Regulamin promocji grudniowej

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji grudniowej
Piękno zrodzone z wina
REGULAMIN PROMOCJI
1. Organizatorem promocji jest Amara Sp. z o.o., adres: 62-800 Kalisz, ul. Kujawska 9a, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS
0000564063, NIP 618 214 85 26, wyłączny dystrybutor na Polskę Kosmetyków ESDOR.
2. Promocja adresowana jest do klientów ESDOR Polska, którzy po wcześniejszym
prawidłowym zalogowaniu się do sklepu internetowego znajdującego się pod adresem
www.esdor.pl/3-produkty, dokonają zakupu w dniach 22.11-31.12.2016.
5. Promocją objęte są produkty z serii Vid Perfection, Vid Origin, Gran Reserva dostępne w
sklepie internetowym Esdor Polska.
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
7. Promocja trwać będzie od 22 listopada 2016 do 31 grudnia 2016 roku (pod uwagę brana
będzie data zamówienia).
8. Promocja polega na obniżeniu ceny o 50% zakupu drugiego tańszego zakupionego produktu z
serii objętej promocją, po wcześniejszym dokonaniu zakupu jednego z produktów z w/w serii.
9. Promocja ma charakter wielokrotny.
10. Uczestnicy mają prawo składania reklamacji odnośnie przebiegu i wyników promocji
określonej w niniejszym regulaminie, poprzez sporządzenie reklamacji na piśmie i wysłanie
jej listem poleconym na adres Organizatora wskazany w punkcie 1, nie później niż do 30 dni
od daty zakończenia promocji (decyduje data nadania pisma). Reklamacja powinna zawierać
dane identyfikujące Uczestnika, jak również opis przedmiotu reklamacji. Organizator udzieli
odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania, poprzez jej sporządzenie na
piśmie i wysłanie listem poleconym na adres Uczestnika wskazany w reklamacji.
Zespół Esdor Polska
Wyłączny Dystrybutor marki ESDOR na Polskę:
AMARA SP. Z O.O.
62-800 KALISZ, UL. KUJAWSKA 9A
NIP 618-214-85-26, REGON 361266735