Wniosek o określenie warunków przyłączenia do

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do
WP
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej
Wniosek należy uzupełnić drukowanymi literami. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl (ABC przyłączenia).
Dane wnioskodawcy
W przypadku większej liczby wnioskodawców, prosimy o wypełnienie załącznika UP-A.
Imię Wnioskodawcy 1
Nazwisko Wnioskodawcy 1
Firma (jeśli dotyczy)
Nr i seria dokumentu tożsamości
Telefon stacjonarny
NIP (jeśli dotyczy)
PESEL
Telefon komórkowy
E-mail
Adres zamieszkania / Adres firmy
Nr domu
Ulica
Nr lokalu
Kod pocztowy
/
Gmina
Miejscowość
Dane Wnioskodawcy 2 / Pełnomocnika (opcjonalne)
Wnioskodawca 2
Imię Wnioskodawcy 2
Pełnomocnik
Nazwisko Wnioskodawcy 2
Firma (jeśli dotyczy)
Nr i seria dokumentu tożsamości
Telefon stacjonarny
NIP (jeśli dotyczy)
PESEL
Telefon komórkowy
E-mail
Nr domu
Ulica
Nr lokalu
Kod pocztowy
/
Gmina
Miejscowość
Warunki przyłączenia proszę przesłać na adres:
Wnioskodawcy 1
Wnioskodawcy 2 / Pełnomocnika
Inny, wpisz poniżej
Imię i nazwisko / Firma
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Kod pocztowy
/
Gmina
Miejscowość
Adres korespondencyjny:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23
1/3
TD_WP
Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)
Elektroniczna Obsługa Klienta:
[email protected]
TAURON Dystrybucja S.A, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216
POK
Dane obiektu
Rodzaj obiektu:
dom jednorodzinny
obiekt wielolokalowy
obiekt handlowy
inne, wpisz obok
obiekt mieszkalny / usługowy
zakład produkcyjny
Adres obiektu
Kod pocztowy
Miejscowość
Gmina
Ulica
Nr administracyjny obiektu / Obręb, numery działek
Informacja o sposobie zasilania obiektu (wybrać jedno)
zasilanie docelowe (stałe)
zasilanie docelowe wykorzystywane w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy
zasilanie placu budowy na czas określony
na okres (podać liczbę miesięcy)
na okres
zasilanie tymczasowe
Cel wystąpienia
przyłączenie nowego obiektu
zwiększenie mocy przyłączeniowej
zmiana układu zasilania
rozdział instalacji
Określenie mocy przyłączeniowej przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektr.
W przypadku przyłączenia obiektu wielolokalowego zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-A.
W przypadku przyłączenia obiektów o charakterze produkcyjnym lub usługowym zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-B.
W przypadku przyłączenia zespołu budynków jednorodzinnych zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-C.
Zasilanie
podstawowe
nr ewidencyjny / kontrahenta / PPE1
Zasilanie
rezerwowe
nr ewidencyjny / kontrahenta / PPE1
Roczne przewidywane energia [kWh]
zapotrzebowanie
energii
moc istniejąca [kW]2
moc istniejąca [kW]2
Przewidywany termin rozpoczęcia
poboru energi elektrycznej
moc wnioskowana [kW]
1faz.
3faz.
1faz.
3faz.
moc wnioskowana [kW]
kwartał i rok
1 Należy podać numer identyfikacyjny z faktury. Nie dotyczy przyłączenia nowego obiektu.
2 Dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej. Należy podać wielkość mocy przyłączeniowej z aktualnej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie
usług dystrybucji .
Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania
standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi
odmienne od standardów jakościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczania
Określić jakie, np. czas dopuszczalnej przerwy
Przewidywane do zainstalowania w przyłączonym obiekcie źródła energii elektrycznej
agregat prądotwórczy
UPS
inne, wpisz obok
Odbiór warunków przyłączenia
Warunki przyłączenia odbiorę osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
(w przypadku nieodebrania warunków przyłączenia w uzgodnionym terminie zostaną one niezwłocznie przesłane na wyżej wskazany adres korespondencyjny)
Proszę o przesłanie warunków przyłączenia na wskazany adres korespondencyjny
2/3
TD_WP
Dodatkowe informacje lub uwagi wnioskodawcy
(informacje o rodzaju przyłącza, numer uchwały MPZP, itp.)
Oświadczenia
Oświadczam, że:
1. dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu,
2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.), przez TAURON Dystrybucja S.A. w celu określenia warunków
przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuję jednocześnie do
wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych,
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
3. wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
Załączniki do wniosku
Załączniki wymagane
(załączniki wypełnione w języku polskim, pkt. 1 i 2 załącznik wymagany w każdym przypadku, pozostałe wymagane opcjonalnie)
1. Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/lokalu wymienionej(go) w punkcie 2 niniejszego wniosku wynikający z:
prawa własności
prawa współwłasności
spółdzielczego prawa do lokalu
najmu
użytkowania
użytkowania wieczystego
dzierżawy
leasingu
trwałego zarządu
inne:
2.
Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów - dotyczy
nowoprzyłaczanych obiektów
Załączniki opcjonalne
3.
Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
4.
Załącznik WP-A - Załącznik do WP - Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla budownictwa wielorodzinnego
(wielolokalowego)
5.
Załącznik WP-B - Załącznik do WP - Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla obiektów o charakterze produkcyjnym lub
usługowym.
6.
Załącznik WP-C - Załącznik do WP - Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy i energii dla zespołu budynków jednorodzinnych.
7.
Załącznik UP-A - Załącznik - Wykaz dodatkowych wnioskodawców.
8.
Kopia umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
9.
Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.
10.
Inne (wymienić jakie):
Data
*
3/3
Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika
niepotrzebne skreślić
TD_WP
Zapisz jako
Drukuj