Akustyczne kształtowanie środowiska, dr Piotr Kokowski

Komentarze

Transkrypt

Akustyczne kształtowanie środowiska, dr Piotr Kokowski
Sylabus
WYDZIAŁ FIZYKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Akustyki
Zakład Akustyki Środowiska
Stopień/tytuł naukowy
Imię
Nazwisko
doktor
Piotr
Kokowski
Kierunek studiów
Specjalność
Protetyka Słuchu i Ochrona przed Hałasem –
Nazwa przedmiotu
Rodzaj zajęć
Akustyczne Kształtowanie Środowiska
Wykład
Liczba godzin:
Rok studiów/tryb:
Semestr:
15
zimowy
III / dzienny
Punkty ECTS
Zwięzły opis treści przedmiotu:
Przedstawienie narzędzi zarządzania środowiskiem w dziedzinie zagrożenia klimatu
akustycznego. w oparciu o aktualne przepisy i normy.
Zakres obejmuje metody: pomiaru wielkości emisji (monitoring hałasu), szacowania
niepewności pomiaru hałasu, obliczania wielkości imisji hałasu w środowisku (hałas
komunikacyjny i hałas przemysłowy), oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
(raport oddziaływania na środowisko, przegląd ekologiczny), strategicznej oceny stanu
środowiska (mapa akustyczna i program ochrony przed hałasem)
Szczegółowa tematyka zajęć
1. Przegląd i klasyfikacja narzędzi zarządzania środowiskiem akustycznym w świetle
obowiązujących przepisów krajowych i europejskich.
2. Wskaźniki oceny hałasu, stosowane do kontroli stanu środowiska oraz do długookresowej
polityki ochrony środowiska. Definicje, relacje pomiędzy nimi oraz metody wyznaczania.
3. Metody pomiarowe wyznaczania wielkości imisji w środowisku dla źródeł hałasu
komunikacyjnego i przemysłowego (hałas instalacji i urządzeń).
4. Szacowanie niepewności pomiaru hałasu w oparciu o metodę zalecaną przez ISO.
5. Metoda prognozowania hałasu oparta o polską normę PN-ISO 9613-2.
6. Metoda prognozowania hałasu samochodowego rekomendowana do stosowania w Unii
Europejskiej - NMPB/XP S 31-133.
7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przegląd ekologiczny w zakresie
emisji hałasu do środowiska.
8. Mapa akustyczna – zakres, metody sporządzania i prezentacji.
9. Program ochrony środowiska przed hałasem – zakres, metody sporządzania i prezentacji.
Sposoby oceny pracy studenta
Udział w ocenie
końcowej
ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne
końcowe zaliczenie pisemne/ustne
egzamin pisemny
egzamin ustny
kontrola obecności
Praca końcowa semestralna/roczna
inne:
100 %
Literatura podstawowa
1. R. Makarewicz, Hałas w Środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 1996.
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity
Dz.U.2008.25.150, z późniejszymi zmianami)
3. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko” (Dz.U.2008.199.1227 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku „w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” (Dz.U.2007.120.826).
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. „w sprawie ustalania
wartości wskaźnika hałasu LDWN”, Dz.U. Nr 106, poz. 729
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr
192, poz. 1392)
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. „w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody”
(Dz. U. Nr 206, poz. 1291).
8. PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.
9. NMPB/XP S 31-133 - Road traffic noise new French calculation method / Acoustics - road
and railway traffic noise – Calculation of sound attenuation during outdoor propagation,
including meteorological effects.
10.
Guide to the expression of uncertainty in measurement, ISO 1995. Polskie wydanie:
Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik. Główny Urząd Miar, 1999.
11.
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. „w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony przed hałasem”,
(Dz. U. Nr 179/2002, poz. 1498)
Literatura rozszerzona