Załącznik Nr 13 - Czerwionka Leszczyny

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 13 - Czerwionka Leszczyny
Załącznik nr 13
UMOWA DO CZĘSCI NR II, Nr ..................................
o świadczenie usług ubezpieczeniowych
zawarta w dniu .....................................r. w Czerwionce-Leszczyny pomiędzy:
Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1.…………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………….
a
........................................................................................................,
zwanym
dalej
“Wykonawcą”,
reprezentowanym przez ..............................................................................................
1. nazwa firmy, siedziba i adres:
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. sąd rejestrowy i numer KRS:
.....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
Kancelaria Brokerska „KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Witosa 6,
40-832 Katowice reprezentowana przez:
Prezesa Zarządu Bożena Sarlej-Kania
Wiceprezesa Zarządu Andrzej Kania
działająca w charakterze pośrednika na podstawie umowy brokerskiej z dnia 17.03.2008 r. z późn. zm.
oraz pełnomocnictwa 114a/14 z dnia 04.07.2014 r.
o następującej treści:
DZIAŁ I
PRZEDMIOT UMOWY
§1
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na zadanie
„Kompleksowe
ubezpieczenia
majątkowe
wraz
z
odpowiedzialnością
cywilną,
ubezpieczenia
komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych dla Gminy i Miasta
Czerwionka Leszczyny na rok 2017 ”dotyczące części nr II – „Ubezpieczenia komunikacyjne”,
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług ubezpieczeniowych
w zakresie następujących grup ubezpieczeń:
Załącznik nr 13
1) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów – podstawa prawna: ustawa z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z póź. zm. )
2) Ubezpieczenie AUTO CASCO w związku z ruchem i postojem pojazdów – podstawa prawna:
OWU z dnia .................. nr ................. oraz postanowienia szczególne- zgodne z przedstawioną
ofertą i SIWZ.
3) Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów – podstawa prawna:
OWU z dnia .................. nr ................. oraz postanowienia szczególne- zgodne z przedstawioną
ofertą i SIWZ.
4) Ubezpieczenie Assistance – podstawa prawna: OWU z dnia .................. nr ................. oraz
postanowienia szczególne- zgodne z przedstawioną ofertą i SIWZ.
DZIAŁ II
TERMIN REALIZACJI NINIEJSZEJ UMOWY
§2
Termin realizacji niniejszej umowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
DZIAŁ III
TERMINY REALIZACJI UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH I ICH SPOSÓB PRZEKAZYWANIA
§3
1. Wykonawca wystawi stosowne dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia na warunkach zgodnych z ofertą i uaktualnionymi sumami ubezpieczenia
przekazanymi do Wykonawcy przez Kancelaria Brokerska ”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w
Katowicach.
2. W przypadku doubezpieczeń i nowych ubezpieczeń w poszczególnych grupach ubezpieczeń
Wykonawca również wystawi stosowny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie
umowy ubezpieczenia, termin jego obowiązywania zostanie każdorazowo uzgodniony z Kancelarią
Brokerską ”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
DZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNI ZA OBSŁUGĘ NINIEJSZEJ UMOWY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
§4
1. Odpowiedzialny za wykonywanie czynności brokerskich:
Kancelaria Brokerska ”KAPITAŁ” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
2. Odpowiedzialny za realizację płatności za przedmiot umowy jest: ……………………….
3. Za zgłoszenie szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych i udzielania do nich wyjaśnień jest
odpowiedzialna osoba wskazana na zgłoszeniu szkody.
Załącznik nr 13
DZIAŁ V
ODPOWIEDZIALNI ZA OBSŁUGĘ NINIEJSZEJ UMOWY PO STRONIE WYKONAWCY
§5
Wykonawca wyznacza placówki i osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:
1. Placówka odpowiedzialna
Pełna nazwa ....................................................................................................
..........................................................................................................................
Adres .................................................................................................................
Numery telefonów kontaktowych ......................................................................
Numery faksów ...................................................................................................
E-mail:…………………………………………………………………………………..
2.
Osoba uprawniona do wystawiania polis
Imię i Nazwisko: .............................................................................................
Tel. ..............................................................e-mail:………………………………
3. Placówka obsługująca likwidację szkody:
Pełna nazwa ....................................................................................................
..........................................................................................................................
Adres .................................................................................................................
Numery telefonów kontaktowych ......................................................................
Numery faksów ...................................................................................................
E-mail:…………………………………………………………………………………..
4. Osoba uprawniona do likwidacji szkód
Imię i Nazwisko: .............................................................................................
Tel. ..............................................................e-mail:………………………………
DZIAŁ VI
WYNAGRODZENIE, TERMINY I ZASADY PŁATNOŚCI
§6
1. Cena
brutto
umowy
na
usługi
ubezpieczeniowe
wynosi.................................zł,
słownie-
............................................................................/100).
2. Zapłata za usługę ubezpieczeniową nastąpi na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych
wystawionych przez Wykonawcę jednorazowo dla poszczególnych terminów zawarcia umów
ubezpieczenia - w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (wg wykazu
taboru)
3. Zapłata za usługę ubezpieczeniową nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w dokumencie ubezpieczeniowym.
Załącznik nr 13
DZIAŁ VII
ODSTĄPIENIE OD NINIEJSZEJ UMOWY
§7
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili jej zawarcia. Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa ust. 1 wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.
DZIAŁ VIII
ZMIANA UMOWY
§8
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 2 do 6 pzp, a także w
następujących przypadkach:
1) zmniejszenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek sprzedaży lub likwidacji przedmiotów
podlegających ubezpieczeniu. W przypadku zmniejszenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena
brutto będzie obniżona zgodnie z art. 813 k.c.
2) zwiększenie wartości przedmiotu ubezpieczenia – na skutek poczynionych inwestycji. W przypadku
zwiększenia wartości przedmiotu ubezpieczenia cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze
współczynnikiem (stawką) określonym przez Wykonawcę w ofercie i proporcjonalnie do okresu
ubezpieczenia nowego przedmiotu.
3) zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność dostosowania do nich warunków
umowy i zasad wykonywania zamówienia;
4) konieczności uzupełnienia sum ubezpieczenia i limitów po wypłacie odszkodowań. Uzupełnienie sum
ubezpieczenia i limitów spowoduje podwyższenie ceny brutto zgodnie ze współczynnikiem (stawką)
określonym przez Wykonawcę w ofercie.
5) obowiązku ubezpieczenia wynikającego z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych
umów o podobnych charakterze. W przypadku konieczności ubezpieczenia przedmiotów wynikających
z takich umów – cena brutto zostanie zwiększona zgodnie ze współczynnikiem (stawką) określonym
przez Wykonawcę w ofercie dla poszczególnych rodzajów mienia i proporcjonalnie do okresu
ubezpieczenia nowego przedmiotu.
DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze aneksu, pod
rygorem nieważności, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów paragrafu 8 jest nieważna.
Załącznik nr 13
3. Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd terytorialnie właściwy dla
Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla brokera.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
§ 10
Integralną część umowy stanowią:
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) Oferta przetargowa.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
BROKER