Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeniaotwiera się

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczeniaotwiera się
MS-S7R 18.01.2017
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON
MS-S7
SPRAWOZDANIE
z orzecznictwa
w sprawach o wykroczenia
SR w Zakopanem [WYDZIAL]
Okręg Sądu:
Okręgowego
Okręgowego
Adresaci:
1. Sąd Okręgowy
2. Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Strategii i Funduszy Europejskich
Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP 2016 r.
Apelacyjnego
za rok 2016 r.
Apelacja Krakowska
w ..............................................................................................................
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dział 1. Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia wobec osób osądzonych w pierwszej instancji z wyłączeniem kks
Wszczęto postępowanie
Roz st rz ygni ęci a
w tym
Rodzaje wykroczeń
wg kodeksu wykroczeń
lub innych ustaw
ogółem
0
Ogółem orzeczenia wobec osób
(wiersz 2 do 50)
porządkowi
i spokojowi
publicznemu
Przeciwko
1
01
2
na podstawie
wniosków
straży
miejskiej
3
1.542
1.407
ogółem
(rubr. 5 do 7 =8
+17+20+21)
4
94
zwykłym
przyspieszonym
nakazowym
5
6
7
1.556
173
8
11
sądu
pi erw sz ej
in stancji
Środki karne
umorzono postępowanie
orzeczono kary
razem
(r.
9+11+15
+16)
razem
8
9
ograniczenie wolności
areszt
1.372
1.472
33
1
razem (rubr.
w tym z
12+13)
warunkowym
zawieszeniem
10
3
11
21
prace na
cele
społeczne
potrącenie
z wynagrodzenia
12
13
21
w tym
grzywna
razem
w tym
samoistna
14
15
razem
nagana
16
1.441
a) 1.441
37
37
37
1
1
1
17
7
26
przedawnienie
orzekania
18
1
z 61§1
pkt2
19
W tym
odstąpiono od
zakaz
orzeczono ogółem zakaz prowadzeodstąpiono
wymiena
nia pojazdów art. wstępu
imprezę
rzenia kary
28 § 1 pkt 1
uniewinniono
masową
20
21
46
art. 49 kw
02
art. 50 kw
03
art. 51 kw
04
50
50
41
art. 52 kw
05
1
1
1
art. 52a kw
06
art. 58 kw
07
pozostałe art.
08
6
4
2
6
1
5
5
5
5
1
art. 65 kw
09
18
16
2
13
2
11
12
12
12
1
10
34
34
21
2
19
20
18
18
1
11
1
1
1
1
1
1
1
art. 70 § 2 kw
12
3
3
pozostałe art.
13
10
8
5
2
3
4
4
4
art. 86 § 1 kw
14
36
36
38
11
27
36
36
36
art. 86 § 2 kw
15
19
19
16
2
1
13
16
15
15
art. 87 §1 kw
16
69
69
57
5
5
47
56
56
56
art. 87 §1a kw
17
2
2
2
2
2
2
2
18
4
4
3
3
3
3
3
19
6
6
4
3
3
3
3
instytucjom
państwowym,
art. 66 kw
samorządowym i
społecznym
pozostałe art.
bezpieczeństwu
osób
i mienia
na podstawie
wniosków
policji
w postępowaniu
art. 87 § 2 kw
bezpieczeństwu i
porządkowi
art. 90 kw
w komunikacji
(rozdział XI)
art. 92 kw
2
1
20
59
53
6
51
2
art. 92a kw
21
712
674
38
781
25
art. 93 kw
22
1
1
1
1
art. 94 kw
23
41
41
pozostałe art.
24
146
121
25
39
3
198
32
1
1
1
1
1
1
49
51
50
50
755
773
773
773
3
23
22
12
172
24
65
1
1
6
1
1
1
1
2
2
53
52
2
2
3
3
2
2
1
1
2
2
1
1
3
1
5
1
2
36
37
37
37
164
182
177
177
Strona 1 z 3
2
5
2
13
1
25
MS-S7R 18.01.2017
Dział 1. Wszczęte postępowania i rozstrzygnięcia wobec osób osądzonych w pierwszej instancji z wyłączeniem kks (dok.)
Wszczęto postępowanie
Roz st rz ygni ęci a
w tym
Rodzaje wykroczeń
wg kodeksu wykroczeń
lub innych ustaw
ogółem
0
osobie (rozdział
XII kw)
Przeciwko (dok.)
interesom
konsumentów
(rozdział XV)
2
3
art. 105 kw
26
pozostałe art.
27
4
3
28
1
1
art. 119 kw
29
115
art. 124 kw
30
17
art. 127 kw
31
pozostałe art.
32
art. 134 kw
33
art. 136 kw
pozostałe art.
ogółem
(rubr. 4 do 6
=8
+17+20+21)
4
sądu
pi erw sz ej
in stancji
zwykłym
przyspieszonym
nakazowym
5
6
7
areszt
razem
(r.
8+11+15
+16)
razem
w tym z
warunkowym
zawieszeniem
8
9
10
ograniczenie wolności
potrąprace
razem
cenie
na cele
(rubr.
z
wynaspo12+13)
grodzełeczne
nia
11
12
13
w tym
grzywna
razem
w tym
samoistna
14
15
115
105
25
80
94
17
19
10
9
14
56
56
43
6
37
40
1
1
1
1
1
34
1
1
35
1
1
1
1
1
1
1
36
39
39
47
20
27
30
29
29
art. 143 kw
37
1
1
3
1
2
2
2
2
pozostałe art.
38
2
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
10
11
11
11
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
13
14
14
14
2
2
2
razem
17
przedawnienie
orzekania
18
z
61§1
pkt2
19
W tym
uniewinniono
odstąpiono od
wymierzenia
kary
20
21
orzeczono
ogółem
40
pozostałe art.
41
1
1
1
42
11
11
12
43
4
1
1
11
11
82
82
2
8
4
4
10
10
2
3
12
4
4
35
35
3
31
1
1
1
9
1
8
54
1
1
2
1
46
28
14
47
5
2
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
144, poz. 1204, z późn. zm.) art. 24 (spam)
48
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62,
poz.504, z późn. zm.)
49
3
3
Pozostałe z kw i innych ustaw
50
34
12
Uwaga: wykroczenia pozostałe art. kw w wierszu
1
2
a)
08:
11:
13:
24:
27:
32:
35:
38:
41:
2
19
18
2
8
10
2
2
2
14
14
14
52b, 53 do 57, 59 do 64,
67 do 69,
70 § 1, 71 do 83,
84 do 85, 86 § 3, 88 do 89, 91, 95 do 103,
106 do 108,
119 do 123, 125 do 126, 128 do 131,
133, 135, 137 do 138,
144 do 145,
148 do 164, 166,
Strona 2 z 3
4
2
zakaz odstąpiono
wstępu na
imprezę
masową
24
3
44
45
zakaz
prowadzenia
pojazdów art.
28 § 1 pkt 1
23
22
39
art. 165 kw
(kłusownictwo)
Przeciwko ochronie środowiska (rozdział XIX kw),
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z
późn. zm.), ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybołówstwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr
189, poz. 1471, z późn. zm.) i in.
Sprawy z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
164, poz.1027, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia
art. 123
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. pozostałe
415, z późn. zm.)
Kodeks pracy
art. 281283
nagana
16
3
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
Środki karne
umorzono postępowanie
orzeczono kary
3
obowiązkowi ewidencji (rozdział XVIII
kw art. 146 do 147)
Szkodnictwo leśne,
polne i ogrodowe
na podstawie
wniosków
straży
miejskiej
25
obyczajności publicznej (rozdział XVI
kw art. 140 do 142)
urządzeniom
użytku
publicznego
(rozdział XVII)
na podstawie
wniosków
policji
art. 104 kw
zdrowiu (rozdział XIII kw art. 109 do
118)
mieniu
(rozdział XIV)
1
w postępowaniu
1
25
MS-S7R 18.01.2017
a) Dział 1.a Wymiar grzywny (samoistnej) w złotych
Wyszczególnienie
Razem
(rubryka 2 do 9)
20 do 50
1
2
0
Ogółem
101 do 200
201 do 250
4
5
3
1.441
01
W tym u stawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) art. 24 (spam))
51 do 100
112
420
370
251 do 300
301 do 500
501 do 1000
1001 i więcej
6
7
8
9
63
116
173
137
50
02
Dział 2. Osądzeni według rodzajów wykroczeń z kodeksu karnego skarbowego
Rodzaje wykroczeń
z kodeksu karnego skarbowego
(w rep. W)
0
Ogółem osądzenia
(wiersz 02 do 31)
01
Art. 54 § 3 kks
02
Art. 55 § 3 kks
Art. 56 § 3 kks
Art. 57 § 1 i 2 kks
Art. 60 § 4 i art. 61 § 2,3 kks
Art. 62 § 5 kks
Art. 63 § 7 kks
Art. 65 § 4 kks
Art. 66 § 2 kks
Art. 68 § 3 kks
Art. 70 § 5 kks
Art. 73 § 2 kks
Art. 76 § 3 kks
Art. 78 § 3 kks
Art. 79 kks
Art. 80 § 4 kks
Art. 81 § 1 i 2 kks
Art. 82 § 2 kks
Art. 84 § 1 i 2 kks
Art. 85 § 4 kks
Art. 86 § 4 kks
Art. 87 § 4 kks
Art. 88 § 3 kks
Art. 90 § 3 kks
Art. 91 § 4 kks
Art. 92 § 3 kks
Art. 96 § 1 i 2 kks
Art. 100 § 2 do art. 101 § 2 kks
Art. 107 § 4 kks
Pozostałe wykroczenia z kks
03
Osądzeni
ogółem
(rubr. 2+12 do
15)
1
31
Środki karne
dobrowolne
ściągnięcie równowartości
przepadek
poddanie się
pieniężnej przepadku
odpowiedzialności przedmiotów
przedmiotów
9
10
11
W rym rodzaje kar
Ukarani
ogółem
(rubr. 3)
grzywna
ogółem (rubr.
4 do 8)
3
2
29
do 200
zł
201 do 300 301 do 500 501 do 1000
zł
zł
zł
4
29
5
1
6
7
7
1001
zł i więcej
8
6
15
32
4
2
2
Uniewinniono
Umorzono
12
13
Odstąpiono od
Orzeczono
kary lub środka (załatwiono
karnego
w inny sposób)
14
15
1
1
04
05
23
22
22
1
1
1
4
4
14
23
1
06
07
1
1
08
09
3
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
6
6
6
3
2
1
3
Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania można
uzyskać pod numerem telefonu
Dział 3. Obciążenia administracyjne respondentów
...........................................
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na:
przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
60
wypełnienie formularza
10
..............................................................................
(miejscowość i data)
............................................................................
Objaśnienie
W przypadku zmiany kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie rozstrzygnięcia należy wykazać
w dz.1
(miejscowość i data)
.......................................................................
(miejscowość i data)
Strona 3 z 3
.
.................................................................................................................
(pieczątka i podpis osoby sporządzającej)
................................................................................................................
(pieczątka i podpis przewodniczącego wydziału)
.................................................................................................................
(pieczątka i podpis prezesa sądu)
*Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej.

Podobne dokumenty