Certyfikat

Komentarze

Transkrypt

Certyfikat
Komitet Honorowy
,ilK"
Ogólnopolskiego Konkursu
B ezpie czn a S zkoła-B ezpieczny U czeń
stwierdzają że
ZespoŁ Szkół Nr 3
im. WładysławaGrabskiego
w Kutnie
zdobyłĘbń
BEZPIECZ|YEJ SZKOŁY
oraz człotkostwo
OGOLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY
Przewodniczący Jury
Prezes
Pństwo
Obywatelskie
Fundacji
- organizacji pozytku publicznego
Redaktor Naczelna
miesięcznika
P er sp e ktywy Eur op ej s ki e
j*rd ń\L.
ńłrl* Tful;k-e
Sylwester Bajor
MartaDobrzycka
Warszawa, maj 2012 r.
KOMITET HONOROWY
Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości RP, Irena Lipowicz - Rzecznik Praw
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego,
Obywatelskich, prof. dr hab. Marek Bojarski
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Llniwersytetu
Prorektor
prof. dr hab. Tadeusz Klimski Rektor
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Tarczyński
w lł'arszawie, prof. dr hab. Waldemar
dr hab. Dariusz Wielński, Pro.rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu, Wiesława Cwiklińska - Podlaski Wicekurator OŚwiatY,
Jan Kamiński _ Łódzki Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator OŚwiaty,
Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty, Grażyna Przasnyska - WarmińskoMazurski Kurator Oświaty, Roman Sondej - Lubuski Kurator Oświaty, Elżbieta Walkowiak Podkarpacki Kurator OŚwiaty.
Wielkopolski Kurator Oświaty,Jacek Wojtas