Uchwała Nr VII/31/2015

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr VII/31/2015
UCHWAŁA NR VII/31/2015
RADY GMINY W GOWARCZOWIE
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gowarczów w 2015 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 2013 roku,
poz. 594 ze. zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U.2013.poz. 856 ze zm.)
oraz art. 3 pkt. 2 ppkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz.U.2013r. poz.1399 ze zm.) Rada Gminy w Gowarczowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gowarczów, zwany dalej „Programem”.
2. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt bezdomnych na terenie gminy Gowarczów,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.
§ 2. Celem gminnego Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
jest:
1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
2) zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy,
3) zapobieganie bezdomności zwierząt,
4) edukacja mieszkańców gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt,
§ 3. Realizacja Programu obejmuje:
1) odławianie bezdomnych zwierząt:
– prowadzone będzie przy użyciu specjalistycznego sprzętu do tego celu, który nie stwarza zagrożenia dla życia
i zdrowia, a także nie będzie zadawał cierpienia,
– transport bezdomnych zwierząt będzie się odbywał środkiem przystosowanym
i humanitarnego przewozu zwierząt,
do bezpiecznego
2) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt Nowinach, ul. Przemysłowa
89 prowadzonym przez Gabinet Weterynaryjny MED WET Marcin Komorowicz –ul. Berberysowa 34, 25-224
Kielce na podstawie zawartej umowy,
3) wykonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych zwierząt, które będą kierowane do adopcji, zabiegi te będzie
wykonywała Przychodnia Weterynaryjna „VETCENTRUM” s.c. Andrzej Grabowski, Miłosz Lis, ul.
Niepodległości 11A, 26-200 Końskie,
4) usypianie bezdomnych ślepych miotów - zlecane będzie lekarzowi weterynarii, po wcześniejszym zgłoszeniu
takiej potrzeby przez pracownika gminy Gowarczów,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, opiekę tą będzie sprawowała Przychodnia Weterynaryjna „VETCENTRUM” s. c.
Andrzej Grabowski, Miłosz Lis, ul.Niepodległości11A, 26-200 Końskie. Lekarz weterynarii w takich
przypadkach będzie postępował zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 856 ze
zm.).
6) edukacja mieszkańców Gminy Gowarczów w zakresie opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania,
propagowania sterylizacji i kastracji a także adopcji zwierząt bezdomnych.
7) sprawowanie opieki nad bezdomnymi kotami:
- ustalenie miejsca gdzie przebywają wolno żyjące koty,
- dokarmianie kotów poprzez zakup karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania,
Id: 28254EA8-ED49-47BC-9DDA-055582599F2A. Podpisany
Strona 1
- w uzasadnionych przypadkach wykonanie zabiegów sterylizacji wolno żyjących kotów.
§ 4. Realizacja zadań, o których mowa w §3 pkt. 1-2 powierzona zostanie podmiotowi
schronisko w Nowinach.
prowadzącemu
§ 5. Realizacja zadań, o którym mowa w §3 pkt. 3-5 powierzona zostanie Przychodni Weterynaryjnej
„VETCENTRUM” s. c. Andrzej Grabowski, Miłosz Lis, ul. Niepodległości 11A, 26-200 Końskie, w ramach
podpisanej między stronami umowy na świadczenie usług weterynaryjnych.
§ 6. Realizacja zadań, o którym mowa w §3 pkt. 6-8 następować będzie przez Gminę Gowarczów poprzez
własnych pracowników do tego celu wskazanych.
§ 7. W przypadku konieczności odebrania zwierząt gospodarskich ich właścicielowi gmina wskaże
gospodarstwo rolne, które przejmie opiekę nad tymi zwierzętami. Gospodarstwo, które przejmie opiekę na
zwierzętami gospodarskimi to Eco-rol Sp. z o.o. w Odrowążu -ul. Ogrodowa 15, 26-220 Stąporków.
§ 8. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:
1) gmina propagować będzie przeprowadzenie zabiegów sterylizacji zwierząt zapobiegających nadmiernemu
niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek przekazywanych sołtysom,
celem poinformowania mieszkańców,
2) informowanie mieszkańców o zagubionych i znalezionych zwierzętach,
3) prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie gminy.
§ 9. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego Programu określi corocznie uchwała budżetowa
Rady Gminy Gowarczów. Na rok 2015 przeznaczono kwotę 20 000,0 zł na realizację niniejszego Programu. Kwota
20 000 zł zamierza być wydatkowana następująco:
- 1500,0 zł – usługi weterynaryjne: sterylizacje, usypianie ślepych miotów, opieka weterynaryjna w przypadku
zdarzeń drogowych,
- 18000,0 zł – wyłapywanie bezdomnych psów, zapewnienie miejsca w schronisku, prowadzenie adopcji psów,
- 500,0 zł – dokarmianie wolno żyjących kotów.
§ 10. Gmina pokrywa koszty sterylizacji i leczenia bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy
Gowarczów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gowarczów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Ludwikowski
Id: 28254EA8-ED49-47BC-9DDA-055582599F2A. Podpisany
Strona 2
UZASADNIENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Gowarczów w/w uchwały jest ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 856ze zm.) Zgodnie z art. 11a ww.
ustawy Rada Gminy w drodze uchwały corocznie do 31 marca określa program opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, a w szczególności psów i kotów, w
tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w
niniejszym Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa.
Koszty funkcjonowania Programu ponosi Gmina Gowarczów.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Gowarczów w 2015 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Końskich. Program ten był również przesłany do zaopiniowania do kół
łowieckich działających na terenie gminy Gowarczów oraz do Świętokrzyskiego Towarzystwa
Obrony Zwierząt ,,Zwierzak”. Koła łowieckie nie przesłały żadnych informacji na temat Programu,
Towarzystwo Obrony Zwierząt ,,Zwierzak” pozytywnie zaopiniowało Program.
Id: 28254EA8-ED49-47BC-9DDA-055582599F2A. Podpisany
Strona 1