Odpowiedź na wniosek o zmianę zapisów treści SIWZ BIP

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź na wniosek o zmianę zapisów treści SIWZ BIP
Kamienna Góra, 25 lutego 2014 roku
ID.272.1.3.2014
Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Realizacja form doskonalenia nauczycieli w projekcie „Wdrożenie kompleksowego
rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego”.
W dniu 13 lutego 2014 roku do Zamawiającego wpłynął wniosek o zmianę zapisów treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:
„ Zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wnoszę
o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym nr 49472-2014
z dnia 12.02.2014 r. na Realozację form doskonalenia nauczycieli w projekcie „Wdrożenie kompleksowego
rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego” poprzez podział zamówienia na cześci – I część catering,
II część usługa doskonalenia nauczycieli. Uzasadnienie: W dniu 13 lutego 2014 roku zapoznaliśmy się ze
Specyfikacją Istotncyh Warunków Zamówienia dotyczących zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na Realizację form doskonalenia nauczycieli w projekcie „Wdrożenie kompleksowego
rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego”. Ogłoszona Specyfikacja wymaga w naszej ocenie podziału na
dwie niezależne części Zamówienia: I część catering, II część usługa doskonalenia nauczycieli, w celu
dopuszczenia przez Zamawiającego możliwości złożenia ofert częściowych. Brak podziału na części
skutkuje ograniczeniem konkurencji, niekorzystnym dla jednostek samorządowych, które zgodnie
z obowiązującym prawem, „nie dysponują potencjałem niezbędnym do wykonania zadania”, gdyż
działalność statututowa tego typu jednostek ogranicza się do zadań w zakresie doskonalenia nauczycieli.
Już tylko na marginesie dodać należy, że wśród wymienonych kodów CPV Zamawiający nie uwzględnił
kodu właściwego dla usługi cateringowej, jak również nie opisał w wystarczający sposób jakie są jego
wymagania w przedmiotowym zakresie usługi. Uważamy, iż podział na części ze względu na kody CPV
i przedmiot zamówienia pozwolą Zamawiającemu poszerzyć krąg potencjalnych Oferentów.”.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3), art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust.
4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnia oraz zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wyjaśnia, iż brak podziału zamówienia na części wyodrębniające usługę cateringową
i usługi szkoleniowe, nie ogranicza w żaden sposób konkurencji oraz nie zawęża potencjalnego kręgu
Wykonawców. Wykonawcy, zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy mogą powierzyć wykonanie zamówienia (bądź
części zamówienia) podwykonawcom. Zamawiający żąda jedynie wskazania jaki zakres usługi zostanie
powierzony podwykonawcom (pkt 6 Formularza oferty). Kwestia podziału na części niniejszego
zamówienia zatem pozostaje bez zmian – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż wymagania w stosunku do usługi cateringowej jaka ma być
świadczona w ramach zamówienia dla każdej z form doskonalenia nauczycieli, określają ogólnie
Projekt „Wdrożenie kompleksowego rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
obowiązujące przepisy (jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia). Opis tych wymagań
w szczególności precyzują „wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Progamu
Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które znajdują się na stronach internetowych związanych z realizacją
przedmiotowego projektu, tj. www.ore.edu.pl, www.mrr.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Jak
wynika z przytoczonych wytycznych, wymagania te to w szczególności: 1) jeżeli forma wsparcia dla tej
samej grupy osób w danym dniu trwa dłużej niż 4 godziny lekcyjne, należy zapewnić tzw.przerwy kawowe;
2) jeżeli forma wsparcia dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa dłużej niż 6 godzin lekcyjnych,
należy zapewnić obiad.
Sugestia Wykonawcy dotycząca nie uwzględnienia przez Zamawiającego wśród wymienionych
kodów CPV kodu właściwego dla usługi cateringowej, jest słuszna i w związku z tym Zamawiający
zmienia treść SIWZ dodając rzeczony kod na stronie tytułowej oraz w części IV Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w brzmieniu „55.52.00.00 – 1 – usługi dostarczania posiłków” .
Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego pod
nr 49472 – 2014 w dniu 12.02.2014 roku w sekcji II.1.6).
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
Starosta Kamiennogórski
/-/ Ewa Kocemba
Projekt „Wdrożenie kompleksowego rozwoju szkół Powiatu Kamiennogórskiego”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2