Jerzy ŁUNARSKI - Politechnika Rzeszowska

Komentarze

Transkrypt

Jerzy ŁUNARSKI - Politechnika Rzeszowska
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
Zarządzanie i Marketing z. 4
Nr 215
2004
STRESZCZENIA
Andrzej JANDA
Politechnika Rzeszowska
ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO
Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania problemów, z jakimi mogą zetknąć się podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, chcące przekształcić dotychczas prowadzoną działalność w formie spółki cywilnej w
nową spółkę osobową prawa handlowego. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje prawne i podatkowe
takiego przekształcenia oraz na korzyści z tego płynące dla prowadzenia działalności gospodarczej w nowej
formie.
Dorota KAMUDA
Politechnika Rzeszowska
EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Artykuł stanowi krótką charakterystykę jednego ze sposobów egzekwowania spełnienia świadczenia przez
wierzyciela względem dłużnika, jakim jest egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Przedstawiono pokrótce dwa
podstawowe etapy egzekucji z wynagrodzenia za pracę: zajęcie wynagrodzenia oraz przekazywanie zajętego
wynagrodzenia, omówiono wstąpienie wierzyciela w prawa dłużnika oraz zwrócono uwagę na odpowiedzialność
prawną uczestników przedmiotowego rodzaju egzekucji w obowiązującym ustawodawstwie.
Andrzej KIEŁTYKA
Politechnika Rzeszowska
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH
ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY
Ustawą z dnia 28 października 2002 r. wprowadzono w Polsce odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary. Jest to istotna nowość w polskim systemie prawnym, który do tej pory
przewidywał jedynie odpowiedzialność karną osób fizycznych.
Marian LIWO
Okręgowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie
DOSTOSOWYWANIE POLSKIEGO PRAWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DO PRAWA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała potrzebę (konieczność) dostosowania polskiego prawa pracy
do dyrektyw Unii. Proces dostosowawczy, który rozpoczął się na początku lat dziewięćdziesiątych, można w
zasadzie uznać za dobiegający końca. Zasadniczą sprawą jest jednak zapewnienie, aby dyrektywy Unii
Europejskiej, wdrożone do polskiego prawa pracy, były w pełni przestrzegane.
Zdzisław NOWAKOWSKI
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
SPÓŁKA JAWNA
Artykuł prezentuje zasadnicze problemy dotyczące założenia i funkcjonowania spółki jawnej. Przedstawiono
ogólną charakterystykę spółki, prawne aspekty jej zawiązania, zasady jej funkcjonowania oraz zakres
odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki.
Marta POMYKAŁA
Politechnika Rzeszowska
OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Artykuł sygnalizuje podstawowe problemy ochrony znaków towarowych w aspekcie przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Dokonuje również próby rozwiązania ich w świetle obowiązującego prawa krajowego i
unijnego oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS).
Kazimierz RAJCHEL
Politechnika Rzeszowska
SPÓŁKA PARTNERSKA
Niniejszy artykuł stanowi przegląd kluczowych zagadnień dotyczących powstania i funkcjonowania spółki
partnerskiej. Przedstawiono ogólną charakterystykę spółki, prawne aspekty jej zawiązania, zasady jej
funkcjonowania oraz zakres odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki.
Irena SKOWRON
Politechnika Rzeszowska
FUNKCJA DYSKONTOWA WEKSLA W OBROCIE BANKOWYM
Niniejszy artykuł przedstawia istotę i znaczenie instytucji weksla w obrocie gospodarczym, w szczególniejszy
sposób zwracając uwagę na jego funkcje w obrocie bankowym.
Paweł ŻUKOWSKI
Politechnika Rzeszowska
PODSTAWY BUDOWY I SYMULACJA DYNAMIKI SYSTEMU ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ
GOSPODARCZĄ (ujęcie modelowe)
Artykuł przedstawia ekonomiczno-matematyczny opis dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą
w ujęciu modelowym. Celem tego opisu jest zobrazowanie metodyki i cech budowy tego typu modeli.
Reprezentuje on w sposób uproszczony dowolnie pomyślaną organizację gospodarczą (produkcyjną). Pokazane
są jednostki organizacyjne (działy i wydział produkcyjny), przepływy zleceń, strumienie informacji o
materiałach i prefabrykatach, produktach finalnych oraz ich magazynowaniu i sprzedaży.
Zbudowany model organizacji gospodarczej (symboliczno-analogowy i matematyczny) przedstawia jej ogólną
strukturę i odzwierciedla określone reguły postępowania personelu kierowniczego. W warunkach rynkowych
pozwala na analizę przyczyn fluktuacji zachodzących procesów w organizacji gospodarczej obserwowanych
przy skokowych zmianach zamówień na produkty finalne. Konstrukcja modelu ułatwia przedstawienie
przybliżonych, ilościowych współzależności między strukturą organizacyjną i wytycznymi działania a
stabilnością pracy (zachowania się) organizacji gospodarczej.
Symulacja dokonana na bazie modelu ujawni eksperymentalnie pewne właściwości dynamiki charakterystyczne
dla zachowania się organizacji gospodarczej (kształtowania się charakterystycznych i nas interesujących
wielkości) w czasie jej pracy (produkcji) w przypadku przyjęcia nowych zamówień na produkty finalne.
Kazimierz RAJCHEL
Paweł ŻUKOWSKI
Politechnika Rzeszowska
PODSTAWOWE TEORIE MOTYWOWANIA
W artykule przedstawiono podstawowe teorie motywacji pracowników do efektywnej pracy. Zaprezentowano
teorię potrzeb według A. Maslowa, teorię X i Y D. McGregora, dwuczłonową teorię F. Herzberga, trójczłonową
teorię D.C. McClellanda, teorię oczekiwań V. Vrooma i teorię wzmocnienia B.F. Skinnera. Omówione teorie
motywacji stanowią podstawę tak zwanych poznawczych modeli motywacji do pracy, zakładających, że
człowiek uczy się podczas własnego działania i nabywanych doświadczeń, poznaje, jaki poziom wykonania
pracy zapewnia mu osiągnięcie pożądanej przez niego nagrody oraz jaki wysiłek musi włożyć, aby osiągnąć
odpowiednie efekty. Wyniki analizy przedstawiono w formie opisowej, graficznej i tabelarycznej.
Kazimierz RAJCHEL
Stanisław WIECZOREK
Politechnika Rzeszowska
SYSTEMY ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM DETERMINANTEM
JAKOŚCI PRACY KIEROWCY
Istniejący system organizacji ruchu za pomocą klasycznych znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej nie
spełnia choćby skromnych oczekiwań użytkowników dróg – kierowców. Jednym z rozwiązań mogą być
zintegrowane systemy aktywnego zarządzania ruchem drogowym, w których znaki drogowe o zmiennej treści,
ekrany komputerów osobistych są narzędziem bieżącego przekazywania kierującym pojazdami pełnej informacji
o sytuacji na drogach z uwzględnieniem czynników, które mają wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Stanisław WIECZOREK
Politechnika Rzeszowska
WIEDZA Z ZAKRESU PSYCHOLOGICZNYCH I FIZJOLOGICZNYCH
MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA PODSTAWĄ PRZEWIDYWANIA BŁĘDÓW
Artykuł jest próbą spojrzenia na przyczynowość błędów popełnianych przez człowieka od strony wiedzy o jego
psychicznych i fizycznych możliwościach w sytuacji pracy. Wskazuje na istnienie zależności między częstością
występowania błędów a sprawnością psychomotoryczną. Wychodząc od podkreślenia podmiotowości człowieka
w procesie pracy, opisuje główne czynniki leżące w sferze ludzkich możliwości, decydujące o niezawodności
działania.
Andrzej GAZDA
Politechnika Rzeszowska
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM I LOTNICZYM
Zbytnia ogólność oraz brak odniesienia branżowego to podstawowe zarzuty stawiane normom ISO serii 9000.
Specjaliści różnych branż starają się więc dostosować, a niekiedy nawet stworzyć nowe standardy,
odpowiadające potrzebom określonego przemysłu. Dla przemysłu motoryzacyjnego opracowano przepisy
QS 9000, VDA 6.1, EAQF, AVSQ oraz TS 16949, a dla przemysłu lotniczego JAR-21 i JAR-145.
Renata PIĘTOWSKA-LASKA
Politechnika Rzeszowska
KSZTAŁTOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA PRACY JAKO PRZESŁANKA WZROSTU
PRODUKTYWNOŚCI PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
W artykule zaprezentowano główne założenia idei kultury bezpieczeństwa oraz produktywności pracy.
Przedstawiono zależności pomiędzy wymienionymi kategoriami na tle występujących w przedsiębiorstwie
warunków pracy. Ukazano mechanizm ciągłego kształtowania i udoskonalania kultury bezpieczeństwa pracy
jako potencjalnego źródła wzrostu produktywności pracy w przedsiębiorstwie.