Głowno TARGOWISKO_opis_korekta_02

Komentarze

Transkrypt

Głowno TARGOWISKO_opis_korekta_02
Spis treści:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
- Opis techniczny.
- Załączniki:
- Rysunki:
0.1
Projekt zagospodarowania terenu
1.1
Budynek sanitarny - rzut fundamentów
1.2
Budynek sanitarny - rzut parteru
1.3
Budynek sanitarny - rzut dachu
1.4
Budynek sanitarny - przekrój A-A
1.5
Budynek sanitarny - elewacje
1.6
Budynek sanitarny - elewacje
1.7
Zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej
1.8
Wiaty handlowe - rzut fundamentów
1.9
Wiaty handlowe - rzut przyziemia
1.10 Wiaty handlowe - dachu
1.11 Wiaty handlowe - przekrój A-A, elewacja podłuŜna
1.12 Wiaty handlowe - schemat rozmieszczenia stęŜeń połaciowych
1.13 Ogrodzenie - rzut, widok przęsła powtarzalnego
1.14 Ogrodzenie - rzut, widok bramy wjazdowej
1
1:500
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:25
1:25
A. Spis treści opisu technicznego
0. Informacje ogólne
0.1. Podstawa opracowania.
0.2. Cel opracowania.
0.3. Zestawienie opracowań.
0.4. Materiały wejściowe do projektowania.
0.5. Sprawy autorskie.
1. Projekt zagospodarowania terenu
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.1.1. Określenie zakresu.
1.1.2. Kolejność realizacji obiektów.
1.2. Istniejący stan zagospodarowania.
1.2.1. Określenie stanu.
1.2.2. Adaptacje i rozbiórki.
1.3. Projektowane zagospodarowania.
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.
1.3.2. Układ komunikacyjny.
1.3.3. Sieci i przyłącza.
- woda
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- sieć ciepłownicza
- gaz
- energetyka
1.3.4. P-poŜarowe zaopatrzenie w wodę.
1.3.5. Ukształtowanie terenu.
1.3.6. Zieleń.
1.4. Zestawienie powierzchni.
1.4.1. Powierzchnia zabudowy budynków istniejących
1.4.2. Powierzchnia zabudowy budynków przeznaczonych do rozbiórki
1.4.3. Powierzchnia zabudowy budynków po przebudowie i rozbiórce
1.4.4. Powierzchnia dróg i dojazdów.
1.4.5. Powierzchnia parkingów.
1.4.6. Powierzchnia placów i chodników
1.4.7. Powierzchnia zieleni po przebudowie i rozbiórce (powierzchnia biologicznie czynna).
1.5. Informacje dotyczące ustaleń ochronnych działki.
1.6.Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.
1.7.Informacje o przewidywanych zagroŜeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia
uŜytkowników.
2. Projekt architektoniczno - budowlany
2.1. Wskaźniki programowo – techniczne.
2.1.1. Przeznaczenie obiektu.
2.1.2. Program.
2.1.3. Kubatura.
2.1.4. Powierzchnia.
2.2. Rozwiązanie architektoniczno – budowlane.
2.2.1. Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna.
2.2.2. Wykończenie wewnętrzne.
2.2.3. Wykończenie zewnętrzne.
2
2.3. Konstrukcja.
2.3.1. Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne.
2.3.2. Sposób wznoszenia obiektu.
2.4. Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.
2.5. Dane technologiczne.
2.6. Informacje o obiektach liniowych.
2.7. Instalacje, powiązania z sieciami zewnętrznymi, załoŜenia przyjęte do obliczeń, podstawowe
wyniki obliczeń, uzasadnienia doboru.
2.7.1. Instalacja wodociągowa.
2.7.2. Kanalizacja sanitarna.
2.7.3. Kanalizacja deszczowa.
2.7.4. Instalacja grzewcza.
2.7.5. Instalacja gazowa.
2.7.6. Instalacja elektryczna.
2.7.7. Wentylacja.
2.7.7.1. Wentylacja grawitacyjna.
2.7.7.2. Wentylacja mechaniczna.
2.7.8. Klimatyzacja.
2.8. Charakterystyka energetyczna obiektu.
2.8.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych lub energetycznych.
2.8.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych.
2.9. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
2.9.1. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków.
2.9.2. Emisja zanieczyszczeń.
2.9.3. Wytwarzanie odpadów stałych z określeniem rodzaju i ilości.
2.9.4. Emisja hałasu.
2.9.5. Wpływ obiektu na istniejące warunki przyrodnicze.
2.10. Warunki ochrony p.poŜ.
2.11. Warunki ochrony sanitarno – epidemiologicznej.
2.12. Warunki ochrony i bezpieczeństwa pracy.
3
A. Opis techniczny
0. Informacje ogólne
0.1. Podstawa opracowania.
Podstawą opracowania jest umowa z Inwestorem.
0.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na przebudowę targowiska miejskiego w Głownie
zlokalizowanego przy ul. Bielawskie 32 i Orzeszkowej 1, dz nr. 175, 181/1, 181/2
0.3. Zestawienie opracowań.
- Projekt zagospodarowania terenu.
- Architektura.
- Projekt drogowy
- Projekt budowy przyłącza i instalacji elektrycznych.
- Projekt przebudowy przyłączy i instalacji wod. – kan.
- Projekt wentylacji mechanicznej.
0.4. Materiały wejściowe do projektowania.
–
Ustalenia z Inwestorem.
–
Wizja lokalna na terenie działki.
–
Mapa geodezyjna do celów projektowych.
–
uchwała Rady Miejskiej w głównie z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
0.5. Sprawy autorskie.
Projekt jest opracowaniem autorskim i podlega ochronie prawnej.
1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.1. Przedmiot inwestycji.
1.1.1. Określenie zakresu.
Projekt przewiduje przebudowę targowiska miejskiego obejmującą:
- budowę budynku sanitarnego wraz z instalacjami,
- budowę wiat handlowych,
- budowę i przebudowę wjazdów publicznych,
- budowę układu dróg manewrowych i miejsc postojowych dla handlujących i klientów
- budowę ogrodzenia
- budowę przyłącza energii elektrycznej na targowisku do oświetlenia wiat handlowych i parkingów
- przebudowę przyłącza energii elektrycznej w związku z projektowanym budynkiem sanitarnym
- przebudowę przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
1.1.2. Kolejność realizacji obiektów
Projekt przewiduje realizację jednoetapową.
1.2. Istniejący stan zagospodarowania.
1.2.1. Określenie stanu.
Działki są zagospodarowane. Teren jest ogrodzony.
4
1.2.2. Adaptacje i rozbiórki.
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku sanitarnego oraz części istniejących wiat handlowych
zlokalizowanych na działce nr 181/2, rozbiórkę istniejącego ogrodzenia w/w działki od strony ul. Bielawskiej
i Kilińskiego oraz ogrodzenia działki nr 175.
- Ogrodzenie
- Budynek sanitarny – budynek parterowy z dachem 1-spadowym.
Konstrukcja budynku murowana.
Fundamenty betonowe.
Ściany murowane z cegły i pustaków betonowych.
Dach drewniany pokryty papą.
Dane o obiekcie:
– powierzchnia zabudowy 19,34m2
– kubatura 48,35m3
– wysokość do kalenicy 2,5m
Lokalizacja budynku:
działka nr 181/2,
odległość budynku do granicy działki:
– od północy 1,32m
– od zachodu 1,41m
Budynek jest wyposaŜony w wodę, kanalizację sanitarną i energię elektryczną
Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej.
- wiaty
Technologia rozbiórki:
FAZA I
- Wykonać zabezpieczenia BHP oraz mienia.
- NaleŜy wygrodzić niezbędny pas terenu na długości obiektu plus dodatkowo po 5m na początku i
na końcu budynku.
FAZA II
- Wykonać rozbiórki osprzętu i instalacji elektrycznych, wyposaŜenia sanitarnego instalacji wody i
kanalizacji
FAZA III
- Rozbiórka pokrycia papowego oraz warstw dachu od zewnątrz z zachowaniem zasad BHP opisanych. Papę naleŜy bezpośrednio wywozić na wysypisko bez składowania na placu rozbiórki i koniecznie utylizować.
- Zdemontować istniejącą stolarkę i ślusarkę budowlaną. Zdemontować dach. Wyburzyć ściany.
Wyburzyć fundamenty. Gruz składować na działce w miejscu przeznaczonym do tego celu.
FAZA IV
- Po zakończeniu wszystkich robót rozbiórkowych naleŜy wywieźć na wysypisko wszystkie materiały pozostałe po rozbiórce: materiały przewidziane do utylizacji naleŜy oddzielić od pozostałych i
postąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Usunąć zabezpieczenia tymczasowe drzew i terenu.
- Uporządkować obszar rozbiórki.
1.3. Projektowane zagospodarowanie.
1.3.1. Zagospodarowanie terenu.
Projekt przewiduje utwardzenie części działki nr 175 przeznaczonej na targowisko wraz z budową wjazdów,
dróg manewrowych, organizacją miejsc postojowych dla osób handlujących, ciągami pieszymi i miejscami
handlowymi, częsciowo zadaszonymi, ogrodzeniem terenu targowiska, organizacją zieleni niskiej w
wyznaczonych miejscach.
5
Na działce nr 181/2 projektuje się poszerzenie istniejącej drogi wraz z lokalizacją miejsc postojowych dla
kilentów, budowę budynku sanitarnego oraz organizację terenów zieleni niskiej.
1.3.2. Układ komunikacyjny.
Obsługa komunikacyjna działki nr 175 z drogi publicznej – ul. Kilińskiego i Orzeszkowej. Połączenie z
drogami zaplanowano poprzez 1 istniejący oraz 3 projektowane wjazdy publiczne. Zaprojektowano
utwardzenie terenu umoŜliwiające wjazd i postój samochodów, z których w większości przypadków odbywa
się handel - 72 miejsca postojowe.
Komunikację pieszą zaprojektowano w formie ciągów pieszo-jezdnych oraz terenów utwardzonych
przeznaczonych na miejsca handlowe i przejścia pomiędzy nimi.
Obsługa komunikacyjna działki nr 181/2 odbywać będzie się poprzez istniejące, poszerzone wjazdy z ul.
Kilińskiego i ul. Bielawskiej. Projekt przewiduje organizację miejsc postojowych dla klientów korzystających
z targowiska - 34 miejsca. Pozostała część działki nadal będzie pełniła rolę targowiska, na którym
zlokalizowane są istniejące kioski handlowe.
1.3.3. Sieci i przyłącza
Woda
Przewiduje się zaopatrzenie budynku sanitarnego w wodę z istniejącego przyłącza wody z sieci miejskiej.
Projekt branŜowy zawarty jest w odrębnym opracowaniu.
Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane będą powierzchniowo po terenie działek po terenie
projektowanych pasów zieleni.
Kanalizacja sanitarna
Przewiduje się odprowadzanie nieczystości ciekłych z budynku sanitarnego do sieci miejskiej poprzez
projektowane przyłącze. Projekt branŜowy zawarty jest w odrębnym opracowaniu.
Sieć ciepłownicza.
Nie występuje.
Gaz
Nie występuje.
Energetyka
Przewiduje się podłączenie budynku sanitarnego i oświetlenia parkingu na działce nr 181/2 poprzez
istniejące przyłącze energii elektrycznej oraz oświetlenie parkingów i wiat handlowych na działce nr 175
poprzez przyłącze projektowane.
Projekt branŜowy zawarty jest w odrębnym opracowaniu.
1.3.4. P-poŜarowe zaopatrzenie w wodę.
Przewiduje się wykorzystanie wody z istniejących hydrantu naziemnego zlokalizowanego w ulicy.
1.3.5. Ukształtowanie terenu.
Teren działki nr 175 wykazuje znaczny spadek w kierunku zachodnim. Na działce nr 181/1, 181/2 teren
nieznacznie opada w kierunku południowo-zachodnim.
Projekt nie przewiduje zmian w istniejącym ukształtowaniu terenu.
1.3.6. Zieleń.
Szczegóły urządzenia terenów zielonych zostaną ustalone po utwardzeniu terenów, wybudowaniu wiat i
budynku sanitarnego.
6
1.4. Zestawienie powierzchni.
działka nr 175
(pow. 9190m2)
1.4.1.
Powierzchnia
rozbiórce
zabudowy
1.4.2.
Powierzchnia
zabudowy
przeznaczonych do rozbiórki
1.4.3.
1.4.4.
bud.
istniej.
działka nr 181/2
(pow. 2274m2)
działka nr 181/1
(pow. 21m2)
/po
0,00/0,00
266,73/69,39
0,00/0,00
bud.
0,00
197,34
0,00
Powierzchnia zabudowy bud. projektowanych
0,00
83,25
0,00
Powierzchnia dróg i dojazdów projektowanych
1657,7 +
112,00(zjazdy)
142,00 +
97,00(zjazdy)
0,00
0,00
140,00
0,00
istn.
1.4.4.1 Powierzchnia dróg i dojazdów istniejących
1.4.5.
Powierzchnia parkingów projektowanych
900,00
439,00
0,00
1.4.6.
Powierzchnia
projektowanych
3148,4
0,00
0,00
0,00
751,36
0,00
3270,00
649,00
21,00
213,9
0,00
0,00
placów
i
chodników
1.4.6.1. Powierzchnia placów i chodników istniejących
1.4.7.
Powierzchnia zieleni projektowanej
1.4.7.1 Powierzchnia zieleni istniejącej
1.5. Informacje dotyczące ustaleń ochronnych działki.
Projekt jest zgodny i spełnia wymogi – uchwała Rady Miejskiej w głównie z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna
1.6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.
Nie dotyczy – teren nie znajduje się pod wpływem działalności górniczej.
1.7. Informacje o przewidywanych zagroŜeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników.
Nie dotyczy – obiekt nie będzie miał znaczącego wpływu na środowisko.
2. Projekt architektoniczno – budowlany.
2.1. Wskaźniki programowo – techniczne.
2.1.1. Przeznaczenie obiektu.
Przeznaczeniem podstawowym działki nr 175 oraz części działki nr 181/2 (częśc południowa) jest funkcja usług
handlu uzupełniona o obiekty małej architektury, urządzenia komunikacji kołowej i pieszej, zieleń urządzoną,
urządzenia infrastruktury technicznej. Część północna działki nr 181/2 przeznaczona jest na funkcje związane z
obsługą komunikacyjną uzupełnione zielenią urządzoną, urządzeniami infrastruktyr technicznej, komunikacji kołowej i
pieszej.
2.1.2. Program.
Budynek sanitarny:
Przedsionek
Wc dla niepełnosprawnch
Korytarz
Toaleta damska
Pom. porządkowe
Pomieszczenie socjalne
Toaleta męska
Pow. uŜytkowa :
2,86m2
4,36m2
6,42m2
25,01m2
2,42m2
2,82m2
23,07m2
66,96 m2
2.1.3. Kubatura
2.1.4. Powierzchnia całkowita
287,93m3
83,25m2
7
Wiaty handlowe:
Pow. uŜytkowa:
Pow. całkowita:
Kubatura:
3x 212,20m2
3x 212,20m2
3x 774,53m3
1x 370,83m2
1x 370,83m2
1x1353,53m3
razem 1007,43m2
razem 1007,43m2
razem 3677,12m3
2.2. Rozwiązanie architektoniczno – budowlane.
2.2.1. Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna.
Projektowany układ ciągów pieszo-jezdnych oraz terenów utwardzonych na działce nr 175 dostosowany
został do wymagań Inwestora i potrzeb osób handlujących. W środkowej części działki zlokalizowano układ
zadzaszonych miejsc handlowych do których przylegają bezpośrednio miejsca postojowe osób
handlujących. Na obrzeŜach wydzielonego poprzez ogrodzenie targowiska zaprojektowano tereny
utwardzone z wydzielonymi rysunkiem posadzki miejscami handlowymi. Cały układ dostępny jest poprzez
projektowane wjazdy o parametrach dostosowanych do obowiązujących przepisów. Pozostały teren
przeznaczony został na zieleń niską.
Na działce nr 181/2 zaprojektowano parkingi dla klientów dostępne poprzez istniejące lecz
przebudowywane wjazdy. Z uwagi na obowiązujące przepisy zaprojektowano nowy budynek sanitarny
zastępując tym samym budynek istniejący będący w złym stanie technicznym.
Pozostała część działki będzie nadal pełnić funkcję targowiska czynnego codziennie, w postaci istniejących
kiosków handlowych.
Liczba zadaszonych miejsc handlowych na działce nr 175: 114
Liczba wszystkich miejsc handlowych na dziłace nr 175: 215
2.2.2. Wykończenie wewnętrzne budynku sanitarnego.
- ściany wewn. budynku wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym oraz pokryć farbą emulsyjną w
kolorystyce wg indywidualnego projektu wnętrz
- ściany pomieszczenia łazienek, pom. socjalnego i porządkowego do wysokości co najmniej 2 m pokryć
materiałem zmywalnym, nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci,
- podłogi wykonać wg ustaleń szczegółowych oraz warstw umieszczonych na rysunkach przekrojów, w
pomieszczeniach wilgotnych podłogi muszą być odporne na działanie wilgoci
- sufity malowane farbą emulsyjną w kolorystyce wg indywidualnego projektu wnętrz
2.2.3. Wykończenie zewnętrzne budynku sanitarnego.
- ściany zewnętrzne docieplone warstwą styropianu wykończone tynkiem silikatowym – kolor jasnoszary
- cokół budynku wykończony tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym
- dach kryty papą bitumiczną
- daszek nad wejściem do budynku kryty papą
- drzwi zewnętrzne w kolorze ciemnoszarym
- stolarka okienna PCV w kolorze ciemnoszarym
- rynny i rury spustowe PCV w kolorze ciemnoszarym
Elementy oraz szczegóły elewacji do szczegółowego uzgodnienia w trakcie realizacji.
2.3. Konstrukcja.
2.3.1. Przegrody wewnętrzne i zewnętrzne.
Budynek sanitarny:
Ławy fundamentowe - Ŝelbetowe 40x30cm, izolowane poziomo
Ściany fundamentowe - murowane z bloczków betonowych gr. 24cm docieplone obustronnie warstwą
styropianu gr. 5cm, izolowane pionowo
Murowane ściany zewnętrzne gr. 25cm z pustaków ceramicznych, ocieplone styropianem grubości 5 cm,
otynkowane.
Ściany wewnętrzne – ścianki działowe gr. 8cm z pustaków ceramicznych, otynkowane.
Stropodach - strop Terriva 4.0/1/JK połoŜony ze spadkiem
8
Dach – styropian 10cm (Uk=0,17).
Zaprojektowano nadproŜa systemowe.
Wiaty handlowe:
Stopy fundamentowe - Ŝelbetowe 50x50cm (25x25cm)
Słupki - stalowe profile 100x100x4mm
Kratownice dachowe - pas dolny i górny profile stalowe 50x50x4mm, stęŜenia 40x40x3mm
Kratownice skrajne - profile stalowe 40x40x3mm
Płatwie dachowe - belki stalowe IPN 100
Dach kryty blachą trapezową.
2.3.2. Sposób wznoszenia obiektu.
Technologia realizacji tradycyjna.
2.4. Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Przewiduje się dostęp do całego targowiska dla osób niepełnosprawnch przewidując miejsce postojowe na
parkingu, wydzielona toaletę, ograniczenie progów i krawęŜników na ciągach komunikacyjnych.
2.5. Dane technologiczne
Nie przewiduje się Ŝadnych elementów produkcji lub wyposaŜenia technologicznego.
2.6. Informacje o obiektach liniowych
Nie występują.
2.7. Instalacje.
2.7.1. Instalacja wodociągowa.
Przewiduje się zaopatrzenie budynku sanitarnegow instalację wody. Szczegóły zawarte w opracowaniu
branŜowym.
2.7.2. Kanalizacja sanitarna.
Przewiduje się zaopatrzenie budynku sanitarnego w instalację kanalizacji sanitarnej. Szczegóły zawarte w
opracowaniu branŜowym.
2.7.3. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe odprowadzane będą z dachu budynku za pomocą systemu rynien i rur spustowych
powierzchniowo po terenie pasów zieleni.
2.7.4. Instalacja grzewcza.
Przewiduje się elektryczne ogrzewanie budynku. Szczegóły zawarte w opracowaniu branŜowym.
2.7.5. Instalacja gazowa.
Nie występuje.
2.7.6. Instalacja elektryczna.
Przewiduje się zaopatrzenie budynku sanitarnego oraz wiat handlowych w instalację elektryczną. Szczegóły
zawarte są w opracowaniu branŜowym.
2.7.7. Wentylacja.
2.7.7.1. Wentylacja grawitacyjna.
Wentylacja grawitacyjna została zaprojektowana w pom. socjalnym oraz porządkowym.
9
2.7.7.2. Wentylacja mechaniczna.
Przewiduje się montaŜ wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach toalet budynku sanitarnego. Szczegóły
zawarte są w opracowaniu branŜowym.
2.7.8. Klimatyzacja.
Nie występuje.
2.8. Charakterystyka energetyczna obiektu.
2.8.1. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych.
Współczynniki „ k ” przegród zewnętrznych [ W/m2K ] :
ściany zewnętrzne
- Uk = 0,50
okna zespolone z argonem - Uk =1,1
podłoga
- Uk = 0,30
dach
- Uk = 0,35
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych są więc niŜsze od wymaganych.
2.9. Charakterystyka ekologiczna obiektu.
2.9.1. Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Budynek sanitarny zaopatrywany będzie w wodę z sieci miejskiej. Przewiduje się odprowadzanie
nieczystości ciekłych z budynku do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.
2.9.2. Emisja zanieczyszczeń.
Budynek sanitarny ogrzewany prądem. W/w wyposaŜenie techniczne emituje zanieczyszczenia w stopniu
minimalnym i dopuszczalnym.
2.9.3. Odpady stałe.
Przewiduje się gromadzenie odpadów stałych w kontenerach lub pojemnikach specjalnie do tego
przeznaczonych, zlokalizowanych na posesji w wymaganej odległości od okien pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi, od granicy działki. WywoŜenie odpadów przez przedstawicieli zakładu
usług komunalnych.
2.9.4. Emisja hałasu.
Nie przewiduje się instalowania urządzeń, które w znacznym stopniu wpływałyby na poziom hałasu.
2.9.5. Wpływ obiektu na istniejące warunki przyrodnicze.
Obiekty wraz z elementami wykończeniowymi i technicznymi nie będą wykazywały znacznego wpływu na
środowisko.
2.10. Warunki ochrony p-poŜ.
2.10.1. powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji
Wysokość budynku sanitarnego, wiat handlowych do 12 m – budynek niski
Budynek sanitarny.
Liczba kondygnacji budynku: 1
Powierzchnie:
Pow. zabudowy: 83,25 m2
Pow. uŜytkowa: 66,96m2
Pow. całkowita: 83,25 m2
Kubatura: 287,93 m3
10
Wiaty handlowe.
Liczba kondygnacji: 1
Powierzchnie:
Pow. zabudowy:
Pow. uŜytkowa:
Pow. całkowita:
Kubatura:
3x 212,20m2
3x 212,20m2
3x 212,20m2
3x 774,53m3
1x 370,83m2
1x 370,83m2
1x 370,83m2
1x1353,53m3
razem 1007,43m2
razem 1007,43m2
razem 1007,43m2
razem 3677,12m3
2.10.2. odległość od obiektów sąsiadujących
Budynek sanitarny znajduje się w zabudowie śródmiejskiej i sąsiaduje bezpośrednio z innymi budynkami.
Wiaty handlowe zlokalizowane zostały na niezabudowanym placu w zabudowie śródmiejskiej.
2.10.3. parametry poŜarowe występujących substancji palnych
Nie występują substancje poŜarowo niebezpieczne.
2.10.4. przewidywaną gęstość obciąŜenia ogniowego
Nie dotyczy
2.10.5. kategoria zagroŜenia ludzi, przewidywana liczba osób na kaŜdej kondygnacji i w poszczególnych
pomieszczeniach
Budynek sanitarny zalicza się do kategorii zagroŜenia ludzi ZLIII. Przeznaczony do korzystania dla ok. 27
osób.
2.10.6. ocena zagroŜenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
Nie występuje zagroŜenie wybuchem
2.10.7. podział obiektu na strefy poŜarowe
Budynek stanowi oddzielną strefę poŜarową. Wyjście ewakuacyjne stanowią drzwi wejściowe w elewacji
frontowej.
2.10.8. klasa odporności poŜarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych
Dla lokalu wymagana jest klasa C odporności ogniowej czyli:
-główna konstrukcja nośna: - R 60
-konstrukcja dachu: R15
-strop: REI 60
-ściany zewnętrzne (nie konstrukcyjne): E I 30
-ściany wewnętrzne (nie konstrukcyjne): E I 15
-przekrycie dachu RE 15
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone naleŜy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.
Poza tym elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Zakaz stosowania materiałów
łatwozapalnych.
2.10.9. warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W lokalu zaprojektowano wyjście ewakuacyjne na zewnątrz poprzez główne drzwi wejściowe o szerokości
90cm.
Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych wartości 40m (ok.15m). Dojścia
ewakuacyjne nie występują (ewakuacja przejściowa przez maksymalnie 3 pomieszczenia)
11
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – czas oświetlenia 2 godziny, z atestem. Szczegóły w
opracowaniu branŜowym.
2.10.10. sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego instalacji uŜytkowych, a w szczególności:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, w miejscu przejścia przez
elementy oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być wyposaŜone w przeciwpoŜarowe klapy odcinające o
klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŜarowego z
uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niŜ 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego,
dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niŜsza niŜ E I 60 lub R E I 60, a niebędących
elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów
tego pomieszczenia.
2.10.11. dobór urządzeń przeciwpoŜarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie poŜaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych,
systemu sygnalizacji poŜarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej
przeciwpoŜarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
W budynku przewiduje się przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym,,
instalację oświetlenia awaryjnego.
2.10.12. wyposaŜenie w gaśnice
Budynek wyposaŜyć w gaśnice proszkowe 2kg w ilości 1 szt. na 300 m 2, oznakować znakami wg PN-N01256-1/92 i PN-N-01256-2/92 i rozmieścić je wg PN-N-01256-5/98.
2.10.13. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru
Woda do zewnętrznego gaszenia poŜaru zapewniona będzie zistniejących hydrantów zlokalizowanych w
ulicy.
2.10.14.drogi poŜarowe
Dojazd poŜarowy do budynku zapewniony będzie z ul. Kilińskiego i ul. Bielawskiej.
2.11. Warunki ochrony sanitarno-epidemiologicznej.
Pomieszczenia sanitarne zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem dot. warunków technicznych dla
budynków i ich usytuowania oraz zgodnie z wymaganiami dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych. W pomieszczeniach sanitarnych posadzki i ściany do wysokości min. 2,0 m zaprojektowano
jako zmywalne.
2.12. Warunki ochrony i bezpieczeństwa pracy.
Pomieszczenia sanitarne zaprojektowano zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokości
pomieszczeń odpowiadają warunkom technicznym. Przebudowywane targowisko na działce nr 175
funkcjonuje 2 razy w tygodniu. Stanowiska handlowe nie są stałymi miejscami pracy i naleŜy je rozpatrywać
analogicznie jak praca na otwartej przestrzeni.
Opracował:
Tomasz Skorupa
12
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
1.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji wiat
stalowych na targowisku zlokalizowanym w Głownie na działce nr 175 przy ul.
Orzeszkowej 1 oraz budynek sanitariatów zlokalizowany na działce nr 181/2 przy ul.
Bielawskiej.
DANE DO OPRACOWANIA
-Projekt budowlany architektury autorstwa mgr inŜ. architekta Tomasza Skorupy.
-Badania geotechniczne podłoŜa gruntowego wykonane przez Pracownię Geologiczno –
InŜynierską Piotra Janiszewskiego.
-Obowiązujące Polskie Normy.
OPIS KONSTRUKCJI WIATY
3.1. Fundamenty i ściany fundamentowe
Fundamenty tradycyjne z betonu B20 zaprojektowane jako betonowe monolityczne stopy fundamentowe o wymiarach 50x50cm i wysokości 30cm. Ze stóp
fundamentowych wypuszczono słupki Ŝelbetowe o przekroju 25x25cm zbrojone
prętami 4#12 i strzemionami φ6 co18cm.
Beton fundamentów C16/20 (B20), stal zbrojeniowa A-IIIN (Rb-500W). Pod
fundamentami naleŜy wylać warstwę wyrównawczą z betonu C8/10 (B10) grubości 10cm.
3.2. Elementy konstrukcyjne wiaty
Konstrukcja wiaty stoi na słupach o przekroju z rur kwadratowych 100x100x4 w
rozstawie osiowym podłuŜnym co 2,5m oraz poprzecznym 7,5m (rozstaw kratownic).
Kratownice zaprojektowano spawane. Przekroje elementów z rur kwadratowych
zimnogiętych, pasy: 40x40x4, wszystkie krzyŜulce: 40x40x3.
Płatwie zewnętrzne zaprojektowano jako kratowe, o przekrojach elementów z
rur kwadratowych zimnogiętych, pasy: 40x40x4, krzyŜulce: 40x40x3. Płatwie
wewnętrzne zaprojektowano z dwuteowników gorącowalcowanych IPE100.
Celem usztywnienia konstrukcji zaprojektowano stęŜenia połaciowe, poziome z
pręta φ12 ze śrubą rzymską.
Elementy kratownic spawane spoinami pachwinowymi, obwodowymi gr. 3mm.
Wiata opiera się na Ŝelbetowych słupkach za pośrednictwem blach podstawy
160x160x10mm. Blachy mocowane są do słupków Ŝelbetowych poprzez 4 śruby
M12 wklejane na HILTI HIT-HY 150.
OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU SANITARIATÓW
4.1. Fundamenty
Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie, realizowane przez
ławy fundamentowe o szerokości 40cm, wysokości 30cm.
13
Fundamenty Ŝelbetowe monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone prętami
ze stali A-IIIN B500SP. Zbrojenie ław fundamentowych wykonać jako ciągłe, z
zachowaniem odpowiednich długości zakładu w miejscach łączenia prętów oraz
w naroŜnikach ław. Otulenie prętów dolnych zbrojenia powinno wynosić min.
4cm. Pod fundamentami naleŜy wykonać warstwę betonu wyrównawczego
C8/10 (B10) grubości minimum 10cm. Poziom posadowienia ław i stóp
fundamentowych wynosi -1,45m względem przyjętego poziomu ±0.00 posadzki
parteru. Przyjęty poziom ±0.00 posadzki parteru wynosi 126,00m n.p.m.
Ściany fundamentowe zaprojektowane zostały z bloczków betonowych klasy
20MPa (szer. 24cm) na zaprawie cementowej klasy 8MPa.
4.2. Ściany
Ściany konstrukcyjne grubości 25cm zaprojektowane z ceramiki poryzowanej
klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 5MPa.
NadproŜa nad otworami w zewnętrznych ścianach murowanych stanowią belki
monolityczne oraz nadproŜa prefabrykowane L19. Na wszystkich ścianach
murowanych naleŜy wykonać obwodowy wieniec Ŝelbetowy z betonu C16/20
(B20) i zbroić z zachowaniem odpowiednich długości zakładu w miejscach
łączenia prętów oraz w naroŜnikach prętami ze stali A-IIIN B500SP.
4.3. Stropodach
Stropodach zaprojektowano jako strop Ŝelbetowy, gęstoŜebrowy, systemowy
typu TERIVA 4.0/1/. Beton stropu C16/20 (B20). Technologia wykonania stropu,
dodatkowe zbrojenie podporowe zgodnie z wytycznymi producenta.
PODSTAWOWE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
-beton konstrukcyjny C16/20 (B20)
-beton podkładów pod fundamenty C8/10 (B10)
-stal zbrojeniowa A-IIIN (Rb-500W)
-stal kształtowa St3S
-elektrody ER-1.46
-blacha trapezowa T-55 gr. 0,75mm
ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE FUNDAMENTÓW
Na podstawie wykonanych badań gruntowych stwierdza się, Ŝe woda gruntowa w
poziomie posadowienia nie występuje. Projektuje się powierzchniową izolację
przeciwwilgociową typu lekkiego preparatem Dysperbit zgodnie z wytycznymi
producenta.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI KSZTAŁTOWEJ
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: naleŜy oczyścić do 3-go stopnia czystości,
następnie malować 2x farbą ftalową do gruntowania przeciwrdzewną miniową 60% o
symbolu wg SWA 3121-002-270 oraz 3x emalią ftalową ogólnego stosowania o
symbolu wg SWA 3161-000-XXX.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
14
Projektowane obiekty zaliczamy do 1-szej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
Na podstawie badań gruntowych przyjęto w poziomie posadowienia występowanie
piasków średnich o stopniu zagęszczenia IL=0,5.
Nie wolno wykonywać robót fundamentowych w zalanym wodą gruntową wykopie, nie
wolno dopuścić do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia pod wpływem wody
gruntowej, jeśli to nastąpi naleŜy bezwzględnie pogłębić wykop do uzyskania nośnego
gruntu rodzimego, a róŜnicę do projektowanego poziomu posadowienia naleŜy
uzupełnić betonem C8/10 (B10) o konsystencji wilgotnej.
W przypadku stwierdzenia występowania w poziomie posadowienia innych gruntów niŜ
załoŜono w projekcie naleŜy zawiadomić projektanta konstrukcji, celem skorygowania
konstrukcji fundamentów.
UWAGI OGÓLNE
Wszystkie prace budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić pod stałym kierownictwem i
nadzorem osób uprawnionych.
Przy wykonywaniu robót naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie
BHP, dotyczących wykonywania robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych oraz
obowiązujących przepisów p.poŜ.
Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszą być dopuszczone i zaakceptowane
przez projektanta.
Łódź, luty 2012 rok
Opracował:
mgr inŜ. Paweł Kimaczyński
15
Poz.1. Zebranie obciąŜeń
gk
γf
go
0,15
1,35
0,20
gk
γf
go
- śnieg: I strefa 0,9 x 0,8
0,72
1,50
1,08
- technologiczne
0,10
1,35
0,14
RAZEM
1,07
1,40
1,50
wk
γf
wo
- parcie połaci nawietrznej
0,48
1,40
0,67
- ssanie połaci zawietrznej
-0,43
1,40
-0,60
gk
γf
go
- stałe
0,36
1,35
0,48
- zmienne
2,47
1,40
3,46
- płatew
0,10
1,35
0,14
RAZEM
2,93
1,39
4,08
[kN/m2]
- stałe: blacha T55x188
ObciąŜenia zmienne
ObciąŜenia wiatrem
[kN/m2]
[kN/m2]
Zebranie obciąŜeń z pasa 1,90m:
mnoŜnik x1,25 dla układu dwuprzęsłowego blachy
[kN/m2]
Poz.2 Wymiarowanie elementów
Poz. 2.1. Płatwie
Lo = 2,50m
Mk = 0,125 x 2,52 x 2,93 = 2,29 kNm
Mo = 0,125 x 2,52 x 4,08 = 3,19 kNm
T = R = 0,5 x 2,5 x 4,08 = 5,10 kN
_____ Dane _________________________________________
Badany profil:
Dwuteownik równoległościenny IPE
Rodzaj elementu
belka
Wytrzymałość obliczeniowa stali
fd =
215.00 MPa
Długość obliczeniowa elementu
l0 =
2.50 m
Rozstaw usztywnień pasa ściskanego
l1 =
2.50 m
Siła poprzeczna obliczeniowa
względem osi x
Qx =
0.00 kN
względem osi y
Qy =
0.00 kN
Moment obliczeniowy
względem osi x
Mx =
3.19 kNm
względem osi y
My =
0.00 kNm
Współczynnik obciąŜenia Mobl/Mchar
gammaf =
1.390
Ugięcie graniczne
agr =
10.00 mm
_____ Wyniki obliczeń wg PN-90/B-03200________________________
NajlŜejszy profil spełniający warunki
Symbol
wg PN-91/H-93419
IPE-100
16
wysokość profilu
h = 100.0 mm
szerokość półki
bf =
55.0 mm
grubość półki
tf =
5.7 mm
grubość środnika tw =
4.1 mm
Klasa przekroju
Współczynnik zwichrzenia
Maksymalny moment obliczeniowy
względem osi x
względem osi y
Stopień wykorzystania przekroju (wzór 54)
Ugięcie
względem osi x
względem osi y
kL =
fiL =
Mx
My
wM
ax
ay
całkowite
=
=
=
=
=
a =
1
0.557
4.38 kNm
0.00 kNm
0.728
4.3 mm
0.0 mm
4.3
Przyjęto płatwie o przekroju IPE100 ze stali St3S
Poz.2.2. Kratownica ze słupami
3
2
1
6
7
4
8
9
10
5
11
0,125
0,125
0,300
3,100
13
12
0,938
0,937
0,938
0,937
0,938
0,937
0,938
0,937
V=3,650
H=7,500
WĘZŁY:
-----------------------------------------------------------------Nr:
X [m]:
Y [m]:
Nr:
X [m]:
Y [m]:
-----------------------------------------------------------------1
0,000
3,400
8
2,813
3,100
2
1,875
3,525
9
4,688
3,100
3
3,750
3,650
10
6,563
3,100
4
5,625
3,525
11
7,500
3,100
5
7,500
3,400
12
7,500
0,000
6
0,000
3,100
13
0,000
0,000
7
0,938
3,100
------------------------------------------------------------------
17
mm
2
3
1 10 2
14
5
1
2
3
3
2
15
2
16
2
3
17
3
18
2
6
3
3
3
2
19
7
20
2
4
8
3
2 1 11
21
9
13 1
12 1
0,938
0,937
0,938
0,937
0,938
0,937
0,938
0,125
0,125
0,300
3,100
V=3,650
H=7,500
0,937
WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:
-----------------------------------------------------------------Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]
Materiał:
-----------------------------------------------------------------1
15,2
233
233
47
47
10,0 1 Stal St0
2
5,6
12
12
6
6
4,0 1 Stal St0
3
4,2
10
10
5
5
4,0 1 Stal St0
------------------------------------------------------------------
OBCIĄśENIA:
2,93
2,93
2,28
1,46
1,14
1,00
10
1
14
5
2
15
16
6
2,93
-2,04
1,14
-1,02
17
18
1,46
-1,02
3
19
7
20
8
13
4
11
21
9
12
18
OBCIĄśENIA:
([kN],[kNm],[kN/m])
-----------------------------------------------------------------Pręt: Rodzaj:
Kąt:
P1(Tg):
P2(Td):
a[m]:
b[m]:
-----------------------------------------------------------------Grupa: A ""
Zmienne
γf= 1,39
1
Skupione
0,0
1,46
0,00
1
Skupione
0,0
2,93
1,88
3
Skupione
0,0
2,93
0,00
3
Skupione
0,0
2,93
1,88
4
Skupione
0,0
1,46
1,88
Grupa:
1
1
2
3
4
4
B ""
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Skupione
Zmienne
3,8
3,8
3,8
-3,8
-3,8
-3,8
2,28
1,14
1,14
-1,02
-2,04
-1,02
γf= 1,40
1,88
0,00
1,88
0,00
0,00
1,88
Grupa: C ""
Zmienne
γf= 1,20
10
Skupione
90,0
1,00
0,30
------------------------------------------------------------------
==================================================================
W Y N I K I
Teoria I-go rzędu
Kombinatoryka obciąŜeń
==================================================================
OBCIĄśENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:
-----------------------------------------------------------------Grupa:
Znaczenie:
ψd:
γf:
-----------------------------------------------------------------CięŜar wł.
1,00
A – stałe + śnieg
Zmienne
1
1,00
1,39
B - wiatr
Zmienne
1
1,00
1,40
C – wyjątkowe
Zmienne
1
1,00
1,20
------------------------------------------------------------------
RELACJE GRUP OBCIĄśEŃ:
-----------------------------------------------------------------Grupa obc.:
Relacje:
-----------------------------------------------------------------CięŜar wł.
ZAWSZE
A -""
ZAWSZE
B -""
EWENTUALNIE
C -""
EWENTUALNIE
------------------------------------------------------------------
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄśEŃ:
-----------------------------------------------------------------Nr:
Specyfikacja:
-----------------------------------------------------------------1
ZAWSZE
: A
EWENTUALNIE: B+C
19
------------------------------------------------------------------
NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:
T.I rzędu
ObciąŜenia obl.: CięŜar wł.+"Kombinacja obciąŜeń"
-----------------------------------------------------------------Przekój: Pręt: Warunek:
Wykorzystanie:
Kombinacja obc.
-----------------------------------------------------------------1
10 NapręŜ.(1)
29,6%
ABC
11 NapręŜ.(1)
59,4%
ABC
12 Śc.zg.(58)
64,9%
ABC
13 Śc.zg.(58)
40,9%
ABC
2
1 Śc.zg.(58)
58,2%
ABC
2 Śc.zg.(58)
74,2%
ABC
3 Śc.zg.(58)
59,4%
A
4 Śc.zg.(58)
30,7%
A
5 NapręŜ.(1)
11,1%
ABC
6 NapręŜ.(1)
42,7%
ABC
7 NapręŜ.(1)
31,6%
AB
8 NapręŜ.(1)
29,0%
A
9 Śc.zg.(58)
18,1%
ABC
3
14 NapręŜ.(1)
29,4%
AB
15 Śc.zg.(58)
24,5%
AB
16 Śc.zg.(58)
9,5%
ABC
17 NapręŜ.(1)
7,3%
ABC
18 Śc.zg.(58)
10,4%
ABC
19 NapręŜ.(1)
11,3%
ABC
20 Śc.zg.(58)
23,8%
AC
21 NapręŜ.(1)
28,7%
AC
------------------------------------------------------------------
Przyjęto następujące przekroje:
- pas górny i dolny:
- krzyŜulce:
- słupy:
rura kwadratowa zimnogięta 40x40x4
rura kwadratowa zimnogięta 40x40x3
rura kwadratowa zimnogięta 100x100x4
Stal kształtowa St3S
20

Podobne dokumenty