OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM

Komentarze

Transkrypt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE OKREŚLONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 701 KODEKSU CYWILNEGO
na dostawę i montaż cyfrowej pracowni językowej – laboratorium fonetycznego
na potrzeby projektu „Nauka z pasją drogą do sukcesu” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: KC – 4/2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
Postanowienia wstępne
1. Przetarg odbywa się zgodnie z art. 701, 703 i 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Organizatorem przetargu jest Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku zwana dalej
„Organizatorem”.
Dane adresowe:
Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej
ul. Sikorskiego 3
11-500 Giżycko
tel/fax: 87/428 3444
www.medyk.gizycko.pl
e-mail: [email protected]
1. Tryb postępowania
W oparciu o art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z
2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zamówienie poniżej 14 tys. euro będzie udzielone zgodnie z
zasadą konkurencyjności oraz obowiązującymi u Zamawiającego „Procedurami postępowania w
sprawach o zamówienia publiczne oraz dokonywania wydatków publicznych nieobjętych
przepisami o zamówieniach publicznych” w ramach realizacji projektu „Nauka z pasją drogą do
sukcesu”. Ogłoszenie zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej
www.medyk.gizycko.pl Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku oraz w
Biuletynie Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Giżycku (organ prowadzący)
www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej cyfrowej pracowni językowej –
laboratorium fonetycznego do nauki języków obcych na 12 stanowisk uczniowskich na potrzeby
projektu: „Nauka z pasją drogą do sukcesu” (nr projektu: POKL.09.02.00-28-047/13)
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet: IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
Projekt „Nauka z pasją drogą do sukcesu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Klasyfikacja CPV
Główny przedmiot:
30 20 00 00 – 1
Urządzenia komputerowe
Dodatkowe przedmioty:
30 23 00 00 – 0
Sprzęt związany z komputerami,
48 00 00 00 – 8
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48 90 00 00 – 7
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe,
39 12 10 00 – 6
Biurka i stoły
3. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni od dnia zawarcia umowy.
4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Istotne warunki zamówienia:
1. Oferenci ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
2. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury protestów
i odwołań.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy bezkosztowo przedmiot zamówienia do
siedziby Zamawiającego.
6. Termin związania z ofertą:
1. Wymagany termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.
7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie lub faksem. Adres do korespondencji został podany w części: Postanowienia wstępne.
Dopuszcza się również korespondencję elektroniczną przesyłaną na adres: [email protected]
8. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami w sprawach
merytorycznych i w sprawach niniejszej procedury są:
Cezary Piórkowski – Dyrektor szkoły, tel. 87/ 428 34 44; 792 454 101
Magdalena Racka – Koordynator projektu, tel. 87/ 428 34 44
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 2
b) Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 3
Projekt „Nauka z pasją drogą do sukcesu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
c) Wzór umowy – załącznik nr 4
3. Formularz ofertowy stanowi odzwierciedlenie wszelkich kosztów związanych z zamówieniem,
dlatego cena powinna obejmować dostarczenie przedmiotu zamówienia do Szkoły Policealnej
im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku, przeszkolenie z zakresu użytkowania, instrukcje w języku
polskim, projekt pracowni oraz montaż.
4. Zamawiający nie dopuszcza ponoszenia dodatkowych kosztów na etapie realizacji zamówienia.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
wymaganiami ustawowymi.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osób podpisujących
ofertę.
7. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej specyfikacji.
8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania.
9. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego wg danych adresowych od 6 do 13 sierpnia
2013 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego). Oferta może być też
złożona drogą mailową - skan oferty na adres: [email protected] lub faksem na nr 87 428 34 44
2. Termin wyboru ofert ustala się na dzień 13 sierpnia 2013 r. po godzinie 13.00.
11. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
cena – 100%
Oferta będzie oceniana według poniższego wzoru:
wartość minimalna wśród złożonych ofert
Xn = _________________________________ x 100%
wartość zaproponowana przez Wykonawcę n
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które wpłyną w terminie i będą spełniały wymagania
określone w zapytaniu.
3. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto.
4. Podana cena ofertowa obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
12. Informacje o sposobie rozliczania pomiędzy stronami:
1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą odbywały się w PLN. Dostawca wystawi fakturę,
uwzględniając wszystkie elementy zamówienia z podziałem na stawkę VAT.
2. Płatność przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia Faktury do
siedziby Zamawiającego.
13. Formalności dotyczące wyboru oferty:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie o tym poinformowany drogą pisemną
(e-mail lub fax).
Projekt „Nauka z pasją drogą do sukcesu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż do 21 sierpnia 2013 r.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający
wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzenia ich
ponownej oceny.
4. Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie
przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty,
jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwota, jaką
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14. Ogólne warunki umowy:
1. Wzór umowy oraz pozostałych niezbędnych dokumentów stanowią załączniki do niniejszego
ogłoszenia.
2. Złożenie oferty przez wykonawcę, jak też otrzymanie w wyniku oferty cenowej nie jest
równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością
zawarcia przez niego umowy.
Dyrektor Szkoły Policealnej
im. H. Chrzanowskiej w Giżycku
Cezary Piórkowski
Projekt „Nauka z pasją drogą do sukcesu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego