Wystąpienie Pokontrolne - BIP Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Komentarze

Transkrypt

Wystąpienie Pokontrolne - BIP Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Pabianice 28.02.2006r.
BK II/0913/3/2006
Dyrektor:
I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – mgr Janusz Gorzelak
II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – mgr Krzysztof Zajda
Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie – dr Zdzisław Nowak
Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach – mgr Sławomir Wajdner
Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach – mgr inż. Zbigniew Dychto
Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach – mgr Hanna Grącka
Na podstawie postanowień § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Następnej oraz Kontroli
Przestrzegania Procedur Kontroli stanowiących załącznik do Uchwały Nr 68/02 Zarządu
Powiatu Pabianickiego z dnia 21 października 2002 roku w sprawie sprawowania kontroli
następnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej , przesyłam
wystąpienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 18 stycznia
do 27 stycznia 2006 roku w n/w jednostkach: Zespół Szkół nr 1 w Pabianicach , Zespół
Szkół nr 2 w Pabianicach , Zespół Szkół nr 3 w Pabianicach , I Liceum Ogólnokształcące w
Pabianicach , II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach , Powiatowy Zespół Edukacyjny
w Konstantynowie.
Zakresem kontroli objęto poniesione wydatki przez w/w jednostki na przeprowadzenie egza-minów maturalnych w 2005 roku.
Zgodnie z ustaleniami zawartymi na str. 4 – 6 protokołu z kontroli , w części kontrolowanych
szkół Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół otrzymywali wynagrodzenia za organizację i prze-prowadzenie egzaminów maturalnych.
Wynagrodzenia te naliczano tak jak wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiaro-wych.
Ustalone w powyższy sposób wynagrodzenia za organizację i przeprowadzenie egzaminów
maturalnych otrzymali Dyrektorzy i Wicedyrektorzy I i II Liceum Ogólnokształcącego w
Pabianicach , Powiatowego Zespołu Edukacyjnego w Konstantynowie oraz tylko Dyrektorzy
Zespołów Szkół nr 1 i 3 w Pabianicach.
Godziny ponadwymiarowe dla w/w osób naliczano w dniach , w których przeprowadzano
pisemne egzaminy maturalne. Wyjątkiem było naliczenie Dyrektorowi I Liceum Ogólnoksz-tałcącego 4,5 godziny za egzaminy ustne oraz naliczanie godzin ponadwymiarowych w
wymiarze 3 godzin za dni , w których prowadzone były egzaminy pisemne Dyrektorowi
Powiatowego Zespołu Edukacyjnego za dowóz prac egzaminacyjnych do Okręgowej Komis-ji Egzaminacyjnej w Łodzi , oczekiwanie na przekazanie prac i powrót do szkoły ( była to
jedyna szkoła , która powyższe dowozy organizowała we własnym zakresie , pozostałe szkoły
miały zapewniony transport przez Starostwo Powiatowe ).
Jak wynika z przedstawionego na str. 5 protokołu z kontroli zestawienie ilości godzin naliczo-nych Dyrektorom i Wicedyrektorom za organizację i przeprowadzenie matur , ilości godzin
- 2 znacząco różniły się między poszczególnymi szkołami.
Średnie ilości godzin naliczone za 1 dzień egzaminów pisemnych Dyrektorom i Wicedyrek- -torom poszczególnych szkół z pominięciem godzin Dyrektora Powiatowego Zespołu Eduka-cyjne za dowóz prac do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wynosiły odpowiednio:
* I Liceum Ogólnokształcące – 8,9 godziny , w tym godziny Dyrektora – 6 godzin,
* II Liceum Ogólnokształcące – 5,6 godziny , w tym godziny Dyrektora – 4,3 godziny,
* Powiatowy Zespół Edukacyjny – 7,7 godziny , w tym godziny Dyrektora – 4,1 godziny,
* Zespół Szkół nr 1 – 2,2 godziny,
* Zespół Szkół nr 3 – 4,9 godziny.
W przewidzianym w protokole z kontroli terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu
Dyrektorzy: II Liceum Ogólnokształcącego , Powiatowego Zespołu Edukacyjnego , Zespo-łów Szkół nr 1 , 3 złożyli wyjaśnienia dotyczące wypłaconych wynagrodzeń za organizację
i przeprowadzenie matur. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego nie skorzystał z przysłu-gującej mu możliwości złożenia wyjaśnień.
W złożonych wyjaśnieniach Dyrektorzy szkół wskazywali , że:
1) przede wszystkim godziny za organizację i przeprowadzenie egzaminów maturalnych
obejmowały czas oczekiwania na odbiór dowożonych w godzinach 4 – 8 pakietów z arku-szami egzaminacyjnymi oraz innych materiałów na egzaminy pisemne w dniach w których
przeprowadzane były egzaminy pisemne.
Dyrektorzy Zespołów Szkół nr 1 i 3 powoływali się także na przepisy art. 151 § 1 Kodeksu
Pracy wskazujące , że praca w godzinach 4 – 6,30 jest pracą w porze nocnej za którą należ-ne jest każdemu pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie.
2) z uwagi na obowiązki przewodniczących i wiceprzewodniczących szkolnych zespołów
egzaminacyjnych , którymi byli Dyrektorzy i Wicedyrektorzy szkół ich czas pracy w okre-sie trwania egzaminów pisemnych wynosił w granicach 12 – 14 godzin , a rozpoczynał się
przynajmniej dla jednej z w/w osób o godzinie 4 rano. Zatem naliczane godziny przekra-czały obowiązkowy wymiar pracy Dyrektorów i Wicedyrektorów.
Dyrektorzy Zespołów Szkół nr 1 i 3 w zakończeniu wyjaśnień do protokołu z kontroli wyrazi-li gotowość zwrotu otrzymanych wynagrodzeń za organizację i przeprowadzenie egzaminów
maturalnych w przypadku uznania ich przez Zarząd Powiatu Pabianickiego za nienależne.
Zgodnie z przedstawionym na str. 6 protokołu z kontroli pismem Okręgowej Komisji Egzami-nacyjnej w Łodzi z dnia 24.01.2006 roku oraz pismem Kuratorium Oświaty w Łodzi z dnia
31.01.2006 roku nie rozstrzygnięto jednoznacznie kwestii wynagrodzeń dla Dyrektorów i
Wicedyrektorów szkół za organizację i przeprowadzenie egzaminów maturalnych.
Z w/w pism wynika , że kwestia wynagrodzeń , o których mowa powyżej leży w zakresie
kompetencji organu prowadzącego tj. Zarządu Powiatu.
Pismo Kuratorium Oświaty wskazuje , że praca za organizację i przeprowadzenie egzaminów
maturalnych nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych , nie jest objęta definicją godzin
ponadwymiarowych określonych w art. 35 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela.
Z cytowanego powyżej pisma wynika , że organ prowadzący ma możliwość ustalenia wyna-grodzenia za organizację i przeprowadzenie egzaminów maturalnych w innej formie niż
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe , wskazano tu jako przykład zwiększony doda-tek motywacyjny przyznany na czas określony.
Dodatek taki powinien być ujęty w ustalanym corocznie regulaminie przyznawania nauczy-cielom dodatków , obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłat innych składników
wynagrodzenia.
- 3 Obowiązujący w roku 2005 taki regulamin wprowadzony Uchwałą Nr L/181/05 Rady
Powiatu Pabianickiego z dnia 20 stycznia 2005 roku nie zwierał postanowień w zakresie
wypłat dodatków lub wypłat innych składników wynagrodzenia za organizację i przepro-wadzenie egzaminów maturalnych.
W przypadku wymienianych na str.2 niniejszego wystąpienia dodatków za pracę w porze
nocnej , zgodnie z opinią Radcy Prawnego Starostwa z 28.02.2006 roku , stanowiącą za-łącznik do wystąpienia , Dyrektorom lub Wicedyrektorom , którzy taką pracę w porze
nocnej wykonywali przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wyso-kości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę,
które wynosiło w 2005 roku – 849,00 zł.
Praca w porze nocnej obejmuje 8 godzin między godzinami 21,00 , a 7,00 rano.
Biorąc pod uwagę przedstawione na str. 2 , 3 niniejszego wystąpienia opinie w sprawie
wypłat dla Dyrektorów i Wicedyrektorów za organizację i przeprowadzenie egzaminów
maturalnych , polecam:
1. Dokonać zwrotu pobranych wynagrodzeń za naliczone godziny ponadwymiarowe z tytułu
organizacji i przeprowadzenia egzaminów maturalnych w 2005 roku w formie potrąceń z
bieżących wynagrodzeń.
Powyższy zwrot nie dotyczy godzin dojazdów Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacy-jnego celem złożenia prac egzaminacyjnych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Dyrektorom i Wicedyrektorom , którzy dokonywali odbiorów pakietów z arkuszami egza-minacyjnymi oraz innymi materiałami na egzaminy pisemne naliczyć i dokonać wypłat
dodatków za pracę w porze nocnej , tj. dodatek za 3 godziny dziennie , w dniach w których
miał miejsce odbiór w/w pakietów przez Dyrektora lub Wicedyrektora.
3. Wymienionych w pkt. 1 , 2 rozliczeń dokonać do dnia 30.06.2006 roku.
O realizacji w/w poleceń powiadomić Starostę Pabianickiego w formie pisemnej do dnia
30.06.2006 roku.
DYREKTOR
DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Pabianicach
Zespołu Szkół Nr 1
im. Jana Kilińskiego
w Pabianicach
mgr Janusz Gorzelak
Otrzymałem 07.03.2006 r.
mgr Sławomir Wajdner
DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 3
mgr Hanna Grącka
Otrzymałam 07.03.2006 r.
Sporządził
INSPEKTOR
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
mgr Janusz Małkus
STAROSTA PABIANICKI
Grzegorz Janczak
DYREKTOR
DYREKTOR ZS Nr 2
dr Zdzisław Nowak
im. Prof. Janusza Groszkowskiego
Otrzymałem 07.03.2006 r.
w Pabianicach
mgr inż. Zbigniew Dychto
Otrzymałem 07.03.2006 r.
p.o. DYREKTORA
Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi
mgr Krzysztof Zajda
Otrzymałem 07.03.2006 r.