22.06.2009 - Informacja

Komentarze

Transkrypt

22.06.2009 - Informacja
CENTRUM KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA OHP
W SZCZAWNICY– JABŁONCE
34-460 SZCZAWNICA, UL. SZLACHTOWSKA 75b
TEL./FAX (018) 262-27-80, 444-31-53, e-mail: [email protected]
Nasz znak: CKIW-BOZ- 271-3/09
Szczawnica, dnia 22 czerwca 2009 r.
INFORMACJA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia budynku internatu CKiW OHP
w Szczawnicy-Jabłonce.
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce, działając zgodnie
z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposaŜenia budynku internatu CKiW OHP w SzczawnicyJabłonce zawiadamia, Ŝe w zakresie:
Części I
- WYPOSAśENIE KUCHNI Z ZAPLECZEM
1. Wybrano ofertę wykonawcy:
KALOGERO Milena Andrzejewska
Os. Parkowe 19/28
64-700 Czarnków
2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty oraz streszczenie
oceny i porównanie złoŜonych ofert zawierające punktację przyznanym oferentom
w kaŜdym kryterium oceny i łączną punktację:
Liczba punktów
Nr
Łączna
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
w kryterium punktacja
oferty
cena
KALOGERO Milena Andrzejewska
20.
100,00
100,00
Os. Parkowe 19/28, 64-700 Czarnków
PHU KLIMATEX Jacek Kujawa
12.
96,55
96,55
ul. Sienkiewicza 17d, 78-100 Kołobrzeg
technica™ Aleksander Kiełkowski
9.
91,52
91,52
ul. Korfantego 37, 43-400 Cieszyn
Zakład Elektromechaniki Chłodniczej
15. "IGLOO" Władysław Włodarczyk
90,11
90,11
ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia
HAP "ANDRZEJ" ElŜbieta Zwolińska
18.
89,05
89,05
ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz
TAURUS Meble Biurowe i Hotelowe
6. Grzegorz Tomczyk
76,03
76,03
ul. Mała Góra 71, 30-864 Kraków
F.H.U PRIM GASTRO Małgorzata Dołgowska
17.
70,44
70,44
ul. Chałubińskiego 35, 34-500 Zakopane
Firma BIELICKI Zbigniew Bielicki
16.
66,22
66,22
ul. Wiosenna 4, 13-100 Nidzica
PHPU ZUBER Andrzej Zuber
10.
64,97
64,97
Pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław
Części II
- STOŁY I KRZESŁA
1. Wybrano ofertę wykonawcy:
"METALBIT" Andrzej Kończyk
ul. Zwycięzców 26
78-460 Barwice
2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty oraz streszczenie
oceny i porównanie złoŜonych ofert zawierające punktację przyznanym oferentom
w kaŜdym kryterium oceny i łączną punktację:
Liczba punktów
Nr
Łączna
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
w kryterium oferty
punktacja
cena
"METALBIT" Andrzej Kończyk
7.
100,00
100,00
ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice
Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART-CEZAS
Artur Suchocki
13.
96,16
96,16
Al. 11 Listopada 156,
66-400 Gorzów Wielkopolski
PPUH "Pro-Kall-Hand" sp. z o.o.
11.
89,00
89,00
ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa
EURO-MEBLE Masłoń Małgorzata
4.
82,32
82,32
ul. Wróblewskiego 29, 40-214 Katowice
MD Projekt Maciej Drabczyk
2.
81,81
81,81
ul. Centralna 49, 43-186 Orzesze
TAURUS Meble Biurowe i Hotelowe Grzegorz
6. Tomczyk
80,96
80,96
ul. Mała Góra 71, 30-864 Kraków
Zakład Stolarski "BRANDT"
Andrzej i Sławomir Brandt s.c.
1.
78,65
78,65
Dąbrówka, ul. Starogardzka 11,
83-212 Bobowo
"MULTIFARB" sp. z o.o.
14.
78,25
78,25
ul. Handlowa 4, 35-103 Rzeszów
HAP "ANDRZEJ" ElŜbieta Zwolińska
18.
73,79
73,79
ul. Zielona 49, 33-300 Nowy Sącz
"HiDAS" M. Nowik, W. Musiał sp. j.
19.
70,84
70,84
ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów
PHPU ZUBER Andrzej Zuber
10.
54,15
54,15
Pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław
Gran-Soft A. i G. Chałupczak s.j.
5.
52,48
52,48
ul. Polonijna 1, 30-668 Kraków
Krakowska Fabryka Mebli G. Kostrz, M.
8. Pieprzyca-Ptasznik, R. Kaszowski
48,92
48,92
ul. Kościuszki 36, 30-105 Kraków
Części III
- POZOSTAŁE WYPOSAZENIE
1. Wybrano ofertę wykonawcy:
"HiDAS" M. Nowik, W. Musiał sp. j.
ul. Krakowska 76
33-100 Tarnów
2. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŜyli oferty oraz streszczenie
oceny i porównanie złoŜonych ofert zawierające punktację przyznanym oferentom
w kaŜdym kryterium oceny i łączną punktację:
Liczba punktów
Nr
Łączna
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
w kryterium oferty
punktacja
cena
"HiDAS" M. Nowik, W. Musiał sp. j.
19.
100,00
100,00
ul. Krakowska 76, 33-100 Tarnów
TAURUS Meble Biurowe i Hotelowe
6. Grzegorz Tomczyk
95,28
95,28
ul. Mała Góra 71, 30-864 Kraków
"WENA" Beata Turek
3.
90,59
90,59
Zimna Woda, 38-203 Szebnie
Gran-Soft A. i G. Chałupczak s.j.
5.
77,52
77,52
ul. Polonijna 1, 30-668 Kraków
PHPU ZUBER Andrzej Zuber
10.
71,26
71,26
Pl. Legionów 8, 50-047 Wrocław
Krakowska Fabryka Mebli G. Kostrz, M.
8. Pieprzyca-Ptasznik, R. Kaszowski
64,33
64,33
ul. Kościuszki 36, 30-105 Kraków
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – nie dotyczy.
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie publiczne– nie dotyczy.