krta katalogowa - EcoBlue Polska Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

krta katalogowa - EcoBlue Polska Sp. z oo
Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o.
ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska
tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15
[email protected], www.projektujzpuratorem.pl
KARTA KATALOGOWA
ZESTAW BLUEDUO-40-300
Osadnik wirowy PUR-WIR S + separator BLUE
Schemat standardowego zestawu:
Tabela katalogowa – rozwiązanie standardowe:
Parametry użytkowe
Firma Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, bez wcześniejszego uprzedzenia.
Przepływ w układzie Qmax
Pojemność czynna osadnika Vcz
40
4,34
l/s
m3
300
815
0 ÷100
mm
mm
mm
1500
2000
3600
2400
5410
mm
mm
mm
mm
kg
Zbiorniki
Średnica wlotu/wylotu DN*
Zagłębienie wlotu A
Wartość Z
Średnica wewnętrzna Dw1
Średnica wewnętrzna Dw2
Wysokość zewnętrzna H1**
Wysokość zewnętrzna H2**
Największa masa jednostkowa
Materiał zbiornika
żelbet kl. C35/45
Zagłębienie standardowe
Typ zbiornika
EFEKT OCZYSZCZANIA ≤1mg/l
zawartości substancji ropopochodnych
Maty filtracyjne odporne na nacisk
2
osiowy 130 kN/m
Zgodność z normą PN-EN 858 dla
separatorów kl.I
Zbiorniki posiadają Aprobatę Techniczną
IOŚ-PIB lub IBDiM
do 5,5
m
przejezdny
Właz – zgodny z normą EN 124
Średnica wewnętrzna włazu
Wysokość włazu
Klasa obciążenia
600
100
mm
mm
D400
ZASTOSOWANIE
Kanalizacja deszczowa dróg, autostrad, parkingów, placów
manewrowych, składów magazynowych, myjni
samochodowych, obiektach infrastruktury mieszkaniowej,
w budownictwie mieszkaniowym.
Unikalne cechy zestawu BLUE-DUO

Ruch wirowo – śrubowy cieczy wewnątrz osadnika i separatora,
umożliwiający osiągnięcie wyższej sprawności usuwania zawiesin;
 Separator posiada szafę filtracyjną wykonaną z PEHD;

Efekt oczyszczania ≤1mg/l zawartości substancji ropopochodnych oraz
≤100 mg/l dla zawiesin ogólnych na wylocie z separatora;
 Szafa filtracyjna wyposażona w wyjmowane maty filtracyjne nie chłonące
wody, 30x bardziej wytrzymałe od tradycyjnej gąbki filtracyjnej, odporne
na nacisk osiowy 130 kN/m2

Badania skuteczności oczyszczania potwierdzone przez niezależną
Jednostkę Notyfikowaną;
 Wytrzymałość mat filtracyjnych przebadana przez akredytowaną
jednostkę badawczą;

Deflektor na wylocie z osadnika dla zatrzymania substancji flotujących i
uspokojenia przepływu cieczy;
 Pływakowe automatyczne zamknięcie na odpływie z uszczelką;

Osadnik wykonany na bazie zbiorników żelbetowych;
 Zbiorniki zestawu zabezpieczone dodatkowo specjalną farbą - co
zapewnia szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne;

Zbiorniki pionowe, walcowe z betonu kl. C35/45;
 Zbiorniki posiadają aktualną Aprobatę Techniczną IOŚ-PIB lub IBDiM;

Zestaw BLUE-DUO posiada dwa włazy (standardowo ø600, D400);
 Separator na bazie szczelnych zbiorników: żelbetowych, inny materiał
zbiorników na zapytanie;

Wykonanie standardowe przejezdne;
 W zestawie BLUE-DUO stosowany jest standardowy układ osiowy wlotu
względem wylotu (możliwość innego usytuowania wlotu do osadnika
względem wylotu).
UWAGI *Dopuszczalne są inne średnice przyłączy
** Standardowa wysokość zbiornika ± 100mm
Zestawy typoszeregu BLUE-DUO mogą być zastosowane dla innego zagłębienia tj. powyżej 5,5m – rozwiązanie dla takiego przypadku na zapytanie.
Powyższe dane i rysunek - dla rozwiązania standardowego. Rura połączeniowa po stronie klienta.
str. 1 / 3
Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o.
ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska
tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15
[email protected], www.projektujzpuratorem.pl
OPIS TECHNICZNY ZESTAWU BLUEDUO-40-300
Osadnik wirowy PUR-WIR S + separator BLUE
Przeznaczenie Zestawu BLUE-DUO
Zestaw typoszeregu BLUE-DUO przeznaczony jest do oddzielania
substancji ropopochodnych zawartych w ściekach deszczowych oraz
przemysłowych. Dzięki zastosowaniu w zestawie BLUE-DUO
osadnika wirowego i wysokosprawnego separatora wirowokoalescencyjnego BLUE z dwustopniowym procesem oczyszczania
(wirowym oraz koalescencyjnym) zgodny z oznaczeniem S-II-I-P
wynikającym z normy PN-EN 858 ( znak CE), zestaw można stosować
tam gdzie wymagany jest najwyższy stopień separacji substancji
ropopochodnych – np. z terenów rafinerii ropy naftowej, stacji
paliw, parkingów, a także w przypadku kierowania wód o
zaostrzonych wymaganiach (np. rezerwaty przyrody, obszary
NATURA 2000 itp.).
Materiały wykonania
Wizualizacja Zestawu BLUE-DUO.
Zestaw BLUE-DUO zbudowany jest na bazie monolitycznych
zbiorników żelbetowych z możliwością nadbudowy. Betonowe
prefabrykaty wykonane są zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45, gwarantującego następujące parametry:
wytrzymałość na ściskanie ≥35 MPa, nasiąkliwość ≤5%, wodoszczelność co najmniej W8, mrozoodporność F150, klasy ekspozycji: XC4, XS3,
XD3, XF1, XA1 (do XA3 na zapytanie). Zbiorniki zestawu zabezpieczone są dodatkowo specjalną farbą zapewniającą pełną szczelność oraz
odporność na substancje ropopochodne. Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego zestawu, wykonane są z
materiałów odpornych na pracę w środowisku agresywnym i nie wymagają dodatkowego izolowania oraz uszczelniania.
Budowa wewnętrzna i zasada działania Zestawu BLUE-DUO
Zestaw BLUE-DUO składa się z osadnika wirowego PUR-WIR S oraz separatora wirowo-koalescencyjnego typoszeregu BLUE.
Zanieczyszczone wody deszczowe wpływają przez wlot do specjalnie wyprofilowanej rury, która zapewnia lepszy przebieg procesu
separacji zawiesin poprzez wytworzenie wirowo-śrubowego przepływu wewnątrz urządzenia – pozwala to w pełni wykorzystać pojemność
osadnika. Już na wylocie z wyprofilowanej rury rozpoczyna się proces sedymentacji osadu zawartego w ściekach - opada on na dno
zbiornika, a krople oleju mineralnych rozpoczynają proces flotacji. Na wylocie osadnika znajduje się deflektor, który zatrzymuje substancje
flotujące i uspokaja strumień cieczy. Na wlocie do separatora również znajduje się specjalnie wyprofilowanej rury, która dodatkowo
zapewnia przebieg procesu separacji poprzez wytworzenie wirowo-śrubowego przepływu wewnątrz separatora. Szafa filtracyjna zawiera
innowacyjne maty filtracyjne o strukturze oczkowo-siatkowej zapewniające wysoką sprawność oczyszczania. W trakcie przepływu przez
maty drobne cząstki substancji ropopochodnych osadzają się na powierzchni filtra, większe cząstki odłączają się od niego i przemieszczają
ku górze. Szafa filtracyjna jest wyposażona w odpowiednio wytarowany pływak powodujący samoczynne zamknięcie się odpływu z szafy w
przypadku przekroczenia dopuszczalnej grubości warstwy olejowej. Separator i osadnik zamknięty jest od góry włazem z żeliwa
sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. Zbiorniki posiadają odpowiednią Aprobatę
Techniczną i są przeznaczone do zabudowy pod ziemią. Elementy zbiorników zestawu spełniają wszelkie wymagania jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków BHP jak i ochrony
środowiska. Właz żeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normą EN 124. Elementy zbiorników są wykonane z prefabrykowanych
komponentów żelbetowych.
Automatyczne zamknięcie na odpływie z gumowa uszczelką zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń poza separator. Kształt pływaka
zapobiega klinowaniu się zamknięcia na odpływie podczas falowania dzięki czemu nie jest wymagane stosowanie prowadnic tego
elementu. Pływak posiada specjalny uchwyt do jego wyciągania dzięki czemu jego serwisowanie nie wymaga wchodzenia do separatora.
Kontrolę grubości zgromadzonego oleju oraz warstwy osadu należy wykonać minimum raz na pół roku.
Uwarunkowania prawne i dopuszczenia spełniane przez Zestaw BLUE-DUO
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r (Dz. U. 137 poz. 984): zawartość węglowodorów ropopochodnych na
odpływie ≤ 15 mg/l, oraz zawiesiny ogólne na odpływie ≤100 mg/l.
 Norma PN-EN 858 dla separatorów klasy I: zawartość węglowodorów ropopochodnych na odpływie ≤5 mg/l – znak CE
 Norma EN 124 na włazy żeliwne.
 Deklaracja zgodności na prefabrykaty betonowe – znak B.
str. 2 / 3
Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o.
ul. Poloneza 93
02-826 Warszawa, Polska
tel. +48 22 543 89 89
fax +48 22 543 89 15
[email protected], www.projektujzpurator.pl
Opis do specyfikacji techniczno-projektowej
ZESTAWU BLUEDUO-40-300
Osadnik wirowy PUR-WIR S + separator BLUE
Specyfikacja Zestawu BLUE-DUO
Zestaw BLUE-DUO składa się z osadnika wirowego PUR-WIR S oraz separatora wirowo-koalescencyjnego typoszeregu BLUE.
Zestaw BLUE-DUO zbudowany jest z żelbetowego zbiornika: monolitycznego, pionowego, walcowego – z możliwością nadbudowy.
Prefabrykaty betonowe wykonane są zgodnie z projektem technicznym oraz normą PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiorniki zestawu
zabezpieczone są dodatkowo specjalną farbą zapewniającą pełna szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne. Na wlocie do
osadnika znajduje się hydraulicznie zoptymalizowana i wyprofilowana rura wymuszająca ruch wirowo-śrubowy wewnątrz zbiornika. Na
wylocie z osadnika umiejscowiony jest deflektor dla zatrzymania substancji flotujących i uspokojenia strumienia cieczy. Na wlocie do
separatora również znajduje się hydraulicznie zoptymalizowana , wyprofilowania rura która dodatkowo zapewnia przebieg procesu
separacji poprzez wytworzenie wirowo-śrubowego przepływu wewnątrz separatora. Szafa filtracyjna posiada specjalne maty filtracyjne o
oczkowo-siatkowej strukturze zapewniające wysoką sprawność czyszczenia. Filtry wysuwane są po prowadnicach do góry – uchwyt
znajduje się bezpośrednio pod włazem. Rurka do poboru próbek na odpływie z separatora wyprowadzona jest elastycznym wężem pod
właz (opcja), co umożliwia pobór próbek bezpośrednio po otwarciu włazu. Szafa filtracyjna wyposażona jest w automatyczne, pływakowe
zamknięcie z uszczelką oraz uchwytem do wyciągnięcia pływaka. Kształt pływaka zapobiega klinowaniu się zamknięcia na odpływie podczas
falowania przez co nie wymaga stosowania prowadnic.
Separator zamknięty jest od góry włazem z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelką elastomerową o przekroju trapezu.
Parametry pracy Zestawu BLUEDUO-40-300
Przepływ w układzie (Qmax) = 40 l/s;
Średnica wewnętrzna osadnika (Dw1) = 1500 mm;
Średnica wewnętrzna separatora (Dw2) = 2000 mm;
Średnica wloty i wylotu z zestawu (DN) = 300 mm;
3
Pojemność osadnika (Vcz) =4,34 m
Wysokość zewnętrzna osadnika (H1)* = 3600 mm;
Wysokość zewnętrzna separatora (H2)* = 2400 mm
Materiał zbiornika: żelbet, kl. C35/45;
Unikalne cechy Zestawu BLUE-DUO
 Zgodność z normą PN-EN 858 (znak CE);
 Ruch wirowo – śrubowy cieczy wewnątrz osadnika i separatora, umożliwiający osiągnięcie wyższej sprawności usuwania zawiesin;
 Efekt oczyszczania ≤1mg/l zawartości substancji ropopochodnych oraz na wylocie ≤100 mg/l dla zawiesin ogólnych z separatora,
potwierdzony przez niezależną Jednostkę Notyfikowaną;
 Badania skuteczności oczyszczania potwierdzone przez niezależną Jednostkę Notyfikowaną;
 Deflektor na wylocie z osadnika dla zatrzymania substancji flotujących i uspokojenia przepływu cieczy;
 Osadnik wykonany na bazie zbiorników żelbetowych;
 Zbiorniki pionowe, walcowe z betonu kl. C35/45;
 Zbiorniki posiadają aktualną Aprobatę Techniczną IOŚ-PIB lub IBDiM;
 Separator posiada szafę filtracyjną wykonaną z PEHD;
 Szafa filtracyjna wyposażona w wyjmowane maty filtracyjne nie chłonące wody, 30x bardziej wytrzymałe od tradycyjnej gąbki
2
filtracyjnej, odporne na nacisk osiowy 130 kN/m ;
 Wytrzymałość mat filtracyjnych przebadana przez akredytowaną jednostkę badawczą;
 Pływakowe automatyczne zamknięcie na odpływie z uszczelką;
 Zbiorniki zestawu zabezpieczone dodatkowo specjalną farbą - co zapewnia szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne;
 Separator na bazie szczelnych zbiorników: żelbetowych, inny materiał zbiorników na zapytanie;
 Zestaw BLUE-DUO posiada dwa włazy (standardowo ø600, D400);
 W zestawie BLUE-DUO stosowany jest standardowy układ osiowy wlotu względem wylotu, inne układy na zapytanie;
 Wykonanie standardowe przejezdne.
UWAGA *Standardowa wysokość zbiornika ± 100 mm
ne - dla rozwiązania standardowego. Dane dla
innego orurowania i zagłębienstr. 3 / 3