w 1762 r., była żona Jana Karola Chodkiewicza.
276 Franciszek Bogusz, podczaszy lidzki (1712–1757).
115
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1740, Marca 31. Obwieszczenie W. JP. Alexandrowiczowi, podczaszemu lidzkiemu277 y JP. Boguszowi od JW. Adama Tadeusza Chod­
kiewicza, wojewody brzeskiego, do kupna Solecznik – sztuk 1.
[k. 69]
1740, Maja 7. Testymonium z kancelarii grodzkiej wileńskiej
– sztuk 1.
1740, Junii 25. Wypis pilności ksiąg grodzkich, województwa wileńskiego czynionej, od W. JP. Kazimierza Alexandrowicza, podczaszego powiatu lidzkiego, w odebraniu sumy od JW. Chodkiewicza
– sztuk 1.
1745, January 14. Obwieszczenie do podania w Solecznikach Ma­
łych JP. Boguszowi – sztuk 1.
1748, Maja 11. Obwieszczenie do kupna Solecznik Małych – sztuk 1.
1748, Augusta 15. Pilność generalska w kancelarii grodzkiej wileńskiej od JP. Bogusza – sztuk 1.
1750, Aprilis 20. Konsens do kupna od JW. JP. podskarbiny Ziem
Pruskich W. JP. Danejkowiczowi278 dany – sztuk 1.
1750, Aprilis 25. Obwieszczenie do kupna Solecznik Małych JP.
Boguszowi – sztuk 1.
1750, Augusta 14. Akt konsensu na Soleczniki – sztuk 1.
1750, Augusta 15. Zapis kwitacyjny od JP. Bogusza z odebranej
sumy z Solecznik Małych y Jackan – sztuk 1.
1750, Augusta 17. Intromisja majętności Solecznik Małych W. JP.
Danejkowiczowi służąca z extraktem – sztuk 2.
1750, February 12. Konwencja z JP. Lutykiem o kupno Gasiewicz
od JP. Danejkowicza – sztuk 1.
1751, Aprilis 23. Zapis kwitacyjny transfuzyjny od JPP. Lutyków
sumy na Gasiewiczach zastawnej JP. Danejkowiczowi – sztuk 1.
Kazimierz Alexandrowicz, podczaszy lidzki (1712–1754).
Felicjan Daneyko (Danejkowicz), łowczy inflancki, łowczy lidzki (1756–1765).
277
278
116
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1751, Aprilis 24. Intromisja folwarku Gasiewicz z zeznaniem
– sztuk 2.
1751, Augusta 14. Pozew po W. JP. Bogusza z dowodem – sztuk 2.
1757, February 12. Pozew do podania na trybunał skarbowy JP.
Danejkowiczowi – sztuk 1.
1757, February 13. List na przyznanie zapisu kwitacyjnego od JP.
Bo­gusza – sztuk 1.
1757, February 13. Akt listu na przyznanie zapisu kwitacyjnego
z sumy Solecznik Małych y Jackan od JP. Bogusza JWW. JPP. Czapskim y Chodkiewiczowi danego – sztuk 1.
1757, February 13. Akt zapisu kwitacyjnego z odebranej sumy
z Solecznik Małych y Jackan – sztuk 1.
1751, February 25. Remisja w sprawie JWW. JPP. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich z JP. Boguszem – sztuk 1.
1752, January 20. Zapis kwitacyjny JP. Ignacemu Boguszowi z Solecznik Małych – sztuk 1.
[k. 70]
1752, January 20. Zapis aprobacyjny konsensusu z posesji Solecznik Małych Janowi Danejkowiczowi, sekretarza JKM – sztuk 1.
1752, Marca 24. Remisja w sprawie JWW. JPP. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich z WJP. Boguszem – sztuk 1.
1755, Augusta 28. Wlewek od JP. Danejkowicza Jana, skarbnika pińskiego, prawa zastawnego na Solecznikach Małych w sumie 14 221 złotych, gr 20. JW. JP. podskarbinej Ziem Pruskich dany – sztuk 1.
Fascykuł 68.
Różnych pozwów, manifestów do Solecznik należących
Regestr Birczy Solecznik bez daty – sztuk 1.
1782, Februara 27. Plenipotencja od JW. Chodkiewiczowej, staro­ści­
ny żmudzkiej, JP. Wojnickiemu do sprawy z Łukiańskim służące – sztuk 1.
117
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1789, Julii 2. W Ziemi Wileńskiej proces imieniem JWW. Chod­
kiewiczów na JP. Szymanowskiego, rotmistrza upickiego279, o wycięcie
drzewa towarnego na gruntach Piepiowskich kop 2, o wytrzebienie pasieki na tychże gruntach oraz o przywłaszczenie gruntów Papiowskich,
zaniesiony – sztuk 1.
1789, Julii 16. Obdukcja woźnego stroną szlachty poczynionych
krzywd od dzierżawcy smogurskiego JP. Szymanowskiemu w lasach
i gruntach do Papiów należących atynencji Solecznickiej – sztuk 2.
1790, Marca 22. Pozew do grodu wileńskiego od JW. Ludwiki
hrabiny Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, po JP. Makowskiego280, o dług z kalkulacji wynikły i o sześćdziesiąt kilka czerwonych złotych wziętych od Żyda Mowszy Benusowicza, obywatela żyzmorskiego,
na drzewo mimo wiedze y woli JW. Pani y rządców w Puszczy Solecznickiej za kontraktowane – sztuk 1.
1790, Februara 10. Proces W. Tomasza Kaczyńskiego, dziedzica
folwarku Smołgurów, na JW. Ludwikę hrabinę Chodkiewiczową, starościnę żmudzką, o wiolencję na gruntach przez rząd Solecznicki dopełnioną – sztuk 1.
1791, Augusta 30. Kopia do podania pozwu w Solecznikach JW.
Chodkiewiczowej od Peretków do grodu wileńskiego o zabranie łąk
i siana – sztuk 1.
1793, January 31. W Ziemi Wileńskiej zaniesiony manifest imieniem JWW. Chodkiewiczów, JPP. Michała Wysogierda y Jana Jundziłę o przejście przez granicę i za arendowanie drzewa towarnego żałujących – sztuk 1.
1793, Junii 13. Pozew autentyczny przed sąd Komisji Skarbu
W. X. Lit. z aresztem w Ziemstwie Lidzkim zeznany – do JW. Chod­
kiewiczowej, starościny żmudzkiej, jako Pani y Judela Wolfowicza
Ignacy Szymanowski, rotmistrz upicki, kuchmistrz oszmiański.
Makowski, cześnik wileński (1783–1790).
279
280
118
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
elektora po WW. Szretera281 y Kopyckiego jako Panów z żyda Mowszy
jako sprawcę z zeznaniem czyli dowodem – sztuk 2.
[k. 71]
Fascykuł 69.
Procedencji z różnymi pozwy, manifesty o różne dyferencje
z Solecznikami
1785, Marca 10. Dekret grodzki wileński w sprawie JPP. Miła­sze­
wiczów z JWW. Chodkiewiczami, którym dla Miłaszewiczów 900 złotych przysądzono, a zanim tegoż roku, Aprilis 23 wyznaczoną sumę zapłacono – sztuk 1.
1785, Aprilis 23. Eorudem w grodzie wileńskim przyznana kwitacja od JPP. Piotra Miłaszewicza y Marcina Zaleskiego jako plenipotentów od JPP. Stanisława i Wincentego Miłaszewiczów umocowanych z wypłacenia 900 złotych polskich dekretem wileńskim w roku
1785, marca 10 zapadłym na skazanych JW. JP. Ludwice z Rzewuskich
Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej y jej potomstwu dana z extraktem – sztuk 2.
1785, Augusta 1. W Ziemi Wileńskiej proces imieniem JWW.
Chodkiewiczów na JPP. z Niszczyńskich Korzeniewskich y dalszych
o przywłaszczenie gruntów, łąk y lasów do folwarku Gasiewicz należących – sztuk 1.
1786, Aprilis 23. Kontrakt arendowany plebanii Solecznickiej
przez JW. Chodkiewiczową, starościnę żmudzką, od JX. Sylwestrowicza, kanonika inflanckiego, proboszcza mińskiego, za sumę 500 złotych polskich – sztuk 1.
1786, Maja 19. W ziemstwie wileńskim zeznania intromisja do
plebanii Solecznickiej y folwarku Tarakańców JW. Chodkiewiczowej
służąca z extraktem – sztuk 2.
Szreter (Szteyn) Jan, skarbnik brasławski (1789–1793).
281
119
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1791, Decembra 5. W grodzie wileńskim zaniesiony proces imieniem JWW. Chodkiewiczów na JW. Tyszkiewicza, podskarbiego
W. X. Lit.282, JPP. Leśniowskiego283 y Niewiarowskiego, komorników
i na poddanych Gudlewskich o zabranie duktem gruntów, łąk, lasów
do Solecznik i ich przykupli z kopią – sztuk 2.
1791, Decembra 5. W grodzie wileńskim zeznana obdukcja y wizja woźnego względem zajęcia duktem gruntu, łąk, lasów do Solecznik
i ich przykupli należących z extraktem – sztuk 2.
Fascykuł 70.
1629, in February. Pomiara y zamiana gruntów Oleszyskich między Krzysztofem Naruszewiczem, podskarbim litewskim284 y Alfonsem
Lackim285, podkomorzym wileńskim – sztuk 1.
1693, January 20 datowany a 1696, February 28 w grodzie oszmiańskim aktykowanego widymus zapisu wieczystego darowanego od
W. JP. Piotra Michała Paca, generalnego Księstwa Żmudzkiego starosty286, na dobra Bohdanów w oszmiańskim Sriednik, na Żmudzi (które on miał od pierwszej żony swojej Tekli Wołłowiczówny, stolnikównej litewskiej287, wiecznością zapisane) oraz na szelką ruchomość jako
bezpotomnie z tego świata zeszłej Michałowi Danilewiczowi siostrzeńcowi swemu za syna przysposobionemu W. JP. Mariannie Naruszewiczównie Chodkiewiczowej, oboźnej litewskiej288, drugiej żonie swej na
klejnoty danego – sztuk 1.
282 Ludwik Skumin Tyszkiewicz, podskarbi ziemski W. Ks. Lit. (1791–1793).
283 Ignacy Leśniowski, skarbnik lidzki (1789–1792).
284 Krzysztof Naruszewicz, podskarbi ziemski litewski (1618–1630).
285 Jan Alfons Lacki, podkomorzy wileński (1618–1630).
286 Piotr Michał Pac, starosta żmudzki (1684–1696), PSB, t. XXIV, s. 744–745.
287 Tekla Konstancja Wołłowiczówna, stolnikówna W. Ks. Lit., żona Piotra Michała Paca (1677–1691).
288 Marianna Tekla Naruszewiczowa, oboźna litewska, żona Jana Karola Chod­
kiewicza w latach 1685–1691, a następnie żona Piotra Michała Paca (1691–1696).
120
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 72]
1693, Aprilis 10. Manifest o Kożangródek uczyniony od Kazi­mie­
rza Sapiehy289 – sztuk 1.
1696. Regestr srebra lokowanego w Supraślu Izabeli z Lackich
Chod­kiewiczowej, starościny mozyrskiej, – sztuk 1.
Status Causae Ukolskiego290 o Hanuszyszki – sztuk 1.
1774, January 29. Dekret Ziemski Trocki między W. JP. Hry­nie­
wiczem, regentem ziemskim trockim291, a W. Dąbrowskim, starostą
mię­dzyrzeckim – sztuk 1.
1781, December 15. Zeznanie pozwu autentycznego od JW. hrabiny Chodkiewiczowej, generałowej Księstwa Żmudzkiego, starościny,
po JO. X. biskupa Massalskiego292, w grodzie międzyrzeckim. Relacja
woźnego – sztuk 1.
1786, Octobra 15. W Anuszyszkach od JW. Andrzeja z Kozielska
Ogińskiego, wojewody trockiego293, po JWW. Chodkiewiczów na sądy
asesorskie pozew – sztuk 1.
Notatka papierów na ćwiartce – sztuk 1.
Kwity opłaconych annat z Solecznik. To jest księży karmelitom
Św. Jurskim od roku 1787, 1788, 1789 – sztuk 3.
Kwitów plebana Solecznickiego JX. Sylwestrowicza od roku 1788
i 1789 – sztuk 4.
Fascykuł 71.
Papierów z Lewkowskimi y Kobylińskimi. Do Czarnobyla należy
1560, Septembra 10. Kopia przywileju od króla Zygmunta Augusta Chwalku Dawidowiczu, braci i brataniczom jego Chwedczukom,
289 Kazimierz Władysław Sapieha, starosta brzeski (1680–1697), kasztelan trocki
(1689–1697).
290 Jerzy Hieronim Ukolski, podkomorzy brasławski (1672–1674).
291 Antoni Karol Hryniewicz, regent trocki, podczaszy trocki (1777–1784), sędzia
grodzki (1778–1784) i ziemski (1784–1792).
292 Ignacy Jakub Massalski, biskup wileński (1762–1794).
293 Andrzej Ignacy Ogiński, wojewoda trocki (1783–1787).
121
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
bo­jarom kijowskim; zostawiając przy Ziemi Wyhowszczyźnie na służbie
ziem wojennej ewaluując od pancernej – sztuk 1.
1585, Maja 28. Kopia listu króla Stefana Andrzeju Długokońskiemu ramujący, że gdy w pomiarze starostwa krzyczewskiego zabrany mu
grunt na osiem służb do żywocie nadany, zwrócono w dubelt – sztuk 1.
Kopia manifestu urodzonego Kobylińskiego przeciwko Łukaszowi Sapiezie y Zofii Kmiciance294, małżonkom, włości wieledniczyzny,
dziedzicom y innym w grodzie kijowskim za oblatowanego roku 1761,
miesiąca marca 31 dnia – sztuk 1.
1586, Marca 20. Przywilej w kopii szlachcie Eygirdam od króla
Stefana295 uwalniając z przy sądu rabskiego, a nadając ziemską wolność
z całym powiatem oszmiańskim równo – sztuk 1.
[k. 73]
Dekret króla Zygmunta między bojarami owruckimi Dorotyczami, Seniutyczami, a Nesterhejewiczami z jednej, a Surynem z drugiej
strony o uproszenie ich za prostych ludzi, których uwolniono od poddaństwa, a na służbie bojarskiej zostawiono podług świadectwa Kościuszka Mitkowicza Jacka Meza, ziemian, tudzież mieszczan owruckich
– kopia sztuk 1.
1609, 20 Augusta. Dekret między Lewkowskimi a księciem Hor­
skim w Trybunale Kijowskim nastąpiony – sztuk 1.
1609, 20 Augusta. Dekret między księciem Horskim a Nie­mie­
rzyckimi na wójtostwie kijowskim nastąpiony – sztuk 1.
1615, Augusta 20. W aktach Trybunału Koronego Lubelskiego,
województwa wołyńskiego, między JW. kniaziem Druckim Horskim
a bojarami Kobylińskimi o przywłaszczenie sobie nie należycie szlachectwa – dekret – sztuk 1.
294 Zofia Chodkiewicz, pierwsza żona Filona Kmity, wojewody smoleńskiego, a następnie żona Łukasza Sapiehy.
295 Stefan Batory, król Polski (1576–1586).
122
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1615, Augusta 14. W aktach Trybunału Koronego Lubelskiego,
województwa wołyńskiego, między szlachetnymi Niemirzyckiemi, Pa­
szkowskiemi i innymi a JW. Michałem Korybutem Wisz­nio­wieckim,
starostą owruckim, o zadanie onym bojarstwa i pociągnięcie do sądów nadwornych in contumatiam. Dekret extraktów dwa – sztuk 2.
1646, Aprilis 3. Publikacja od PP. Kobylińskich na JP. staroście
owruckiemu i sługach jego Niemierzyckich o zabranie rzeczy i spalenie domów – sztuk 1.
1645, Junii 9. In judiciis Kijowa. Dekret serutinium między PP.
Kobylińskimi, a J. P. starostą owruckim i inszymi z kopią po polsku
przepisaną – sztuk 2.
1645, Junii 16. Apelacja między PP. Kobylińskimi a J. Panem, starostą owruckim i innymi w głównej sprawie z kopią po polsku przepisaną – sztuk 2.
1645, Junii 26. Protestacja od W. JP. starosty owruckiego przeciwko świadkom y inszym świadectwa wydanego w sprawie, że jakoby W. JP. Władysław Niemierycz, starosta owrucki, miał na J. PP.
Koby­lińskich ma wysyłać o nieważność inkwizycji wyprowadzonych
– sztuk 1.
1646, Junii 22. Oblata extraktu z ksiąg głównych trybunalskich per
oblatam podany od W. JP. starosty owruckiego y sług jego z PP. Kobylińskimi – sztuk 1.
[k. 74]
Fascykuł 72.
Dokumenta na kamienicę wileńską
na ulicy Trockiej
sytuowaną Naruszewiczowską
1598. Extraktów na kamienicę w mieście Wilnie w ulicy Trockiej
naprzeciwko kościoła franciszkańskiego sytuowanej z ksiąg magdeburskich wileńskich, po łacinie pisanych – sztuk 3.
123
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1653, Decembra 15. Datowane w Byteniu oryginał wieczystego listu sprzedaży kamienicy od JM. Pana Lackiego, starosty raduńskiego296,
JM. Pani Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1653, Octobra 10. Intromisja na kamienicę wileńską od JP. starosty raduńskiego, sprzedaną z ksiąg grodzkich słonimskich extraktem
wyjęta – sztuk 1.
1667, Decembra 8. List sprzedaży kamienicy na Trockiej ulicy leżącej w Wilnie od JW. J. Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej297, JW. Alexandrowi Naruszewiczowi, podkanclerzemu
W. X. Lit.298 y samej JMści z listem na przyznanie – sztuk 2.
1667, Octobra 17. Wypis z ksiąg trybunalskich mińskich aktykacji listu od JP. Lackiego, starosty raduńskiego, JP. Chodkiewiczowej,
starościny mozyrskiej, na przyznanie kamienicy wileńskiej, danego egzemplarz – sztuk 2.
1677, Octobra 12. Kwit z odebrania podatku dany od JP. Józefa Przyłuckiego, dworzanina skarbu wileńskiego, za kamienicę na ulicy Trockiej – sztuk 1.
1685, February 27. Inwentarz pałacu Naruszewiczowskiego na
Trockiej ulicy w Wilnie będącego – sztuk 1.
1685, Marca 4. Intromisja na pałac y kamienicę wileńską na Trockiej ulicy y folwarku Niemenczynek JWW. JPP. Chodkiewiczom,
oboźnym W. X. Lit. małżonkom – sztuk 1.
1691, Julii 23. Rachunek z gospodarzem pałacu Narusze­wiczow­
skiego – sztuk 1.
1749, Junii 25. Dekret oczywisty trybunalski, którym zakazano
browary stawiać w mieście Wilnie y zamkniętych nie kontynuować
– sztuk 1.
296 Piotr Kazimierz Lacki, starosta raduński, podkomorzy trocki (1652–1656).
297 Izabela Lacka zm. w 1696 r., w latach 1645–1650 żona Hieronima Karola
Chod­kiewicza.
298 Aleksander Krzysztof Naruszewicz, podkanclerzy W. Ks. Lit. (1658–1668).
124
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1755, Junii 4. Dekret oczywisty trybunalski za wniesieniem w sprawie JWW. Czapskich, podkomorzych Ziem Pruskich y Chodkiewicza,
wojewodzica brzeskiego299, z szlachetnym Duchowiczem o browar pod
pałacem postawiony – sztuk 1.
1760, Julii 4. Dekret oczywisty trybunalski względem defoliacji
browarów w mieście znajdujących się i dachów drewnianych w mieście Wilnie będących – sztuk 1.
Ta kamienica przez Naruszewiczównę300 Chodkiewiczową XX. Ra­
dzi­wiłłom sprzedana.
[k. 75]
Fascykuł 73.
Dokumenta Sokolińskich do Solecznik
1657, Junii 7. Od Antoniego Druckiego Sokolińskiego, żonie swej
de domo Sapieżance na złotych 80 000, dany zapis – sztuk 1.
1673, Julii 9. Kopia działu dóbr wszystkich po JW. Janie Antonim,
kniaziu Druckim Sokolińskim, bracie stryjecznym Sokolińskich, między tymiż uczynionego – sztuk 1.
1696, Marca 10 datowanego a 1726 julii 24 dnia w Trybunale
Głównym W. X. Lit. przy extrakcie warszawskim w sposób przenosu
ad akta podanego kopia zapisu sprzedaży majętności Tułowa y dalszych
dóbr w witebskim, tundzież Solecznik w wileńskim y Pać orszańskim
y lidzkim leżących wiecznością od JW. Michała Tyszkiewicza, starosty żyzmorskiego301, JW. Duninowi, staroście szmeltyńskiemu za sumę
120 złotych polskich – sztuk 1.
299 Chodzi tu o Jana Mikołaja Chodkiewicza (1738–1781), kasztelana żmudzkiego (1765–1781).
300 Marianna Tekla Naruszewiczowa, oboźna litewska, żona Jana Karola Chod­
kiewicza w latach 1685–1691, a następnie żona Piotra Michała Paca (1691–1696),
zmarła po 1728 r.
301 Michał Tyszkiewicz, starosta żyżmorski, stolnik trocki (11719–1724).
125
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykulik 74.
Dokumentów do Solecznik służących
1607, 4 Maja. Zapis J. Panu Lackiemu Teodorowi, pisarzowi polnemu W. X. Lit.302 od księdza Jana Nowogurskiego na Paszkowszczyznę dany, którego roku 1787, January 10 z akt ziemskich wileńskich
y extrakt wyjęty – sztuk 2.
1787, January 10. Extrakt ziemski wileński aktykacji widymusu
trybunalskiego – prawa zrzecznego wlewkowego, listu zapisu od kniazia Iwana Bohdanowicza Szołoromeckiego, JW. Janowi Naruszewiczowi, łowczemu litewskiemu, danego – sztuk 1.
Fascykulik 75.
Dokumenta na morg sianożętny
od JP. Korzeniewskiego JP. Chodkiewiczowi
do Solecznik przyłączony
1688, Septembra 1. Kwitacja od JP. Gabriela Tyszkiewicza, iż nie
ma interesować się do łąk pod Zabłociem będących JP. Korzeniowskiemu dana – sztuk 1.
1745, Marca 23. Prawo zastawne na morgi sianożętne od JP. An­
toniego Korzeniewskiego303 W. JP. Scyfertowi Oberszlejtnantowi artylerii W. X. Lit. za 10 złotych zostawione – sztuk 1.
1746, Augusta 6. Prawo wieczyste od JPP. Antoniego y Krystyny Korzeniowskich, małżonków, JW. JP. Janowi Mikołajowi Chod­
kiewiczowi, wojewodzicowi brzeskiemu, na morg sianożętny do majętności Solecznik w województwie wileńskim leżącej dane. Tegoż roku
29 augusta w Trybunale Wileńskim przyznane, którego jest y extrakt
– sztuk 2.
Teodor Lacki, pisarz polny (1600–1611).
Kazimierz Antoni Korzeniowski Możeyko, cześnik oszmiański (1733–1736).
302
303
126
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
[k. 76]
Fascykuł 76.
Dokumentów do Solecznik służących mniej potrzebnych
1560. Relacja dwóch woźnych pilności, że od JP. starościny mozyrskiej prowizją potomkom P. Malawskiego PP. Kamińskim na terminie
złotych 500 oddawano – sztuk 1.
1652, Februara 4. Rewizja czynszów Solecznickich – sztuk 1.
1652, Februara 3. Asekuracja od JP. Kazimierza Alexandra Ka­miń­
skie­go JP. Piotrowi Makowskiemu y Malawskiemu na odstąpienie apelacji pod sądem Ziemi Nowogródzkiej – sztuk 1.
1668, January 20. Asekuracja od Szczęsnego Korny dana Piotrowi
Micewiczowi, ziemianinowi Solecznickiemu, iż ma oblig przyjąć na sądach na sumę 60 kop groszy litewskich – sztuk 1.
1673, Augusta 17. Dekret w sprawie JP. Lackiej Chodkiewiczowej,
starościny mozyrskiej, z JP. Krzysztofem Chodkiewiczem o zbicie chłopa Solecznickiego – sztuk 1.
1677, Julii 7. JP. Politalskiego atestatia grodu lidzkiego wykonania
juramentu na pogłównym – sztuk 1.
1680, Julii 15. Listu upominalnego z Ziemi Wileńskiej JP. Piotra Ka­mińskiego, oberszlejtnanta JKM w żałobie JPP. Olechowiczów
– sztuk 2.
1680, Octobra 6. Proces od JPP. Kazimierza y Jana Olechnowiczów, na JP. Deręgowskich Kamińskich, oberszlejtnanta JKM, zastawników – sztuk 1.
1691, Septembra 1. Zapis asekuracyjny Kostrowickiego304, że ma
służącego stawić do wieży siedzenia w Lidzie, JW. JP. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, dany – sztuk 1.
Wacław Kostrowiecki, strażnik lidzki.
304
127
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1692, January 30. Kwitacja z odebranych punktów ugodliwych
o za­bicie Żyda Solecznickiego przez JP. Muczlińskiego dana JP. Ru­gie­
niewskiemu – sztuk 1.
1694, Septembra 20. Protestacja JW. JP. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na JP. Kostrowickiego o zabicie Żyda z Solecznik Małych – sztuk 1.
1700, Aprilis 20. Prawo arendowania na Soleczniki od JP. Sapiehy,
podskarbiego litewskiego, JP. Hryniewiczowi dane z listem na przyznanie tego prawa – sztuk 2.
[k. 77]
Fascykuł 77.
Dokumentów do Waki, Olszan, Wysokiego Dworu y innych,
Kodnia y co do ulokowania przez JW. wojewodę brzeskiego
sumy z reformą na Solecznikach,
Woroniu, Pebę etc.
1752, 3 Decembris w grodzie Brześcia JW. Chodkiewicza na fundamencie donacji do Międzylesia wsi do Kodnia należącej – zeznania
przez woźnego intromisji – vidimus.
1755, 20 Septembris. W grodzie Łuckim imieniem JWW. Czap­
skiej y innych przeciwko JO. Księżnie Sapieżynie, kanclerzance W. X.
Lit.305 – manifestacja.
1558, Augusta 9. Od najjaśniejszego Zygmunta Augusta na Wysoki Dwór, Żołudek306 y inne P. Iwanowi Lackiemu, leśniczemu podlaskiemu, danego przywileju – kopia.
1646, 30 Junii. Odprawczy y tegoż 11 Augusta. Za dekretem trybunalskim od JP. Beynerta, sekretarza W. X. Lit.307 na JW. Tomasza Sa 305 Konstancja Anna Wiktoria Radziwiłłówna (1697–1756), wdowa po Janie Fry­
de­ryku Sapieże, kanclerzu litewskim (1735–1751).
306 Żołudek, miasteczko w powiecie lidzkim.
307 Samuel Beynart, cześnik żmudzki, sekretarz litewski (1645–1648).
128
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
piezie, wojewodzie nowogródzkiego308, otrzymanym do Remikiszek309,
które były pod zastawą u Dziewiałtowskiego, na którym nie dopuszczono tradycji, urzędowy pojezdczy – list.
Tegoż 10 Julii. Czynionego dojazdu przez JP. Pawła Daniłowicza310
do Waki, urzędowy dojazdowy – list.
Tegoż 12 Augusta. Od JPP. Beynartów po JP. Sapiehów – pozew.
Drugi także pozew – sztuk 1.
1649, 20 Julii. Pisma danego od Gniazdowskich JPP. Sapiehom,
jako zaprzestane czarodziejstwa – sztuk 1.
1672, 10 Junii. Na JJPP. Wojewodach trockim y połockim311
– proces.
1695, Aprilis 2. Od JW. Sapiehy PP. Kamińskim podanego do
kupna majętności Olszan, obwieszczenia – dowód.
Tegoż 31 Marca. W tymże interesie od JWW. Sapiehów do JP.
Kamińskich obwieszczy – list.
1727, 16 Junii. Do objęcia Wysokiego Dworu na rzecz W. JP. Chod­-kiewicza,
[k. 78]
błudeńskiego starosty, dany od JWW. Sapiehów – instrument.
1738, 3 February W.JP. Adama Chodkiewicza, wojewody brzes­
kiego z IP. Czapską, wojewodzianką, pomiar ślubna – intercyza.
Dokumentów o dobra Wakę rejestrzykami – sztuk 3.
O też Wakę z dekretu Ziemi Trockiej – sztuk 1.
308 Tomasz Kazimierz Sapieha, wojewoda nowogródzki.
309 Remikiszki, miejscowość w powiecie oszmiańskim.
310 Paweł Daniłowicz (Danielewicz), sędzia grodzki wileński (1641–1646), cześnik
lidzki (1642–1646), podsędek (1646–1649), sędzia ziemski.
311 Chodzi tu o Marcjana Aleksandra Ogińskiego, wojewodę trockiego (1670–
–1684) i jego żonę Marcybellę Annę Hlebowiczównę (1641–1681).
129
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Produktu ze strony Adama Parysa, starosty winnickiego naprzeciwko JW. Chodkiewiczom, starostom żmudzkim o dobra Wakę y Pio­tu­
chów312 w sądzie swym czynioną – sztuk 1.
Podobnież ze strony JWW. Chodkiewiczów przeciwko Parysowi przez JP. Komara w głosie replikowym o dobra Wakę y Piotuchów
– sztuk 1.
1782, Maja 31. W Ziemi Trockiej między JWW. Chodkiewiczami
y WW. Dąbrowskiemi o dobra Wakę zapadły – dekret.
1785, Decembra 11. Od JP. Parysów po JWW. Chodkiewiczów
o dobra Wakę do Ziemi Trockiej pozwu – extrakt.
Tegoż January 26. W Ziemi Trockiej o położeniu pozwu od JWW.
Chodkiewiczów JP. Krzywobłockiemu313 przez woźnego – relacja.
1625, Februara 26. W Nowogródku – ograniczenia z Kolnem,
Ludzieniewiczami, Chorostowem314 y innymi siołami, kopii – vidimus.
[k. 79]
Fascykuł 78.
Dokumentów do funduszu Supraskiego służących
Regestr spraw na monastyr supraski służących – sztuk 1.
1507. W kancelarii lidzkiej, kopia przywileju Zygmunta I w którym opisane, iż Alexander Chodkiewicz315 pokładał przed nim przywilej swój, którym Choroszcz na monaster supraski zapisał316 – sztuk 1.
312 Piotuchowo, później Landwarów, miejscowość koło Wilna.
313 Jerzy Krzywobłocki, strażnikowicz, strażnik oszmiański (1786–1793).
314 Kolno, Judzieniewicze (Ludzieniewicze), Chorostowo, miejscowości w powiecie
mozyrskim.
315 Aleksander Chodkiewicz, fundator Ławry Supraskiej (ok. 1457–1549); J. Jas­
nowski, Chodkiewicz Aleksander, PSB, t. III, Kraków 1937, s. 354–355.
316 Potwierdzenie nadań Aleksandra Chodkiewicza na dobra Choroszcz na
rzecz monasteru supraskiego i Józefa Sołtana na wsie Topilec, Baciuty i Piszczewo przez króla Zygmunta Starego nastąpiło 17 lipca 1507 r. АСД, т. IX, с. 21–24.
130
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1552, Octobra 18. List upominalny króla Zygmunta I, aby sianożęci monasterskich stawem, który uczynił na rzece Narwie nie zatapiał
y tak wodę zatrzymywał, żeby żadnej szkody w zatopieniu sianożęci nie
było, Pan Jarosz Sieniawski, wojewoda bełski317 – sztuk 1.
1524, Julii. Dekret Albrychta Marcinowicza Gasztołda, wojewody
wileńskiego, starosty bielskiego318, między Surażany a Hrehorem Żabą
o zabranie ziemi od Klewinowa, gdzie y granica opisuje się – sztuk 1.
1526, Februara 16. List króla Zygmunta I do Józefa, metropolita319, po Sołtanie bywszego, aby się nie wtrącał w monaster supraski
y sam nie bywał, sług i pozwów nie posyłał, y żeby archimandryta bez
dozwolenia y obecności Chodkiewiczowskiej w rzeczach duchownych
nie rządził, dan w Warszawie, indykta 15 – sztuk 1.
1526, Februara 16, indykta 15. Kopia tegoż listu, króla Zygmunta
do Józefa metropolity, którym przykazuje, ażeby metropolita do monasteru supraskiego nie wtrącał się y gdyby archimandrytę do odprawowania mszy świętej nazad przywrócił – sztuk 1.
1527, Junii 2. List króla Zygmunta I za żałobą Alexandra Chodkiewicza do ihumena bywszego supraskiego Nila, który z Supraśla
zjechał do Dermania, aby się stawił przed należnym sądem y liczbę
uczynił z pieniędzy y z inszych skarbów monasteru – sztuk 1.
W granicach uposażenia monasteru znajdowało się sześć wsi: Topilec, Baciuty, Zawady, Zaczerlany, Kościuki i Gajewniki. Uposażenie obejmowało tereny obfitujące w lasy
i rzeczki, a poprzez rzekę Narew miało doskonałe połączenie z Choroszczą. Dobra te
zapewniały główne zaplecze monasteru i gwarantowały jego rozwój. Zapis fundacyjny Choroszczy dla monasteru supraskiego nastąpił w 1501 r. Porównaj z dokumentem 2 niniejszego sumariusza. W 1507 r. król nadał Choroszczy prawa magdeburskie
i potwierdził wolę Aleksandra Chodkiewicza, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I., Warszawa 1880, s. 633; АСД, т. IX, c. 22–25.
317 Mikołaj Jarosz Sieniawski, wojewoda bełski (1542–1553).
318 Olbracht Gasztołd, starosta bielski (1513), wojewoda połocki (1513), trocki
(1519), wileński (1522–1539), kanclerz (1522–1539).
319 Chodzi tu o metropolitę kijowskiego Józefa III (1522–1534).
131
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
List króla Zygmunta I, w którym zaskarżenie ihumena z bracią
monasteru supraskiego na poddanych wojewody połockiego, dzierżawcy mozyrskiego, Pana Olbrachta Marcinowicza Gasztołda, Zołotorian,
nakazuje aby tę ziemię, które granice monasteru supraskiego przeszedłszy bartną jako rozrobili według listu na siebie danego trzymali, dając
na każdy rok do monasteru po beczce miodu przaśnego y we wszystkim posłuszni byli, gdy tego potrzeba będzie, a jeśliby tego nie czynili, aby zaraz ustąpili z tej ziemi bartnej.
[k. 80]
List króla Zygmunta I do monastera supraskiego o sianożęci zalane
nad Narwą, pisany do Pana wojewody bełskiego – sztuk 1.
1541. Kopia rozgraniczenia komisarskiego między gruntu zamku surażskiego wsią Tryczowską, królowej J.Mści, a dobrami Ge­
tej­kowszczyzną y Markowszczyzną JW. JM. Pana Alexandra Chod­
kie­wicza, starosty błudeńskiego, gdzie y dekret asesorski w też dobra
rozgraniczające, którym w swoim ograniczeniu zastawę przysądza
a poddanym Tryczowskim wieczne milczenie nakazuje – sztuk 1.
1597, Augusta 18. Asekuracja od JX. Hilariona Massalskiego, archimandryty supraskiego320 JP. Hieronimowi Chodkiewiczowi, kasztelanowi wileńskiemu321, iż ma podług juramentu y należności dysponować tak dworami jako też klasztorem supraskim – sztuk 1.
1629, Februara 20. Z akt grodzkich grodzieńskich extrakt oddanych spraw monastera supraskiego JW. Sapiezie322 – sztuk 1.
1637, February 25. Powinności poddanych z Fast do Supraśla
– sztuk 1.
320 Hilarion Massalski, archimandryta supraski (1589–1609).
321 Hieronim Chodkiewicz (1560–1617), koniuszy litewski (1588), wojewoda mścisławski (1593), kasztelan wileński (1595), starosta brzeski, PSB, t. III, s. 358–361.
322 Mnisi protestowali przeciwko Andrzejowi Stanisławowi Sapieże, staroście ryskiemu, za nieoddanie monasterowi dokumentów fundacyjnych. АСД, т. IX, с. 127.
132
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1641, Decembra 9. Intercyza między archimandrytami supraskimi y Pany sąsiady Korozżemi a JX. Moczarskim, plebanem niewodnickim o łąki – sztuk 1.
1642, Marca 9. Konfirmacja zamiany sianożęci OO. Bazylianów
Supraskich – sztuk 1.
1647, February 11. Intromisja generalska podając w posesją Cho­
rosz­czę y Pużycze archimandrycie supraskiemu323 – sztuk 1.
1674, February 20. Relacja intromisji generalskiej JP. Jerzego
Chod­kiewicza, starosty błudeńskiego, od JXX. Bazylianów Supraskich,
na fundusz majętności supraskiej324 – sztuk 1.
1568, Aprilis 2. Porządek OO. Bazylianów Supraskich od JWW.
Hrehorego y Jerzego Alexandrowiczów Chodkiewiczów, jako się mają
Bazylianie w monasterze sprawować325 – sztuk 1.
[k. 81]
Cesja kolatorstwa supraskiego od Chodkiewicza, biskupa wendeńskiego326, Chodkiewiczowi, staroście błudeńskiemu post oboźnemu litewskiemu327 służąca – sztuk 1.
1690, Julii 24. Abiurata dymów na majętności Chorostowie y Pu­
ży­czach przez JP. Karola Chodkiewicza, oboźnego W. X. Lit., zaprzysiężona – sztuk 1.
323 Polecenie Krzysztofa Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, przekazania archimandrycie Aleksemu Dubowiczowi tych dóbr z dnia 24 stycznia 1647 r. АСД, т. IX,
с. 210–211. Szerzej o sporze ihumenów supraskich o dobra choroskie: H. Surynowicz, Pod opieką Matki Bożej. Dzieje parafii prawosławnej w Choroszczy, Choroszcz
2008, s. 46–48.
324 Dokument otrzymał Jozafat Michniewicz, archimandryta supraski (1673–
–1691), АСД, т. IX, с. 256.
325 Nadanie nowej reguły monasterowi supraskiemu przez Aleksandra i Jerzego
Chod­kiewiczów, por.: АСД, т. IX, с. 58–63; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I,
с. 19–26.
326 Aleksander Krzysztof Chodkiewicz, biskup wendeński (1649–1676).
327 Chodzi tu o Jerzego Karola Chodkiewicza, oboźnego litewskiego (1678–1691).
133
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1692, Aprilis 4. Asekuracja od JX. Floriana Szpikula JP. oboźnej
W. X. Lit.328, iż ma wrócić fundusz supraski y dwa skrypty do niego
należące – sztuk 1.
1694, Maja 18. Reskrypt księży supraskich na legacją uczynioną
od Lackiej329 za duszę syna oboźnego330 – sztuk 1.
Kopia ograniczenia Topiłowa do monastyra supraskiego zapisane331
go – sztuk 1.
List po grecku pisany Jaśnie Wielmożnym Ich Miłosti kniaziom
trockim Panu Jurju y Panu Jeronimu Chodkiewiczom332 Ich miłosti samym tot list ma być dany333 – sztuk 1.
Dekret kompromisarski o granicę między Surażem a Choroszczą
od rzeki Barszczówki nazwanej JXX. Bazylianom Supraskim służący
– sztuk 1.
Dekret Marcina Sajkiewicza namiestnika surażskiego w sprawie
To­pilczan o sianożęci z podanymi surażskimi na imię Zielonko, Bo­
kie­wiczem y innymi, które niesłusznie trzymali, jakoż zajechawszy za
te sianożęci przysądzone Topilczanom wymówiwszy sobie tylko siano
pokoszone zabrać z sianożęci334 – sztuk 1.
328 Marianna Tekla Naruszewiczówna Chodkiewicz, zm. po 1728 r.
329 Chodzi tu o Izabelę Lacką, zm. w 1696 r. żonę Hieronima Karola ­Chodkiewicza.
330 Chodzi tu o Jerzego Karola Chodkiewicza.
331 Dokument dotyczy Topilca.
332 Jerzy Chodkiewicz, stolnik litewski (1549), kasztelan trocki (1555), starosta
bielski (1566), zm. w 1569 r. Hieronim Chodkiewicz (1500–1561), kasztelan trocki
(1544), starosta żmudzki (1545), kasztelan wileński (1559), PSB, t. III, s. 358–361.
333 Mowa tu o liście patriarchy Gabriela z czerwca 1582 r. do obu Chodkiewiczów.
Gabriel, patriarcha bułgarski i serbski (pseudopatriarcha), АСД, т. IX, с. 82–83; Русская историческая библиотека, т. XIX, с. 1023–1026; Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при Киевском,
Подольском и Волынском генерал-губернаторе (dalej: АЮЗР)��������
, т. ���
I��, ������������
Санкт-Петербург 1863, № 224.
334 Już w 1512 r. Marcin Steczkowicz, namiestnik suraski, rozpatrywał skargę ihumena supraskiego Pafnucego przeciwko Zielonce Bokiniczowi o sianożęć. Zielonka
134
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Asekuracja od JM. XX. Bazylianów Supraskich JP. Maciejowi y Janowi Papiejewiczom Złotoryjom335, iż nie mają puszczy do osadzenia
pszczół y wyrobienia barci bronić praevia statisfactone postąpionej daniny miodowej – sztuk 1.
List od JP. Chodkiewicza, starosty brzeskiego, do namiestnika choroskiego w sprawie monasterskiej, ażeby wyjazd uczyniwszy, granice od
Topilca z Choroszczą poprawił – sztuk 1.
Potwierdzenie na Topilec do monastyra należy. Ihumen supraski
dwóch zakonników do króla Zygmunta I posyła y za ich żałobą nie każe krzywd czynić Surażanom w Topilcu, którego król Alexander Sołtanowi dał, a Sołtan zaś za konfimacie Zygmuntowo na monaster supraski oddał336 – sztuk 1.
List Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego, pisany do Alexandra
Chodkiewicza, w którym pisze, iż Topilec król Alexander dał jemu, on
odbierał poddanym klasztornym z Topilca sianożęć i sam kosił trawę. Sianożęć należała do włości bielskiej, zanim ta 5 stycznia 1507 r. nie przeszła do majętności królewny Heleny Iwanówny. Lietuvos Metrika. Knyga, nr 8, (1499–1514), Vilnius 1995,
s. 187–188; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX, т. III, ��������������������������
�������������������������
риложения, с. 7–8. O sporach granicznych pomiędzy poddanymi włości surażskiej Marcinem Stanielewiczem
i Oleszkiewiczami a monasterem supraskim, por.: ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX,
т. III, Приложения, с. 9–13; H. Surynowicz, Pod opieką Matki Bożej, s. 25–26.
335 Maciej i Jan Papiejewiczowie, poddani Albrechta Gasztołda. Por.: АСД, т. IX,
с. 31–32; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX, т. III, Приложения, с. 13–15, 19–21.
336 Potwierdzenie nadań Aleksandra Chodkiewicza na dobra Choroszcz na rzecz
monasteru supraskiego i Józefa Sołtana na wsie Topilec, Baciuty i Piszczewo przez
króla Zygmunta Starego nastąpiło 17 lipca 1507 r. АСД, т. IX, с. 21–24. W granicach uposażenia monasteru znajdowało się sześć wsi: Topilec, Baciuty, Zawady, Zaczerlany, Kościuki i Gajewniki. Uposażenie obejmowało tereny obfitujące w lasy
i rzeczki, a poprzez rzekę Narew miało doskonałe połączenie z Choroszczą. Dobra te
zapewniały główne zaplecze monasteru i gwarantowały jego rozwój. Zapis fundacyjny Choroszczy dla monasteru supraskiego nastąpił w 1501 r. Porównaj z dokumentem 2 niniejszego sumariusza. W 1507 r. król nadał Choroszczy prawa magdeburskie
i potwierdził wolę Aleksandra Chodkiewicza, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880, s. 633; АСД, т. IX, c. 22–25.
135
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
to wieczysto zapisał na monastyr supraski y prosi y błogosławieństwo
daje mu, aby on w swojej opiece y obronie miał337. Data Junia 19 dnia,
indykta 7 – sztuk 1.
[k. 82]
List dany na sianożęć karakulską od Pana Alexandra Iwanowicza
Chodkiewicza, monasterowi supraskiemu – sztuk 1.
Przedanie Baranowiczowe bartnego drzewa, kraj Płoski338 – sztuk 1.
List Mikołaja Michnowicza Raczkowicza339, marszałka y sekretarza króla Zygmunta I, którym pozwala zakonnikom monastera supraskiego na rzece Białym Stoku staw zasypać do swojego brzegu y młyn
mieć, a przeciwnym sposobem na tejże rzece sobie staw drugi zasypać
y do ich brzegów przysypać, a ktoby postanowienie zgwałcił, królowi
JM zapłaci sto rubli, a stronie pięćdziesiąt340 – sztuk 1.
337 Aleksander Jagiellończyk za zasługi dla ojczyzny nadał Józefowi Sołtanowi, biskupowi smoleńskiemu dobra Topilec, Baciuty i Piszczewo we włości suraskiej, które
następnie biskup przekazał monasterowi supraskiemu, АСД, т. IX, с. 8–9.
338 Drzewo zostało sprzedane Pafnucemu Sieheniowi, archimandrycie supraskiemu
(1500–1510). Dokument nie znany w literaturze naukowej.
339 Raczkiewicz Mikołaj Michnowicz, zwany Bakałarzem, pisarz królewski (1505–
–1520), marszałek hospodarski (1514–1527), PSB, t. XXI, s. 100–101.
340 Na początku monaster supraski oprócz pasu puszczańskiego między rzekami
Grabówką i Brzozówką, dóbr choroskich posiadał ziemie sięgające do Białego Stoku, poprzez zakupienie od „ludzi królewskich pasa łąk”. Ziemie te były obiektem
konfliktów między monasterem a właścicielem dóbr białostockich Mikołajem Michnowiczem Raczkiewiczem. Drugim obszarem spornym były ziemie nabyte przez mnichów supraskich od Onisima Jakowlewicza Wyporadkowicza, potwierdzone przez
króla Aleksandra w 1505 r., na które Mikołaj Michniewicz otrzymał w 1509 r. również przywilej. Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie, F 16 (B2), nr 134, k. 12v. Por.:
J. Maroszek, Rewelacyjne odkrycie nieznanych najstarszych dokumentów dla Białegostoku, s. 23–24. Mikołaj Michnowicz zaproponował monasterowi zwrot pieniędzy na
zakupione u Jakowlewicza łąki, a po otrzymaniu odmowy zabronił poddanym monasteru korzystania z drogi przez Białystok. Spór zakończył się kompromisem 14 grudnia 1514 r. Ihumen supraski otrzymał zwrot pieniędzy za łąki i uzyskał swobodę
136
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
List Pana Iwana Mikołajewicza Radziwiłła, podczaszego króla
JM. , którym pozwala groblę uczynioną ku brzegowi jego zwrócić do
swego własnego brzegu topilskiego – sztuk 1.
List Michała Hlińskiego342 pisany do namiestników: bielskiego,
brańskiego i surażskiego, aby według przywileju króla JM. Topilec
y Ba­ciu­czyce zajechawszy ograniczyli y monasterowi supraskiemu podali – sztuk 1.
Junii 4, indykta 8. Karta od JP. Chodkiewicza monasterowi supraskiemu na jaz w obrębie supraskim343 – sztuk 1.
Maja, indykta 13. List Maksyma Kościeniewicza, poddanego sprzedaży gruntu onego wieczystego do monastyra supraskiego przyległego
ihumenu supraskiemu Pafnucemu344 – sztuk 1.
Sprzedanie pola Smołowego y sianożęci y izby połowicę w Su­pra­
ślu ihumenu Pafnucemu od Bokina Sienka Wyporadkowiczów Kłoczkowiczów345 – sztuk 1.
Aprobata króla Alexandra sprzedaży gruntów od Onisyma Ja­ko­
wle­wicza JXX. Bazylianom dana346 – sztuk 1.
341
przejazdu przez Białystok. Por.: Druk z inną datą dzienną – 11 grudnia. АСД, т. IX,
с. 32–34; AP Kraków, AMCh, nr 35, k. 1–8; M. Łozowska, Fundacja klasztoru supraskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Próba interpretacji dokumentów uposażeniowych, [w:] Małe miasta. Historia i współczesność, t. I, Supraśl 2001, s. 52–53.
341 Jan Mikołajewicz Radziwiłł, namiestnik wilkijski (1495), marszałek hospodarski
(1499), kasztelan trocki, zm. w 1522 r., PSB, t. XXX, s. 191–192.
342 Michał Lwowicz Hliński, marszałek dworski (1500–1506), namiestnik bielski
(1505–1506), zm. w 1534 r., PSB, t. VIII, s. 65–69.
343 Dokument z 4 czerwca 1520 r.
344 List datowany jest na 20 maja 1505 r. Druk: ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX,
т. III, Приложения, с. 5–6.
345 List datowany 28 lipca 1505 r. Druk: ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX, т. III,
Приложения, с. 6–7.
346 Kopia dokumentu królewskiego Aleksandra z 28 lipca 1505 r. potwierdzającego kupno przez ihumena ziemi i sianożęci w Boginie od Onisyma Jakowlewicza Wyporadkowicza, zwanego Bokiną. АСД, т. IX, с. 27. ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX,
137
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Dekret Pana Iwana Mikołajewicza Radziwiłła w sprawie z Surażany w różnicach o sianożęci monasterskie347 – sztuk 1.
Regestr spraw supraskich od Ojca metropolity zabranych – sztuk 1.
Regestr spraw supraskich, które ksiądz metropolita u JW. JP. Sapiehy, starosty ryskiego348, pobrał – sztuk 1.
[k. 83]
Fascykuł 79.
Dokumentów supraskich
Regestr spraw przywilejów, funduszów monasterowi supraskiemu
służących – sztuk 1.
Informacja o funduszu y prawach supraskich – sztuk 1.
Roku od stworzenia świata 7014, a od Narodzenia Chrystusa
1506, maja 11 dnia, indykta 9. Kopia zapisu od Józefa Sołtana, episkopa smoleńskiego na monastyr supraski, Topilca, Batiuczyc y Pisz-
т. ��������������������������������������������������������������������������
III�����������������������������������������������������������������������
, Приложения, с. 6–7. �������������������������������������������������
Sam zakup przez mnichów supraskich terenów pomiędzy rzekami Białystok i Supraśl a drogą z Dojlid do Jurowiec od Onisima, Efedia,
Iwana, Paszki i Olizara został dokonany prawdopodobnie w 1501 r. Por.: J. Maroszek,
Rewelacyjne odkrycie nieznanych najstarszych dokumentów dla Białegostoku, s. 22–23.
Król Aleksander Jagiellończyk zatwierdził ihumenowi supraskiemu akt kupna i posiadane barcie, jaz, izbę i sianożęci nad Supraślą. АСД, т. IX, с. 27.
347 Już w 1512 r. Marcin Steczkowicz, namiestnik suraski, rozpatrywał skargę ihumena supraskiego Pafnucego przeciwko Zielonce Bokiniczowi o sianożęć. Zielonka
odbierał poddanym klasztornym z Topilca sianożęć i sam kosił trawę. Sianożęć należała do włości bielskiej, zanim ta 5 stycznia 1507 r. nie przeszła do majętności królewny Heleny Iwanówny. Lietuvos Metrika. Knyga, nr 8, (1499–1514), Vilnius 1995,
s. 187–188; ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX, т. III, ��������������������������
�������������������������
риложения, с. 7–8. O sporach granicznych pomiędzy poddanymi włości suraskiej Marcinem Stanielewiczem
i Oleszkiewiczami a monasterem supraskim, por.: ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. IX,
т. III, Приложения, с. 9–13; H. Surynowicz, Pod opieką Matki Bożej, s. 25–26.
348 Andrzej Stanisław Sapieha, sekretarz królewski, kasztelan wileński, starosta ryski, K. Niesiecki, Herbarz polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 245–246; PSB, t. XXXIV.
138
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
czewa wiecznością i razem obowiązuje Alexandra Chodkiewicza z jego
potomkami na wieczne czasy być opiekunami tych dóbr349 – sztuk 1.
1518, January 27 dnia. Widimus aktykowania przywileju P. Ale­
x­andra Chodkiewicza zamiany Choroszczy na Fasty do monastera supraskiego, w którym przywileju opisuje granice y podania archimandryty, sobie zostawia warując to, żeby z opieki jego y potomków jego
nie wyłamywał się350 – sztuk 1.
349 АСД, т. IX, с. 6–7, 9.
350 Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłł, wojewoda trocki i wileński, kanclerz królewski,
miał rozstrzygnąć skargę mieszkańców włości suraskiej na ihumena Antoniego. Ihumen twierdził, że Aleksander Chodkiewicz ofiarował monasterowi Choroszcz z terenami między rzekami Biały Stok, Supraśl, Narew, Rogówka, Choroszcz i Barszczówka
17 lat temu. Jego poprzednicy Pafnucy, Kalikst i Jonasz z dóbr tych korzystali. Archimandryta Modest (Модест (архим.), Супрасльский Благовещенский монастырь,
№ 6, �����������������������������
с. 15–17)��������������������
��������������������������
,�������������������
a za nim Józef Ma(ВЗР, Вильно 1867, т. I, кн. 2, Приложения�����������������������������������
roszek, uznając dokument za falsyfikat (J. Maroszek, Rewelacyjne odkrycie nieznanych
najstarszych dokumentów dla Białegostoku, s. 11–12) podają datę owego sądu Radziwiłła. Wojewoda wileński spór ten rozstrzygał w 1518 r. Mikołaj Radziwiłł zmarł
w 1521 r. PSB, t. XXX, s. 319. Mikołaj Michajłowicz Raczkowicz, sekretarz królewski,
pozwolił mnichom supraskim wykopać staw i wybudować młyn na rzece Biały Stok.
ВЗР, Вильно 1867, г. �����������������������������������������������������������
V����������������������������������������������������������
, кн. ����������������������������������������������������
IX��������������������������������������������������
, т. ���������������������������������������������
III������������������������������������������
, Приложения, с. 17–19. ������������������
Nie można się zgodzić z poglądem J. Maroszka, że nie ma informacji o ihumenie Antonim. Fakt, że nie
występuje on w Kronice Ławry Supraskiej nie oznacza, że go nie było. Antoni, czwarty przełożony monasteru supraskiego przebywał w monasterze od samego początku
jego funkcjonowania. Jego imię wpisane jest w wykazie braci monasteru za ihumena Pafnucego i Jonasza. Prawdopodobnie mnich Antoni miał świeckie imię Anastazy
i pochodził z prawosławnej rodziny mieszczańskiej. Święty, znany w młodości ze swego porywczego charakteru, doprowadził do zabójstwa człowieka. W odruchu skruchy
za popełniony grzech wstąpił do monasteru Zaśnięcia NMP w Supraślu i złożył śluby
zakonne za pierwszego archimandryty Pafnucego. Około 1516 r. po śmierci ihumena
Jonasza został przełożonym monasteru. W 1518 r. występuje on w sporze monasteru z poddanymi włości suraskiej, którzy bezprawnie zajęli niektóre ziemie należące do
Choroszczy, która stanowiła uposażenie monasteru supraskiego. (ВЗР, Вильно 1867, г.
V, кн. 9, т. ����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
III, с. ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
15–17). W nieznanych bliżej okolicznościach ihumen Antoni zmuszony został do opuszczenia monasteru w Supraślu i udania się do jednego z monasterów na Świętej Górze Atos. Według żywotu świętego powodem wyjazdu z Supraśla
139
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1533, Octobra 30, indykta 6. Oryginał samego przywileju Pana
Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza, marszałka W. X. Lit., którym
na żądanie Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego y zakonników supraskich na miasto Choroszcz, wyjąwszy Chwasty y Porosłe na Polesiu, Danniki, Chorostowo y Pużyce przydaje do monastyra supraskiego, z opisaniem granic351 – sztuk 1.
1533, Octobra 30 dany, a 1623 January 31 dnia w aktach kancelarii W. X. Lit. za króla Zygmunta III kopia koroboracji funduszu supraskiego – sztuk 2.
było dążenie do oddania swego życia za wiarę prawosławną w krajach muzułmańskich.
Niektórzy badacze uważają, że Antoni jeszcze w Supraślu złożył śluby wielkiej schimy z imieniem Onufry. (J. Charkiewicz, Św. Antoni Supraski, „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”, 2005, nr 3 (184), s. 11.). Antoni Supraski na Świętej Górze Atos przez kilka lat przebywał w wieży św. Sawy Serbskiego,
niedaleko świątyni Protatu w stolicy Karies. Tam nie uzyskał zgody od starców atoskich na śmierć męczeńską i przez kilka lat prowadził życie zakonne. Jednakże słysząc
o męczeńskiej śmierci młodzieńca Jana, zamęczonego przez Turków w greckim mieście
Serres, podjął decyzję pójścia jego śladami. Mnich Antoni udał się do Salonik i wszedł
do cerkwi Bogurodzicy Achiropiitos, zamienionej w latach czterdziestych XV w. na
meczet. W czasie muzułmańskiego nabożeństwa Antoni Supraski zaczął się modlić,
za co został pobity i wtrącony do więzienia. Na przesłuchaniu odmówił przejścia na
islam i w ostrej formie potępił prześladowanie chrześcijan. Za swoją działalność i wystąpienie został zabity, a następnie spalony (Wydanie okolicznościowe żywota świętego z ikoną św. Antoniego Supraskiego, Supraśl 2007). Żywot św. Antoniego Supraskiego spisano w jednym z klasztorów atoskich na podstawie opowieści mnichów. Żywot
ten był znany mnichom supraskim, albowiem wielu zakonników ze Świętej Góry Atos
przebywało w prawosławnych ośrodkach monastycznych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Do naszych czasów zachował się XVI-wieczny odpis znajdujący się
w rękopisie Prologion Wierszowy, który jest przechowywany w Państwowym Muzeum
Historycznym w Moskwie (Православная энциклопедия, т. II, Москва 2000, с. 680).
351 Na prośbę zmarłego ihumena Józefa Sołtana i mnichów Aleksander Chodkiewicz zamienił należącą do klasztoru Choroszcz na Fasty i Porosły oraz Chworostowo i Pużycze na Polesiu, a także zakupiony dwór Klewinowo i część Puszczy Błudowskiej. Część Puszczy Błudowskiej należącej do monasteru wytyczały rzeki Supraśl,
Pilnica vel Kraśnica, Zorawka i Cieliczanka. Por.: АСД, т. IX, с. 41–45; AP w Białymstoku, Kamera Wojenna i Domen Prus Nowowschodnich, nr 1592b, k. 2–5.
140
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1794, dnia 18 Lutego. Rewers księdza Jaworowskiego352 na wzięty
oryginał z kopią polską funduszu supraskiego pod rokiem 1533, Octo­
bra 30 dnia uczynionego – sztuk 1.
Reguły y postanowienia zakonnikom klasztoru supraskiego
– sztuk 1.
1568, Aprilis 2 dnia. Excerpt z reguł dla zakonników supraskich353
– sztuk 1.
1717. Scripti seu complanationis in rem Conventus suprasliensis
serviery – oblata – sztuk 1.
1694, miesiąca Octobra. Instalacji potwierdzenie od Ojca S. In­no­
cen­tego354 za obraniem przez JWWW. Chodkiewiczów, na opactwo supraskie księdza Symeona Cyprianowicza355 – sztuk 1.
[k. 84]
1748 y 1750. Zbiór praw przez Stolicę Apostolską potwierdzonych monasterowi supraskiemu służących356 – sztuk 1.
Refleksje przeciwko remonstracjom od JXX. Bazylianów prowincjonalnych podanych względem przyłączenia konwentu supraskiego
do prowincji opactwem przez dekreta synodalne za wielkim staraniem
niegdyś JWW. antecesorów pańskich po wielu z metropolitą po wielu
352 Leon Jaworowski, konsulator, prefekt drukarni (1800–1803), opat supraski
(1801–1809), władyka brzeski, M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Oficyna supraska 1695–
–1803, Warszawa 1993, s. 130–131.
353 Nadanie nowej reguły monasterowi supraskiemu przez Aleksandra i Jerzego
Chod­kiewiczów, por.: АСД, т. IX, с. 58–63. ВЗР, Вильно 1867, г. V, кн. VII, т. I,
с. 19–26.
354 Innocenty XII, papież (1691–1700).
355 Bulla papieża Innocentego XII dana 6 października 1694 r. potwierdzająca wybór Symeona Cyprianowicza Żochowskiego na archimandrytę supraskiego (1694–
–1697). АСД, т. IX, с. 309.
356 W zbiorze tym znajduje się bulla Benedykta XIV z 20 stycznia 1744 r. potwier­
dza­jąca mnichom monasteru supraskiego prawo samodzielnego wyboru nowego
archi­mandryty. АСД, т. IX, с. 344–349, 372.
141
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
trudnościach zaszczyconego a przez JW. wojewodę brzeskiego juramentem w prawach utwierdzonego dla doskonalszej informacji spisane357 – sztuk 1.
Potwierdzenie prezenty wydanej X. Lewińskiemu358, wydanej na
opactwo supraskie y zatwierdzenie dyspozycji JW. metropolity względem wydzielenia intrat z opactwa temuż nominatowi – sztuk 1.
1782. Kopia obwieszczenia od JW. Ludwiki z Rzewuskich Chod­
kie­wiczowej kolatorki359 – sztuk 1.
1783, Marca 22. W grodzie grodzieńskim manifest JW. hrabinie Chodkiewiczowej, generałowej Księstwa Żmudzkiego, starościny,
potomstwa swego naturalnej opiekunki, przeciwko WW. JXX. Bazy­
lianom Supraskim względem utrzymania praw funduszowych y utracenia niektórych atynencji od dóbr funduszem sobie nadanych y kopia
tegoż manifestu360 – sztuk 2.
Oświadczenie księdza Jamiałtowskiego – sztuk 1.
1783, Marca 26. Regestrów dokumentów supraskich JW. Pani do
Czarnobyla posłanych – sztuk 2.
1797, Julii 27. Sumariusz papierów supraskich na ręce J. Pana Zie­
meckiego a archiwum możejkowskiego wydanych – sztuk 2.
Listów kolatorskich y XX. Bazylianów supraskich do kolatorów
pisanych – sztuk 7.
357 Mowa tu o Adamie Tadeuszu Chodkiewiczu (1711–1745), wojewodzie brzeskim (1735), staroście błudeńskim i wielońskim.
358 Z Kroniki Ławry Supraskiej wynika, że Stefan Lewiński, sekretarz królewski,
późniejszy biskup brzeski otrzymał prezentę na archimandrię supraską już 23 lutego 1779 r. od Jan Mikołaja Chodkiewicza, który apelował do mnichów, ażeby innych kandydatów na tę godność nie wynosili. АСД, т. IX, с. 377. Stefan Lewiński,
od 1784 biskup tytularny tegaenowski, w l. 1788–1809 unicki koadiutor, biskup łucki (1787–1806).
359 Dokument z 26 stycznia 1782 r. АСД, т. IX, с. 383.
360 Manifestacje złożył archiwista Chodkiewiczów Michał Komar. АСД, т. IX,
с. 386.
142
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 80.
Procederu JWW. JPP. Zaranków, starostów żmudzkich z JXX.
Bazylianami o depozyt Chodkiewiczów
1709, Marca 17. Regestr depozytu w Supraślu od JW. Chodkiewicza, starosty wielońskiego361, W. O. Florianowi Dąbrowskiemu, zakrystianowi supraskiemu – sztuk 1.
1712, February 20. Plenipotencja na odebranie residuitatio srebra
od JW. Chodkiewicza, starosty błudeńskiego, JW. JP. Zarankowi, starosty żmudzkiego362, y samej JMści pro sortem tejże JW. JMści z Chod­
kie­wiczów Zarankowej363, należącego – sztuk 1.
[k. 85]
1712, Aprilis 2. Protestacja na bazylianów o nie wydanie srebra na
cześć JW. JMści Pani Zarankowej – sztuk 1.
1712, Augusta 12. Dekret trybunalski reemisyjny z aktoratu JWW.
Zaranków, starostów żmudzkich, z JM. księdzem Kiszką, biskupem
włodzimierskim364 – sztuk 1.
1718, Maja 28. Dekret oczywisty, trybunalski wileński, w sprawie
JWW. JPP. Zaranków, starostów żmudzkich, z JXX. Bazylianami supraskimi – sztuk 1.
Memoriał zastawnych majętności Chodkiewiczowskich.
Chorostów XX. Suprascy nulliter trzymają
Szkłów we stu tysięcy złotych
Kolno we 40 000 złotych
361 Chodzi tu o Jana Karola Chodkiewicza.
362 Kazimierz Zaranek Horbowski, starosta żmudzki.
363 Joanna, córka Jerzego Karola Chodkiewicza, siostra Jana Karola, żona Kazimierza Zaranka Horbowskiego, starosty żmudzkiego.
364 Leon Kiszka, unicki biskup włodzimierski (1711–1714), metropolita (1714–
–1728).
143
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Gródek y Brzostowica we 130 000 złotych
Kopie spraw wszystkich od JX. Kiszki, metropolity JW. Zarankowi, starosty Księstwa Żmudzkiego, należące – sztuk 1.
Fascykulik 81.
Z Bazylianami Supraskimi
1782, 11 Maj. Protestatio ilustrissimae Ludovicae Chodkiewiczowa, capiranea D. S. contra religiosos ordinis P. B. M. Monasterii Abbatialis Suprasliensis365 – sztuk 2.
[k. 87]
Fascykuł 82.
Dokumentów do funduszu supraskiego służących
7012, Decembra 15, indykta 7. Przywilej królewski Józefowi Soł­
tanowi, władyce smoleńskiemu, na pewne dobra dany y służący366
– sztuk 1.
7018, Junii 27. List Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego, którym pozwala P. Alexandrowi Chodkiewiczowi na antyminsie patriarchy konstantynopolitańskiego Pachomia367, że któremu kolwiek kapłanowi służbę bożą odprawiać – sztuk 1.
1513, Julii 28, indykta 1. Zapis Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego, bazylianom supraskim na dobra władycze y inne wieczne dany
y służący – sztuk 1.
Indykta 2, Junii 19. List Józefa Sołtana, metropolity kijowskiego, do JW. JP. Alexandra Chodkiewicza, którym prosi, aby dobra
365 Z Kroniki Ławry Supraskiej wynika, że protestacja nastąpiła 22 grudnia 1782 r.
АСД, т. IX, с. 384.
366 Aleksander Jagiellończyk za zasługi dla ojczyzny nadał Józefowi Sołtanowi, bisku­
powi smoleńskiemu dobra Topilec, Baciuty i Piszczewo we włości suraskiej, które następnie biskup przekazał monasterowi supraskiemu, АСД, т. IX, Вильно 1870, с. 8–9.
367 Mowa tu o patriarsze carogrodzkim Pachomiuszu I (1504–1513).
144
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Choroszcz y inne w swojej opiece miał y bronił od krzywdy ludzkiej368
– sztuk 1.
1537, Marca 23. Mandat w sprawie Alexandra Chodkiewicza, starosty brzeskiego, marszałka W. X. Lit. po X. Jana Radziwiłła, starosty
żmudzkiego369, o zabranie gruntów, sianożęci do folwarku topilskiego
należących przez ludzi Waniewskich y Izbiskich – sztuk 1.
1537, Marca 23, indykta 10. List od króla Zygmunta I do wojewodziny wileńskiej y kanclerzyny Mikołajowej Radziwiłłowej370, aby
według listu zaręcznego za instancją y żałobą Alexandra Chodkiewicza zakazał poddanym swoim krzywdy czynić Topilcom, monasteru
supraskiego – sztuk 1.
1563, Octobra 10. Kwitancja od JPP. Birożych z odebrania sreb­
szczy­zny z włości supraskiej – sztuk 1.
1563, Decembra 13. Kwit opłaconego podatku z dóbr monasteru
su­praskiego – sztuk 1.
[k. 88]
1580. List Pana Ostaphina Wołłowicza P. wileńskiego, kanclerza
W. X. Lit.371 do archimandryty supraskiego – sztuk 1.
1580. Kopia listu Pawła Sapiehy, kasztelana wileńskiego372, do archimandryty supraskiego – sztuk 1.
1589, Julii 20. Areszt od JPP. Chodkiewiczów, hrabiów na Szkło­
wie y Myszy JX. Tymofiejowi z Luby, archimandrycie monasteru su 368 List został napisany 19 czerwca 1514 r. Druk bez daty rocznej w: АСД, т. IX,
с. 35–36.
369 Jan Mikołajewicz Radziwiłł, starosta bielski i żmudzki (1522–1542), PSB,
t. XXX, s. 192–195.
370 Elżbieta z Szydłowieckich, żona Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła (1515–1565),
kanclerza wielkiego litewskiego, wojewody wileńskiego.
371 Ostafii (Eustachy) Wołłowicz, starosta brzeski (1565), podkanclerz (1566–
–1579), kasztelan trocki i wileński (1579), kanclerz litewski (1579–1587).
372 List posiada mylną datę roczną i tytulaturę wystawiającego albowiem Paweł Iwanowicz Sapieha, wojewoda podlaski (1556–1579), zmarł w 1579 r.
145
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
praskiego373, urzędnika dóbr swoich we 4 828 kopach y groszy 12, liczby litewskiej, dany z kopią – sztuk 2.
1623, January 31. Przywilej króla Zygmunta III, którym to przywilejem fundusz Ojców Bazylianów Supraskich od zeszłego JW. JP.
Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza na różne dobra dany, w którym
wszystkie dobra jako fundusz w sobie opiewa wyraża nawet y granice
zawiera, jako mają archimandrytę obierać zakonnicy374 – sztuk 1.
1627. Pozew od Ojca Metropolity375 po JP. koniuszego376 w sprawie supraskiej na roki Ziemi Nowogrodzkiej, na Wszystkich Świętych377
– sztuk 2.
Protestacja Ojca Metropolity na JP. koniuszego o najechanie na
monaster supraski y o wypędzenie Ojca Sięczyła z kopią – sztuk 2.
Reprotestacja na X. Metropolitę od JP. koniuszego – sztuk 1.
1628. Pozew od Ojca metropolity po JP. koniuszego o Supraśl
na roki ziemskie gromniczne nowogródzkie, z dowodem378 – sztuk 2.
1629, Julii 1. List upominalny urzędu Ziemskiego Grodzieńskiego od archimandryty supraskiego, którym upomina, aby JP. koniuszy o krzywdy monasterskie prawnie postępował z metropolitami379
– sztuk 1.
373 Tymoteusz Wasilewicz Złoba, archimandryta supraski (1576–1589).
374 АСД, т. IX, с. 21. Wątpliwości wobec wiarygodności dokumentu por.: J. Maroszek, Rewelacyjne odkrycie nieznanych najstarszych dokumentów dla Białegostoku,
s. 8–9. W dokumencie mowa tu o królu Zygmuncie III Wazie (1587–1632).
375 Józef Welamin Rutski, metropolita kijowski (1614–1635).
376 Krzysztof Chodkiewicz, koniuszy litewski (1623), kasztelan trocki (1633), wileński (1636), wojewoda wileński (1642), starosta grodzieński, zm. w 1652 r., PSB,
t. III, s. 358–361.
377 Pozew metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego do sądu Ziemi Nowogródzkiej z datą 9 sierpnia 1628 r. Por.: АСД, т. IX, с. 115.
378 Pozew metropolity kijowskiego Józefa Welamina Rutskiego do sądu Ziemi Nowogródzkiej z datą 9 sierpnia 1628 r. Por.: АСД, т. IX, с. 115.
379 Por.: Decyzja wileńskiego sądu trybunalskiego w tej sprawie z dnia 11 lipca
1628 r. АСД, т. IX, с. 124–126.
146
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1629, Septembra 20. Wypis relacji woźnego grodzkiego grodzieńskiego, podania listu od urzędu Ziemskiego Grodzieńskiego w sprawie
Ojca archimandryty supraskiego – sztuk 1.
[k. 89]
Suplika monastera supraskiego do Hieronima Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego – sztuk 1.
1628, February 26. Dekret Ziemi Nowogródzkiej z metropolitą
o Supraśl z roków gromnicznych, gdzie nie znano form w sądzie tym,
ale do powiatu grodzieńskiego odesłano – sztuk 1.
1629, Septembra 19. Dowód pozwu położonego po Ojca Me­tro­
po­litę na roki Wszystkie Święta – sztuk 1.
1631. List P. Władysława Dorohostajskiego380 dany P. Podbereskiej,
którym listem swoim 80 000 złotych na swych majętnościach zapisuje y wnosi – sztuk 1.
Roku tegoż. Dekret Ziemi Nowogródzkiej między Ojcem archimandrytą supraskim a Ojcem Metropolitą, gdzie forum nie uznano na
rokach trojeckich381 – sztuk 1.
Roku tegoż. Dowód pozwu po Ojca Metropolitę kijowskiego,
w żałobie Ojca archimandryty supraskiego do Mińska – sztuk 1.
Roku tegoż. Pozew po urząd ziemski nowogródzki do Trybunału
Mińskiego od Ojca archimandryty supraskiego – sztuk 1.
1632, Marca 3. Kwitacja od JX. Józefa Welamina, metropolity supraskiego382, JP. Krzysztofowi Chodkiewiczowi, koniuszemu W. X. Lit.
z procesów, pozwów w krzywdzie czerńca Samuela Sięczyła – sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tychże. Kopia asekuracji JP. Chodkiewicza,
koniuszego W. X. Lit. na wrócenie extraktów konwentowi supraskiemu służących383 – sztuk 1.
Władysław Dorohostajski, starosta żyżmorski, cześnik litewski (1636–1638).
АСД, т. IX, с. 135–136, 138.
382
Powinno być „metropolity kijowskiego”.
383
Tekst ugody z 3 marca 1632 r. АСД, т. IX, с. 141–143, 146–148.
380
381
147
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1637, Septembra 25. Prawo dożywotnie od JX. Szybińskiego, archimandryty supraskiego384, JP. Krzysztofowi Chodkiewiczowi, kasztelanowi wileńskiemu, na Pużyce, Chorostowo – sztuk 1.
1641, Junii 26. Proces JW. Krzysztofa Chodkiewicza, kasztelana
wileńskiego, na JX. Antoniego Sielawę, arcybiskupa połockiego385, nominata metropolii o nie przyjęcie sumy 50 000 złotych na Turcu, opisanej – sztuk 1.
[k. 90]
1643, Junii 6. Kwitacja od JP. Krzysztofa Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, JPP. Łyszczyńskiemu y Chrzanowskiemu z odebranej
sumy za zboże wzięte jest złotych 1 200 – sztuk 1.
1647, February 11. Kopia intromisji XX. Bazylianów do Supra386
śla – sztuk 1.
1652. Regestr pobranych rzeczy przez JX. Wołkowicza387 od wyjeżdżającego do Wilna z monasteru supraskiego – sztuk 1.
1657, Maja 30. List od JX. Antoniego Sielawy, metropolity kijowskiego388, do JW. JP. Krzysztofa Chodkiewicza, wojewody wileńskiego,
pisemny, instancjując za W. Wołkowiczem – sztuk 1.
384 Nikodem Mokosiej Szybiński był wówczas wikarym supraskim, archimandrytą
został dopiero w 1636 r., a w 1643 r. został otruty. АСД, т. IX, с. 178.
385 Antoni Sielawa, metropolita unicki (1641–1655).
386 Polecenie Krzysztofa Chodkiewicza, wojewody wileńskiego, przekazania archimandrycie Aleksemu Dubowiczowi Choroszczy i Puzycz z dnia 24 stycznia 1647 r. АСД,
т. IX, с. 210–211. Szerzej o sporze ihumenów supraskich o dobra choroskie, H. Surynowicz, Pod opieką Matki Bożej, s. 46–48. Aleksy (Aleksander) Dubowicz był wówczas
archimandrytą wileńskim. Supplicationes. Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae, vol. I,
ed. A. G. Welykyj, Romae 1960, s. 113. W 1645 r. został na wniosek kolatora Krzysztofa Chodkiewicza powołany przez metropolitę Antoniego Sielawę na archimandrię supraską (1645–1652). Prezenta z 26 maja 1645 r. АСД, т. IX, с. 181–183.
387 Laurencjusz Wołkowicz wyznaczony w 1652 r. na archimandrytę supraskiego;
wcześniej zajmował się sprawami cerkwi w Tykocinie. АСД, т. IX, с. 180, 217.
388 Antoni Sielawa, unicki metropolita kijowski (1641–1655).
148
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1709. List zaręczny JX. Leonowi Kiszce, archimandrycie połockiemu , przeciwko JP. Chodkiewicza, starosty wielońskiego390 – sztuk 1.
List Makarego, metropolity kijowskiego391, do archimandryty supraskiego392, w którym pozwala onemu antyminsy z ołtarzów starych
zdjąć y cerkiew nową postawić, moc daję393 – sztuk 1.
Wypis z relacji generałów przeciwko Ojcu metropolicie oddawania
onemu na terminie 50 tysięcy w Nowogródku – sztuk 1.
Widymus protestacji Ojca archimandryty supraskiego, w Brześciu
zaniesiona, na Ojca metropolitę kijowskiego, o prawa, które u sądu jego nie należne odniósł – sztuk 1.
List od JP. Chodkiewicza, starosty brzeskiego, do archimandryty
supraskiego, aby od poddanych swoich podatek na wojska, posrebszczyznę nazwany, wybierał y do skarbu litewskiego ony wnosił – sztuk 1.
Kwitacja monastera supraskiego z oddania srebszczyzny do skarbu
królewskiego – sztuk 1.
Obdukcja generalska – sztuk 1.
List od metropolity do namiestnika alias urzędnika topilskiego,
aby był posłusznym we wszystkim monasterowi – sztuk 1.
389
[k. 91]
List króla Zygmunta I do wojewody trockiego Mikołaja Mi­ko­ła­
jowicza394 za instancją ihumena supraskiego, aby on od inkursji supraski
monaster bronił, a jeśliby kto wziął co z archimandrytów z tego monasteru, aby z nim prawnie czynił – sztuk 1.
389 Leon Kiszka, archimandryta połocki, unicki biskup włodzimierski (1711–
–1714), metropolita (1714–1728).
390 Chodzi tu o Jana Karola Chodkiewicza.
391 Makary, metropolita kijowski (1534–1556).
392 Mowa tu o archimandrycie Sergiuszu Kimbarze.
393 List został napisany po 1545 r. po zakończeniu prac murarskich, które wykonał
murator wileński Mikołaj Wasilewicz Koszkin. АСД, т. IX, с. 47–48.
394 Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłl, wojewoda trocki (1505–1510).
149
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
List Józefa, metropolita395, do archimandryty supraskiego Ser­giu­
sza396, w którym prosi, aby jego czeladnika konia przechował nim się
wróci od króla z Warszawy397 – sztuk 1.
Pozew od J. Pana Tyszkiewicza, marszałka słonimskiego398 – sztuk 1.
List od Jerzego Chodkiewicza, krajczego litewskiego399, o wydanie
ksiąg monasterskich P. Haraburdzie400 – sztuk 1.
List od urzędu ziemskiego grodzieńskiego, od archimandryty, którym urząd upomina się u JP. koniuszego W. X. Lit.401, aby bronił od
Jego Mości Ojca Metropolity402 – sztuk 1.
Protestacja Ojca archimandryty supraskiego przez umocowanego
JP. Borodzicza w grodzie nowogrodzkim przeciwko sądowi ziemskiemu nowogrodzkiemu – sztuk 1.
Dekret metropolitów na archimandrytę y czerńców – sztuk 1.
List króla Zygmunta I do wojewody wileńskiego y kanclerza Mikołaja Mikołajowicza Radziwiłła, aby nie krzywdził za żałobą Alexandra Chodkiewicza Topilca, którego z jego potwierdzeniem zapisał Sołtan na monaster – sztuk 1.
List króla Zygmunta I do wojewodziny wileńskiej Mikołajowej
Radziwiłłowej403, gdzie za żądaniem Alexandra Chodkiewicza wysyła
Woynę Bonitycza, dworzanina swojego, aby dojrzał krzywd, które się
w Topilcu podziałali w majętności monasterskiej – sztuk 1.
395 Józef III, metropolita kijowski (1522–1534).
396 Sergiusz Kimbar, archimandryta supraski (1532–1565).
397 List został napisany w latach 1532–1534.
398 Jerzy Tyszkiewicz, marszałek hospodarski (1586–1588).
399 Jerzy Chodkiewicz, krajczy litewski (1588), starosta żmudzki (1590), zm.
w 1595 r.
400 Haraburda Michał, pisarz wielki (1566–1586), kasztelan miński (1584–1586).
List został napisany przed 1586 r.
401 Chodzi tu o Krzysztofa Chodkiewicza.
402 Józef Welamin Rutski, metropolita kijowski (1614–1635).
403 Elżbieta Sakowiczówna Radziwiłł, wojewodzianka wileńska, zm. w 1542 r.
150
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
List króla Zygmunta I do Wojciecha Janowicza, marszałka królewskiego y namiestnika bielskiego y kowieńskiego404, aby zabronił Topliczanom krzywd czynić z przechodzeniem granic monasteru supraskiego405 – sztuk 1.
[k. 92]
List króla Zygmunta I do P. Jana Mikołajowicza Radziwiłła406 pisany, aby zakazał poddanym Namińskim wstępować w sianożęci monasteru supraskiego Topilskim, mimo granic407 – sztuk 1.
List Zygmunta do wojewodziny wileńskiej Mikołajowej Radzi­wił­
łowej, aby krzywd od Narwi Topilcowi nie czynić408 – sztuk 1.
List Pani Stanisławowej Radziwiłłowej409, księżny Sanguszkowej410,
pisany do czerńców monasteru supraskiego, zsyłając sługę dla ustanowienia porządku w monasterze w roku 1591 – sztuk 1.
List króla Zygmunta I w sprawie monasterskiej – sztuk 1.
List do monasteru supraskiego Ojca metropolity, aparaty posyła
darując – sztuk 1.
Opowiadanie czerńca Niła imieniem wszystkich braci monasteru
supraskiego na urzędzie bielskim przed namiestnikiem Marcinem Lewickim411 o wyprowadzeniu chłopa z Topilskiego y zniesienie budowania, gdzie on mieszkał412 – sztuk 1.
404 Chodzi tu o Macieja Wojciecha Janowicza Jundziłła, późniejszego marszałka
dworskiego W. Ks. Lit. (1538–1540).
405 List napisany 19 czerwca 1526 r.
406 Jan Mikołajewicz Radziwiłł, starosta bielski (1522–1542), PSB, t. XXX, s. 192–195.
407 List pisany 3 czerwca 1534 r.
408 List pisany z datą 3 czerwca 1534 r.
409 Powinno być Radzimińskiej.
410 Teodora, córka księcia Romana Sanguszki, wojewody bracławskiego, żona Stanisława Radzimińskiego, wojewody podlaskiego (1588–1591), K. Niesiecki, Her­barz
polski, t. VIII, Lipsk 1841, s. 34–45.
411 Maciej Lewicki, podsędek bielski (1536–1562), starosta bielski (1545), sędzia
bielski (1553–1559).
412 Dokument z 7 czerwca 1525 r.
151
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Premissio do poświęcenia – sztuk 1.
List króla Zygmunta I pisany do wójta knyszyńskiego Korzeniew­
skiego, aby wyjechawszy na ziemię bartną monasteru supraskiego
w którą się wstępował wójt Dobrzemiński Łukasz413 – sztuk 1.
List króla Zygmunta I do Wojciecha Janowicza, marszałka414, aby
za żałobą ihumena supraskiego krzywd nie czynił Topilcom, które dał
Alexander, król, Józefowi Sołtanowi, a po tym na monaster supraski zapisał z potwierdzeniem Zygmunta – sztuk 1.
Refleksje z przestrogi do funduszu supraskiego służące – sztuk 1.
List zakonnika do archimandryty supraskiego pisany – sztuk 1.
[k. 93]
Sprawy
J. Pani Kaczanowskiej,
starościny błudeńskiej,
z J. O. księdzem Kiszką,
metropolitą kijowskim
Dekret z J. księdzem metropolitą kijowskim JW. Izabeli Lackiej
Chodkiewiczowej 1693 roku, Maja 22 – sztuk 1.
1723, Julii 3. Proces JP. Kaczanowskiej, starościny wileńskiej415, na
W. JX. Kiszkę, metropolitę y drugich Ich. Mościów – sztuk 1.
1723, Octobra 22. Dekret W. J. Pani Kaczanowskiej z księdzem
Kiszką y innymi Ich. Mościami – sztuk 1.
Kwitacja z odebrania rezolucji JP. Kaczanowskiej służąca sprawie
JX. Kiszki, metropolity kijowskiego – sztuk 1.
413 List z 28 lutego 1532 r.
414 Chodzi tu o Macieja Wojciecha Janowicza Jundziłła. List z 4 marca 1538 r.
415 Chodzi tu o Mariannę Teklę Naruszewiczówną Kaczanowską, zm. po 1728 r.,
która była najpierw żoną Jerzego Karola Chodkiewicza, a następnie P. Paca, starosty żmudzkiego i po raz trzeci J. K. Kaczanowskiego, zm. w 1702 r., PSB, t. III,
s. 369.
152
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 83.
Kopie różnych dokumentów do Supraśla
1529, Kopia nadania pewnych dóbr na monaster supraski od Pana Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza416 – sztuk 1.
1614, Julii 8 dnia. Regestr spraw na monaster supraski417 – sztuk 1.
1675. Regestr wybranego zboża różnego trzeciakowego w Choros­
towie y Pużycach – sztuk 1.
1676. Regestr odebrania czynszów y daniny miodowej y wosku we
wsi Chorostowskiej y Pużyckiej418 – sztuk 1.
1685. Regestr kreścin (chrztów) w dobrach XX. Supraskich
– sztuk 1.
1687. Regestrów wybrania czynszów, daniny miodowej, wosku
y zboża trzeciakowego ze wsi Chorostowo y Pużyc – sztuk 3.
1639, Decembra 5. List metropolity419 do JW. Krzysztofa Chod­
kie­wicza pisany – sztuk 1.
1630. Protestacja na J. Pana Herbuta, starosty skalskiego, – sztuk 1.
1650. List od JX. Stefana z monasteru supraskiego do JW. Krzysztofa Chodkiewicza, wojewody wileńskiego420, pisany – sztuk 1.
Notacja co wzięte ze skarbu monasterskiego – sztuk 1.
416 Zygmunt Stary 23 października 1529 r. potwierdza nadanie przez Aleksandra
Chodkiewicza dóbr Chworostowo i Pużycze na Polesiu oraz Fasty, Porosły i Klewinowo na Podlasiu na rzecz monasteru supraskiego. АСД, т. IX, с. 40–41; АВАК,
т. I, Вильно 1865, с. 46–49.
417 Rejestr przywilejów ziemskich po Hrehorowiczach Chodkiewiczach do Anny
Chodkiewiczówny Pacowej wojewodziny mścisławskiej należących, przechowywanych
w skrzynce okowanej czerwonej, aktykowanych w aktach głównych Trybunału WKL,
wykonany w Grodnie z datą 7 grudnia 1614 r. AP w Krakowie, AMCh, nr 35,
s. 1–8; 9–19; Druk: Prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich Zabłudów XV–XVIII,
opr. J. Maroszek, Białystok 1994, s. 83–100.
418 Rejestr wydrukowany pod rokiem 1677. АСД, т. IX, с. 256.
419 Rafał Korsak, metropolita kijowski (1637–1640).
420 Krzysztof Chodkiewicz, wojewoda wileński (1642–1652).
153
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Kopia nadania pewnych dóbr na monaster supraski – sztuk 1.
[k. 94]
Dekret Pana Mikołaja Mikołajowicza Radziwiłła, wojewody wileńskiego421, którym za wyjechaniem na granice topilskie zostawanie przy
granicach, które Hliński422 poczynił Topilcom – sztuk 1.
Kopia listu króla Zygmunta I, którym daje monasterowi supraskiemu
ziemie Uboczowszczyznę oddala się od poddanych surażskich423 – sztuk 1.
Kopia listu Gabriela, patriarchy424, na używanie mitry archimandrytom monasteru supraskiego danego425 – sztuk 1.
Dekret Andrzeja Lora, namiestnika surażskiego w sprawie poddanych supraskich o pole za rzeką Barszczewską leżące, którym przysądza pole do monasteru426 – sztuk 1.
Kopia listu hospodarskiego pisanego do kniazia Michała Hliń­skie­
go, aby wyjechał y ograniczał ziemię topilską, podług tych granic, jak
opisano w przywileju królewskim427 – sztuk 1.
Fascykuł 84.
Supraśl
List od kolatorów JWW. Chodkiewiczów do JM. księży Bazylianów, monasteru supraskiego y do JWW. kolatorów Chodkiewiczów od
JM. księży Bazylianów tegoż monasteru pisanych – sztuk 31.
421 Mikołaj Mikołajewicz Radziwiłl, wojewoda trocki (1505–1510) i wileński (1510–­
–1521).
422 Michał Hliński, marszałek dworski (1505–1506), namiestnik bielski (1505–
–1506), zm. w 1534 r. PSB, t. VIII, s. 69–70.
423 Dokument jest datowany na 6 października 1505 r.
424 Gabriel, patriarcha bułgarski i serbski (pseudopatriarcha), АСД, т. IX, с. 82–
–83; Русская Историческая Библиотека, т. XIX, с. 1023–1026; АЮЗР, т. I,
Санкт-Петербург 1863, № 224.
425 Dokument z 1582 r.
426 Dekret z 25 czerwca 1526 r.
427 List jest datowany na 4 lutego 1506 r.
154
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykulik 85.
Listów do J. Pana Komara od JW. Pani y od plenipotentów pisanych – sztuk 13.
Fascykuł 86.
Supraśl
Listów różnych kolatorskich do JXX. Bazylianów y XX. Ba­zyl­
ianów do kolatorów pisanych – sztuk 35.
Fascykuł 87.
Supraśl
1687, September 3. Wizyta Supraśla JW. JP. Jerzego Karola Chod­
kiewicza, oboźnego W. X. Lit. – kolatora tego miejsca supraskiego
punktami opisane porządek zakonny – sztuk 1.
[k. 95]
Remonstracje zakonników supraskich w różnych okolicznościach
przed JWW. fundatorami – sztuk 2.
Zbiór ustaw, praw funduszowych, porządków, przepisów fundatorskich, klasztorowi supraskiemu służących archimandryckich, metropo­
litańskich, patriarszych y królewskich na arkuszach dziesięciu y pół,
czyli na kartach 19 z intytulacjami czerwonymi literami zapisywanymi
w jednej sztuce – sztuk 1.
155
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 96]
Fascykulik 88.
Kopia spraw od JPP. Gintowtów JPP. Chodkiewiczom, za obligiem
Karola Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego, o 6 000 talarów bitych
1713, Marca 13. Kopia pozwu dekretu w sprawie Barnaby Dzie­
wiał­towskiego Gintowta428 należąc J. Pani Chodkiewiczowej Kacza­
nowskiej429, JP. Zarankowi430 y innym – sztuk 1.
1714, Maja 10. Kopia dekretu kontumacyjnego od JP. Barnaby
Gintowta należącą WJ. Pani Kaczanowskiej WJP. Chodkiewiczowej
– sztuk 1.
Fascykulik 89.
Papierów do granic solecznickich służących
1669, Marca 28. Dekret reemisyjny kapturowy, lidzki, w sprawie
JPP. Chodkowskich z JP. Izabelą Lacką Chodkiewiczową, starościną
mozyrską, o różnicę gruntów y lasów Minkontan431 y Solecznik Wielkich – sztuk 1.
1746, Aprilis 28. Extrakt wyjazdu na granice błużniańskie woźnego ze strony szlachty, gdzie JP. Tomaszewski świadczył jako JW. Szyszko, wojewoda nowogródzki, kazał odjąć na pół mile lasu solecznickiego
y kopiec sekretnie pozasypywać kazał. Ten extrakt w księgach grodzkich wileńskich – sztuk 1.
428 Barnaba Gintowt Dziewiałtowski, cześnik smoleński, koniuszy wiłkomierski
(1713–1746).
429 Marianna Tekla Naruszewiczówna Kaczanowska, która była najpierw żoną Je­
rze­go Karola Chodkiewicza, a następnie P. Paca, starosty żmudzkiego i po raz trzeci
J. K. Kaczanowskiego, zm. w 1702 r., PSB, t. III, s. 369.
430 Chodzi tu o Kazimierza Zaranka Horbowskiego, starostę żmudzkiego, który
miał za żonę Joannę Chodkiewicz.
431 Mikontany (Mikonty), wieś koło Solecznik.
156
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1746, Aprilis 30. Zeznanie zapisu testamentowego od Jerzego Tomaszewskiego, JW. JP. Janowi Mikołajowi Chodkiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu, danego w księgach trybunalskich wileńskich – sztuk 1.
Fascykulik 90.
Obligi JP. Skokowskiemu od JP. Dubickiego
przez JW. podskarbinę Ziem Pruskich opłacone
1708, Decembra 31. Regestr sukien od JP. Juliana Jasińskiego
JP. Maurycemu Packemu, kupcowi tylszańskiemu dany do zapłacenia
– sztuk 1.
1743, December 23. Skrypt JW. Adama Chodkiewicza JP. Maury­cemu
Packemu, kupcowi tylszańskiemu, dany na tynfów 1 200 ­dany – sztuk 1.
[k. 97]
1722, Decembra 10. Asekuracja od JP. Dubiskiego, strażnika kowieńskiego432, JP. Maurycemu Paczce, burgrabiemu JKM Pruskiemu na
oddanie sumy od kredytorów onego pozyskanych – sztuk 1.
1744, Julii 14. List do JP. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, od
JP. Paczki, burgrabiego pruskiego – sztuk 1.
1757, Augusta 30 dnia. Wlewek od JP. Skokowskiego, mostowego mścisławskiego, na sumę 1 200 tynfów JW. J. Pani Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich dany – sztuk 1.
Wlewek na sumę 1 200 tynfów od JP. Dubiskiego, stolnika kowieńskiego, WJP. Ludwikowi Skokowskiemu, mostowemu mścisławskiemu, dany – sztuk 1.
List na przyznanie prawa wieczysto darowanego na sumę 1 200
tynfów od JP. Dubiskiego WJP. Skokowskiemu dany – sztuk 1.
Specyfikacja pretensji JP. Dubiskiego – sztuk 1.
432 Antoni Franciszek Dubiski Hładunowicz, strażnik kowieński (1713–1724), stolnik kowieński (1721–1744).
157
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 91.
Dokumentów Chodkiewiczowskich do sprawy z JP. Orszańskim
w Ziemstwie Wileńskim
1678, February 5. Kopia konsensu Chodkiewiczowi ad cedendum
wsi Szepluków433 Kaszubom – sztuk 1.
1680, September 29. Asekuracja Kaszub y nawrócenie wsi Szep­lu­
ków do starostwa błudeńskiego należącej za oddaniem sumy zastawnej
złotych 1 300 – sztuk 1.
1699, Maja 30. Konsens na wieś Szepluki od króla Augusta II434
JP. Leszkiewiczowi435 – sztuk 1.
Roku tegoż, Junii 15. Asekuracja od Leszkiewicza JP. Pacowej436
dana intuitu wsi Szepluków sobie per konsens postępionej, którą obowiązuje się sumę zastawną 1 300 złotych wrócić JP. Biszpingowej437
– sztuk 1.
Roku, miesiąca y dnia tychże. Asekuracja od JP. Teodora Lesz­kie­
wicza JP. małżonki Tekli Naruszewiczowej Pacowej, starościny żmudzkiej, iż chłopa na imię Moszka nazywającego się w Szeplukach mieszkającego ullo titulo et pretextu trzymać nie ma – sztuk 1.
Roku tegoż, Octobra 15. Prezentacja w sprawie J. Pani Pacowej
post Kaczanowskiej z JPP. Biszpingami – sztuk 1.
[k. 98]
1699, Octobra 21. Inwentarz wsi Szepluków JP. Leszkiewiczom
służący – sztuk 1.
433 Szeplugi, folwark koło Prużan.
434 August II Sas, król Polski (1697–1733).
435 Jan Kazimierz Leszkiewicz, sekretarz JKM, wójt wileński (1691–1700).
436 Marianna Tekla Naruszewiczówna Pacowa.
437 Helena Kozłówna Poklewska, zm. w 1707 r., żona Zygmunta Bispinga
(Bisz­pinga), stolnika starodubskiego (1697–1700), sędziego ziemskiego (1719–
–1736), marszałka (1736–1749).
158
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Roku y miesiąca tychże 23. Proces J. Pani Biszpingowej na J. Pana
Leszkiewicza y innych o najazd y ekspulsję ze wsi Szeplickiej od starostwa błudeńskiego – sztuk 1.
1730, Maja 8. List J.P. Biszpinga do J. Pani Chodkiewiczowej
– sztuk 1.
1737, Aprilis 28. Proces JPP. Biszpingów JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, o niesłuszne trzymanie wsi Szeplików y przeniesienie poddanych do wsi swojej dziedzicznej – sztuk 1.
Roku tegoż January 11. Mandat w sprawie JW. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, po JPP. Biszpingów – sztuk 1.
Roku tegoż February 16 w grodzie brzeskim. Akt asekuracji JPP.
Kaszubów o Szipliki do starostwa błudowskiego należąc za oddaniem
złotych 1 300 – sztuk 1.
1782, Decembra 12. List od W. Kaszczyca, starosty zarzyckiego438
do JP. Komara pisany, wyrażający, iż ma dokument u siebie na Soleczniki – sztuk 1.
Roku tegoż, Octobra 19. List od tegoż pisany względem dokumentów na Soleczniki u niego znajdujących się – sztuk 1.
1783, Marca 17. Proces JWW. Chodkiewiczów na WJP. Kaszczyca, starosty zarzyckiego – sztuk 1.
1786, Septembra 17 dnia. Extrakt dekretu – sztuk 1.
1788, January 12. Prawo do ziemstwa wileńskiego od JP. Or­szań­
skie­go po JWW. Chodkiewiczów – sztuk 1.
1788, Septembra 24. Regestr dokumentów Chodkiewiczowskich
do sprawy z JP. Orszańskim – sztuk 1.
1788, Septembra 26. List od JP. Komara – sztuk 1.
438 Krzysztof Kazimierz Ignacy Kaszyc (Kaszczyc), komornik trocki (1739–1754),
cześnik smoleński (1754–1771), zm. w 1789 r.
159
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 92.
Dokumenta sukcesji Montowtów
Andrzejowscy, Szewłowskiej, Zarzeckiemu dany, roku 1587, miesiąca January 2 dnia z kopią – zapis – sztuk 2.
1599, Augusta 28. List JKM. do JP. Wileńskiego439 pisany
– sztuk 1.
1599, Junii 8. Przydanie opieki wdowie Jakubównie Andrzejowej
Montowtowiczowej y potomstwu przez króla Zygmunta i JW. Hie­ro­
ni­ma Chodkiewicza – sztuk 1.
[k. 99]
1601, February. List JKM. pisany do J. Pana Wileńskiego, aby majętności Montowtych za tym listem drugim posłanym majętność wrócił y szkody nagrodził, jakoż powrócił – sztuk 1.
1612, Junii 18. Dekret trybunalski wileński w sprawie P. Józefa
Czaplińskiego z JP. Andrzejem Montowtem440 o dwie służby ludzi we
wsi Urlancach441 w lidzkim powiecie – sztuk 1.
1612, Junii 18. Widymus dekretu trybunalskiego wileńskiego
w sprawie J. Pana Czaplińskiego z J. Panem Montowtem stałego, którym o niesłuszną apelację od dekretu lidzkiego y od cytowanie urzędu
do Trybunału winy na JP. Czaplińskim wskazano – sztuk 1.
1616, Septembra 19. Dekret w sprawie J. Pana Montowta z J. Panem Czaplińskim stały w Trybunale Nowogródzkim – sztuk 1.
1644, Junii 10. Venditio Lapidca pro J. Urm ac Magnifico Palatino Vidensi per J. Urm Liemionowicz negotiatorem Wilnensem coram
scabineali inditio Vilnensi – sztuk 1.
Chodzi o Hieronima Chodkiewicza, kasztelana wileńskiego (1595–1617).
Andrzej Montowt, dworzanin JKM, na początku XVII w. właściciel Solecznik.
441
Urlańce, wieś koło Solecznik.
439
440
160
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykulik 93.
Sprawy na majętność Żyrmiany y Swiniec w województwie wileńskim
1604, Maja 3. Zamiana gruntów Swinieckich442 y Trybańców JP.
Halszki Komajewskiej Stanisławowej Naruszewiczowej443 y syna J. Mści
Olbrychta Naruszewicza z JP. Józefem Czaplińskim, gruntów Bołty­
nickich – sztuk 1.
Roku y dnia tychże. Regestr zamiany gruntów J. Pani Naru­
szewiczowej z J.P. Czaplińskim do wsi Trybańców, Swinickiej ­należący
– sztuk 1.
Roku tegoż, maja 13 dnia. Extrakt Trybunalski Wileński ­odmiany
gruntów od J. Pani Naruszewiczowej morgów 40. P. Czapskiemu od
majętności Bołtynickiej w lidzkim do majętności Swinca, wsi Try­bań­
ców przyłączonych – sztuk 1.
1608, maja 23 dnia. Dekret trybunalski oczywisty w sprawie J. Pana Andrzeja Montowta z J. Panią Stanisławową Naruszewiczową, kasztelanową smoleńską, J. Panią Komajewską, starościną kowieńską, o majętność Swiniec y Żyrmany444 – sztuk 1.
[k. 100]
Fascykuł 94.
Sprawy JWW Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich
z JO. księciem Radziwiłłem, hetmanem W. X. Lit.,
o dyferencje ze wsią Gudełkami
1751, 16 Junii. List JP. Kozłowskiego sługi Xcia Radziwiłła, hetmana W. X. Lit.,445 do ekonoma solecznickiego pisany, aby wyjechał na
442 Świeniec, wieś koło Solecznik.
443 Elżbieta Komajewska, marszałkówna hospodarska, trzecia żona Stanisława Pawłowicza Naruszewicza, ciwuna wileńskiego, kasztelana smoleńskiego (1582–1589).
444 Żyrmiany, wieś koło Solecznik.
445 Michał Kazimierz Radziwiłł, kasztelan wileński, wojewoda (1744–1762), hetman wielki (1744–1762).
161
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
grunt dla umiarkowania dyferencje między gruntami Gudełkowskimi
y Solecznickimi – sztuk 1.
1751, Decembra 6. Mandat po JW. Xcia hetmana w sprawie JW.
Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, do Grodna na asesorię – sztuk 1
1752, Augusta 14. Proces nomine JWW. Czapskich y Chod­kie­
wicza na JO Xcia Radziwiłła, hetmana W. X. Lit., y innych w grodzie
wileńskim – sztuk 1.
1752, February 5. Mandat na asesorię grodzieńską Aktores JWW.
Czapscy y Chodkiewicz, citati JO. Xiążę, W. Kawecki y inni – sztuk 1.
1752, February 9. Dowód mandatu – sztuk 1.
1752, Decembra 10. Grodzieński Asesorski w sprawie JWW.
Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, z JO. Xięciem Radziwiłłem,
hetmanem W. X. Lit., dekret – sztuk 1.
1758, February 14. Proces JWW. Czapskich, podskarbich Ziem
Pruskich, na JO. Xięcia Radziwiłła, wojewodę wileńskiego, qua Pana
– sztuk 1.
1758, February 15. Mandat do zeznania po JO. Xięcia Radziwiłła, wojewodę wileńskiego, – sztuk 1.
1762, February 3. Mandat w sprawie JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, z JW. Brzostowskiemi, pisarzami W. X. Lit.446
– sztuk 1.
1762. Notacja do wpisów w asesorii litewskiej – sztuk 1.
Fascykuł 95.
Transakcje między Alfonsem Lackim, starostą dyneburskim,
a Andrzejem Montowtem,
względem zamiany gruntów solecznickich od swinieckich
1614 datowany a 1779, Junii 30. W Ziemi Wileńskiej aktykowanego extrakt regestru gruntów zamiennych od Solecznik y Swinca dóbr
Paweł Ksawery Brzostowski, pisarz wielki litewski (1762).
446
162
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
JP. Andrzeja Montowta, JP. Alfonsowi Lackiemu447 do Solecznik dostanych – sztuk 1.
1617 January 20 datowany a 1779, Junii 30 w Ziemi Wileńskiej
aktykowanego extrakt intercyzy czyli postanowienia wieczystego na zamianę gruntów między JPP. Alfonsem Lackim, a JP. Jędrzejem Montowtem uczynionego – sztuk 1.
1617 February 16 datowany a 1779, Junii 30 w Ziemi Wileńskiej
aktykowanego extrakt Zapisu asekuracyjnego od JP. Alfonsa y Hanny
Talwojszówny Lackich448, starostów dyneburskich, dworzan JKM., na
zabranie żyta Piotrowi Jorkajtysowi, poddanemu swinieckiemu z pola do Solecznik zamianą, do stałego, JP. Andrzejowi Montowtowi danego – sztuk 1.
[k. 101]
Fascykuł 96.
Dokumentów Solecznickich do spraw z W. Dąbrowskimi,
starostami międzyrzeckimi, służących
1759, January 15. Widimus grodzki, brzeski manifestu, WJP Wilczewskiego, podkomorzego Ziemi Wiskiej449, na JW. Chodkiewicza,
wojewodzica brzeskiego y na JP Leszewicza, ekonoma kopyłowskiego,
zaniesiony – sztuk 1.
Szpargał jakiegoś dokumentu ruskiego niecały – sztuk 1.
1756, Oktobra 24. Manifest JW. JP. Chodkiewicza, starosty wielońskiego, przeciwko JO. księciu hetmanowi – sztuk 1.
Punkta JP. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
447 Jan Alfons Lacki, dworzanin JKM, starosta dyneburski (1616–1630), podko­
morzy litewski (1618–1630), kasztelan miński (1630–1634), starosta żmudzki
(1634–1646).
448 Joanna Talwoszówna, kasztelanka żmudzka, żona Jana Alfonsa Lackiego.
449 Józef Wilczewski, podkomorzy Ziemi Wiskiej (1771–1779).
163
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1615. Regestr spisania rzeczy w sklepie oszmiańskim – sztuk 1.
1633, February 6. W obozie na Hłuszycy450 pod Smoleńskiem
datowany, a 1635, Julii 19 w Trybunale Wileńskim aktykowanego,
a 1780 Maja 3, w grodzie lidzkim oblatowanego extrakt testamentu
Pawła Sapiehy, podkanclerzego litewskiego451, którym wszystkie dobra
swoje leżące synowcom swoim Kazimierzowi, staroście niemonojckiemu452, Tomaszowi ciwunowi korszewskiemu453, zapisał – sztuk 1.
1638. Kopia działu Sapiehów – sztuk 1.
1687, 15 February. Oryginał kawitacji z odebrania spraw JM. Pani Woczynskiej na Oszmiany służących – sztuk 1.
Fascykuł 97.
Dokumentów Solecznickich, manifestów, obdukcji w sprawie JWW.
Chodkiewiczów z W. Dąbrowską, starościną międzyrzecką
1772, January 3. Pozew do zeznania z kopią. Aktor JW. Chod­kie­
wicz, starosta żmudzki, – citati WJ.PP. Dąbrowscy, starostowie międzyrzeccy454, do grodu trockiego – sztuk 1.
[k. 102]
1783, February 3. Dekret munimentowy, ziemski trocki, JWW
Chodkiewiczów z WW Dąbrowskimi – sztuk 1.
1785, December 21. W Ziemi Wileńskiej extrakt pozwu a parte
WW. Dąbrowskich JWW Chodkiewiczom o dobra Wakę – sztuk 1.
1786, Decembra 30. Pozew od Parysow loco per agenda ­executione po
JW. Chodkiewiczów do Ziemstwa Trockiego względem Waki – sztuk 1.
450 Głuszyce, miejscowość pod Smoleńskiem.
451 Paweł Stefan Sapieha, podkanclerzy litewski (1623–1635).
452 Kazimierz Sapieha, starosta niemonojcki (1618–1639).
453 Tomasz Sapieha, ciwun korszewski (1618–1646), wojewoda nowogródzki
(1643–1646).
454 Józef Junosza Dąbrowski, chorążyc wiłkomierski, starosta międzyrzecki, podwojewodzi smoleński (1775–1788).
164
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1787, January 3. Zaświadczenie JP Szachna, regenta Ziemi Trockiej455, iż od JWW Chodkiewiczów WW. Bilewiczom kopii spraw
sztuk 4 do kancelarii oddano – sztuk 1.
1788, 25 Decembra. Extrakt grodzki wileński czynionej wizyty
Puszczy Solecznickiej poczynionych szkód przez JW. Dąbrowską, starościnę międzyrzecką, z kopią – sztuk 1.
1789, Julii 2. W Ziemi Wileńskiej proces imieniem JWW. Chodkiewiczów na W. Dąbrowską, starościnę międzyrzecką456, tak o wycięte lasy y drzewo handlowane w Puszczy Solecznickiej, jako też
o przejście za granicę poddanych Czauszlewskich y wyrobienie trzebieży oraz różnego zboża zasianie na gruntach solecznickich, zaniesiony – sztuk 1.
1789, Julii 16. W grodzie wileńskim, obdukcja y wizja lasów
w których Czauszle457 krzywdy Solecznikom poczynili – sztuk 1.
1789, February 7. Taxa bydła Czauszlów – sztuk 1.
1790, 6 Kwietnia. Kopia do podania pozwu w Solecznikach od
JW. Dąbrowskich – sztuk 1.
1790, Oktobra 10. Pozew autentyczny, aktores JWW. Chodkie­wi­
czo­wi citata Dąbrowska do asesorii – sztuk 1.
1790, Oktobra 11. W Ziemi Wileńskiej zeznanego extrakt mandatu w sprawie JWW. Chodkiewiczów z Dąbrowską do asesorii w regestrach ekspulsyjnych fol: 54 – kopie sztuk – 2.
1791, January 3. Wydany extrakt aktoratu w asesorii uczynionego – sztuk 1.
1791, Augusta 12 y 24. Relacja, z extraktem y proces JWW.
Chodkiewiczów na JP. Dąbrowską poczynionych krzywd w Puszczy
Solecznickiej – sztuk 3.
Andrzej Szachno, regent Ziemi Trockiej, krajczy merecki (1787–1794).
Helena Puzynianka, żona Józefa Junoszy Dąbrowskiego.
457
Czauszkle, wieś koło Solecznik.
455
456
165
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 103]
1791, February 25. Dekret grodzki trocki uznawający inkwizycję
w sprawie J. Pani Dąbrowskiej z JWW. Chodkiewiczami o dyferencję
wsi Czauszlów starościńskiej z Solecznikami – sztuk 1.
1791, February 3. Kopia obwieszczenia do podania w Solecznikach – sztuk 1.
1791, Decembra 19. List JP. Komara do plenipotenta jakiegoś
– sztuk 1.
Fascykuł 98.
Dokumentów procederu JPP. Michałowskich
za obligiem y listy podawcze czterech chłopów we wsi Sałach
1707, February 3. Oblig od JW. JP. ���������������������������
Karola Chodkiewicza JP. Je458
rzemu Michałowskiemu na sumę 500 złotych – sztuk 1.
Pozwów od JP. Michałowskiego po JW. Karola Chodkiewicza,
starostę wielońskiego do Trybunału Wileńskiego pod rokiem 1711
y 1712 – sztuk 3.
1711, Augusta 8. Obwieszczenie, list do urzędu, y dekret kontumacyjny w sprawie JP. Michałowskiego z JW. JP. Janem Karolem
Chod­kiewiczem na kadencji wileńskiej – sztuk 3.
1712, Julii 13. Dekret Trybunału W. X. Lit. w sprawie JW. Chod­
kiewicza z JP. Michałowskim y tegoż dnia obwieszczenie, y tegoż roku
17 Februara inwentarz folwarku Paszkowszczyzny y list podawczy tegoż folwarku – sztuk 4.
1712, Decembra 23. Dekret y list obwieszczy do folwarku Pasz­
kowszczyzny459, za dekretem kontumacyjnym od JP. Michałowskiego,
z JW. Chodkiewiczem, oraz w roku 1713, miesiąca January 13 inwentarz y list podawczy folwarku Paszkowszczyzny – sztuk 4.
Jerzy Antoni Michałowski, cześnik kowieński (1711–1715).
Paskowszczyzna, wieś koło Solecznik.
458
459
166
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1740, Kwietnia 2. Obwieszczenie JP. Antoniemu Michałowskiemu do kupna chłopów w Sałach – sztuk 1.
1760, April 29. Kawitacja z extraktem od JM. PP. Michałowskich
JW. Pani Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich dana – sztuk 2.
460
[k. 104]
Fascykuł 99.
Dokumentów do Solecznik służących
na uroczyszcze Wencelowszczyznę
Prawo na Wencelowszczyznę461 pod Solecznikami Akademii Wi­
leń­skiej służące y inszych przy tymże kawałeczków papierów w fascykuliku – sztuk 12.
1761, Maja 20. Zapis wieczysty zrzeczny sprzedażny od JXX. Jezuitów Collegium Akademii Wileńskiej JW. Czapskiej, podskarbiny
Ziem Pruskich, na zaścianek Wencelowszczyzna, między dobrami Solecznickiemi z extraktem – sztuk 2.
Obligów od J. Pani Cecylii z Sapiehów Chodkiewiczowej, starościny błudeńskiej, JP. Kazimierzowi Szyszce, stolnikowi lidzkiemu462, jeden na złotych 100, drugi na złotych osiemdziesiąt – sztuk 2.
Fascykuł 100.
Dokumentów na Solecznickie uroczyszcza służących
1653, Aprila 25. Prawo zastawne od P. Oszmiancowej na sianożęci Bohumiłowską463 od Powizincza464 do Solecznik przyłączoną JW.
Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
Antoni Michałowski, mostowniczy oszmiański (1740–1755).
Chodzi o Wencepole, wieś koło Solecznik.
462
Daniel Kazimierz Szyszko, skarbnik lidzki (1713–1714), stolnik (1714–1744).
463
Bogumiłów (Bogumiliszki), folwark koło Trok.
464
Powisińcze, wieś koło Solecznik.
460
461
167
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1655, Maja 20. Intromisja od P. Oszmiancowej465 JW. Chod­kie­
wiczowej, starościny mozyrskiej, na sianożęć Bohumiłowską od Po­wi­
zincza służąca – sztuk 1.
1662, Junii 23. Akt prawa zastawnego na sianożęci Gojdziańskie466
od majętności Powizincza dane J. Pani Izabelli Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, od JP. Oszmiancowej za summę 70 kop
groszy litewskich w roku 1653 Aprila 15 – sztuk 1.
[k. 105]
1666 Maja 15. Karta od JP. Oszmianca467 JP. Izabelli Chod­kie­
wiczowej, starościny mozyrskiej, na sianożęć dana – sztuk 1.
1672 Marta 27. Prawo zastawne od Stanisława Jundziły, ziemianina województwa wileńskiego, JP. Halszce Kulwińskiej Juszkiewiczowej, podstolinej wendeńskiej468, na sianożęć z gruntem nazwaną Bohu­
mi­łowską, w summie kop 50 groszy litewskich, z listem – sztuk 2.
Fascykulik 101.
Dokumentów do Solecznik służących
1698, Decembra 2. Kopia wniesionej summy złotych 5 000 na folwark Gaszkowszczyzna od Solecznik – sztuk 1.
1687, Decembra 11. Legacja 5 000 WJP. Sapieżynej, która JW.
JP. Chodkiewiczowej dodać z sumy Białynickiej za kupnem – sztuk 1.
1707, Maja 25. Rewersał inwentarza na folwark Paszkowszczyznę
od JP. Witakowskiej instygatorowej W. X. Lit.469 – sztuk 1.
465 Żona Jana Kazimierza Oszmiańca.
466 Chodzi o Gajdzie, miejscowość koło Oszmiany.
467 Jan Kazimierz Jakubowicz Oszmianiec Niekraszewicz, cześnik wileński (1657–
–1679).
468 Wdowa po Adamie Stanisławie Mimoncie Juszkiewiczu, podstolim wendeńskim
(1655–1668).
469 Wdowa po Kazimierzu Stanisławie Witakowskim, instygatorze W. Ks. Lit. (1693–
–1695).
168
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1725, Februara 5. Ekspediowana calculatia y verificatia we wsi Bohuszach według dekretu – sztuk 1.
1758, Maja 6. Pozew do podania w Papiach JW. JP. Chod­kie­wi­
czowej, wojewodzinej brzeskiej, od Kolendów – sztuk 1.
1724, Decembra 12. Asekuracja JPP. Michałowskich dana WW.
JPP. Tyzenhauzom, podkomorzym wileńskim470, dokumentacji z Pasz­
kow­szczyzny – sztuk 1.
[k. 106]
Fascykuł 102.
Dokumentów do Olszan
y Waki służących
Ten cały fascykuł JW. Pani wzięła, bo nie należał do Solecznik
1638. Opieka nad Jej Mością Panną Zofią Monwidówną Dorohostajską471 JO. Xcia JM. Krzysztofa Radziwiłła, wojewody wileńskiego472,
y JW. Mikołaja Tryzny, podskarbiego W. X. Lit.473 – sztuk 1.
1649, Junii 12. Kopia taxy majętności miasta Olszan – sztuk 1.
1651. Kopia prawa zastawnego na Pietuchow w powiecie wołkowyskim leżący w sumie złotych 56 000 od JWW. Tomasza i Zofii
Monwidówny Sapiehów, oboźnych W. X. Lit.474, Samuelowi Wilczkowi
y samej małżonce, podczaszym wołkowyskim475, – sztuk 1.
1692, Maja 24. Intromisja do Olszan Kamińskim za prawem zastawnym – sztuk 1.
470 Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy litewski (1724–1734), ożenił się z Cecylią
Zofią Sapieżanką, wdową po Janie Karolu Chodkiewiczu, zm. w 1762 r.
471 Zofia Monwid Dorohostajska (1623–1653).
472 Krzysztof Radziwiłł, wojewoda wileński (1633–1640).
473 Mikołaj Tryzna, podskarbi W. Ks. Lit. (1635–1640).
474 Tomasz Kazimierz Sapieha, oboźny wielki litewski (1654–1659).
475 Samuel Franciszek Wilczek, podstoli wołkowyski, kasztelan smoleński (1665–
–1695). Żona Katarzyna Nowicka, zm. po 1673 r.
169
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1606, Oktobra 26. Dekret komornika kirklewskiego w sprawie
grodzkiego, Tatar Wackich, o grunta od Litwaryszek476 – sztuk 1.
1692, Decembra 22. Asekuracja Piotra Paca477 na wyprawienie dla
żony478 Juris Comunicativi na starostwo wielońskie – sztuk 1.
Genealogia domu Sapiehów Kodeńskich y Olszańskich przez JP.
Komara, komornika pisarza wołkowyskiego, ułożona – sztuk 1.
1752, Aprila 21. W Trybunale W. X. Lit. aktykowanego kopia zapisu donacyjnego z Metryki Koronnej extraktem wyjętego od JW. Cecylii z Sapiehów, starościny błudeńskiej, JW. JM. P. Janowi Chodkiewiczowi, wojewodzicowi brzeskiemu, służącego – sztuk 1.
Regestr dokumentów Chodkiewiczowskich do Ziemstwa Trockiego kompostowanych dla JP. Parysa – sztuk 1.
[k. 107]
Produkt sprawy JWW. Chodkiewiczów z WW. Dąbrowskimi ad
Corrigendum et Continuandum – sztuk 1.
Status Causa y linie dawniejsze na Wakę – sztuk 1.
Fascykulik 103.
Dokumentów domowi JWW. Chodkiewiczów
służących
1680, Oktobra 20. Metryka JW. JP. Jana Fryderyka Łukasza 3-ch
imion Sapiehy479 z kościoła kodeńskiego wyjęta – sztuk 1.
1691, Augusta 21. Intromisja Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, po śmierci syna, oboźnego litewskiego, do kamienicy alias pałacu
wileńskiego czyniona – sztuk 1.
476 Landwarów (Litwaryszki), miejscowość koło Trok.
477 Piotr Michał Pac, starosta wieloński (1650–1680) i żmudzki (1684–1696).
478 Tekla Konstancja Wołłowiczówna, stolnikówna W. Ks. Lit., zm. w 1691 r.
479 Jan Fryderyk Łukasz Sapieha, starosta brzeski (1697–1751), kanclerz litewski
(1735–1751).
170
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1705, Augusta 3. W grodzie brzeskim przyznana plenipotencja od
JMP., starosty brzeskiego480, IM. PP. patronom od siebie imieniem brata swego y Cecylii siostry rodzonej481, dana – sztuk 1.
1710, February 2. In Crastino Festi Sancti Thoma, w grodzie
mielnickim, przyznana, a 1713 February 4 dnia w grodzie brzes­
kim aktywowana,­ kwitacja z 30 złotych polskich od JWW. Jana Karola i Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczów, starostów błudeń-­
skich, JW. Janowi Fryderykowi Sapieże, staroście brzeskiemu, dana
– sztuk 1.
1713, Maja 30. Metryka JW. Adama Benedykta Tadeusza Chod­
kiewicza suo tempore, wojewody brzeskiego, w kościele św. św. Ni­
ko­dema y Józefa w Wilnie ochrzczonego z Jana Karola y Cecylii
Sa­pieżanki, wojewodzianki trockiej, Chodkiewiczów, starostów błu­
deńskich, urodzonego – sztuk 1.
1713, Stycznia 16. Jus Comunicativum na starostwo ­wieluńskie
z Bejszagoło482 od JW. JM. P. Karola Chodkiewicza in personam JW.
JP. Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej 1711 Junii 7 datowany
– sztuk 1.
1782, Junii 24. Inwentarz dóbr Solecznik sporządzony przez JP.
Mickiewicza483 przy podaniu w dyspozycję JP. Głowackim – sztuk 1.
1782, in February. Interwencja przez sąd podkomorski przy rozgraniczeniu dóbr JPP. Putkamerów, ze strony JWW. Chodkiewiczów
uczyniona – sztuk 1.
480 Jan Fryderyk Łukasz Sapieha, starosta brzeski.
481 Cecylia Zofia Sapieżanka, żona Jana Karola Chodkiewicza.
482 Mejszagoła, miejscowość koło Wilna.
483 Dokonał tego Jacek Mackiewicz (Mickiewicz), sędzia ziemski oszmiański (1765–
–1783) lub Stefan Mackiewicz skarbnik oszmiański (zm. w 1788 r.).
171
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 108]
Fascykuł 104.
Dokumentów do dóbr Solecznik regulujących się
1609, Junii 30. W grodzie wileńskim proces W. JM. P. Teodora Lackiego, pisarza polnego litewskiego484, na JMP. Ościka, sędziego
ziemskiego wileńskiego485, o wydzielenie nierówne części połowy Swinca dla siebie i że JP Montowtowi lepsza połowica dostała, zaniesiony
z kopią, – sztuk 2.
1639, Julii 29. Kopia procesu grodzkiego lidzkiego JM. Pani Jad­wigi
Niemiranki Filonowej Sokolińskiej, starościny orleskiej486, na JP. Michała Kolendę487 o pożęcie żyta na niwie nowo zarosłej pod Smu­gorami488
do Sokolinszczyzny należącej, w grodzie lidzkim, zaniesiony – sztuk 1.
1710, września 24 datowany, a 1713 Julii 27. W Trybunale Głó­
w­nym W. X. Lit. przyznanego. Widymus ograniczenia folwarku Mi­
kon­tów przy prawie wieczystym od JPP. Chotkowskich JP. Szyszce danego – sztuk 1.
1743, February 9. Proces przeciwko JW. JP. Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, na XX. Pijarów wileńskich o poddanych z majętności
Solecznik wyszłych, a w majętności IM. w Dukszty nazwanych znajdujących się, w grodzie wileńskim, zaniesiony – sztuk 1.
1743, February 13. Areszt na zbiegłych poddanych z majętności
Solecznik, w dobrach JXX. Pijarów wileńskich, Dukszty nazwanych,
znajdujących się – sztuk 1.
484 Teodor Lacki, pisarz polny litewski (1604–1638).
485 Jan Ościk (Ostyk), sędzia ziemski litewski (1595–1610), ożeniony z Zofią Jun­
dziłłówną.
486 Jadwiga, wdowa po Janie Sokolińskim, sekretarzu JKM, pisarzu litewskim
(1608), staroście orleskim i mścisławskim (1627–1630).
487 Michał Konstanty Kolenda, sędzia grodzki trocki (1641–1646).
488 Smogóry, wieś koło Solecznik.
172
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1767, Augusta 31. Skrypt ugodliwy z JP. Putkamerem zaszły WJP.
Jerzego Gojzewskiego, pisarza grodzkiego żmudzkiego, JW. Czapskiej,
podskarbinej Ziem Pruskich, plenipotenta tak względem wydania z Solecznik poddanego Marcina Rudnika do Bolcienik489, jako też poddani
trybańscy za ruczaj Kurczupie nie przechodzili, a Bolcieniccy do błota
Dunduły nie wdzierali się – sztuk 1.
1767, February 16. Kwit od JMP. Putkamera, tak z wydania chłopa, jako i z zapłacenia 20 talarów bitych za woły y konie wyprowadzone, oraz z procederu prawnego – sztuk 1.
[k. 109]
1769, February 23. Kopia dekretu z JMP. Aleksandrowiczem, pisarzem ziemskim lidzkim490, na inkwizycję – sztuk 1.
Kopia części granicy od Swinca, bez początku y daty – sztuk 1.
1771, Marta 18. Zeznany, w grodzie lidzkim, pozew a parte JW.
Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, po W. Bogusława Szrettera, generała adiutanta JKM, z dowodem – sztuk 2.
1773, Maja 17. Proces w grodzie wileńskim JW. Jana Mikołaja,
hrabi Chodkiewicza, Generalnego Księstwa Żmudzkiego starosty, na
JPP. Andruszkiewiczów o wymiar gruntów dyferencyjnych y uczynienie działu między sobą a szkodą aktora – sztuk 1.
1776, Aprila 15. Asekuracja JP. Antoniego Kazimierza Tadeusza
Kiedrzyńskiego491, JW. JMP. Janowi Mikołajowi, hrabi Chodkiewiczowi, Księstwa Żmudzkiego staroście, na zapłacenie pniowszczyzny z lasu
Skierdziny492, Żydom solecznickim zaorędowanego, tyle ile dwór Solecznicki naznaczy, jeśliby się pokazało, że ten las do Solecznik należy – sztuk 1.
Bolcieniki, wieś w obwodzie grodzieńskim.
Józef Franciszek Alexandrowicz, pisarz sądowy ziemski lidzki (1769–1794).
491
Antoni Kazimierz Tadeusz Kiedrzyński, strażnik parnawski (1774–1776).
492
Skierdzimy, wieś koło Solecznik.
489
490
173
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1777, February 9. Datowany eorundem 12 w grodzie słonimskim,
przyznany extrakt plenipotencji do wszystkich spraw od JW. Chod­
kiewicza, Generalnego Księstwa Żmudzkiego starosty, W. JM. P. Szpinkowi, miecznikowi województwa połockiego, dany – sztuk 1.
1777, Julii 23. List JM. P. Komara, komornika wołkowyckiego493,
do JP. Łukiańskiego494, posyłając dokumenta pisany – sztuk 1.
1777, Augusta 3. Plenipotencja od JP. Józefa Szpinka, miecznika
połockiego, jako generalnego JW. Chodkiewicza plenipotenta, do stawania w sprawie granicznej z Bolcienikami JP. Alexandrowi Łukiańskiemu dana – sztuk 1.
1777, Augusta 4. Pozew podkomorski po Putkamerów495 ex parte­ JW.
Chodkiewicza do rozgraniczenia się od Bolcienik y Brażełcow – sztuk 1.
1778, Julii 29. W grodzie wileńskim dowód pozwu z aresztem
w sprawie JW. Chodkiewicza z W. Dąbrowskim o nie wydanie poddanki solecznickiej Agaty Pociulanówny – sztuk 1.
1779, Julii 22. Kwit JP. Jurahi496 na złotych 10 groszy 3, za manifest – sztuk 1.
1780, Maja 26. Pozew z aresztem do podania w Solecznikach JW.
staroście żmudzkiemu y W. Łukiańskiemu od Urbanowiczów497 po wydanie poddanych – sztuk 1.
List Borzymowskiego498 do JP. Łukiańskiego – sztuk 1.
[k. 110]
1782, Augusta 6. Kopia pozwu na sądy podkomorskie w miejscu dyferencyjnym do Trybanców od JPP. Wawrzyńca y Doroty Putkamerów,
493 Antoni Komar, miecznik wiłkomierski (1754–1792).
494 Aleksander Łukiański, łowczy upicki (1777–1793), sędzia grodzki (1783–
–1790), podstarosta (1790–1793).
495 Chodzi tu o Wawrzyńca i Dorotę Putkamerów.
496 Ksawery Juraha Giedroyć, regent trybunalski, pisarz ziemski wileński (1792–1795).
497 Antoni Józef Urbanowicz, skarbnik oszmiański (1765–1783).
498 Józef Adam Borzymowski (Burzymowski), sędzia ziemski lidzki (1765–1784).
174
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
generała adiutantów JKMci499, po JW. Chodkiewiczową y potomstwo
JMci do rozgraniczenia się – sztuk 1.
Eodem, Augusta 6. Kopia obwieszczenia do Trybańców od JPP.
Wawrzyńca y Doroty z Cedrowskich Putkamerów, generała adiutantów JKMci, po JW. Chodkiewiczową y potomstwo JMci do rozgraniczenia się – sztuk 1.
1783, Julii 31. Wizja generalska czyniona ze strony JWW. Chod­
kie­wiczów przeciw JP. Sierzpińskiemu500 o wiolencję z sianożęci do Solecznik należnej y dalsze akcje dyferencyjne – sztuk 1.
1784, February 4. Asekuracja W. Borzymowskiego, kapitana JKMci, JW. Chodkiewiczowej wydana, za dozwoleniem wywiezienia wyciętych masztów – sztuk 1.
1785, Julii 27. W grodzie lidzkim, proces imieniem JW. JP. Lud­
wiki z Rzewuskich, hrabiny Chodkiewiczowej, Generalnego Księstwa
Żmudzkiego starościny y jej potomków na WW. JPP. Szyszkę y Chot­
kowskich o uczynienia ograniczenia wsi Mikontan, z krzywdą gruntów
do Solecznik należących – sztuk 1.
Fascykulik 105.
Dokumentów z Borzymowskiemi
1776, December 2. Pozew do podania w Solecznikach od WW.
Borzymowskich JW. JM. P. Chodkiewiczowi, staroście żmudzkiemu
y WJP. Łukiańskiemu o zbiegłych poddanych – sztuk 1.
Eodem anno. Pozew JW. JM. P. Chodkiewicza przeciwko WW.
Borzymowskim do grodu województwa wileńskiego – sztuk 1.
Eodem anno 13 Decembra. Dowód pozwu w grodzie lidzkim
w sprawie JW. Chodkiewicza z WW. Borzymowskimi, sędziami ziemi lidzkiej, o zbiegłego poddanego ze wsi Solecznik do wsi Mikontów
WW. Borzymowskich – sztuk 1.
Wawrzyniec Putkamer, marszałek szlachty powiatu lidzkiego, generał JKM.
Antoni Sierzpiński, wojski wendeński (1778–1788).
499
500
175
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1777, February 9. Extrakt plenipotencji z Ziemi Wileńskiej do JW.
Chodkiewicza, starosty żmudzkiego, WJP. Szpinkowi dany – sztuk 1.
1778, January 24. Plenipotencja od WJP. Szpinka, komisarza
y plenipotenta JW. starosty żmudzkiego, WJP. Tadeuszowi Wojnickiemu, komornikowi Księstwa Żmudzkiego, dana – sztuk 1.
[k. 111]
Fascykulik 106.
Dokumentów od JP. Porwaniewskiego
za któremi zapłacono 616 złotych polskich
1729, January 2 w Placencji datowana. Karta od JW. Adama
Chodkiewicza na złotych 202 księdzu Garskiemu dana – sztuk 1.
1733, Augusta 10 w Kodniu datowana. Karta od JW. Adama
Chodkiewicza na złotych 200 księdzu Garskiemu dana – sztuk 1.
1738, February 10 w Dobrzyniewie datowana. Karta od JW. Adama Chodkiewicza, wojewody brzeskiego, na złotych 24 księdzu Garskiemu – sztuk 1.
1760, Marca 15. Transfuzja summy złotych 12 i za drugimi 2-ma
kartami złotych 400 od JP. Adama Porwaniewskiego501 JP. Antoniemu
Porwaniewskiemu – sztuk 1.
1760, Julii 14. Zapis wlewkowy oraz kwitacyjny od JP. Por­wa­
niewskiego JW. JP. podskarbinej Ziem Pruskich na summę złotych 616
wypłaconych dany – sztuk 1.
Fascykulik 107.
Intromisja do majętności Kucikiszek
1644, Julii 13. Z ksiąg trybunalskich wileńskich: Intromisja objęcia majętności Kucikiszek502 od JP. Władysława Frąckiewicza
Adam Porwaniewski, skarbnik smoleński (1746–1760).
Kucikiszki (Kotkiszki), wieś koło Solecznik.
501
502
176
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Radzi­mińskiego, starosty lidzkiego503, JP. Alfonsowi Lackiemu, staroście żmudzkiemu, dana – sztuk 1.
List od JP. Frąckiewicza Radzimińskiego, starościca lidzkiego, JP.
Alfonsowi Lackiemu, kasztelanowi żmudzkiemu – sztuk 1.
Fascykulik Miscellanea Teodora Lackiego – sztuk 6.
[k. 112]
Fascykuł 108.
Dokumentów sukcesji
po Sapieżankach starościankach niemonojskich
1666. In Curia Regia Branscenis datowany w roku 1653 Aprila 30
w Boćkach inter ilustranta MM. Wołłowicze, Pincernar. MD. Les­no­
wol­ska504 – oblata – sztuk 1.
1680, Augusta 13. In Curia Regia Brancensis illustranta et Mgnici Sapieha Palatini Połocensis505 Korciany in Terra Samogitiae – donatio – sztuk 1.
1696. Magnifici Paris Manifestatio – sztuk 1.
Informacja o Sapieżankach starościankach niemonojskich – sztuk 2.
Notacja dokumentów – sztuk 1.
Fascykuł 109.
Dokumentów do sprawy z Orańskiemi. Sprawa przez ugodę zakończona.
Kawitacja od JP. Orańskiego ma się znajdować u JP. Hołubieckiego,
ekonoma solecznickiego
1679, Kwietnia 22. W aktach grodzkich słonimskich oblatowane
prawo zastawne na Szepluchy za 1 500 złotych polskich od JW. Karola
503 Władysław Leon Frąckiewicz Radzimiński, starosta lidzki, wojski trocki (1650–
–1660).
504 Wdowa po Franciszku Janie Leśniowolskim, staroście brańskim (1646–1653).
505 Kazimierz Jan Paweł Sapieha, wojewoda połocki (1670–1682), starosta żmudzki (1681–1720), wojewoda wileński (1682–1703, 1705–1720).
177
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Chodkiewicza, oboźnego W. X. Lit., JPP. Kaszubom y włóki odłączone od starostwa błudeńskiego – sztuk 1.
1700, Junii 18. W Trybunale W. X. Lit. w Wilnie dekret w sprawie W. Samuelowej Biszpingowej, sędzinej Ziemi Starodubowskiej506,
o ekspulsję dopełnioną w Szepledziach507 przez JP. Ihnatowicza508, Leszkiewicza509 y pryncypała JP. Montrymowicza z uczestnikami wiecznej
Bangi – sztuk 1.
1704, Aprila 23 datowany, a 1715 Julii 29 w Trybunale W. X. Lit.
w Wilnie akty aktywowane prawo zastawne od JPP. Kaszubow, JP.
Zygmuntowi Biszpingowi510 na Woszczanki511 y Szepluhy y że Szepluhy od Karola Chodkiewicza, oboźnego litewskiego, są zastawione wyraz – sztuk 1.
1749. Inwentarz Woszczanek y Szepluh przy prawie zastawnym od
J. JP. Ciszkiewiczowej, łowczynej lidzkiej512, W. JPP. Jelskim, strażnikom
owruckim, Mandkom spisany – sztuk 1.
[k. 113]
1751, Junii 13. Mandat w sprawie JWW. JPP. Czapskich podskarbich Ziem Pruskich po IM PP. Wereszczaków – sztuk 1.
1751, January 19. Dowód pozwu w sprawie JWW. Czapskich
podskarbich Ziem Pruskich z W. Ciszkiewiczową, łowczynią lidzką
y P. Wereszczaką, regentem grodzkim brzeskim513 – sztuk 1.
506 Zuzanna Olszewska, żona Samuela Gabriela Bispinga (Biszpinga), sędziego starodubowskiego (1690–1698).
507 Chodzi o Szeplugi, miejscowość koło Prużan.
508 Jan Michał Ihnatowicz, cześnik oszmiański (1680–1702).
509 Jan Kazimierz Leszkiewicz, wójt wileński (1691–1700).
510 Zygmunt Bisping (Biszping), stolnik starodubowski (1700–1719), sędzia (1719–
–1736) i marszałek starodubowski (1736–1749).
511 Woszczanka, wieś koło Prużany.
512 Rozalia Odachowska Ciszkiewiczowa, wdowa po Cyprianie Ciszkiewiczu, łowczym lidzkim (1735–1738).
513 Józef Wereszczaka, regent grodzki brzeski, łowczy smoleński (1766–1769).
178
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1751, February 20. Manifest w sprawie JWW. JPP. Czapskich,
podskarbich Ziem Pruskich, na JP. Ciszkiewiczową y JP. Wereszczakę,
regenta grodu brzeskiego – sztuk 1.
1751, Kwietnia 1. Decyzja w sprawie JWW. JPP. Czapskich podskarbich Ziem Pruskich o Szepluhy idących atenencją do starostwa błudeńskiego – sztuk 1.
1751, Septembra 20. Asekuracyjny zapis ode mnie Rozalii z Odachowskich Ciszkiewiczowej, łowczynej lidzkiej, służący JPP Orańskim,
podsędkom starodubowskim514, – sztuk 1.
1751, Octobra 13. Mandat w sprawie JWW. JPP. Czapskich podskarbich, Ziem Pruskich z JPP. Wereszczakami na sądy asesorskie
– sztuk 1.
Eodem, Octobra 14. Dowód mandatu z ksiąg grodzkich surogator­
skich województwa brzeskiego – sztuk 1.
1752, Augusta 16. Widimus Trybunału W. X. Lit. przenosu extraktu z grodu słonimskiego prawa wieczystego od JP. Rozalii Cisz­kie­
wiczowej WW. JPP. Orańskim, podsędkom starodubowskim, na dobra
Woszczanki, Minki515 y Szepluhy – sztuk 1.
1755, Marta 26. Kontumacyjny trybunalski nowogrodzki WW.
JPP. Orańskich z JP. Ciszkiewiczową dekret – sztuk 1.
1777, February 9. List JW. Jana Chodkiewicza, starosty żmudzkie516
go , do JP. Orańskiej, sędziny starodubowskiej517 – sztuk 1.
1788, Decembra 20. Ziemi województwa wileńskiego dekret copiar spraw W. JP. Orańskiego z JWW. Chodkiewiczami o Szepluhy
– sztuk 1.
514 Jakub Antoni Woyna Orański, podsędek starodubowski (1750–1765).
515 Minki, wieś koło Oszmiany.
516 Chodzi o Jana Mikołaja Chodkiewicza, kasztelana żmudzkiego (1765–1781),
starostę wielońskiego.
517 Wdowa po Józefie Woynie Orańskim, sędzi ziemskim starodubowskim (1767–
–1772).
179
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1790, Septembra 9. W aktach ziemiańskich województwa wileńskiego Excerpt dekretu w sprawie W. Orańskiego, sędziego ziemskiego
starodubowskiego, z JWW. Chodkiewiczami, starostami X. Żmudzkiego, zapadły – sztuk 1.
1790, Decembra 9. Do Ziemi Wileńskiej od JW. Ludwiki, hrabiny Chodkiewiczowej, po W. Orańskiego, sędziego starodubowskiego,
pozew – sztuk 1.
[k. 114]
Fascykuł 110.
Dokumentów do majętności Solecznik
1583, January 27. List JP. Janowej Komajewskiej, marszałkowej W. X. Lit.,518 Krystyny Janówny Hlebowiczówny dany J. Pani Sta­nisławowej Naruszewiczowej, kasztelanowej mścisławskiej 519,
y drugim córkom swym, na majętność Soleczniki Małe y Wielkie­
w województwie wileńskim, Olnowiany w Księstwie Żmudzkim
Hniezdziłów520 y Oboryk521 w powiecie oszmiańskim, wieś Podziebin522
do Solecznik, Wiszniewo523 z miasteczkiem y dwoma dworami Pobereżenskim y Wojgianskim524 w powiecie oszmiańskim, Wołma525 w mińskim, Ponary526 w wileńskim, pięć placów w mieście Kownie – sztuk 1.
518 Krystyna Hlebowiczówna, wojewodzianka wileńska, żona Jana Jurewicza Ko­
ma­jewskiego, marszałka hospodarskiego (1548–1555), starosty kowieńskiego (1548–
–1555).
519 Elżbieta Komajewska, marszałkówna hospodarska, żona Stanisława Pawłowicza
Naruszewicza, kasztelana mścisławskiego (1582–1589) i smoleńskiego (1588–1589).
520 Hnieździłowo, wieś w powiecie wileńskim.
521 Oborek, wieś koło Oszmiany.
522 Podzie, wieś koło Trok.
523 Wiszniewo, folwark w powiecie wileńskim.
524 Wojgiany, wieś koło Oszmiany.
525 Wołma, miasto koło Nowogródka na Białorusi.
526 Ponary, wieś koło Wilna.
180
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1585, Julii 4. Prawo sprzedażne od JP. Jana Hlebowicza, kasztelana
trockiego527, JP. Stanisławowi Naruszewiczowi, kasztelanowi mścisławskiemu528, na folwark Jurszyszki za 1 000 kop groszy – sztuk 1.
1585, Julii 5. Datowany list JP. Jana Hlebowicza, kasztelana troc­
kiego, aby podał Jurszyszki529 Panu kasztelanowi mścisławskiemu
– sztuk 1.
1595, Marca 20. Mandat od króla JMści Zygmunta III po JPP.
Samuela i Daniela Finków, o niesłuszne y bezprawne trzymanie ­dworu
Rakanciszek – sztuk 1.
1662, Junii 24. Inwentarz folwarku Jurszyskiego od JP. Chod­kie­
wiczowej, starościny mozyrskiej, JP. Reszce – sztuk 1.
1662, Junii 17. Prawo zastawne na folwark Jurszyszki od JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, JP. Jakubowi Reszce
za sumę 9 000 złotych polskich – sztuk 1.
1663, Decembra 26. Extrakt prawa zastawnego od JW. J. Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny błudeńskiej, na folwark Jurszyszki od majętności Solecznik odłączonej JP. Jakubowi y Jadwidze
z Czernakowskich Reszkom w sumie 9 000 złotych polskich z trzema
wsiami jego Antokole530, Nowoło y Jackanie531 zawiedziony – sztuk 1.
[k. 115]
Fascykuł 111.
Dokumentów do Solecznik należących
1603, Julii 1. Intromisja jeneralska na podanie gruntów od Solecznik Czuprawskich pasznych we 200 kopach groszy litewskich od JWP.
Halszki Komajewskiej Naruszewiczowej, kasztelanowej smoleńskiej, JP.
Stanisławowi Girzdzie słudze swemu podanych z kopią – sztuk 2.
Jan Hlebowicz, kasztelan trocki (1585–1586), wojewoda (1586–1590).
Stanisław Pawłowicz Naruszewicz, kasztelan mścisławski (1582–1589).
529
Jurszyszki, folwark koło Lidy.
530
Teraz Antokol, dzielnica Wilna.
531
Jackany, wieś koło Solecznik.
527
528
181
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1606, January 12. Zrzeczenie od JP. Barbary Naruszewiczówny Januszowej Skuminowej Tyszkiewiczowej, starościnej bracławskiej532, JP. Albrychtowi Naruszewiczowi bratu z sukcesji po bracie swoim JP. Samuelu
Naruszewiczu z części majętności Solecznik Małych y Wielkich y folwarków Swinca od folwarku Żyrmun533 Jurszyszek y folwarku Hanuliszek534 w województwie wileńskim, w ziemiaństwie wileńskim – sztuk 1.
1606, January 20. Akt zapisu darowanego części przychodzącej
z majętności Solecznik w wileńskim od JP. Barbary Naruszewiczowej
Tyszkiewiczowej JP. Olbrychtowi Naruszewiczowi bratu swemu danego w Wilnie – sztuk 1.
1607, January 19. Ziemski wileński dekret w sprawie WJP. Frąckiewiczowej, podkomorzej połockiej535, na JP. Stanisławową Naru­
szewiczową, kasztelanową smoleńską536, w pretensji o Soleczniki oraz
z JP. Lackim wtedy wieczystym dóbr Solecznik, aktorem, który w roku
1606 te dobra nabył. Sprawa zaś była o 400 kop groszy litewskich przez
Samuela Naruszewicza u Frąckiewicza pożyczonych, z kopią – sztuk 2.
1611, February 14. W Paszkowszczyźnie datowany y w aktach­ trybunalskich wileńskich aktykowany wlewek prawa na folwark Girdzynski od P. Kamińskiego we 200 kopach JP. Lackiemu537 puszczony, początku nie masz – sztuk 1.
532 Barbara Naruszewiczówna, w latach 1595–1630 żona Janusza Skumina Tysz­
kiewicza, starosty bracławskiego (1588–1626), wojewody trockiego (1626–1640) i wi­leń­skiego (1640–1642).
533 Żyrmuny, dzielnica Wilna.
534 Anuliszki, wieś koło Solecznik.
535 Krystyna Kaweczyńska, żona Michała Frąckiewicza Radzymińskiego, podkomorzego połockiego (1583–1603).
536 Elżbieta Komajewska, żona Stanisława Pawłowicza Naruszewicza, kasztelana
smoleńskiego (1588–1589).
537 Jan Alfons Lacki, dworzanin JKM, starosta dyneburski (1616–1630), podko­
morzy litewski (1618–1630), kasztelan miński (1630–1634), starosta żmudzki (1634–
–1646).
182
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1613, February 16. Datowany w Wilnie tegoż roku Octobra 2
w Aktach Ziemskich Trockich oblatowany zapis wianowny od JP. Jana Alfonsa Lackiego JP. Joannie Talwoszównie Lackiej538, żonie swej na
sumę 43 252 złotych polskich dany extrakt – sztuk 1.
[k. 116]
1614, Octobra 18. W Wilnie datowanego, y tamże w aktach ziemskich aktykowanego aktu zapisu wiana od JP. Jana Alfonsa Lackiego
JP. Joannie Talwoszównie żonie swej danego, iż jeśliby miał decedere,
tedy wiano y przywianek przy onej ma zostawać – extrakt – sztuk 1.
1614, Octobra 18 w Wilnie datowany. W aktach ziemiaństwa wileńskiego aktykowanego zrzeczenie od JP. Joanny Talwoszówny Lackiej JP. Alfonsowi Lackiemu, staroście dyneburskiemu, mężowi swemu, z zapisanego wiana na majętności Solecznikach w województwie
wileńskim – sztuk 1.
1651, February 9 w Kownie datowany. Zapis kawitacyjny oraz asekuracyjny od JP. Joanny Talwoszówny Lackiej, starościny żmudzkiej, JP.
Teodorowi Aleksandrowi Lackiemu539, synowi swemu, dany 20 000 złotych polskich, którym asekuruje się wnosząc ewikcję na Soleczniki, że
ma wypłacać JP. Samuel Lacki540, starosta zaśleński 10 000 – sztuk 1.
1650, Augusta 26. Roku tegoż y miesiąca 29 w Trybunale Wi­
leńskim przyznana kawitacja od JP. Joanny Talwoszówny Lackiej, starościny żmudzkiej, z sumy wianownej na Solecznikach wniesionej złotych polskich 43 253 synom swoim ustąpionej z extraktem – sztuk 2.
1651, Augusta 1. Relacja generalska o rzeczach w skrzynce przywiezionych post data Pacówny Teodorowej Lackiej, ciwunowej birżyniańskiej541, do matki jej przywiezionych – sztuk 1.
538 Joanna Talwoszówna, kasztelanka żmudzka, żona Jana Alfonsa Lackiego.
539 Teodor Aleksander Lacki, ciwun birżyniański, starosta raduński, podstoli litewski, marszałek (1654–1683).
540 Samuel Lacki, ciwun birżyniański, starosta zaśleński.
541 Anna Pacówna, zm. w 1650 r., żona Teodora Aleksandra Lackiego, ciwuna birżyniańskiego.
183
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 112.
Testamentów Lackich
1645, Februara 2 w Łopiech datowany. Tegoż roku, February 4,
w grodzie trockim aktykowanego kopia extraktu testamentu JW. Al­
fon­sa Lackiego, starosty żmudzkiego – sztuk 1.
1687, Octobra 10 w Wysokim Dworze datowany. Testament JW.
JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej542, własną ręką pisany, a w roku 1696 Octobra 18 w grodzie brzeskim aktykowany, którym disponit dobra y sumy majętność Soleczniki w wileńskim
na zniesienie długów pozwalając one JW. JP. Janowi Karolowi Chodkiewiczowi
[k. 117]
wiecznością zbyć y długi znieść, Wysoki Dwór w trockim leżące temuż JP. oboźnemu W. X. Lit. zapisuje, którego z extraktami exemplarzów – sztuk 6.
1693, Augusta 3 datowany w Byteniu. Testament JW. Izabeli Lac­
kiej Hieronimowej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, własną ręką pisany z kopią – sztuk 2.
1692, Julii 1. Suplement do testamentu JP. starościny mozyrskiej
własną ręką pisany – sztuk 1.
Bez daty addytament do testamentu JP. Izabeli Lackiej Chod­
kiewiczowej, starościny mozyrskiej, którym wnukowi swemu Janowi Ka­rolowi Chodkiewiczowi, oboźnemu W. X. Lit., Wysoki Dwór
w wo­jewództwie trockim przez się z taxy nabyły, zapisuje – sztuk 1.
Kopij najostateczniejszego testamentu JP. Izabeli z Lackich Cho­d­
kie­wiczowej, starościny mozyrskiej, z autentyku własną jej ręką pisanego bez daty y gdzie pisanego podobnych sobie – sztuk 2.
542 Izabela Lacka była w drugim związku małżeńskim (od 1645 r.) z Hieronimem
Karolem Chodkiewiczem, starostą mozyrskim (1621–1650).
184
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 113.
Dokumentów do Solecznik
1606, Octobra 29 w grodzie wileńskim. Proces JP. Teodora La­c­
kiego, pisarza polnego J.K.M., W. X. Lit.543 y rotmistrza na JP. Mon­
towta o niesłuszne wyprowadzenie urzędu y zabranie gruntu do folwarku Swinca, Solecznik Wielkich attynencji z wyrażeniem kopców
granicznych od Swinca z przepisaną kopią – sztuk 2.
1650, Maja 28. Asekuracja od JP. Władysława Wołłowicza, pisarza
polnego W. X. Lit.544, JP. Janowi Lackiemu545, staroście zaśleńskiemu, iż
skontaktowawszy majętność Soleczniki pieniądze ma wyliczyć – sztuk 1.
[k. 118]
1657, Decembra 29. Asekuracja od JP. Samuela Jana Lackiego,
sta­rosty zaśleńskiego, JM. Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, sta­
rościnie mozyrskiej, iż ma wszystkie sprawy na Soleczniki oddać y przyznać z podpisem samego y JPP. Pieczęciarzów – sztuk 1.
1657, Decembra 29. List na wrócenie spraw wieczystych y na przyznanie prawa wieczystego sprzedażnego na Soleczniki Małe y Wielkie
od JP. Samuela Lackiego, starosty zaśleńskiego, JP. Chodkiewiczowej,
starościnie mozyrskiej, dany – sztuk 1.
1657, Septembra 20 w Wilnie datowany. Tegoż roku w Trybunale
Wileńskim 4 Octobra aktykowanego prawa wieczystego sprzedażnego
Solecznik Wielkich y Małych od JP. Samuela Lackiego, starosty zaśleńskiego y Heleny Zawiszanki Lackiej546, małżonków WJP. Izabeli Lackiej
Hieronimowej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej y błudeńskiej
543 Teodor Lacki, dworzanin JKM, pisarz polny litewski (1601–1611), PSB, t. XVI, s. 407.
544 Władysław Wołłowicz, pisarz polny W. Ks. Lit. (1639–1653).
545 Jan Lacki, syn Samuela Lackiego, ciwuna birżyniańskiego, starosty zaśleńskiego
i Heleny Zawiszanki.
546 Helena Zawiszanka żona Samuela Lackiego.
185
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
za sumę 120 000 złotych polskich z folwarkami do nich należącymi,
sam autentyk prawa z extraktami dwoma – sztuk 3.
1657, Octobra 4. Intromisja do Solecznik generała Gronostajskiego za prawem wieczystym sprzedażnym od JP. Samuela Lackiego WJP.
Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z akt trybunalskich wileńskich w extrakcie – sztuk 1.
1651. Regestr długów na Solecznikach będących, które JW. J. Pani, starościna mozyrska, znosiła – sztuk 1.
1651, Septembra 22. Kawitacja JP. Lackiego z odebrania złotych 21 000 od WJM. Pani, starościny mozyrskiej, za Soleczniki
– sztuk 1.
1649, Julii 20 datowany w Solecznikach, a 1651 18 Octobra
w Trybunale Wileńskim aktykowany zapis od J. Pani Anny Pacówny, wojewodzianki trockiej, bywszej Piotrowej Isajkowskiej, łowczynej
W. X. Lit.547, na sumę 40 000 złotych polskich od JP. Piotra Isajkowskiego, pierwszego małżonka Jej Mości, zapisanych JP. Teodorowi Lackiemu, ciwunowi birżyniańskiemu, dany oraz wszelki majątek ruchomy y tę sumę lokowała na majętności Solecznikach. Autentyk z częścią
wyciętymi z Akt Trybunalskich extraktami – sztuk 7.
[k. 119]
1649, Septembra 14 datowany w Wilnie. Extrakt zapisu z Ksiąg
Ziem­skich Wileńskich JP. Teodora Lackiego, ciwuna birżyniańskiego,
na wniesione 40 000 od Isajkowskiej, małżonki swej, na majętność So­
leczniki odstępuje i zrzeka się tejże sumy zupełnie na Jejmość Panią Annę
Pacównę bywszą Piotrową Isajkowską, małżonkę swą, zapisuję tejże małżonce swojej cały ruchomy swój własny majątek po przeżyciu – sztuk 1.
547 Anna Pacówna, zm. w 1650 r., najpierw żona Piotra Karola Dołmata Isajowskiego, ciwuna oszmiańskiego (1628–1637), łowczego W. Ks. Lit. (1637–1640), a następnie w latach 1644–1650 żona Teodora Aleksandra Lackiego, ciwuna birżyniańskiego.
186
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1652, Maja 1. Asekuracja od Samuela Jana Lackiego y Heleny Zawiszanki małżonków na przyznanie listu kawitacyjnego zapisu z oddania sumy za majętność Soleczniki na wieczność sprzedanej JW. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, dana – sztuk 1.
1652. Kwitacja na 64 200 złotych polskich od JW. JP. Rudomi548
ny JW. JP. Teodorowi Lackiemu549 dana w Raduniu, Isajkowskiej
– Pa­ców­nie – sztuk 1.
Fascykuł 114.
Dokumentów Solecznickich
1650, Maja 4. Asekuracja z prawa arendowanego majętności So­
lecz­nik od JP. Władysława Wołłowicza, pisarza polnego W. X. Lit., JP.
Samuelowi Lackiemu, staroście zaśleńskiemu, – sztuk 1.
1651. Regestr długów do zniesienia ratione Solecznik – sztuk 1.
1651. Asekuracja od IM. PP. Lackich, starostów zaśleńskich, małżonków JMci Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na ustąpienie majętności Solecznik ze wszystkim zasiewem po wyjściu posesji arendowanej JP. Wołłowicza, pisarza polnego – sztuk 1.
1651. Asekuracja od JP. Samuela Lackiego, starosty zaśleńskiego,
JP. Wołłowiczowi, pisarzowi polnemu W. X. Lit., dana, iż za trzeci rok
arendy solecznickiej sumą ma wrócić – sztuk 1.
1651, Septembra 14 w Wilnie datowane. Postanowienie między
JMci Panią Izabelą Lacką, starościną mozyrską, a JP. Samuelem Lackim, starostą zaśleńskim, o złotych 57 000 za wypłaceniem których
JP. Lacki asekuruje się sprzedać Soleczniki z folwarkami prócz Paszkowszczyzny y Skobiat – sztuk 1.
548 Piotr Rudomina Dusiacki, stolnik brasławski (1652–1661), chorąży oszmiański
(1662–1666).
549 Teodor Aleksander Lacki, ciwun birżyniański, starosta raduński, podstoli litewski, marszałek (1654–1683).
187
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 120]
1652. Asekuracja od JPani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, JP. Lackiemu, staroście zaśleńskiemu, dana, iż ma
wszystkich kredytorów zastawy mających od Solecznik uspokajać, podług opisów JP., starosty zaśleńskiego – sztuk 1.
1652. Kontrakt między JP. Samuelem Lackim, starostą zaśleńskim,
a Jej Mością Panią Chodkiewiczową, starościną mozyrską, iż nie ma
obejmować w posesję Solecznik do wyżęcia, arendy JP. Wołłowicza, pisarza polnego W. X. Lit. – sztuk 1.
1652, Februara 2. Kwit od JP. Samuela Jana Lackiego, starosty zaśleńskiego, z oddania y odebrania od Jej Mości Pani, starościny, mozyrskiej złotych 10 000 za majętność Soleczniki – sztuk 1.
1652, Aprila 7. Kwitacja od JP. Samuela Lackiego, starosty zaśleńskiego, Jej Mości Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, na majętność Soleczniki z wypłaconej sumy – sztuk 1.
1654, Augusta 7. Kwitacja JM. księdza Przesławskigo, kanonika
wileńskiego, dana JP. Samuelowi Lackiemu, ciwunowi birżyniańskiemu, z dekretów o nie wygraniczenie Wiktoryszek y Kłotkowszczyzny
od Solecznik – sztuk 1.
1655, January 6. Asekuracja od JP. Jana Lackiego, ciwuna birży­
niańskiego, na opłacenie obligu na sumę 1 900 złotych polskich JPP.
Zniszczyńskim, małżonkom służącego JW. JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, dana – sztuk 1.
1655. List ugodliwy między poddanymi Solecznickimi a JP. So­ko­
lińskim o puszczę – sztuk 1.
Specyfikacja długów na Solecznikach – sztuk 1.
1663, January 10. W grodzie słonimskim protestacja Jej Mości Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, o poginięcie papierów domowi Chodkiewiczowskiemu służących podczas inkursji, – sztuk 1.
188
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1677, Junii 4. Wlewek sumy 9 000 na Jurszyszkach od Resz­
kównej550 mężowi swemu dany – sztuk 1.
1677, Julii 6. Ze Słonima objurata Solecznicka głów 253, Jurszyszki głów 51 – sztuk 1.
1668, Augusta 4. Spisanie gruntów we wsiach Bluzniach551 y Bow­
szach552 Solecznickich attynencjach – sztuk 1.
[k. 121]
1678, Augusta 30. Asekuracja od JW. JP. Izabeli Lackiej Chod­
kiewiczowej, starościny mozyrskiej, synowi swemu na wypłacenie długów, iż nie z dóbr swoich, ale z dóbr JW. starosty mozyrskiego, mają
się opłacać – sztuk 1.
1677, Marta 17. Kontrakt między JP. Szymonem Aleksandrem Politalskim553 y JP. Jakubem Reszko o folwark Jurszyszki, w województwie
wileńskim, leżący – sztuk 1.
1678, Februara 8. Kopia prawa zastawnego na Jurszyszki w 5 500
złotych, od JP. starościny mozyrskiej, JP. Reszce danego – sztuk 1.
1678, Februara 8. Kwitacja od Jakuba Reszki, ziemianina JKMci, JP.
Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej z sumy 9 000 złotych polskich – sztuk 1.
1678, Octobra 21. Kwit na złotych 200 od JP. Jakuba Reszki dany
JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
1679, Februara 5. Kwit od JP. Reszki z prowizji od sumy 5 500 złotych na Jurszyszkach JP., starościnie mozyrskiej, dany – sztuk 1.
1682, Augusta 10. Kwit mniszek bernardynek grodzieńskich
z prowizji do tysiąca złotych legacji JP. Jakuba Reszki na Jurszyszkach
– sztuk 1.
Urszula Reszkówna, żona Szymona Aleksandra Politalskiego.
Błużnie, folwark koło Solecznik.
552
Bowsze, wieś koło Solecznik.
553
Szymon Aleksander Politalski, łowczy grodzieński (1684–1686).
550
551
189
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1683, Augusta 27. Kwit mniszek bernardynek grodzieńskich z tysiąca złotych oddanego przez JP., starościnę mozyrską, podług legacji
Reszki na Jurszyszkach – sztuk 1.
1684, February 17. Kwitacja na złotych 1 000 od JP. Katarzyny
Woł­łowiczowej Cetlerowej554, JP. Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1686, Julii 27. Asekuracja JP. oboźnego dana Jej Mości Pani, starościnie mozyrskiej, iż ma spłacać długi – sztuk 1.
1746, February 1. Intromisja do Solecznik od JW. Czapskiej, wojewodziny brzeskiej555, z extraktem grodzkim wileńskim – sztuk 2.
[k. 122]
Fascykuł 115.
Kwitacji różnych, z interesów
JMść Pani Izabeli Lackiej,
starościny mozyrskiej
1634, Octobra 13. Kwit JP. Sapieżynej, wojewodzinej wileńskiej556,
za kilkaset czerwonych złotych JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej
dany – sztuk 1.
1614, January 4. Atencja od P. Oziembłowskiego ze Jurgieltu złotych 500 P. Brzozowskiemu557 z rozkazania P. starosty mozyrskiego dał
– sztuk 1.
1646, February 2. Asekuracja od JP. Jarosza Romanowskiego JP.
Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, iż ma od-
554 Katarzyna Drużyńska, pisarzówna kcyńska, żona Jakuba Wołłowicza, podczaszego wileńskiego (1692–1694).
555 Rozalia Ewa Czapska, żona Adama Tadeusza Chodkiewicza, wojewody brzeskiego (1735–1745).
556 Żona Lwa Sapiehy, wojewody wileńskiego (1623–1633), kanclerza W. Ks. Lit.
557 Jan Brzozowski, pisarz grodzki lidzki (1627–1628).
190
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
dać kwitację od JP. Piotra Tyszkiewicza, marszałka słonimskiego558,
z oddanej sumy przez JMci 200 złotych polskich – sztuk 1.
1646, February 8. Kwitacja od JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, dana JP. Sapieże, kasztelanowi wileńskiemu559, z wójtostwa nowodworskiego za oddaniem 12 000 złotych polskich – sztuk 1.
1646, Junii 16. Wlewek od JP. Piotrowskiej Giedroyciowej, marszałkowej wołkowyjskiej560, dany JP. Kazimierzowi Jewłaszewskiemu,
dworzaninowi JKMci561 na 1 000 kop groszy litewskich od JP. Izabeli
Lackiej, bywszej Tryzninej, potem Chodkiewiczowej562, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
1646. Asekuracja JP. Stefana Chrząstowskiego dana WJP. staroście mozyrskimu na oddanie w zupełności do Błudna 30 ludzi piechoty pożyczanych – sztuk 1.
1649, Maja 7. Kwit Kimbara z opłaconej simple kwarty z starostwa zaśleńskiego JP. Samuelowi Lackiemu służący – sztuk 1.
1649, Maja 22. Kwitacja od Wołodkiewicza563 Izabele Lackiej, starościny mozyrskiej, Chodkiewiczowej – sztuk 1.
1657, Octobra 6. Oblig od JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej,
starościny mozyrskiej, JP. Reszce, rotmistrzowi JKMci, na 2 000 złotych dany – sztuk 1.
558 Piotr Tyszkiewicz, marszałek słonimski (1636–1663), kasztelan smoleński
(1660–1663).
559 Andrzej Stanisław Sapieha, kasztelan wileński (1644–1646).
560 Anna Piotrówna Giedroyciówna, żona Stanisława Gorskiego, sekretarza JKM,
podczaszego wileńskiego (1657–1669).
561 Kazimierz Ludwik Jewłaszewski, dworzanin JKM, podwojewoda wileński
(1643–1647), starosta wiłkomierski (1649–1652), kasztelan smoleński (1656–1664).
562 Izabela Lacka od 1645 r. była w drugim związku małżeńskim z Hieronimem
Karolem Chodkiewiczem, starostą mozyrskim (1621–1650).
563 Prawdopodobnie mowa tu jest o Wołodkiewiczowej, wdowie po podczaszym
kowieńskim Piotrze Wołodkiewiczu (1635–1636) – Annie Komajewskiej, podkomorzance wiłkomierskiej, zm. w 1654 r.
191
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
[k. 123]
1652, January 20. Kwit P. Młockiego564 na starostwo żmudzkie
na deliberowanie obligu Teodora Lackiego, potrzebny JP. Chod­kie­wi­
czowej, starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1652, Junii 1. Dekret Ziemi Nowogródzkiej między JP. Izabelą Lacką Chodkiewiczową, starościną mozyrską, a JP. Brzozowskim565 o sumę 6 000 złotych polskich, którym na obie stronie we wszystkiej prawnie wiecznie milczenie nakazano – sztuk 1.
1653, Aprilis 23. Kwit podymnego z Solecznik – sztuk 1.
1653, Maja 26. Kwitacja od JP. Gorskiego566 y samej JMści małżonków IW. Izabeli Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z sumy
1 300 złotych polskich, dana – sztuk 1.
1654, Septembra 14. Karta do Mimonta567 na wrócenie obligu na
5 030 złotych starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1655, Decebra 11. Skrypt asekuracyjny od Juszkiewicza568 na oddanie 70 złotych po odebraniu od poddanych Solecznickich Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej y innym – sztuk 1.
1658, January 8. Kwitacja JP. Jundziła, stolnika witebskiego569, z tenuty zastawnej majętności Dobromyślskiej, szkód poczynionych, służące starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1658, 1 Maja. Kwit Barbary Krasowickiej Dzięgielewskiej Lackiej570
jako za wołu własnego odebrała krowę od poddanego Giereciskiego
564 Andrzej Kazimierz Młocki, dworzanin JKM, podstoli oszmiański (1653–1665).
565 Andrzej Brzozowski, mieszczanin wileński.
566 Stanisław Gorski, sekretarz JKM, podczaszy wileński (1657–1669).
567 Adam Stanisław Mimont Juszkiewicz, patrz przyp. 568.
568 Adam Stanisław Mimont Juszkiewicz, podstoli wendeński (1655–1668).
569 Michał Jundziłł, stolnik witebski.
570 Barbara Krasowicka Dzięgielewska, żona Piotra Kazimierza Lackiego, dworzanina JKM, starosty raduńskiego (1652–1656).
192
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
za rozsądzeniem JP. Samuela Jana Lackiego, ciwuna birżyniańskiego
– sztuk 1.
1661, Grudnia 14. Karta od JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej,
starościny mozyrskiej, JP. Bobrownickiemu, sędziemu ziemskiemu brzeskiemu, iż jeśliby tenże JMść miał w skarbie trudność za danie kwitu na złotych 472 y groszy 12 miała go zastępować, powyższym kwitem od JP. Rosochackiego571 sobie zapłaconej z starostwa błudeńskiego
kwarty na takową sumę dany – sztuk 1.
1663, February 21. Sprawy ugodliwe z JP. Sokolińskim572 o las co
mieszczanie Soleczniccy wycięli – sztuk 1.
1665. Asekuracja iż oblig od JP. Buszkowskiego JP. starościnie mozyrskiej za złotych 500, ma być wrócona – sztuk 1.
[k. 124]
1666, Julii 16. Asekuracja Ukolskiego573 iż po odebraniu obicia
y czapki felpowej w JW. starościny mozyrskiej ma oddać JP. Lackiej,
ciwunowej birżyniańskiej574, tejże JMści dana – sztuk 1.
1666, Augusta 20. Kwitacja JP. Gierdziejewskiego, ziemianina powiatu kowieńskiego, opiekuna pozostałego potomstwa JP. Wińskiej,
JM. Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej z sumy 1 320 złotych – sztuk 1.
1667. Asekuracja od JP. Samuela Narkuskiego, obywatela województwa brzeskiego JW. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej dana, na kontenta we środku wyrażone nie potrzebna – sztuk 1.
571 Mikołaj Franciszek Rossochacki (Rosochacki), sędzia ziemski trocki (1659–
–1667).
572 Kazimierz Samuel Sokoliński, pisarz grodzki smoleński (1654–1669).
573 Jerzy Hieronim Ukolski, miecznik brasławski (1661–1667), podkomorzy brasławski (1672–1674).
574 Katarzyna Komorowska, żona Teodora Lackiego, ciwuna birżańskiego i starosty
raduńskiego.
193
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1668, Junii 22. Kwitacja od JP. Krystyny Milczewskiej Ław­cze­wi­
czo­wej JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej dana, z odebranych rzeczy sukcesją po matce należących – sztuk 1.
1668, Julii 17. Karta JP. Kaszuby na wzięte Palankieta od JP. starościny mozyrskiej – sztuk 1.
1669, Julii. Kwitacja od Sapieżynej, wojewodziny wileńskiej, Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z kilku złotych czerwonych dana
– sztuk 1.
1669, Maja 24. List od Bakanowskiego575 do starościny mozyrskiej
wyraża że doszło złotych 1 500 – sztuk 1.
1669, 20 Maja. Kwit od P. Tura576 na oddanie sumy złotych 200
dany JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej – sztuk 1.
1671. List od księdza Bolcewicza na przyznanie zapisu JP. Chod­
kie­wiczowej, dany – sztuk 1.
1671. List na przyznanie kwitacji od JP. Stefana y Marianny Za­
wi­szan­ki Wiazczanów, małżonków, JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej z odebrania legacyjnej sumy przez JP. Lacką, ciwunową birżniańską, zapisanej dany – sztuk 1.
1671, Aprilis 10. Karta od JP. Teodora Lackiego, marszałka
W. X. Lit.577 dana JP. starościnie mozyrskiej, na 12 sztuk kwitów żydowskich na różne zastawy – sztuk 1.
1671, Junii 28. Kwitacja P. Lejmana kapitana – sztuk 1.
[k. 125]
1675. Kontrakt arędowny JP. Glewskiego Solecznik Wielkich
y Małych pod warunkami we Srzedzinie wyrażonemi z JP. starościną
mozyrską zawarty – sztuk 1.
Bazyli Bakanowski, podstoli smoleński (1654–1686).
Michał Leo Tur, miecznik brasławski (1663–1674).
577
Teodor Aleksander Lacki, podstoli litewski, marszałek (1654–1683).
575
576
194
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1672, Augusta 12. Kwitacja od JP. Sapieżynej JW. starościnie mozyrskiej z odebrania zasiewu we wsiach Woszczance y Minkowiczach578
od starostwa błudeńskiego pozwolonych – sztuk 1.
1673. Kwit starościny mozyrskiej od poborców z oddania sumy
z błudeńskiego starostwa – sztuk 1.
1677, January 4. Kwit od JP. Nosowicza579 JP. starościnej mozyrskiej – sztuk 1.
1677, Oktobra 16. Kwitacja z 265 złotych u P. Izabele Chod­kie­
wi­czowej od mieszczanina wileńskiego – sztuk 1.
1678. Asekuracja Anny Sapieżynej, wojewodziny wileńskiej580, JP.
Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej na wypłacenie 200 złotych polskich
pożyczonym sposobem wziętych dana – sztuk 1.
1678. Kwit z oddanych klejnotów od starościny mozyrskiej Chodkiewiczowej, z kasacją karty na te klejnoty – sztuk 1.
1678, Oktobra 13. Kwitacja od JP. Tomasza Sokołowskiego JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z oddanej legacji
JP. Chotylewskiego – sztuk 1.
1678. Kwit P. Przewłockiej581, kasacja obligu na złotych 200 z tą
kartą – sztuk 1.
1678, Decembra 20. Kasacja obligu na złotych 2 000 od JP. Lackiego JW. Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, dana – sztuk 1.
1678, Oktobra 30. Kwitacja od JX. Jana Zolistowskiego, komendarza świrskiego, JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z wypłaconej legacji sobie y siostrom dana – sztuk 1.
578 Minkowicze, wieś koło Brasławia.
579 Stanisław Teodor Nosowicz, miecznik lidzki (1674–1704).
580 Anna Barbara Kopciówna (1627–1707), żona Pawła Jana Sapiehy, wojewody
wileńskiego (1656–1665).
581 Zofia Brożynianka, żona Kazimierza Bazylego Przewłockiego, miecznika upickiego (1661–1668).
195
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1679, Junii 22. Kwitacja JPP. Wyszyńskich, przez którą odebrali
do siebie złotych 25 za obelgę im uczynioną przez ludzi oboźnego litewskiego w Berezie Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej y synowi JMści
dana – sztuk 1.
1679, 10 Decembris. Kwitacja Teodora Lackiego, marszałka W. X.
Lit. JP. starościnie mozyrskiej na złotych 600 za obicie – sztuk 1.
1684, Marca 30. Kwit P. Dziewiałtowskiej582 na złotych 400 za kartą od JP. starościny mozyrskiej – sztuk 1.
[k. 126]
1684, Septembra 29. Kwitacja z obligu od JP. Jerzego Dukszty
J. Pa­ni Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, z sumy 1 000 złotych – sztuk 1.
1684, Decembra 2. Sprzedaż od JP. Agnieszki Charmańskiej583,
chłopa Marcina Barsotego, starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1684, Septembra 9. Kwitacja z obligu od JP. Brzozowskiego584
imieniem PP. Benedyktynek grodzieńskich JP. Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, za sumę złotych 300 – sztuk 1.
1687, Junii 18. Kwitacja z obligu od JP. Michała Przesmyckiego
JP. Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, z sumy 500 złotych polskich, testamentem logowanych przez JP. Chotylewskiego – sztuk 1.
1687, 1 Novembris. Na 5 tysięcy sumy legacja od JP. Sapieżynej
OO. Dominikanów Wysoko Dworskim y te prawo już skasowane, bo
dało się insze prawo XX. Dominikanom na Paszkowszczyźnie od Solecznik w województwie wileńskim pod rokiem 1699 – sztuk 1.
582 Konstancja Skorulska, marszałkówna kowieńska, żona Bogusława Dziewiał­tow­
skiego, podczaszego trockiego (1685–1691).
583 Prawdopodobnie chodzi tu nie o Agnieszkę lecz Annę Charmańską, z domu
Sokołowską, strażnikówną wileńską, żonę Kazimierza Karola Danielowicza Biber­
szteina Charmańskiego, cześnika trockiego (1671–1697).
584 Michał Andrzej Brzozowski Zasztowtowicz, stolnik wendeński, podsędek wiłkomierski (1678–1684).
196
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1687, Decembra 11. Asekuracja Dominikanów Wysoko Dwor­
skich, że odbierając prowizję od sumy 5 000 przez Sapieżynę legowanej mają przyczynić kapłanów – sztuk 1.
1680, Augusta 9. Kwit od JX. Hieronima Jendrzejewskiego, proboszcza wiswickiego, JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny
mozyrskiej, z wypłaconej kwoty od 3 000 złotych polskich z legacji JP.
Sapieżynej, starościny czerwonogrodzkiej – sztuk 1.
1689, 7 Augusta. Kwit P. Bułaka585 z odebranej sumy złotych 1 000
od JP. starościny mozyrskiej Chodkiewiczowej, y tym kwitem u siebie
oblig kasuje – sztuk 1.
1690, Septembra 24. Kwitacja od JXX. Bernardynów, konwentu
wileńskiego, z legacji odebranej dana JP. Chodkiewiczowej, starościny
mozyrskiej, z sumy 1 000 złotych polskich – sztuk 1.
1680, Augusta 7. Kwit Skorulskiego586 na tynfów 1 315 starościnie mozyrskiej – sztuk 1.
1693, January 13. Asekuracja od JXX. Bazylianów Chomskich na
odprawienie 50 mszy świętych JP. Izabeli Lackiej dana – sztuk 1.
[k. 127]
1693, February 4. Kwitacja od JP. Elżbiety Juszkiewiczowej587
JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z odebranej sumy za wysługi danej złotych 1 936 – sztuk 1.
1693, Marca 6. Kwitacja z odebranego obligu na złotych 800 od
P. Alexandra Niełojewskiego JP. starościnie mozyrskiej dana, oblig ten
był od Buchowieckiego588 Brylińskiemu dany – sztuk 1.
1695, Marca 15. Kwitacja Kłokockiego z odebranego obligu na
5 000 w schowaniu u JP. starościny mozyrskiej będącego, dana – sztuk 1.
Tomasz Bułhak, skarbnik smoleński.
Jerzy Aleksander Skorulski, chorąży kowieński (1677–1692).
587
Elżbieta, żona Zygmunta Juszkiewicza, skarbnika kowieńskiego (1688–1692).
588
Jan Apolinary Buchowiecki, podstoli grodzieński (1696–1713).
585
586
197
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1696, Decembra 20. Kwitacja potrzebna od JP. Sapieżynej, wojewodziny wileńskiej, z odebranych klejnotów testamentem JP. Izabeli Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, dla JP. Teresy Lackiej legowanych y innych – sztuk 1.
1695, Februara 16. Kwit od JX. Zubowskiego z odebranej prowizji od JP. Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z sumy złotych 500
– sztuk 1.
1699, Marca 12. Wlewkowy zapis potrzebny od J.O. X. Karola Stanisława Radziwiłła589 JP. Mariannie Pacowej590 służący na sumę
2 000 złotych polskich – sztuk 1.
1709, Marca 13. Kwit JP. Wojdaka591 z wypłacenia solarium
– sztuk 1.
1731, Marca 24. Kwit od X. Brońskiego z 180 tynfów z legacji­
Eufrozyny Sołomejowej, kościołowi bołockiemu należnych JP. Kacza­
nowskiej592 dany – sztuk 1.
1758, Lipca 30. Kwit od JP. Stępkowskiego593 na 1 500 złotych
JP. Daneykowiczowi594 za ustąpienie arendy rocznej Wysokiego Dworu – sztuk 1.
Kwitacja JP. Bułaka JP. Izabeli Lackiej, starościny mozyrskiej595,
z odebrania złotych 5 000 y że obligi zaginęli tędy asekuruje się, gdyby się okazały za nie ważne mieć – sztuk 1.
589 Karol Stanisław Radziwiłł, kanclerz wielki litewski (1669–1719).
590 Marianna Stadnicka, wojewodzianka brzeska, zm. w 1703 r., żona Mikołaja Andrzeja Paca, starosty kowieńskiego (1676–1708).
591 Rafał Antoni Woydag (Woydak), klucznik trocki (1698–1715).
592 Chodzi tu o Mariannę Teklę Naruszewiczówną Kaczanowską, zm. po 1728 r., która była najpierw żoną Jerzego Karola Chodkiewicza, a następnie P. Paca, starosty żmudzkiego i po raz trzeci J. K. Kaczanowskiego, zmarłego w 1702 r., PSB, t. III, s. 369.
593 Antoni Stęmpkowski (Stempkowski), cześnik wileński.
594 Felicjan Daneyko, łowczy inflancki i lidzki (1756–1765).
595 Izabela Lacka, żona Hieronima Karola Chodkiewicza.
198
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Kwitacja od JP. Niemcewicza596, JW. starosty mozyrskiego, z odebrania 900 złotych polskich przez tę JMść y syna Jerzego Karola Chodkiewicza, oboźnego litewskiego597, pożyczonych a drugich 900 złotych
polskich do dochodzenia saloum jus zachowanie – sztuk 1.
[k. 128]
Karta JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej,
o zniesienie długu 3 000 złotych JP. wojewodziny brzeskiej – sztuk 1.
Asekuracja od JW. P. Pawła Sapiehy, podstolego W. X. Lit.598,
J. Pani starościnie mozyrskiej na kontraktu wyrażone dana – sztuk 1.
Kwit na czerwonych złotych 300 od JP. Anny Kopciównej, wojewodziny wileńskiej599, dany JW. Izabeli, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
Kwitacja od JP. Judyty Bużewiczowej Skromżerowej JP. Izabeli
Lackiej Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej, z odebrania długu
– sztuk 1.
Punkta należące JP. ciwunowi Dyrwiańskiemu od JP. Lackiego, ciwuna birżyniańskiego – sztuk 1.
1678, Junii 29. Kwitacja od JX. Tyranskiego, superiora kijowskiego JPP. Chodkiewiczom z odebranej sumy złotych 50 legowanych na
kościół jurewicki przez JP. Gromacki – sztuk 1.
1678, Julii 10. Kwitacja od JXX. Franciszkanów, Konwentu Pińskiego, JW. JP. Chodkiewiczowi, staroście błudeńskiemu, ­z odebranej­
sumy złotych 300 legowanych post facta JP. Gromadzkiego – sztuk 1.
1656, Junii 24. Skrypt Piotra Lackiego, iż wziął od JP. starościny mozyrskiej cztery obligi gołe do zapisania w interesach. Bardzo ten
skrypt potrzebny – sztuk 1.
596 Samuel Kazimierz Niemcewicz, stolnik wiłkomierski (1658–1673).
597 Jerzy Karol Chodkiewicz, oboźny litewski (1678–1691).
598 Paweł Jan Sapieha, podstoli W. Ks. Lit. (1645–1646).
599 Anna Barbara Kopciówna, żona Pawła Sapiehy, wojewody wileńskiego (1656–
–1665).
199
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Notacja obligów nie oddanych ręką JP. starościny mozyrskiej pisana, za którymi powypłacane sumy – sztuk 1.
1670. Asekuracja JP. Antanowicza600 na restytucję dokumentów
wziętych u J. Pani Chodkiewiczowej, starościny mozyrskiej – sztuk 1.
1694, Maja 20. Regestr długów Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej
– sztuk 1.
[k. 129]
Fascykuł 116.
Kwitacja od różnych osób dla JW. starościny mozyrskiej służących
Kwitów WW. PP. Bernardynek Konwentu Słonimskiego z opłacenia przez JP. starościnę mozyrską procentów, tymże Pannom Ber­nar­
dyn­kom – sztuk 10.
Kwitów JXX. Bazylianów Żyrowickich z odebranych procentów
od J. Pani Izabeli Lackiej, starościny mozyrskiej Chodkiewiczowej,
sztuk – 22.
Kwitacja JP. Skorulskiego z innymi dokumentami z sumy 6 240
złotych Macieniewskiej na obligu u JP. Chodkiewiczowej, starościny
mozyrskiej będących, z obligiem na złotych 800 opłaconym – sztuk 6.
Kwitacja JPP. Zelistawskich z odebranych sum od JP. starościny
mozyrskiej – sztuk 3.
Kwitacja od JP. Joanny Talwojszówny Lackiej, starościny żmudz601
kiej , J. Pani Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej
danych – sztuk 3.
Kwitacja Uhlika602 z listem na przyznanie z sumy czerwonych złotych 600 JP. starościnie mozyrskiej służąca – sztuk 2.
600 Joachim Antonowicz, kupiec i mieszczanin wileński.
601 Joanna Talwoszówna, kasztelanka żmudzka, żona Jana Alfonsa Lackiego.
602 Jerzy Władysław Uhlik, stolnik trocki (1657–1664), wojski wendeński (1665–
–1678).
200
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Kartek od JP. Samuela Wojny, skarbnika witebskiego, JP. Izabeli
Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej na 110 w tysiącu złotych długu dana – sztuk 2.
Kwitacja od JP. Protasowicza603 z odebranych sum od JP. starościny mozyrskiej tejże służących – sztuk 5.
Kwitacja y asekuracja od JP. Szostaka604 na zatracony oblig na sumę
u J. Pani starościny mozyrskiej będącą za okazaniem się tego za nikczemny
uznać y że zupełnie od JP. starościny mozyrskiej zaspokojony – sztuk 6.
[k. 130]
Kwitacja z asekuracją na wrócenie obligu od J. PP. Zaleskich JP.
starościnie mozyrskiej z odebranych sum dana – sztuk 2.
1666, Julii 24. List Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej do Bychow­
605
ca , podwojewodziego trockiego, względem srebra kościelnego informacja – sztuk 1.
Obligów Żydów słonimskich Szymona Mojżeszowicza y Bernata
Szymonowicza względem uczynionego kontraktu na klepkę w Puszczy
Obrońskiej, a od Szymona Mojżeszowicza y syna jego Berka za chmiel
JP. starościnie mozyrskiej wydanych – sztuk 3.
Kasacja wszystkich obligów Żyda wileńskiego JP. starościny mozyrskiej dana, przy tym wyraża, iż klejnoty pozostałe wynoszą sześcioraką cenę – sztuk 1.
1671, 4 Julii. Kwit Konwentu Kowieńskiego z odebranych rzeczy JP. Chodkiewiczowej dany od XX. Franciszkanów kowieńskich
– sztuk 1.
1672, Decembra 20. Kwitacja Kulowny, benedyktynki wileńskiej,
na to, że za sprzedanego chłopa dosyć się stało – sztuk 1.
Aleksander Karol Protasowicz, cześnik wileński (1658–1680).
Mikołaj Szostak, skarbnik lidzki (1649–1657).
605
Mateusz Bychowiec, podwojewodzi trocki (1664–1670).
603
604
201
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 117.
Kwity Ichmciów XX. Karmelitów Św. Jerskich Konwentu Wi­leń­
skiego z odbieranych procentów od sumy 2 000 złotych na Solecznikach lokowanej sztuk kwitów znajduje się – sztuk 48.
Fascykuł 118.
Kwitów XX. Karmelitów Św. Jerskich Konwentu Wileńskiego
z odbieranych procentów z majętności Solecznik – sztuk 12.
[k. 131]
Fascykuł 119.
Kwitów z opłacanych annat kościołowi solecznickiemu z majętności Solecznickiej – sztuk 44.
Fascykuł 120.
Kwitów dawnych z opłacanego podatku podymnego z majętności
Solecznik na Rzeczpospolitą – sztuk 87.
Fascykuł 121.
Kwitów podatkowych z podymnego y czopowego z majętności Solecznik na Rzeczpospolitą – sztuk 34.
Fascykuł 122.
Kwitów opłacanego podymnego z majętności Solecznik – sztuk 30.
Fascykuł 123.
Kwitów opłacanych podatków z majętności Trybańców – sztuk 92.
Fascykuł 124.
Kwitów opłaconego podatku ze wsi Szepluh – sztuk 18.
202
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 125.
Kwitów opłacanego podatku podymnego z Solecznik – sztuk 58.
Fascykuł 126.
Kwitów z kontraktów arend Solecznickich – sztuk 31.
Fascykuł 127.
Paczek kwitków różnych z dzierżawy Solecznickiej przez JP. Łukiańskiego w gospodarskich okolicznościach wydawanych poddanym
– sztuk 1.
[k. 132]
Fascykuł 128.
Kwitacji y kwitów różnych datami ułożonych, gdzie y list słuckiego
potrzebny dla wiadomości o Kiszkach y notacja o klejnotach w Królewcu zostawionych wszystkich – sztuk 45.
Fascykulik 129.
Kwitacji JP. Kamińskiego
1695, Junii 24. Kwitacja JP. Kamińskiego606 z odebrania sumy
18 000 złotych polskich JW. Władysławowi Sapiezie, kasztelanowi
trockiemu, z listem na przyznanie – sztuk 2.
Eodem Anno. Asekuracja JP. Kamińskiego na przyprowadzenie żony do podpisu kwitacji – sztuk 1.
Kwitów z opłaconego laudum z majętności Olszan podług uchwały Rzeczypospolitej do pospolitego ruszenia w roku 1701 y 1702
– sztuk 2.
Andrzej Kamiński, cześnik brasławski (1674–1696).
606
203
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykulik 130.
Procedencji Żyda Hirsza Mejerowicza, arendarza załamańskiego
1788, Octobra 15. Kopii pozwu do podania Hirszowi Meje­ro­
wiczowi na sądy grodzkie województwa wileńskiego w sprawie Andrzeja Zalewskiego, rotmistrza smoleńskiego, o dług złotych 77 – sztuk 2.
1791, Stycznia 29. Kopii pozwu do podania JWW. Chodkiewiczom od P. Gojżewskiego, gubernatora dóbr Dworzyszcz, w sprawie
Żyda Mejerowicza, kupca y arendarza załamańskiego – sztuk 2.
1791, Stycznia 29. Kopia pozwu do grodu wileńskiego od P. Szy­
manowskiego JWW. Chodkiewiczom w sprawie tegoż Żyda Hirsza
– sztuk 1.
Kopia procesu imieniem JW. Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, a Żyda Hirsza Mejerowicza na JP. Andrzeja Zalewskiego, rotmistrza smoleńskiego – sztuk 1.
Kwitków – Roku 1788, January 9. Od P. Szymanowskiego na złotych 50, drugi na 20. Od P. Zaleskiego na złotych 20. Od P. Kosowskiego na złotych 72 Żydowi Mejerowiczowi służących – sztuk 3.
1790, February 24. Grodzki lidzki reemisyjny oraz oczywisty
w sprawie JPP. Szymanowskiego y P. Gojżewskiego z JWW. Chod­kie­
wi­czami, starościcami y starościną żmudzką, a Żydem Hirszą zapadły – sztuk 1.
Rejestrzyk pozostałości Żyda Hirsza Mejerowicza w skarbie Solecz­
nickim – sztuk 1.
[k. 133]
Fascykuł 131.
Różnych procedencji zebrany
1669, Augusta 16. Kopia manifestu Izabeli Lackiej (z autentykiem starym ruskim) Hieronimowej Chodkiewiczowej, starościny
błudeńskiej, przez sąd kapturowy zawieszonego na JP. Kamieńskiego
204
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
o paszenie łąk i zabranie siana z sianożęci folwarcznej Baralczyzny
w powiecie kowieńskim o mil kilka od Wysokiego Dworu607, folwarku
Baralczyzny położonego – sztuk 1.
1707, Marta 23. List do JW. Adama Chodkiewicza, starosty błudeńskiego, od PP. Karmelitanek Bosych, aby tymże zaległy procent od
kapitału 5 000 złotych był wypłacony – sztuk 1.
1755, 24 Aprila. Kontrakt roczny na karczmę wieniecką w starostwie błudeńskim y na karczmę w Łukomirzu ze wsiami do niej należącymi Żydowi Zelmanowi Dawidowiczowi za sumę złotych 475 puszczone – sztuk 1.
1782. Metryki Sepulturarum włości Solecznickiej – sztuk 1.
1788, Decembra 6. Pozew autentyczny przed sąd Trybunału Głównego W. X. Lit. od JW. Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, przeciwko W. JPP. Lackim o sumę dekretami sądzono 23 096 złotych, groszy 17 w regestrze kontraktu – sztuk 1.
1798, Decembra 14. Na sądy grodzkie województwa wileńskiego
od urodzonego Jana y Elżbiety Gierzotów małżonków przeciwko JW.
Ludwice z Rzewuskich Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, pozew – sztuk 1.
Kopia asekuracji JP. Burzymowskiego, kapitana JKM608, na maszty Solecznickie – sztuk 1.
1790, February 22. Areszt autentyczny do zeznania w grodzie wileńskim w 1790 roku na ruchomość JP. Makowskiego609, dyspozytora do uczynienia satysfakcji skarbowi JWW. Chodkiewiczów z służby
solecznickiej, po kalkulacji z tymże wypadłej należytości – z extraktem – sztuk 2.
607 Wysoki Dwór, miasteczko koło Trok.
608 Józef Adam Borzymowski (Burzymowski), kapitan JKM, sędzia ziemski lidzki
(1765–1784).
609 Makowski, cześnik wileński (1783–1790).
205
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1790, Marta 3. Excerpt z protokołu potocznego administracji duchownej diecezji wileńskiej rozrządzenia majątku po zeszłym JX. Smogorzewskim, plebanie solecznickim – sztuk 1.
1790, Marta 20. Kwitacja JP. Borzobohatego z odebranych rzeczy
po w Bogu zeszłym JX. Melchiorze Smogorzewskim, plebanie solecznickim, pozostałych – sztuk 1.
1790, Augusta 30. Wizja woźnego w Solecznikach skoszonego
y stratowanego jęczmienia y owsa przez WW. JPP. Podkamerowego
y Józefa Korzeniewskiego, rotmistrza lidzkiego610 – sztuk 1.
[k. 134]
1790, February 16. W Ziemi Wileńskiej zeznania wizji woźnego
potratowanych zbóż przez WW. JPP. Korzeniowskich y Podkamerów
w dobrach Solecznikach JWW. Chodkiewiczów, starostów żmudzkich,
extrakt – sztuk 1.
1790, February 16. W Ziemi Wileńskiej procesu od JWW. JPP.
Chodkiewiczów, starostów żmudzkich, na WW. JPP. Podkamerów,
generała wojsk litewskich, y Józefa Korzeniewskiego, rotmistrza pułku
lidzkiego, zaniesionego, excerpt – sztuk 1.
1790, Septembra 27. W Ziemi Wileńskiej excerpt procesu JW.
Ludwiki Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, na W. Balińskiego611
y dalszych – sztuk 1.
1791, January 31. Do Ziemi Wileńskiej od urodzonego Ka­czyń­
skiego, rotmistrza pułku słonimskiego, po JW. Ludwikę Chod­kie­
wi­czową, starościnę żmudzką, y sług o wiolencje w gruntach pozew,
w kopii – sztuk 1.
1793, Julii 22. Proces w Ziemstwie Wileńskim imieniem JW. Lud­wiki
z Rzewuskich Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, y jej sukce­sorów na
JP. Mączyńskiego, starosty kurmelańskiego, o różne ­krzywdy – sztuk 1.
Józef Korzeniowski, rotmistrz lidzki, sędzia ziemski (1792–1794).
Ignacy Baliński, rotmistrz wileński, cześnik inflancki (1788–1794).
610
611
206
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Konotacja z dokumentów solecznickich, wiadomości gruntów solecznickich, uroczysk przez JP. Michała Komara612 uczyniona – sztuk 1.
Notacja intraty rocznej z pałacu wileńskiego y z majętności Solecznickiej w gotowym groszu – sztuk 1.
Kontrakt JW. Czapskiej, stolarzowi skarbowemu – sztuk 1.
Fascykulik 132.
Kwitacja z wypłaconego długu JP. Gierdziejewskiemu
1 900 złotych polskich JP. Lackiej, starościnie mozyrskiej, dana
1662, April 30. Pozew trybunalski wileński od JP. Wińskiej613 JW.
JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, o nie oddawanie pewnej sumy – sztuk 1.
1666, Augusta 2. Tegoż roku Augusta 20 w Trybunale Wileńskim
zeznana kwitacja od JP. Gierdziejewskiego JW. JP. starościny mozyrskiej z długu Wińskim należącego dana – sztuk 1.
[k. 135]
Fascykulik 133.
Proceder JP. Frąckiewiczowej z JP. Halszką Komajewską Naruszewiczową
o sumę opisaną na Solecznikach
1607, Junii 23. Z ksiąg trybunalskich wileńskich dowód pozwu
w sprawie JP. Krystyny Kaweczyńskiej Frąckiewiczowej, podkomorzyny połockiej614, z JP. Halszką Komajewską Naruszewiczową, kasztelanową smoleńską615 – sztuk 1.
612 Michał Komar, podstarościc, miecznik oszmiański (1713–1723).
613 Cecylia Szymakowska, żona Kazimierza Wińskiego w latach 1652–1666, miesz­
czanka.
614 Krystyna Kaweczyńska, żona Michała Frąckiewicza Radzimińskiego, podkomorzego połockiego (1583–1603).
615 Elżbieta Komajewska, marszałkówna hospodarska, żona Stanisława Pawłowicza
Naruszewicza, kasztelana mścisławskiego (1582–1589) i smoleńskiego (1588–1589).
207
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1607, Decembra 5. Z ksiąg grodzkich wileńskich dowód obwieszczenia w sprawie WJP. Krystyny Kaweczyńskiej Frąckiewiczowej, podkomorzyny połockiej, a JP. Halszką Naruszewiczową, kasztelanową
smoleńską, JPP. Albrychtem Naruszewiczem y Teodorem Lackim616 za
wskazem sumy 413 kop y groszy 20 litewskich w Solecznikach Małych, z kopią – sztuk 2.
1607, Decembra 19. List podawczy do Solecznik od JP. Krystyny Frąckiewiczowej, podkomorzyny połockiej, za sumę 413 kop groszy litewskich od JP. Halszki Komajewskiej Naruszewiczowej, należących – sztuk 1.
1608, Oktobra 27. Dekret trybunalski wileński w sprawie JP. Krystyny Kaweczyńskiej Frąckiewiczowej, podkomorzyny połockiej, z JP.
Halszką Komajewską Naruszewiczową, kasztelanową smoleńską, o sumę 430 kop y groszy 30 litewskich na majętności Solecznikach opisaną przez syna Jej Mości wziętą – sztuk 1.
Fascykulik 134.
Proceder y kwitacja JP. Jundziła
y JP. Cecylii Chodkiewiczowej, starościny wielońskiej,
z pretensji o pobicie przez urzędnika solecznickiego
JP. Jundziłła
1736, February. Datowany w Wilnie. Kwitacja od JPP. Stefana,
Adama Jundziłłów617 y Antoniego Michałowskiego618, JW. JP. Ce­cylii
z Sapiehów Chodkiewiczowej, starościny wielońskiej, Adamowi Chod­
kiewiczowi, wojewodzie brzeskiemu, synowi z pretensji o pobicie w Solecznikach przez JP. Porwanieckiego619, administratora solecznickiego,
dana – sztuk 1.
Teodor Lacki, dworzanin JKM, pisarz polny litewski (1601–1611).
Adam Franciszek Jundziłł, cześnik lidzki (1699–1725).
618
Antoni Michałowski, mostowy oszmiański.
619
Michał Porwaniecki, administrator, późniejszy skarbnik smoleński (1746).
616
617
208
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1736. List na przyznanie kwitacji od JPP. Stefana, Adama Jun­
dziłłów y Michałowskiego JWW. Chodkiewiczom, danej – sztuk 1.
[k. 136]
1731, Augusta 20. Proces w sprawie JP. Adama Jundziłły na JP.
Michała Porwanieckiego, administratora Solecznik, w grodzie wileńskim – sztuk 1.
1731, February 24. Pozew w sprawie JP. Adama Jundziłły na
JP. Porwanieckiego o bicie, zabójstwo z poddanymi solecznickimi
– sztuk 1.
1731, Decembra 9. Dekret inkwizycyjny w sprawie JPP. Stefana
y Adama Jundziłłów y JP. Michałowskiego z JW. JP. Chodkiewiczową, starościną błudeńską, daugieliską qua Panią a JP. Porwanieckim,
administratorem solecznickim, pryncypałem y motorem ludzi solecznickich do bicia, rąbania y innych niegodziwych akcji użytych w grodzie wileńskim – sztuk 1.
1732, Novembra 12. Dekret grodzki wileński na JP. Michała Porwanieckiego, administratora Solecznik, od JP. Adama Jundziłły o bicie, zabójstwo z poddanymi solecznickimi – sztuk 1.
Fascykulik 135.
Kwitacji JJ. XX. Bernardynów, Bonifratrów
oraz XX. Wysoko Dworskich z odbieranych prowizji
od sum na majętności Solecznikach lokowanych
1. JXX. Bernardynów, z odbieranych procentów kwitów – sztuk 4.
2. JXX. Bonifratrów, podobnież z procentów kwitów – sztuk 3.
3. JXX. Dominikanów, wysokodworskich kwit – sztuk 1.
Fascykulik 136.
Kwitacji JPP. Karmelitanek Bosych
1730, January 7. Zapis kwitacyjny oraz wlewkowy od JPP. Kar­me­
li­tanek Bosych, wileńskich, WJP. Kaczanowskiej JW. Sapiezie y JW.
209
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Chod­kiewiczowi dana z sumy na pałacach Chodkiewiczowskich y Na­
ru­szewiczowskich wniesionej – sztuk 1.
1730, Aprila 15. Akt kwitacji z sumy 7 000 złotych od PP. Karmelitanek Bosych, Konwentu Wileńskiego JP. Kaczanowskiej y JP. Chodkiewiczowi służący – sztuk 1.
1699, Junii 17. Kopia wyderkafu na majętności Solecznikach Małych w wileńskim, w Bogu WW. JPP. Karmelitankom Bosym Konwentu Wileńskiego od JP. Tekli Naruszewiczówny Pacowej, starościny
żmudzkiej, na 5 000 złotych danego – sztuk 1.
[k. 137]
Fascykulik 137.
Sprawy z JP. Bułhakiem
1719, January 13. Dekret w sprawie JP. Kazimierza Liborczaja
z JP. Cecylią Sapieżanką Chodkiewiczową, starościną błudeńską, wielońską etc. o talarów bitych 58 za obligiem od Jej Mości wspólnie
z mężem dane im JP. Felicjannie Bułhakównie, a JP. Liborczajowi jure
transfusionis należących – sztuk 1.
1719, Oktobra 27. Pozew na Trybunał Miński od JP. Bułhakówny JW. Cecylii Sapieżance Chodkiewiczowej o kontra owego dekretowi – sztuk 1.
1720. List do urzędu przy dekrecie w sprawie Bułhakówny z JP.
Chodkiewiczową, starościną błudeńską – sztuk 1.
1720, January 22. Obwieszczenie do Solecznik w sprawie Buł­ha­
kówny z JP. Chodkiewiczową, starościną błudeńską – sztuk 1.
1720, Julii 3. List obwieszczy do majętności Solecznik od JP.
Bułhakówny za dekretem sumy przysądzonej 274 talarów bitych
– sztuk 1.
210
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Fascykuł 138.
Procedura Paszkowskiego z JW. JP. Chodkiewiczem
y Tyzenhauzem o sumę 170 talarów bitych
do Solecznik y wsi Bohuszów
regulowane intus y kwitacja
1712, Aprila 23. Oblig JW. JP. Chodkiewicza y od samej Jej Mości na talarów 170 JP. Paszkowskiemu620 dany – sztuk 1.
1712, Aprila 25. Protestacja JP. Paszkowskiego na JW. JP. Chod­
kie­wicza y samą Jej Mość o nie zapłacenie sumy talarów bitych 170
oraz o nie przyprowadzenie żony do podpisu w grodzie wileńskim
– sztuk 1.
1712, Julii 9. Dekret trybunalski wileński kontumacyjny w sprawie
JP. Paszkowskiego z JW. JP. Chodkiewiczem – sztuk 1.
1712, Augusta 21. List pojezdczy w sprawie JP. Paszkowskiego
– sztuk 1.
1713, miesiąca Maja. Obwieszczenie JP. podskarbiny, ruski
– sztuk 1.
1713, Augusta 30. List pojezdczy w sprawie JP. Paszkowskiego
– sztuk 1.
1712, Decembra 2. Dekret JP. Paszkowskiego na JW. JP. Chod­
kiewicza kadencji mińskiej trybunalski na sumę 340 talarów bitych
y 435 złotych polskich – sztuk 1.
[k. 138]
1714, January 10. Remisja JP. Paszkowskiego z JW. Chodkiewiczową – sztuk 1.
1714, Aprila 25. Dekret Trybunalski Wileński JP. Paszkowskiego, pułkownika JKM, na W. JP. Chodkiewiczową, starościnę wileńską – sztuk 1.
Adam Paszkowski, komornik bielski, podstoli parnawski (1715–1720).
620
211
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1714, February 1. Z grodu wileńskiego extrakt intromisji do ma­
jęt­ności Solecznik za sumę dekretem wskazaną w sprawie JP. Pasz­
kowskiego z JW. JP. Chodkiewiczową – sztuk 1.
1725, January 2. Proces JP. Paszkiewicza na JP. Tyzenhauza621
o eks­pulsję przez tegoż dopełnioną – sztuk 1.
1714, Augusta 30. List podawczy wsi Bohuszów622 za dekretami JP.
Paszkowskiemu z dziesięciu poddanymi – sztuk 1.
Eodem, etc. Inwentarz poddanych czynszowych ze wsi Bohuszów
JP. Paszkowskiemu – sztuk 1.
1725, Julii 11. Dekret trybunalski wileński kontumacyjny ex aktoratu JPP. Tyzenhauzów, podkomorzych wileńskich, na samych że JM
wypadły, ad instanciam JP. Paszkowskiego – sztuk 1.
1725, Julii 11. Obwieszczenie za dekretem trybunalskim wileńskim do wsi Bohuszów w sprawie JP. Paszkowskiego z JP. Tyzenhauzem – sztuk 1.
1725, Julii 11. Dekret trybunalski wileński z aktoratu JP. Pasz­kow­
skie­go, pułkownika JKM, z W.JP. Tyzenhauzem, podkomorzym wileńskim – sztuk 1.
1725, Julii 14. Z ksiąg grodzkich powiatu oszmiańskiego dowód
obwieszczenia w sprawie JP. Paszkowskiego z W.JP. Tyzenhauzem
– sztuk 1.
1725, Augusta 16. Inwentarz wsi Bohuszów od Solecznik Wielkich odłączonej po ekspulsji przez JP. Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego, w reindukcją JP. Paszkowskiemu, pułkownikowi JKM podając sporządzony – sztuk 1.
1725, Augusta 16. Zeznania chłopów y bojar przy reindukcji wsi
Bohuszów w województwie wileńskim, co robili JP. Tyzenhauzowi,
podkomorzemu wileńskiemu – sztuk 1.
Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy wileński (1724–1734).
Bohusze, wieś koło Solecznik.
621
622
212
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1725, Decembra 7. Pozew na trybunał miński od JP. Paszkowskiego po W. Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego – sztuk 1.
[k. 139]
1725, Oktobra 9. List kwitacyjny od JP. Paszkowskiego W. Tyzen­
hauzowi, podkomorzemu wileńskiemu, z sumy 130 talarów bitych na
wiosce solecznickiej będących – sztuk 1.
1725, Oktobra 10. Zeznanie kwitacji JP. Paszkowskiego JPP. Ty­
zen­hauzom, podkomorzym wileńskim, danej – sztuk 1.
Fascykuł 139.
Dokumentów na kamienicę wołmińską w Wilnie sytuowaną
1614, 1 February. Extrakt z ksiąg ziemskich wileńskich prawa
sprzedażnego części kamienicy od Jerzego Wołmińskiego623 JP. Janowi Sycińskiemu624 za 400 kop groszy litewskich wiecznością sprzedał
– sztuk 1.
1614, 1 February. List sprzedaży P. Jerzego Wołmińskiego P. Sy­
cyń­skiemu kamienicy wiecznością, z kopią – sztuk 2.
1614, 3 Julii. Intromisja na kamienicę od JP. Sycińskiego, marszałka upitskiego – sztuk 1.
1619, February 29. Z grodu wileńskiego Novembra 2. Pilność
Panny Zuzanny Bolówny Hansowej Egierowej, mieszczanki wileńskiej, przeciwko JP. Janowi Sycińskiemu o nieoddanie na terminie sumy 1 100 kop za prawem zastawnym na kamienicę wołmińską danym,
w kopiach – sztuk 3.
1622, Junii 11. Ceduła przez P. Filona Turczyna imieniem JP. Sy­
cińskiego podana podczas exekucji przez JP. podsędka625 do kamienicy
Jerzy Wołmiński, podkomorzy upicki (1579–1589), starosta (1589–1609).
Jan Walentynowicz Syciński (Siciński), marszałek upicki (1597–1621).
625
Adam Wnuczek, podsędek wileński (1612–1623).
623
624
213
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
w Wilnie odprawowanej za dekretem trybunalskim JP. Kurklecińskiej
– sztuk 1.
1625, Junii 25. W Wilnie datowany tegoż roku i dnia w Trybunale Wileńskim przyznany wlewek na kamienicę wileńską sycińską od
J. Pani Egierowej y dzieci jej W. JP. Mikołajowi Frąckiewiczowi Ra­
dzi­miń­skiemu, staroście lidzkiemu626, za sumę 1 360 kop groszy litewskich – sztuk 1.
[k. 140]
1625, Junii 25. Inwentarz kamienicy wileńskiej przy Zamkowej
ulicy w rybnym końcu, idąc z rynku po prawej stronie nazwanej wołmińskiej, od P. Zuzanny Bolówny Hansowej Egierowej, za prawem zastawnym wlewkowym in personam JP. Mikołaja Frąckiewicza Radzimińskiego, starosty lidzkiego, dany z trzema kopiami, autentyk – sztuk 4.
1627, Augusta 15. List wlewkowy od JP. Kurkleczyńskiej z JP. Baltazarem Strawińskim, kasztelanem smoleńskim627, z kopią – sztuk 2.
1628, 29 February. Relacja oddawania pieniędzy za kamienicę
1 360 kop groszy litewskich przez JP. Baltazara Strawińskiego, kasztelana smoleńskiego, JP. Mikołajowi Frąckiewiczowi, staroście lidzkiemu,
podług dekretu trybunalskiego Nowogródka ferowanego 1624, dnia
19 February – sztuk 1.
1629, Julii 21. Intromisja w kamienicy wołmińskiej JP. Baltazara
Strawińskiego, z kopią – sztuk 2.
Biletów czyli kart JP. Michała Horskiego – sztuk 3.
1637, Maja 31. Pozew do Trybunału Głównego Compositi Judicii JP. Michała Godlewskiego628 z JXX. Bazylianami klasztoru wileńskiego – sztuk 1.
626 Mikołaj Frąckiewicz Radzimiński, starosta mścisławski i lidzki (1621–1629).
627 Baltazar Strawiński, kasztelan brzeski, starosta mozyrski, kasztelan smoleński
(1627–1631).
628 Michał Antoni Godlewski, strażnik upicki (1714–1746).
214
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1637, February 17. Dekret reemisyjny Trybunału Compositi Ju­di­
cii w sprawie JP. Michała Godlewskiego z JXX. Bazylianami klasztoru wileńskiego – sztuk 1.
Punkta do reprotestacji y do procesu od JP. Michała Horskiego,
podkomorzego województwa mińskiego629, przeciwko JP. Proszyńskiemu, krajczemu województwa mińskiego630 – sztuk 1.
1770. Pozew autentyczny do Trybunału. Aktor Godlewski. Citati
Bazylianie wileńscy – sztuk 1.
1774. Produkt drukowany w sprawie JXX. Bazylianów wileńskich
z P. Godlewskim z odpowiedzią JXX. Bazylianów agitującej się w Trybunale Duchownym – sztuk 3.
Punkta Juramentu JXX. Bazylianów – sztuk 1.
[k. 141]
Wykład sprawy JP. Godlewskiego z JXX. Bazylianami klasztoru
wileńskiego – sztuk 1.
Wizja kamienicy wołmińskiej y loryncowskiej – sztuk 1.
Quo ad casum. Dokumenta wynotowane na kamienicę eliaszewiczowską ad presens Mantową przezwaną dla wywiedzenia się ubikacji
Placu Sztulbińskiego czyli Rożyczowskiego – sztuk 1.
Fascykuł 140.
Dokumentów na kamienicę wołmińską
y loryncowską y sycyńską, autentyczne
Kopie spraw od JXX. Bazylianów wileńskich dla JP. Godlewskiego – sztuk 1.
1594, Junii 19. Pozwolenie od burmistrzów, rajców y ławników
wileńskich na zbudowanie domu Wojciechu Zdanowiczu, mistrzowi
Michał Horski, podkomorzy miński.
Antoni Proszyński, krajczy miński, podkomorzy miński (1778).
629
630
215
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
szewskiego cechu, na gruncie cerkiewnym piatnickim przy ­murze cerkiewnym od ulicy, która idzie z rynku do cerkwi drewnianej św. Mikoły, w kopii – sztuk 1.
Genealogia kamienicy wołmińskiej z dokumentów – sztuk 1.
1720, Aprila 23. Prawo wieczyste sprzedażne z listem na przyznanie od JW. JP. Antoniego Michała Horskiego, podkomorzyca mińskiego, na kamienicę żabińską, wołmińską, sycińską y loryncowską JP.
Michałowi Godlewskiemu za sumę 5 000 złotych polskich sprzedaną
– sztuk 2.
1731, January 9. Procesa z grodu wileńskiego JP. Michała Godlewskiego na Ichmci XX. Bazylianów wileńskiego klasztoru, extraktów – sztuk 2.
1739, Augusta 25. Dekret remisyjny per generalem Trybunale
Głównym, koła Compositi Judicii w sprawie JP. Godlewskiego z JXX.
Bazylianami klasztoru wileńskiego – sztuk 1.
1741, Augusta 29. Dekret remisyjny trybunalski Compositi Judicii
JP. Godlewskiego z JXX. Bazylianami konwentu wileńskiego – sztuk 1.
1771, Septembra 16. Remisja – sztuk 1.
1774, Septembra 20. Dekret Trybunału Głównego W. X. Lit.
Compositi Judicii w sprawie JP. Stanisława Godlewskiego z JXX. Bazylianami klasztoru wileńskiego sąd podkomorski wyznaczający – sztuk 1.
[k. 142]
1774, Septembra 24. Kwit z opłatami lukrów sądowi trybunalskiemu Compositi Judicii przez P. Godlewskiego – sztuk 1.
1774, Septembra 31. Obwieszczenie podkomorzego, iż ma zjechać
do XX. Bazylianów dla rozeznania ubikacji kamienicy wołmińskiej, sycińskiej – sztuk 1.
Interrogatoria do inkwizycji – sztuk 1.
Doniesienia od JP. podkomorzego JXX. Bazylianom – sztuk 1.
Status Cause JXX. Bazylianów przed sąd podkomorski – sztuk 1.
216
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1774, Decembra 2. Obwieszczenie autentyczne na sąd podkomorski między JP. Godlewskim a JXX. Bazylianami wileńskimi w Wilnie
sądzić się mającemu, z dowodem – sztuk 2.
1774, Decembra 2. Pozew autentyczny na sąd podkomorski w Wilnie sądzić się u XX. Bazylianów mający od JP. Godlewskiego, JW. JP.
Chodkiewiczowi, staroście żmudzkiemu podany, z dowodem – sztuk 2.
1774, Decembra 2. Pozew autentyczny z dowodem na sąd podkomorski, aktor Godlewski. Citati JXX. Bazylianie – sztuk 2.
1774, Oktobra 17. Dekret podkomorski w sprawie JP. Godlewskiego z JXX. Bazylianami wileńskimi y innymi – sztuk 1.
1781, Oktobra 27. Pozew autentyczny do Ziemiaństwa Wileńskiego. Aktor JP. Godlewski, regent ziemski y grodzki województwa trockiego. Citata JW. Chodkiewiczowa, starościna Księstwa Żmudzkiego,
z potomstwem – sztuk 1.
Fascykuł 141.
Dokumentów autentycznych
na kamienicę wileńską nazwaną wołmińską
Regestr dokumentów ex parte JXX. Bazylianów wileńskich dla JP.
Godlewskiego kompostowanych vigore którego JX. Procurator cau­
sarum supra veram et totalem comportationem juramentum ­explevit
– sztuk 1.
[k. 143]
1558, February 10. Prawo na dom i plac w Wilnie będący, od cerkwi
Światoj Piatnicy, naprzeciw domu Stanisława Sztułby, od Jerzego Semeonowicza Żaby631, bratu swemu rodzonemu Bohdanowi Żabie632 za sumę
150 kop groszy liczby litewskiej, po rusku pisane autentyczne – sztuk 1.
Jurij Semenowicz Żaba, chorąży kiernowski (1546–1558).
Bohdan Semenowicz Żaba, chorąży kiernowski (1558–1565).
631
632
217
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1558, February 10 datowanego. Z ksiąg JP. Mikołaja ­Radziwiłła,
marszałka ziemskiego, wojewody wileńskiego633, extraktu tegoż prawa od Jerzego Semenowicza Żaby, bratu swemu rodzonemu Bohdanowi Żabie sprzedanej, kopia po polsku przepisana y extrakt po rusku – sztuk 2.
1579, February 6 datowanego. Z akt grodzkich województwa wileńskiego extrakt prawa zastawnego na kamienicę w Wilnie na Zamkowej ulicy, idąc z zamku po lewej stronie, naprzeciw kamienicy sztułbińskiej, sytuowanej od JPP. Jana y Eliasza Żabów, braci rodzonych,
JP. Janowi Wołmińskiemu, podkomorzemu upitskiemu634, za sumę 200
kop groszy litewskich do lat sześciu służące danego, ruski z kopią polską – sztuk 2.
1579, 7 February. Intromisja od Pana Borkowskiego P. Żabowi po
rusku pisana z ksiąg grodzkich wileńskich extraktem wyjęta – sztuk 1.
1581, Maja 13. W Wilnie datowanego, tegoż roku w księgach
grodzkich wileńskich aktykowanego prawa wieczysto sprzedażnego
od JP. Kondrata Semenowicza Żaby y małżonki JM. JP. Hanny Łukomskiej Żabiny małżonków na pół kamienicy w mieście Wilnie na
Zamkowej ulicy, idąc z zamku po lewej ręce, naprzeciw domu Sztułbińskiego sytuowanej WJP. Januszowi Hlebowiczowi, kasztelanowi
mińskiemu635, za 600 kop groszy litewskich. Tegoż roku 30 Maja z grodu wileńskiego do ziemiaństwa wpisanego extraktu tegoż prawa z ziemstwa wileńskiego wycięty extrakt – sztuk 1.
1581, Maja 8. Kopia tegoż prawa po polsku pisana – sztuk 1.
633 Mikołaj Radziwiłł „Czarny”, marszałek W. Ks. Lit., wojewoda wileński (1551–
–1565).
634 Jan Janowicz Wołmiński (Wołmieński), podkomorzy upicki (1566–1579), kasztelan połocki, starosta upicki (1586–1589).
635 Jan Janowicz Hlebowicz, kasztelan miński (1572–1585), trocki (1585–1586),
wojewoda trocki (1586–1590).
218
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1581, Maja 13. Prawo autentyczne tejże połowy kamienicy od
P. Kondrata Żaby sprzedanej P. Hlebowiczowi za 600 kop groszy litew­
skich po rusku pisane z kopią polską – sztuk 2.
1581, Maja 18. Extrakt tegoż prawa z grodu wileńskiego na
kamieni­cę od Kondrata Żaby sprzedanej ruski z dwoma kopiami pol­
skimi – sztuk 3.
[k. 144]
1581, Junii 3. Extrakt ziemski wileński sprzedaży pół kamienicy
żabińskiej przez P. Hlebowicza P. Wołmińskiemu, kasztelanowi połockiemu, za 600 kop groszy litewskich, ruski z kopią polską – sztuk 2.
1584, Maja 16. Extrakt grodzki wileński sprzedaży pół kamienicy
na wieczność JP. Wołmińskiemu, kasztelanowi połockiemu, pod prawem szlacheckim za 600 kop groszy litewskich, po rusku pisany z kopią polską – sztuk 2.
1588, Maja 12. Z akt magdeburskich wileńskich extrakt prawa
sprzedażnego wieczystego na kamienicę Lorencowską od JPP. Wodzińskich y Kędzierzyńskich, JP. Wołmińskiemu za 600 kop groszy litewskich sprzedany – sztuk 1.
1598, February 8. Kopia extraktu z ksiąg grodzkich wileńskich zeznania kwitu generalskiego, iż Jan Wołmiński całą kamienicę w Wilnie będącą na ulicy Zamkowej JP. Janowi Sycińskiemu636 w sumie pieniędzy zastawą oferował – sztuk 1.
1598, February 8. Intromisja w extrakcie grodzkim wileńskim od
JP. Wołmińskiego na podanie kamienicy na ulicy Zamkowej JP. Janowi Sycińskiemu w zastaw – sztuk 1.
1783, January 8. Wykład sprawy JP. Godlewskiego637 z JXX. Ba­
zyl­ianami klasztoru wileńskiego – sztuk 1.
Jan Walentynowicz Syciński (Siciński), marszałek upicki (1597–1621).
Godlewski, cześnik lidzki od 1765 r.
636
637
219
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
Fascykuł 142.
Procedera JPP. Mleczków, Krasowskich, PP. Karmelitanek wileńskich,
Przeździeckiego o sumy na pałacu Chodkiewiczowskim w Wilnie
na Rybnej ulicy sytuowanym
[k. 145]
1663, Junii 16. List pojezdczy Trybunału Wileńskiego JP. Wik­
toryna Mleczka, sędziego żmudzkiego638, a JX. Aleksandrem Chod­
kiewiczem, biskupem wendeńskim639, y Jej Mość Panią Zofią Paców­ną
Chodkiewiczową, kasztelanową wileńską640, Izabelą Lacką Chodkie­
wiczową, starościną mozyrską, do majętności Gur za sumę 5 000 złotych polskich – sztuk 1.
1663, Julii 14. Dekret konstytucyjny Trybunału Wileńskiego
w sprawie JP. Wiktoryna Konstantego Mleczka y samej Jej Mości bywszej Rudominowej641, sędziów ziemskich żmudzkich, z JW. JX. Aleksandrem Chodkiewiczem, biskupem wendeńskim, y Jej Mości Panią
Zofią Pacówną Chodkiewiczową, kasztelanową wileńską, o dług JW.
Rudominy 5 000 złotych polskich ze wskazem sumy 10 000 złotych
na majętności Gurach i kamienicy wileńskiej – sztuk 1.
1663, Julii 16. List Trybunalski Wileński obwieszczy w sprawie JP.
Mleczka, sędziego ziemskiego żmudzkiego, z JX. biskupem wendeńskim, z JP. Pacową, kasztelanową wileńską, Izabelą Lacką Chodkiewiczową, starościną mozyrską, do wszelkich dóbr y kamienicy wileńskiej
za 10 005 złotych polskich – sztuk 1.
638 Wiktoryn Konstanty Mleczko, starosta żmudzki.
639 Aleksander Krzysztof Chodkiewicz, biskup wendeński (1649–1676).
640 Zofia Pacówna (1618–1665), żona kasztelana wileńskiego Jana Kazimierza
Chodkiewicza (1646–1661).
641 Wiktorynowa Konstantynowa Mleczkowa, zm. w 1674 r., trzecia żona Jana Mikołaja Rudomina Dusiackiego, marszałka brasławskiego (1645–1651).
220
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1663, Septembra 4. Z akt grodzkich województwa wileńskiego
dowód podania listu obwieszczego w sprawie Mleczków na kamienicę
w Rybnym końcu w rynku wileńskim – sztuk 1.
1663, Oktobra 5. List pojezdczy do kamienicy Chodkiewiczowskiej w sprawie Mleczki – sztuk 1.
1663, Decembra 20. List za dekretem o sprzeciwieństwo w sprawie JP. Wiktoryna Mleczki, sędziego żmudzkiego, względem starszeństwa samej JP. Zofii Isajkowskiej, bywszej Rudominowej642, samej aktorki, JX. Aleksandrowi Chodkiewiczowi, biskupowi wendeńskiemu,
JP. Zofii Pacównie, kasztelanowej wileńskiej, Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, JP. Jerzemu Chodkiewiczowi, staroście błudeńskiemu, podany na majętności Gurach y kamienicy w Wilnie będącej za sumę 40 025 złotych – sztuk 1.
1663, Decembra 20. Dekret trybunalski w sprawie Mleczków
z Chodkiewiczami – sztuk 1.
1665, Aprila 20. Obwieszczenie na kamienicy położone w sprawie
Mleczki od JP. sędziego grodzkiego wileńskiego643 – sztuk 1.
[k. 146]
1665, Maja 18. Odroczenie do pałacu wileńskiego y do majętności
Gur, na których wskazano dekretem 40 025 złotych – sztuk 1.
1665, Maja 26. Dekret pojezdczy JP. sędziego grodzkiego wileńskiego w sprawie Mleczki, sędziego żmudzkiego, z JPP. Chodkiewiczami o dług wojewodów wileńskich na pałacu wileńskim za sumę
10 005 złotych polskich – sztuk 1.
1665, Augusta 22. Dekret Trybunalski Wileński o sprzeciwieństwo
w niedopuszczeniu egzekucji na majętności w Gurach y kamienicy
642 Zofia Mikołajówna Dołmatówna Isajkowska, w latach 1647–1652 pierwsza żona Jana Mikołaja Rudomina Dusiackiego, marszałka brasławskiego (1645–1651).
643 Kazimierz Szumski, sędzia grodzki wileński (1664–1665).
221
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
wileńskiej za sumę 40 025 złotych w sprawie JP. Wiktoryna Mleczki,
sędziego ziemskiego żmudzkiego z JPP. Chodkiewiczami, biskupem
wendeńskim, Zofią Pacówną, kasztelanową wileńską y Izabelą Lacką
Chodkiewiczową – sztuk 1.
1666, Septembra 6. Pozew po X. biskupa wendeńskiego y starostę błudeńskiego Chodkiewiczów od Mleczka, sędziego ziemskiego
żmudzkiego – sztuk 1.
1668, Marca 10. List do dworzanina przy banicji na podanie kamienicy wileńskiej y majętności Gur za sumę 40 025 złotych w sprawie JP. Wiktoryna Mleczka z JP. Izabelą Lacką Chodkiewiczową, starościną mozyrską, od króla Jana Kazimierza – sztuk 1.
1668, Marca 10. Banicja wyniesiona na W. JP. starościnę mozyrską
ex instancja W. JPP. Mleczków – sztuk 1.
1670, January 20. Proces Chodkiewicza, oboźnego litewskiego, na
Krasowskich o przewód prawny na pałacu wileńskim stante minorenitate Jego – sztuk 1.
1670, Junii 4. Pozew w sprawie Krasowskich z Chodkiewiczami,
na Trybunał Wileński – sztuk 1.
1671, February 13. Dowód pozwu w sprawie Chodkiewicza z Kra­
sowskim przed Sąd Główny Trybunalski Wileński – sztuk 1.
[k. 147]
Fascykuł 143.
Prawo wieczyste sprzedażne od JW. JP. Przeździeckiego,
pisarza litewskiego, na plac antiquitus kamienicy,
teraz zaś w dziedzinie pałacu wileńskiego,
na którym stajnia y spichlerz stoi obrócony, etc.
1727, January 2. Intromisja na kamienicę w Wilnie na Sawicz
ulicy sytuowaną, od JP. Frąckiewicza, skarbnika lidzkiego644, JW. JP.
Aleksander Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński, skarbnik lidzki (1722–1729).
644
222
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Przeździeckemu, kasztelanowi inflanckiemu645, służąca y extrakt tejże
z grodu wileńskiego oraz list JP. Radzimińskiego do woźnego pisany,
aby podał tę kamienicę JW. Przeździeckiemu – sztuk 3.
1727, January 2. Zapis wieczysto sprzedażny od JP. Frąckiewicza,
sędzica y skarbnika lidzkiego, JW. JP. Przeździeckiemu, kasztelanowi
inflanckiemu, y synowi JM dany na kamienicę w Wilnie na Sawicz ulicy sytuowaną, którego extrakt z akt trybunalskich wileńskich miesiąca
maja tegoż roku wyjęty – sztuk 2.
1727, Maja 23 w Wilnie datowany. Zapis asekuracyjny od W. JP.
Frąckiewicza, skarbnika lidzkiego, JW. JP. Przeździeckiemu, kasztelanowi inflanckiemu, y JP. kasztelanicowi, synowi JM. dany, z extraktem
z ksiąg trybunalskich wileńskich pod tymże rokiem miesiąca 26 maja
wyjętym, – sztuk 2.
1749, Octobra 28 datowane. Prawo wieczyste na kamienicę wileńską na ulicy Sawicz od JW. JP. Przeździeckiego, pisarza W. X. Lit.
JW. JP. Czapskiej, podskarbinej Ziem Pruskich, służące, z extraktem wyjętym tegoż roku 30 Octobra z ksiąg magdeburskich mińskich – sztuk 2.
1749, Decembra 10. Intromisja na kamienicę w Wilnie na Sawicz
ulicy od JW. Przeździeckiego nabytą JW. JP. Czapskiej, podskarbinej
Ziem Pruskich, służąca, z extraktem z ksiąg grodzkich wileńskich wyciętym – sztuk 2.
[k. 148]
Fascykuł 144.
Dokumenta na kamienicę w Wilnie y folwark Gury
1634, Julii 28. Eodem anno et mense 31 w Trybunale Głównym Litewskim przyznany, a 1691, miesiąca Decembra 10 w sposób
przenosu do akt Trybunału Głównego Litewskiego kadencji mińskiej
645 Aleksander Przeździecki, chorąży mozyrski (1694–1726), kasztelan inflancki
(1726–1733).
223
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
podanego extrakt zapisu od JW. Krzysztofa Chodkiewicza, kasztelana
trockiego, JW. Zofii Druckiej Horskiej 1. Strawińskiej, wojewodzinej
mińskiej, 2. Chodkiewiczowej, wojewodziny wileńskiej646, żonie swej,
na sumę 5 000 złotych z dożywociem na kamienicę w Wilnie oraz folwarku Gurach zapisanych extraktów 2. Kopia tegoż zapisu – sztuk 1.
1676, Augusta 15. Karta Lamberków małżonków, iż za restauracją kamienicy Chodkiewiczowskiej za dożyć się stało onym – sztuk 1.
1716, Aprilis 9 datowany, a 1731 Februara 14 przyznany widymus
z ksiąg trybunalskich litewskich kadencji nowogródzkiej, kwitacji oraz
zrzeczenia się ze wszelkiej pretensji od JP. Michała Druckiego Horskiego, podkomorzyca województwa mińskiego647, JWW. JPP. Kazimierzowi648 y Joannie z Chodkiewiczów Zarankom, starostom żmudzkim649,
danej. Ta kwitacja w roku 1779, Februara 5 w Trybunale Wileńskim
aktykowana – sztuk 1.
Kopii tegoż zapisu kwitacyjnego – sztuk 2.
Pod rokiem 1700. Regestr, jak studiował JW. JP. Chodkiewicz, starosta błudeński – sztuk 1.
[k. 149]
Fascykuł 145.
Sprawy na folwark Markucie alias Gury
w województwie wileńskim leżący
1614, Junii 30 dnia zapadłego w Trybunale Wileńskim, a 1747,
11 Augusta w aktach magdeburskich wileńskich aktykowanego dekretu
646 Chodzi tu o Zofię Drucką Horską, zm. w 1657 r., która była najpierw żoną
Baltazara Strawińskiego, kasztelana brzeskiego i smoleńskiego (1627–1631), wojewody mińskiego (1631–1633), a następnie od 1633 r. żoną Krzysztofa Chodkiewicza, kasztelana trockiego, wojewody wileńskiego.
647 Michał Horski, podkomorzy miński.
648 Kazimierz Zaranek Horbowski, starosta żmudzki.
649 Joanna, córka Jerzego Karola Chodkiewicza, siostra Jana Karola Chodkiewicza,
żona Kazimierza Zaranka Horbowskiego, starosty żmudzkiego.
224
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
w sprawie W. JP. Strawińskiego, ciwuna trockiego, z mieszczanami wileńskimi o zabranie gruntów od miasta, kopia – sztuk 1.
1645, Novembra 8 datowanego, a 1647, Augusta 5 w Trybunale
przyznanego prawa wieczysto zrzecznego od JP. Jewłaszewskiego, sekretarza JKMci650, JW. JP. Chodkiewiczowi, wojewodzie wileńskiemu, na
folwark Gury, w województwie wileńskim danego, autentyk z extrak­
tem – sztuk 2.
1650, February 29. Kwitacja od JP. Jewłaszewskiego, starosty wiłkomierskiego, z wypłacenia sumy 15 000 złotych polskich JW. JP. Krzysztofowi Chodkiewiczowi, wojewodzie wileńskiemu dana – sztuk 1.
1653, Aprilis 24. Dekret trybunalski miński w sprawie JP. Stra­
wiń­skiego, podkomorzego starodubowskiego651, z JW. Chodkiewiczową, wojewodziną wileńską, o sumę 8 000 złotych, extrakt ruski, z kopią polską – sztuk 2.
1709, 5 Februara. Dokument od Strawińskiego652 na talarów bitych 300 – sztuk 1.
1710, 31 Maja. Asekuracja od P. Strawińskiego, że za odebraniem
120 talarów bitych kwitować będzie – sztuk 1.
1710, Aprilis 3. Kwitacja od JP. Strawińskiego dana – sztuk 1.
1737, 15 Maja. Testamonialny skrypt od JW. J. Pani Chodkie­wi­
czowej, starościny wielońskiej, wyznawający, że nienależycie pozywa JP.
Strawińskiego653 – sztuk 1.
1745. Kopie spraw z P. Strawińskim – sztuk 1.
650 Kazimierz Ludwik Jewłaszewski, sekretarz JKM, starosta wiłkomierski (1649–
–1652), kasztelan smoleński (1656–1664).
651 Kazimierz Strawiński, koniuszy trocki, podkomorzy starodubski (1651–1656).
652 Ludwik Władysław Strawiński, cześnik starodubski (1686–1713), starosta starodubski (1706–1709), kasztelan smoleński (1720–1736) i wileński (1724–1736).
653 Antoni Andrzej Strawiński, skarbnik kowieński (1736–1738), wojski starodubski (1738–1743), podsędek (1743–1749), sędzia ziemski (1749–1764).
225
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1747, Julii 1. Podany pozew JP. Strawińskiemu na sądy trybunalskie od JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich, któren w akta
Księstwa Żmudzkiego 12 Julii podany z dowodem – sztuk 2.
[k. 150]
1747, Aprilis 10. W grodzie żmudzkim proces w sprawie JW. Pani Chodkiewiczowej, wojewodziny brzeskiej, z W. JP. Stawińskim, podsędkiem starodubowskim – sztuk 1.
1749, Aprilis 17. Z akt grodzkich województwa wileńskiego kopia procesu W. Antoniego Strawińskiego, sędziego starodubskiego,
na JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich y JW. Chodkiewicza, starosty brzeskiego, o majętność Gury w województwie wileńskim
– sztuk 1.
1749, Maja 2 dnia. Pozew do ziemstwa wileńskiego ­położony na
majętnościach Gurach pod Wilnem ze strony W. Antoniego Stra­
wińskiego JWW. Czapskim, podskarbim Ziem Pruskich, JW. Chodkiewiczowi, wojewodzicowi brzeskiemu y W.W. JXX. Jezuitom nowicjatu wileńskiego – sztuk 2.
1750, dnia 25 Junii. Relacja jeneralska podanego pozwu do Trybunału ze strony JWW. Czapskich i Chodkiewicza, W. Stra­wiń­skiemu,
sędziemu starodubskiemu – sztuk 1.
1750, Junii 25 dnia. Wydane obwieszczenie za dekretem ziemskim
wileńskim w sprawie W. Strawińskiego z JWW. Czapskimi y JWW.
Chodkiewiczem z regułą – sztuk 2.
1752, Aprilis 26. Pozew na sądy trybunalskie od JWW. Czapskich
y Chodkiewicza po W. Strawińskiego – sztuk 1.
1753, Augusta 9. Excerpt dekretu trybunalskiego W. Strawińskiego
z JWW. Czapskim i Hanusowskiemi654 y innymi – sztuk 1.
Dominik Hanusowski, cześnik kowieński (1759–1765).
654
226
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1753, Februara 22 dnia. Remisja w sprawie JWW. JPP. Czapskich,
podskarbich Ziem Pruskich y Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego,
z JP. Strawińskim – sztuk 1.
1754, Maja 30 dnia. Excerptów dekretu trybunalskiego w sprawie JWW. JPP. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich z P. Strawińskim – sztuk 2.
Notatka różnych rzeczy – sztuk 1.
[k. 151]
1756, Maja 7 dnia. Pozew od JWW. Czapskich po Strawińskiego
na Trybunał Główny W. X. Lit. – sztuk 1.
1756, Maja 12. Karta od JP. Woronowicza do obwarowania locus
standi655 dana – sztuk 1.
1756, Maja 12. Pozew na Trybunał Główny Lidzki actores Czaps­
cy. Citati PP. Piotuchowie – sztuk 1.
1765, Maja 25. Kopia pozwu na sądy ziemskie wileńskie od WW.
Strawińskich po JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich y JW.
Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego – sztuk 1.
1765, Junii 18. Pozew do Ziemi Wileńskiej aktor JW. JP. Chodkiewicz, starosta wieloński. Citati WW. JPP. Strawińscy – sztuk 1.
Punkta JP. Strawińskiego do juramentu – sztuk 1.
Genealogii część JWW. Chodkiewiczów na karteczce – sztuk 1.
Narratywa sprawy JW. Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego
z W. JP. Strawińskim – sztuk 1.
Fascykuł 146.
1725, Junii 2 w Wilnie datowana a 1726, Aprilis 5 dnia w grodzie brzeskim aktykowana asekuracja J. Pana Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego, żonie swojej J. Pani podkomorzynej na ewinkowanie
Punkt widzenia.
655
227
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
od pretensji JP. Skirmonta656 za obligiem dana z listem na przyznanie
– sztuk 2.
1726, Aprila 10. Extrakt z ksiąg brzeskich grodzkich protestacji
JW. Pana Sapiehy, kasztelana trockiego657, przeciw J. Pani Tyzenhauzowej, podkomorzynej wileńskiej658, o niesłuszne przynaglanie do zapisów
JP. Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej, bywszej żony swej, a siostry
JP. Chodkiewicza, starosty dowgielskiego – sztuk 1.
[k. 152]
1727, Maja 12. Z ksiąg trybunalskich wileńskich kopia dekretu
kontumacyjnego z aktoratu JWW. JPP. Szretterów, kasztelaniców inflanckich, z WW. JPP. Tyzenhauzami, podkomorzymi wileńskimi, y innymi Ich Mościami – sztuk 1.
1727. Decyzja z dekretu trybunalskiego wileńskiego w sprawie
JWW. Szretterów659 z W. Tyzenhauzem, podkomorzym wileńskim na
ćwiartce – sztuk 1.
1727, Maja 20 dnia. Extrakt grodzki słonimski procesu od JW. JP.
Sapiehy, kasztelana brzeskiego, y JP. Adama Chodkiewicza qua, która na JP. Tyzenhauza o exorbitancje y zabranie ruchomości – sztuk 1.
1727, Junii 19. Kopii regestru rzeczy zgrabionych JPP. Szretterów
– sztuk 2.
1727, Julii 9. Pozwów od JPP. Szretterów po JPP. Tyzenhauzów
do Trybunału Wileńskiego o dopełnioną kontrowencją przeciw dekretowi trybunalskiemu – sztuk 2.
1727, Augusta 20. Kopia dekretu kontumacyjnego drugiego, trybunalskiego kadencji wileńskiej W. Ichmości PP. Szretterów,
656 Stanisław Skirmont, starosta oszmiański (1718–1725).
657 Jan Fryderyk Sapieha, kasztelan trocki (1716–1735).
658 Michał Jan Tyzenhauz, podkomorzy litewski (1724–1734), ożenił się z Cecylią
Zofią Sapieżanką. wdową po Janie Karolu Chodkiewiczu, zm. w 1762 r.
659 Franciszek Szretter (Szreyter, Szreders), strażnik wiłkomierski (1714–1742).
228
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
kasztelaniców inflanckich, z W. P. Tyzenhauzem, podkomorzym wileńskim, samą Jej Mością y innymi – sztuk 1.
1727, Julii 30. Proces JW. JP. Sapiehy, kasztelana trockiego, JP.
Chodkiewicza, starosty błudeńskiego, na JW. JP. Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego, y JPP. Szretterów o porzucenie dobrowolne rzeczy w Solecznikach y nieodebranie onych dla pretensji do dóbr JPP.
Chodkiewiczów w grodzie słonimskim zaniesiony – sztuk 1.
1727, Augusta 11. Pozew na Trybunał Główny Wileński od JW.
Sapiehy, kasztelana trockiego, y JW. Adama Chodkiewicza po Ich
Mościów PP. Szretterów y Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego
– sztuk 1.
[k. 153]
1727, Augusta 28. Regestr odebranych rzeczy, nieruchomości
z ma­jętności Solecznik przez IM. PP. Szretterów, za zleceniem od JP.
Tyzenhauza – sztuk 1.
1727, Augusta 28. Dekret w sprawie JW. Chodkiewicza z JP. Tyzenhauzem y Szretterami o zwrot rzeczy, ruchomości za regestrem,
w Trybunale Wileńskim zapadły – sztuk 1.
1728, February 17 dnia. Na ćwiarteczce regestr spraw – sztuk 1.
1728, Maja 12 dnia. Pozew z ziemstwa wileńskiego od JPP. Ty­
zen­hauzów po JWW. Sapiehów y Chodkiewicza na Trybunał Wileński – sztuk 1.
1728, Marca 10 dnia. W grodzie wileńskim zaniesiony manifest
JW. JP. Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej, daugieliskiej, błudeńskiej starościny, na WW. JPP. Tyzenhauza, podkomorzego wileńskiego,
y Skirmonta, horodniczego powiatu pińskiego660, in condicto z sobą będącym o skasowanie obligu wspólnie wydanego y asekuracji na 4 000
660 Samuel Antoni Skirmont, horodniczy powiatu pińskiego, łowczy grodzieński
(1730–1756).
229
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
talarów bitych na własny swój interes przez W. Tyzenhauza u W. Skirmonta pożyczonych – sztuk 1.
1728, Aprila 16. Pozew na Trybunał Główny Wileński od JW.
Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej, starościny błudeńskiej, po
WW. Tyzenhauza y Skirmonta o wspólne pisanie się w obligu
z W. Tyzenhauzem na zaciągniecie 4 000 talarów bitych na osobisty
własny interes W. Tyzenhauza od W. Skirmonta zaciągnionych – sztuk 1.
1728, Aprila 17 dnia. Dowód pozwu z grodu wileńskiego w sprawie JW. Cecylii Sapieżanki Chodkiewiczowej, daugieliskiej, błudeńskiej
starościny, z WW. Tyzenhauzem y Skirmontem – sztuk 1.
1728, Augusta 27 dnia. Dekret w sprawie JP. Cecylii Sapieżanki,
primo Chodkiewiczowej, ex post Tyzenhauzowej, podkomorzyny wileńskiej, z WJP. Tyzenhauzem, mężem y JP. Skirmontem o podejście
w podpisaniu się do obligu na 4 000 talarów bitych – sztuk 1.
[k. 154]
Fascykuł 147.
Dokumenta na folwark Gury
w województwie wileńskim leżący
1709, Junii 20 datowane, a 1712, Julii 30 w Trybunale Wileńskim
przyznane prawo zastawne od JW. Jana Karola Chodkiewicza na folwark Gury za 500 talarów bitych JW. JP. Przeździeckiemu, chorążemu
mozyrskiemu, rewersał tegoż prawa. Intromisja, inwentarz y extrakt tegoż prawa z ksiąg trybunalskich wileńskich – sztuk 5.
1723, Junii 23 datowanego, tegoż roku dnia 20 Augusta w Try­
bu­nale Wileńskim przyznane prawo zastawne wlewkowe na folwark
Gury od JP. Przeździeckiego, chorążego mozyrskiego, W. JP. Dą­brow­
skiemu, marszałkowi wiłkomierskiemu661, dane, z extraktem z ksiąg trybunalskich wyciętym – sztuk 2.
Marcjan Józef Dąbrowski, podkomorzy, marszałek wiłkomierski (1723–1737).
661
230
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1726, 16 Aprilis pisane. Tegoż roku 28 Junii w Trybunale Wi­leń­
skim przyznane prawo wlewkowe od IM. Panów Dąbrowskich, małżonków, dane WW. JJ. XX. Jezuitom Świętojańskim na Gury, folwark
w województwie wileńskim leżący, w sumie talarów bitych 500 z extraktem trybunalskim wileńskim – sztuk 2.
1726, 16 Aprilis. List J. Pani Dąbrowskiej do woźnego, proszący
dla odprawienia intromisji w folwarku Gurach na JXX. Jezuitów Świętojańskich wileńskich – sztuk 1.
1726, 16 Aprilis. Regestr ekspensy na erekcję y restaurację budynków przy prawie wlewkowym JXX. Jezuitów od JP. Dąbrowskiego dany – sztuk 1.
1733, Aprila 23. Wlewek XX. Jezuitów Świętojańskich na XX. Jezuitów Świętojańskich folwarku Gur – sztuk 1.
[k. 155]
1742, Julii 6 dnia. Asekuracja od JXX. Jezuitów nowicjatu wileńskiego JW. JP. Tyzenhauzowi, staroście wiłkomierskiemu662 – sztuk 1.
1750, Marta 16 dnia datowany. Eodem Anno et mense etc.
w magdeburgii wileńskiej przyznana kwitacja transfuzyjna od w Bogu przewielebnego JX. Jurahi, rektora nowicjatu wileńskiego, JW. JP.
Czapskiej, podskarbinie Ziem Pruskich, z sumy zastawnej 500 talarów
bitych za folwark Gury alias wieś Markucie, w województwie wileńskim sytuowaną, z extraktem – sztuk 2.
1750, Marca 16. Asekuracja od JX. Jurahi, rektora nowicjatu wileńskiego, JW. J. Pani Czapskiej, podskarbinie Ziem Pruskich, dana
– sztuk 1.
1750, Marta 16. Intromisja do wsi Markuciów, w województwie
wileńskim, od JX Jurahy, rektora nowicjatu wileńskiego, JW. Czapskiej,
662 Benedykt Tyzenhauz, wojewodzic mścisławski, stolnik wiłkomierski (1732–
–1763).
231
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
podskarbinie Ziem Pruskich, podany z extraktem grodzkim wileńskim
– sztuk 2.
1750, Marta 16. Inwentarz przy objęciu wsi Markuciów spisany
– sztuk 1.
1750, Marta 16. Regestr spraw oddanych przy okupnie wsi Mar­
ku­ciów, w województwie wileńskim, od JX. Jurahy, rektora nowicjatu wileńskiego, JW. Czapskiej, podskarbinie Ziem Pruskich – sztuk 1.
1755, Septembra 24 sporządzonego. Kopia regestru dokumentów
na folwark Gury w województwie wileńskim leżący – sztuk 1.
Status cause sprawy JW. Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego,
z JMP. Strawińskim o folwark Markucie alias Gury, w województwie
wileńskim – sztuk 5.
Szpargałów dokumentów niecałych, jeden ruski pod rokiem 1685,
Septembra 25, drugi polski z magdeburgii wileńskiej – kawałków 2.
[k. 156]
Fascykulik 148.
Dokumentów do Wiktoryszek tudzież na grunt Soleczniki
1622, Junii 29 datowany, eodem Julii 22 w trybunale głównym
W. X. Lit. w Wilnie przyznanego. Kopia extraktu funduszu w So­
lecz­nikach Małych y Wielkich przez JP. Alfonsa Lackiego, wtedy
podkomorzego wileńskiego, starosty dyneburskiego, po tym starosty
żmudzkiego, uczynionego z kopii starodawnej ex actis Archivi Diecesi
Vilnensis wyjętej przepisana – sztuk 1.
1650, Junii 20. W Trybunale Wileńskim akt asekuracji od JX. Mikołaja Towtgina, plebana solecznickiego, JP. Samuelowi Lackiemu, staroście zasleńskiemu663, danej iż nie ma dochodzić sprzedanego folwarku Wiktoryszek y gruntu Kłoczkowskiego z siedmiu ­poddanymi do
­plebanii turgielskiej za pół trzecia tysiąca złotych od plebanii solecznickiej odłączonego – sztuk 1.
Samuel Lacki, ciwun birżyniański, starosta zaśleński.
663
232
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Notacja dokumentów między Kontrymem y Klimiatą – sztuk 1.
1750, February 3 dnia. Zapis kwitacyjny y wlewkowy od JX. Hurynowicza, plebana solecznickiego, JWW. Czapskim, podskarbim Ziem
Pruskich, y JW. JP. Chodkiewiczowi, wojewodzicowi brzeskiemu, na
złotych 500 zaległej annaty – sztuk 1.
1782, Kwietnia 23. Kwit JXX. Augustynów wileńskich z wypłaconej annaty z dóbr Solecznik za rok 1782 W. JP. Łukiańskiemu664 na
złotych 200 wydany – sztuk 1.
1669, Maja 10. Asekuracja JX. Szymanowskiego, kaznodziei prowincji litewskiej, JP. Izabeli Lackiej Chodkiewiczowej, starościnie mozyrskiej, na wrócenie aparatu kościelnego do kościoła solecznickiego
należącego – sztuk 1.
Fascykulik 149.
Asygnacja JW. Czapskiej, podskarbiny Ziem Pruskich – sztuk 17
[k. 157]
Fascykuł 150.
1761, Julii 31. W Trybunale Wileńskim zapadłego dekretu odkładowego w sprawie JWW. Czapskich, podskarbich Ziem Pruskich,
y JW. Chodkiewicza z JW. Alfonsem Lackim o Wysoki Dwór y Soleczniki, kopia – sztuk 1.
W pliku pod Nr 151.
1618, Decembra 1 datowanego, a w roku 1785, miesiąca January 19 dnia w akta ziemskie województwa trockiego z kopią wpisanego extrakt inwentarza dóbr Waki z ograniczeniem y osiadłością poddanych – sztuk 1.
664 Aleksander Łukiański, łowczy upicki (1777–1793), sędzia grodzki (1783–
–1790), podstarosta (1790–1793).
233
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1785, Februara 19 dnia. W Trybunale Wileńskim ferowany między JWW. Pacami i Ruszczycami o majętność Ginejciszki, w województwie trockim sytuowaną, dekret – sztuk 1.
1785, January 23 dnia. Dekret oczywisty ziemski województwa
trockiego w sprawie JWW. Chodkiewiczów y Komara, komornika
wołkowyskiego, z WW. Dąbrowskiemi o dobra Wakę, w województwie wileńskim – sztuk 1.
1786, Decembra 21. W ziemiaństwie wołkowyskim ferowanego
dekretu w sprawie JOO. XX. Czartoryskich, Sapiehą, Mejerem665, Radziwiłłami y innemi co do kategorii Chodkiewiczów wyjęty extrakt
– sztuk 1.
Inwentarz pod rokiem 1731, Junii 31 dnia, majętności Solecznik
Wielkich y regestra dawne pałacu wileńskiego razem w pliku związane.
[k. 158]
1558, Maja 22 dnia. Na pergaminie dużym konfirmacja króla Zygmunta Augusta zeznania listu Pana Iwana Lackiego666 Panu Janowi
Szymkowiczowi667 ugody y zamiany gruntów między Żołudkiem y Możejkowem. Ten przywilej przez szczurów nadpsuty – sztuk 1.
Fascykuł 152.
Narratywa sprawy JW. Jana Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego, starosty wielońskiego, z W. JP. Strawińskim, sędzią ziemskim starodubowskim, o dobra Gury w województwie wileńskim leżące, egzemplarzów półarkuszowych sztuk – 21.
665 Karol Mejer (Meyer), sędzia ziemski kowieński (1785–1792).
666 Iwan Wasilewicz Lacki, dzierżawca wysokodworski (1535–1536) i miednicki
(1546–1551).
667 Jan Szymkowicz, marszałek hospodarski (1551–1569), dzierżawca wiłkomierski
(1564–1569).
234
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
Status cause JW. JP. Jana Mikołaja, hrabi Chodkiewicza, starosty
wielońskiego, pułkownika wojsk koronnych JKM, z W. JP. Lackim,
stolnikiem trockim668, o Wysoki Dwór w kilku arkuszach egzemplarzy
barwionych dwa – sztuk 2.
Status interesu JW. JP. Mikołaja, hrabi Chodkiewicza, wojewodzica brzeskiego, pułkownika wojsk koronnych, z W. JP. Onufrym Lackim, stolnikiem trockim, JW. Antonim hrabią Pacem, pisarzem W. X.
Lit.669, także W. JP. Kunegundą Ruszczycową, starościną porajską670, egzemplarzów półarkuszowych – sztuk 21.
Regestr dokumentów ze strony JWW. Hrabiów Chodkiewiczów
od instiantiam WJP. Koszczyca, starosty zarzeckiego671, z nakazu dekretu ziemskiego wileńskiego komportowanych w roku 1786, Octobra 17 dnia, które nazad zwrócone do archiwum JW. Pani jak podpis
W. Komara zaświadcza na arkuszach pięciu – sztuk 1.
[k. 159]
Fascykulik 153.
Plenipotencji niektórych y manifestów
1766, miesiąca Stycznia 9 dnia. W Grodnie list Komisji Skarbu
W. X. Lit. pisany do WJP. Giełguda672, na ten czas ciwuna twerskiego, dworzanina skarbu W. X. Lit., dla podania starostwa żmudzkiego
wraz z ekonomią do tegoż starostwa należącą, za przywilejem Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego dla JW. Jana Mikołaja,
hrabi Chodkiewicza, kasztelana na ten czas żmudzkiego, konferowanym – sztuk 1.
668 Onufry Lacki, podstolic trocki, stolnik trocki (1759–1760), chorąży trocki.
669 Antoni Michał Pac, starosta borciański, pisarz wielki litewski (1750–1774).
670 Kunegunda z Matuszewiczów Ruszczycowa, starościna porajska.
671 Antoni Koszczyc, starosta zarzecki z początku XVIII w.
672 Antoni Onufry Giełgud, ciwun twerski, pułkownik wieloński, chorąży żmudzki (1767–1776), kasztelan (1776–1783).
235
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1775, Novembra 8. Kontrakt na dziesięcinę młynowską JX. Saczka, proboszcza koblińskiego, z JP. Komarem, starostą szodomeckim673
– sztuk 1.
1783, Maja 15. Kopia obwieszczenia ex parte W. Łukiańskiego po
JWW. Chodkiewiczów na zjazd inkwizycji do Solecznik – sztuk 1.
Kopia manifestu przeciw Skopowskiemu – sztuk 1.
Dzieło przeciw Burbie674 – sztuk 1.
1793, 1 Augusta. W Warszawie dana plenipotencja od JW. Ludwiki, hrabiny Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, WW. Mazarakiemu, Zaleskiemu, Komarowi Sosnowskiemu675 y Bądarzewskiemu do
sprawy granicznej między Czarnobylem a Hornostajpolem W. Hańskiego – sztuk 1.
1793, 24 Octobra. W Warszawie plenipotencja od JW. Pani
W. Ma­zarakiemu, strażnikowi brasławskiemu, na zaciągniecie sumy do
ukończenia interesu z J. Panią Niemieryczową – sztuk 1.
1794, 20 lutego. W Warszawie plenipotencja od JW. Pani W. Ko­
sińskiemu, rotmistrzowi województwa nowogródzkiego, do interesów
na kontraktach w Mińsku odbywać się mających – sztuk 1.
[k. 160]
Fascykulik 154.
Do supraslskich papierów należący
1687, Februaris 15. List JW. Jana Karola Chodkiewicza do matki
swej pisany w interesach supraslskich – sztuk 1.
1687, Februaris 6. Kwitacja od JXX. Bazylianów supraslskich JW.
JP. Janowi Karolowi Chodkiewiczowi, oboźnemu litewskiemu, z oddania sumy 5 500 złotych polskich, a razem y na zwrócenie obligów
z pomienionej sumy – sztuk 1.
Antoni Komar, starosta szodomecki, miecznik wiłkomierski (1754–1792).
Hieronim Franciszek Burba, podczaszy trocki (1711–1731).
675
Ignacy Sosnowski, stolnik wendeński (1789–1793).
673
674
236
Sumariusz Dokumentów do Dóbr Supraskich...
1691, Decembris 18. List do JW. starościny mozyrskiej Chodkiewiczowej od JXX. supraslskich – sztuk 1.
1783, Marta 22. W grodzie grodzieńskim proces imieniem JW.
Ludwiki, hrabiny Chodkiewiczowej y Jej potomstwa przeciwko JW.
Jasonowi Smogorzewskiemu, metropolicie676, o naruszenie praw funduszów klasztorowi supraslskiemu od JWW. Chodkiewiczów temuż
klasztorowi nadanych – sztuk 1.
1783, Junii 28. Z akt konsystorza wileńskiego extrakt protestacji
JW. księdza Jasona Smogorzewskiego, metropolity całej Rusi, y księdza Wisłockiego, archimandryty supraślskiego677, przeciwko Chodkiewiczom uczynionej – sztuk 1.
Bez daty. Kopia listu JW. Ludwiki, hrabiny Chodkiewiczowej, starościny żmudzkiej, w interesie supraślskim do księdza administratora
tegoż klasztoru pisany – sztuk 1.
Regestr wybranego pogłównego z Chorostowa i Pużyc uchwalonego na sejmie warszawskim w roku 1683 – sztuk 1.
[k. 161]
1691, Julii 15. List JW. Jana Karola Chodkiewicza w interesie supraslskim do matki swej pisany – sztuk 1.
1692, Junii 15. Z Supraśla list JX. Michniewicza678 z Supraśla do
JW. starościny mozyrskiej w interesie klasztornym pisany – sztuk 1.
676 Jazon Smogorzewski, unicki metropolita kijowski (1780–1788).
677 Ks. Teodozy Wisłocki był dwukrotnie wybierany na archimandrytę supraskiego
w drodze elekcji w 1778 i 1780 r. АСД, т. IX, с. 389. Wisłocki był opatem supraskim do 1798 r. W 1799 r. Teodozy Wisłocki został pierwszym biskupem supraskim.
Od jego wyboru aż do śmierci w 1801 r. monasterem supraskim zarządzało kolegium
w składzie: namiestnik Melecy Ossuchowski oraz konsultorowie Leon Jaworowski
i Joachim Lewczycki. Por.: A. Ignatowicz, Grecko-unicka diecezja supraska (1796–
–1807), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji w Białymstoku”, 1976, R. II, nr 4.
678 Jozafat Michniewicz, archimandryta supraski (1673–1692), АСД, т. IX, с. 256.
237
Sumariusz Dokumentów Dóbr Supraskich
1693, February 26. List JP. Jundziły679 z Możejkowa pisany do JW.
starościny mozyrskiej o supraslskich interesach – sztuk 1.
1779, Aprila 3. Dwa instrumenta JW. JX. Leona Szeptyckiego,
metropolity680, względem rozrządzenia opactwa supraslskiego na arkuszu – sztuk 1.
1780, Maja 29 y Junii 10 w Rzymie. Konfirmacja papieża Piusa VI681, księdzu Lewińskiemu, opatowi supraslskiemu682, na pensję
z ­monasteru supraslskiego corocznie po złotych 3 000 przychodzić mająca, dana w kopii – sztuk 1.
Fascykulik 155.
Pliczek listów różnych prywatnych JP. Komara, Łukiańskiego y innych.
Przestrogi powszechne dla zrozumienia stopni pokrewieństwa
y powinowactwa, zrywających małżeństwo.
679 Aleksander Ryło Jundziłł, skarbnik połocki, K. Niesiecki, Herbarz polski, t. IV,
Lipsk 1839, s. 511.
680 Lew Szeptycki, unicki metropolita kijowski (1778–1779).
681 Pius VI, papież (1755–1799).
682 Stefan Lewiński, od 1784 r. biskup tytularny tegaenowski, w l. 1788–1809 unicki koadiutor, biskup łucki (1787–1806).

Podobne dokumenty